Kritiky.cz > Recenze knih > Quentin Tarantino – Filmové spekulace

Quentin Tarantino – Filmové spekulace

tarantino filmove spekulace
tarantino filmove spekulace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režiséra Quentina Tarantina doza­jis­ta zná­te a před­sta­vo­vat ho nemu­sím. Tedy nemu­sím ho před­sta­vo­vat jako fil­ma­ře. Ale víte, že Tarantino píše také kni­hy? Ne?! Dovolte mi tedy, abych vám před­sta­vil Quentina Tarantina jako spi­so­va­te­le. Autora Filmových spe­ku­la­cí.

CO BY KDYBY
Po romá­no­vé prvo­ti­ně Tenkrát v Hollywoodu, kte­rá pro­hlu­bu­je svět stej­no­jmen­né­ho fil­mu jde o Tarantinův dru­hý lite­rár­ní počin. Tentokrát však nejde o belet­rii, ale úva­hy nad fil­my, jež iko­nic­ké­ho reži­sé­ra utvá­ře­ly v sedm­de­sá­tých letech během jeho dospí­vá­ní. A je to stej­ně zábav­né, jako nej­lep­ší dia­lo­gy v jeho nej­skvě­lej­ších fil­mech!

Tarantino sta­ví jed­not­li­vé kapi­to­ly kolem legen­dár­ních fil­mů his­to­rie. Proto si tyhle spe­ku­la­ce nej­víc uži­je­te, pokud máte nakou­ká­no. Ale bez obav. Většinou jde o tak věhlas­né kous­ky, že je kaž­dý fil­mo­vý fanou­šek zná. Nejde tedy o zkouš­ku z dějin kine­ma­to­gra­fie. Jde o zába­vu! A Tarantino ji ser­ví­ru­je na strán­kách kni­hy stej­ně mis­tr­ně, jako skr­ze políč­ka svých fil­mů.

JAKO NA PIVU
Dokonce k tomu vyu­ží­vá i stej­nou for­mu vyprá­vě­ní, na kte­ré si udě­lal jmé­no. Začne úva­hou nad tím, jak by film vypa­dal, kdy­by ho točil jiný reži­sér. V dal­ší úva­ze si odsko­čí k moti­vům, jež ved­ly k obsa­ze­ní her­ců. Následně zmí­ní něko­lik dal­ších fil­mů a oblou­kem se vrá­tí k původ­ní­mu sním­ku. Během čte­ní tedy máte pocit, jako bys­te sedě­li s Tarantinem na pivu a klá­bo­si­li o fil­mech.

I pro­to se kni­ha čte parád­ně. Vyprávění nechy­bí dyna­mi­ka a čle­ně­ní na kapi­to­ly vysta­vě­ných kolem fil­mů urču­je směr. Nejde o nud­nou auto­bi­o­gra­fii, ale per­fekt­ní vhled do Tarantinovi mys­li, jež vám pomů­že pocho­pit, co udě­la­lo z Tarantina iko­nic­kou posta­vu moder­ní fil­ma­ři­ny. Navíc dosta­ne­te spous­tu tipů na zapad­lé fil­mo­vé kle­no­ty, tak­že tuhle kni­hu jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji.

Filmové spe­ku­la­ce
Quentin Tarantino
Cinema Speculation (2022)
Vydáno: 2023 (Universum)
Počet stran: 320


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40505 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69494 KB. | 06.12.2023 - 12:30:07