Kritiky.cz > Recenze knih > Sám sobě koučem s „Koučinkovým diářem Mindset Academy“

Sám sobě koučem s „Koučinkovým diářem Mindset Academy“

koučd
koučd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kte­ří mají vel­kou chuť a hou­žev­na­tou píli na sobě dále pra­co­vat a posu­nout tak svůj život k lep­ší­mu. Prostřednictvím 52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní výkon­nos­ti, men­tál­ní odol­nos­ti a psy­chic­ké poho­dy pomů­že k osob­nost­ní­mu růstu, a záro­veň podá i pomoc­nou ruku, jak se stát svým vlast­ním kou­čem na ces­tě ke spo­ko­je­něj­ší­mu a plno­hod­not­něj­ší­mu živo­tu.

Necháte-li se vést drob­ný­mi krůč­ky, hez­ky týden po týd­nu, sami zjis­tí­te, že nic nebu­de nemož­né, nao­pak nemož­né se sta­ne mož­ným....

Ostatně kaž­dý z nás tou­ží ve svém živo­tě něco změ­nit. Někdo chce pra­co­vat sám na sobě a svém roz­vo­ji, jiný tou­ží vybu­do­vat si úspěš­nou kari­é­ru, zlep­šit a zdo­ko­na­lit komu­ni­kač­ní doved­nos­ti, a někdo zas pro změ­nu svůj život posu­nout na dal­ší metu. Ať tak či onak, nic není zadar­mo! Za tím vším se vždyc­ky ukrý­vá zdlou­ha­vá ces­ta usi­lov­né prá­ce, odří­ká­ní a sna­hy nepo­le­vit.

Pokud si však k ruce vez­me­te ten­to inter­ak­tiv­ní „Koučinkový diář“ od auto­ra Ivana Černohorského, nebu­de­te niče­ho lito­vat. Právě nao­pak! Stane se pro vás vel­mi cen­ným a pří­nos­ným pomoc­ní­kem na ces­tě k „sebe­po­zná­ní“.

Při pří­pra­vě kou­čin­ko­vé diá­ře autor vyu­žil moder­ní psy­cho­lo­gic­ké meto­dy zamě­ře­né na změ­nu myš­le­ní, změ­nu cho­vá­ní a nevhod­ných návy­ků. Základ pak tvo­ří kogni­tiv­ně beha­vi­o­rál­ní teo­rie i prak­tic­ké zku­še­nos­ti zís­ka­né z akre­di­to­va­né­ho kur­zu kou­čin­ku.

Díky tomu vše­mu vás hra­vou for­mou sezná­mí a nau­čí, jak mno­hem efek­tiv­ně­ji pra­co­vat se svým vlast­ním myš­le­ním, a tím i docí­lit trva­lé změ­ny jak v rovi­ně osob­ní, tak i pro­fes­ní. Současně se zamě­řu­je i na zlep­še­ní komu­ni­ka­ce, aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní a ovlá­dá­ní stre­so­vých situ­a­cí.

koučddddd

Obrovskou výho­dou diá­ře je, že není nijak dato­ván. Proč tedy čekat na začá­tek roku, když může­te začít teď hned, kdy­ko­liv v prů­bě­hu roku?

Diář je pře­hled­ně roz­dě­len do 52 lek­cí kou­čin­ku, kdy na kaž­dý týden v roce je při­dě­le­na jed­na lek­ce, což umož­ňu­je na sobě sou­stav­ně a inten­ziv­ně pra­co­vat po celý rok, neboť rok je mini­mál­ní doba nut­ná k nasta­ve­ní trva­lé změ­ny.

Lekce samot­né nemu­sí­te absol­vo­vat v pořa­dí, v jakém jsou uve­de­ny v krouž­ko­vém diá­ři, což je vel­ké plus. Ano, je jen na vás, zda poje­de­te chro­no­lo­gic­ky, ane­bo si nao­pak zvo­lí­te lek­ci, kte­rá je pro vaši danou situ­a­ci nej­na­lé­ha­věj­ší a nej­nut­něj­ší k řeše­ní.

Součástí kaž­dé z tré­nin­ko­vých lek­cí je „Týdenní úkol“ s dosta­teč­ným pro­sto­rem pro poznám­ky a apli­ko­vá­ní zís­ka­ných vědo­mos­tí v pra­xi, navíc dopl­ně­né vždy jed­ním obráz­kem Ivy Skřivánkové pro snad­něj­ší zapa­ma­to­vá­ní již pro­bra­né­ho téma­tu.

Vaším jedi­ným úko­lem je pou­ze zapi­so­vat si do diá­ře vše, co vás v sou­vis­los­ti s úko­lem napad­ne, a neza­po­me­nout hlav­ně při­psat datum a bodo­vé hod­no­ce­ní kon­krét­ní­ho týd­ne, abys­te poz­dě­ji vidě­li, kdy jste danou lek­ci pro­bra­li, a jak se vám v ní daři­lo.

Ke kou­čin­ko­vé­mu diá­ři je navíc při­lo­žen i arch „Emoji“ samo­le­pek vyja­dřu­jí­cí vaši momen­tál­ní nála­du. Prostřednictvím nich máte vel­kou mož­nost si daný týden ozna­čit pod­le toho, jak se cítí­te či jak dopa­dl vaši­ma oči­ma, a ohod­no­tit vaše pří­pad­né pokro­ky a výsled­ky.

Koučinkový diář Mindset Academy je sesta­ven z deví­ti témat, o kte­rá mají nej­vět­ší zájem žáci Mindset Academy, a kte­rá se pro­bí­ra­jí v kur­zech kou­čin­ku. A o jakých devět tema­tic­kých okru­hů se jed­ná?  Jsou to oblas­ti týka­jí­cí se myš­le­ni, změ­ny, cíle, komu­ni­ka­ce, úspě­chu, vzta­hů, stre­su, aser­ti­vi­ty a obav.

koučdddd

koučddd

Koučinkový diář je pre­ciz­ně pro­pra­co­ván do posled­ní­ho detai­lu a sta­ne se tak pro vás skvě­lým a nena­hra­di­tel­ným pomoc­ní­kem na ces­tě za jakou­ko­liv změ­nou. Je sro­zu­mi­tel­ný, a díky šikov­né­mu for­má­tu jej může­te mít stá­le při sobě, a stá­le na očích, čímž vás nevě­dom­ky donu­tí pou­ží­vat jej kaž­dý den.

Věřím, že s tím­to diá­řem bude­te koneč­ně spo­ko­je­ny, stej­ně tak jako já, neboť „Svůj cíl máte s tím­to diá­řem vždy na dosah ruky, sta­čí už jen ZAČÍT“.

KOUČINKOVÝ DIÁŘ
52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní výkon­nos­ti, men­tál­ní odol­nos­ti i vaší psy­chic­ké poho­dy
Autor: Ivan Černohorský
Ilustrovala: Iva Skřivánková
Vytiskla: knihovnicka.cz
Rok vydá­ní: 2018
Diář si lze zakou­pit na strán­kách MiNDSET Academy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26947 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72354 KB. | 18.05.2024 - 17:38:23