Kritiky.cz > Recenze knih > Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy

od podzimu do leta
od podzimu do leta
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádka je v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­tá. Již odma­lič­ka jsme slý­chá­va­li pohád­ky od našich babi­ček či pra­ba­bi­ček. Provází nás celým živo­tem.  Děti zna­jí v dneš­ní době pře­de­vším ty kres­le­né ame­ric­ké pohád­ky. Ty tra­dič­ní, kte­ré se lido­vou slo­ves­nos­tí pře­dá­va­ly z gene­ra­ci na gene­ra­ci jsou bohu­žel čas­to opo­mí­je­ny a je to ško­da. V mateř­ské ško­le slou­ží nejen jako pro­stře­dek pro uklid­ně­ní dětí, před poled­ním spán­kem, ale hlav­ně jako výcho­dis­ko pro výchov­ně vzdě­lá­va­cí prá­ci. Pohádka nám pomá­há nasta­vit pra­vi­dla a pomo­ci při adap­ta­ci dětí v mateř­ské ško­le. 

V kni­ze najde­te 20 zná­mých pohá­dek a jed­nu nověj­ší. Každá pohád­ka je roz­pra­co­va­ná na 3 čás­ti – dra­ma­ti­za­ce – prá­ce s pří­bě­hem, námě­ty na výtvar­né akti­vi­ty, závěr – dal­ší mož­nos­ti pro prá­ci s pří­bě­hem (for­mu­la­ce otá­zek, vyjá­d­ře­ní názo­ru, roz­voj před­sta­vi­vos­ti, svět fan­ta­zie, roz­voj slov­ní záso­by).

Při prá­ci s pohád­ka­mi je tře­ba brát v úva­hu na indi­vi­du­ál­ní zvlášt­nos­ti dětí, věko­vé roz­lo­že­ní, čas, či zvyk­los­ti v dané mateř­ské ško­le. Práci roz­dě­lu­je­me do něko­li­ka dnů. Námětů pro čin­nos­ti s děti je mno­ho. Např. hle­dá­ní stej­ných obráz­ků, roz­dí­lů, Kimovy hry, časo­vá ori­en­ta­ce, sklá­dá­ní obráz­ků, posloup­nost děje, určo­vá­ní počtu sla­bik, prv­ní a posled­ní hlás­ky, tvor­ba rýmů, vytvá­ře­ní nad­řa­ze­ných poj­mů, gra­fo­mo­to­ri­ka, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti a mno­ho dal­ších.

Autorka vychá­zí z rám­co­vě vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu pro před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní. Učitelky jis­tě oce­ní for­mu­lo­va­né díl­čí cíle, klí­čo­vé kom­pe­ten­ce i oče­ká­va­né výstu­py. 4 roč­ní obdo­bí – jaro, léto, pod­zim, zima jsou obsa­že­ny již v názvu kni­hy a budou vás pro­vá­zet od začát­ku až do kon­ce.

Velice se mě líbí pře­hled­nost kni­hy, je dopl­ně­na jed­no­du­chý­mi sché­ma­ty pro snad­něj­ší pocho­pe­ní tex­tu, nabí­zí nepře­ber­né množ­ství nápa­dů, jak pra­co­vat s noto­ric­ky zná­mý­mi pohád­ka­mi jako je Červená Karkulka, Budulínek, O veli­ké řepě, Otesánek, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků, O Popelce, O nepo­sluš­ných kůzlát­kách, O třech pra­sát­kách, O per­ní­ko­vé cha­loup­ce, O Šípkové Růžence a mno­ho dal­ších. Musím říci, že mě kni­ha oprav­du nadchla. Neustále hle­dám nové inspi­ra­ce, jak nej­lé­pe s dět­mi pra­co­vat. Tato pub­li­ka­ce je plná nápa­dů a námě­tů, jak si s dět­mi užít tak úžas­né téma jako jsou pohád­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem začí­na­jí­cím uči­tel­kám mateř­ských škol, ale i těm zku­še­ným, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ce pro svou prá­ci, dále také uči­tel­kám prv­ní­ho stup­ně pro ozvlášt­ně­ní výu­ky, ale i pro rodi­če, kte­ří chtě­jí inspi­ra­tiv­ní kni­hu pro své děti.

 

Hana Voščeková půso­bí jako ředi­tel­ka MŠ Ruprechtov.

Autor: Hana Voščeková

Ilustrace: Lenka Procházková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, dra­ma­tic­ká výcho­va

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1372-7.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33939 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69505 KB. | 08.12.2023 - 09:59:06