Kritiky.cz > Články > V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

V každém z nás klíčí „Kořeny zla“

Korenyzla0
Korenyzla0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kořeny zla jsou kla­sic­kou ang­lic­kou detek­tiv­kou ze série, kde domi­nu­je skvě­lá dvo­ji­ce vyšet­řo­va­te­lů v podá­ní Jess Campbellové a Iana Cartera, před kte­rý­mi se musí mít všich­ni zlo­čin­ci pěk­ně na pozo­ru.


Samotný děj kni­hy začí­ná v „Křivém lese“ v západ­ní Anglii v oka­mži­ku, kdy je obje­ve­no mrt­vé tělo Carla Finche. Má pro­stře­le­nou hla­vu a na prv­ní pohled vše nasvěd­ču­je tomu, že se jed­ná o sebe­vraž­du.


Shodou okol­nos­tí byl u prv­ní­ho ohle­dá­ní pří­to­men dok­tor Tom Palmer, jež mrt­vé tělo obje­vil náhod­ně při zdra­vot­ní pro­cház­ce lesem. Jemu jako zku­še­né­mu odbor­ní­ko­vi pra­cu­jí­cí­mu občas pro poli­cii, neu­nik­lo, že s Carlovým tělem po smr­ti někdo hýbal a mani­pu­lo­val tak, aby to jen jako sebe­vraž­da vypa­da­la, a navíc nikde neby­la nale­ze­na žád­ná střel­ná zbraň.


Smrt byla pře­hod­no­ce­na na chlad­no­krev­nou vraž­du. Ale kdo a z jaké­ho důvo­du toho­to muže zastře­lil?

„Kořenem vše­ho toho zla je lás­ka k penězům.“(Epištola sva­té­ho Pavla Timoteovi)

Na zákla­dě nově zjiš­tě­ných sku­teč­nos­tí se do vyšet­řo­vá­ní pouš­tí dob­ře zná­má a sehra­ná dvoj­ka detek­ti­vů Jess a Iana. Je však zřej­mé, že roz­lousk­nout ten­to pří­pad nebu­de až tak jed­no­du­ché. Celý pří­pad je od začát­ku pěk­ně zaš­mod­r­cha­ný a vůbec nedá­vá žád­ný smy­sl. Je jen na detek­ti­vech, aby se sami poku­si­li co nejdří­ve pří­pad vyře­šit.


I když je tu jen hrst­ka poten­ci­o­nál­ních svěd­ků k vyslech­nu­tí, tak i tak to bude vel­mi nároč­ný a zdlou­ha­vý pro­ces dobrat se sku­teč­né prav­dy a najít oprav­do­vé­ho viní­ka. Na mysl vyvstá­va­jí dvě zásad­ní otáz­ky: Kdo mohl chtít zastře­lit Carla? A kdo by z jeho smr­ti nej­ví­ce vytě­žil? 

 

korenyzla1
 

O Carlovi se moc dob­ře vědě­lo, že měl posled­ní dobou dost vel­ké finanč­ní pro­blémy, což neby­lo žád­ným veřej­ným tajem­stvím. Neustále obtě­žo­val svo­jí nevlast­ní sest­ru Harriet, ať už posí­lá­ním sms zpráv, emai­lů ane­bo tele­fo­nic­ky; a doža­do­val se půj­če­ní peněz. Jeho pros­by byly čím dál zou­fa­lej­ší a trou­fa­lej­ší.


Za své pro­blémy si však mohl pou­ze sám. Kromě sáze­ní měl ve zvy­ku inves­to­vat i do stu­pid­ních pro­jek­tů, kte­ré mu měly při­nést rych­lý a zaru­če­ný zisk, ovšem rea­li­ta byla nako­nec úpl­ně jiná. O pení­ze postu­pem času při­šel ať už hra­ním karet nebo obcho­do­vá­ním, a navíc si začal ve vel­kém půj­čo­vat a oci­tl se tak až po uši v dlu­zích, z nichž se potře­bo­val co nej­rych­le­ji vykou­pit....


Pokud se o tobě bude vědět, že máš pení­ze, vždyc­ky se u tebe obje­ví někdo, kdo by ti je rád pomohl utra­tit.


Díky způ­so­bu živo­ta, co vedl, má na něj pif­ku doslo­va kaž­dý, koho poli­cis­té vyslý­cha­jí a je jed­no, jest­li je to někdo z rodi­ny ane­bo něja­ký člen míst­ní komu­ni­ty. Výpovědi jed­not­li­vých svěd­ků jsou však vel­mi zdlou­ha­vé a ve spous­tě bodů se roz­chá­ze­jí­cí. Pozornému čte­ná­ři urči­tě neu­nik­ne, že kaž­dý z nich něco před poli­cií zaml­ču­je a tají...

„Kdykoliv se obje­ví něja­ká rodin­ná tragé­die, jakou je tře­ba ta vaše, během vyšet­řo­vá­ní se čas­to­krát dosta­ne na svět­lo neje­den kost­li­vec. Nějaká tajem­ství si rodi­ny nechá­va­jí vždyc­ky pro sebe, pro­to­že se za ně sty­dí nebo by moh­la způ­so­bit dal­ší potí­že...“

Podaří se detek­ti­vům jed­not­li­vé indi­cie posklá­dat do sebe tak, aby došlo k odha­le­ní sku­teč­né­ho vra­ha? Vyřeší ten­to zamo­ta­ný a dosti sple­ti­tý pří­pad? Proč se někte­ří svěd­ko­vé cho­va­jí tak tro­chu pode­zře­le, hod­ně mlčí, poupra­vu­jí sku­teč­nost, ane­bo nejsou dokon­ce k nale­ze­ní a nechá­va­jí se zapí­rat?

Tím ani nechci říct, že bychom všich­ni měli něja­ká tajem­ství, za kte­rá se sty­dí­me, ale ne vždyc­ky se najdou malič­kos­ti, kte­ré jsou tře­ba mali­cher­né, ale i tak nechce­me, aby se o nich jiní dozvě­dě­li...

Když už se zdá, že vyšet­řo­vá­ní zůsta­ne na mrt­vém bodu, obje­vu­je se na scé­ně záhad­ný svě­dek vraž­dy.„Kruci, pokud měla něja­ké infor­ma­ce, proč hned nepři­šla na poli­cii? Protože se to tak u svěd­ků čas­to stá­vá, odpo­vě­děl si pesi­mis­tic­ky. Bojí se, že jim nikdo nebu­de věřit, nebo hůř, že je pak samot­né začnou vyslý­chat. A lidé mají tady při­ro­ze­nou tou­hu vyhý­bat se čemu­ko­liv nepří­jem­né­mu. Takoví svěd­ko­vé sami sebe veli­ce snad­no pře­svěd­čí, že vlast­ně o ničem důle­ži­tém nevě­dí.“

Svědek, o kte­rém dopo­sud nikdo nevě­děl, včet­ně poli­cie, se oci­tá v ohro­že­ní živo­ta. Tajemný vrah se jej něko­li­krát poku­sí uml­čet. Podaří se mu to? Unikne vrah před spra­ve­dl­nos­tí, ane­bo Jess s Ianem zasáh­nou včas a vra­ha nako­nec odha­lí?

korenyzla3

V kni­ze obje­ví­me hned něko­lik skvě­lých a dosti věro­hod­ných postav, kte­ré jsou tak živě a věro­hod­ně popsá­ny, že není pro­blém si je před­sta­vit a zaška­tul­ko­vat do jed­not­li­vých kate­go­rií tj. detek­ti­vo­vé, pacha­te­lé, ale i nevin­ně při­hlí­že­jí­cí či svěd­ko­vé. Nesmí samo­zřej­mě kro­mě popi­su postav chy­bět i líče­ní jed­not­li­vých pohnu­tek, i to jak jed­na­jí ane­bo jak jsou okol­nost­mi a situ­a­ce­mi donu­ce­ni pod vli­vem stra­chu a emo­cí jed­nat i pro­ti své­mu vlast­ní­mu pře­svěd­če­ní.

Proč vlast­ně lidi jed­na­jí tak jak jed­na­jí? Může se na jejich živo­tech pode­psat i jejich vlast­ní minu­lost? Nebo jsou sami za své jed­ná­ní zod­po­věd­ní? Možná i pro­to autor­ka tak tro­chu naťuká­vá slo­ži­tý sou­ro­ze­nec­ký vztah mezi Carlem a Harriet, kde jeden z nich pří­liš dává a dru­hý pře­hna­ně bere.

Na jed­né stra­ně lás­ka a nikdy nekon­čí­cí sna­ha pomo­ci a vyjít vstříc, na stra­ně dru­hé pro­spě­chář­ství a tou­ha po majet­ku a moci, sna­ha zís­kat lstí a úsko­ky maje­tek své nevlast­ní sest­ry; a svým zhý­ra­lým živo­tem jí je o něj při­pra­vit.

Kořeny zla jsou jed­no­du­chou, odpo­čin­ko­vou kri­mi, kte­rá sto­jí roz­hod­ně za pře­čte­ní. U mno­ho čte­ná­řů se kni­ha tre­fí urči­tě do čer­né­ho a nabíd­ne kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky a řeše­ní pří­pa­du i neje­den motiv k zamyš­le­ní. Kniha je moc pěk­ně napsa­ná a jejím pře­čte­ní se zce­la urči­tě obo­ha­tí­te o skvě­lý „kniž­ní“ záži­tek.

 

Kořeny zla

Napsala: Ann Granger

Překlad: Tereza Pavlíková

Vydala: Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 292

ISBN: 978-80-243-8640-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28292 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72475 KB. | 23.05.2024 - 15:11:11