Kritiky.cz > Recenze knih > Ray Bradbury - Marťanská kronika

Ray Bradbury - Marťanská kronika

Kronika
Kronika
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to mož­ná tro­chu ostuda, ale Marťanskou kro­ni­ku jsem četl až teď. Tedy celou, abych byl zce­la přes­ný, pro­to­že někte­ré „povíd­ky“ z ní jsem četl už kdy­si na základ­ní ško­le.

Tenkrát bylo krát­ce po revo­lu­ci a nám se do tří­dy dosta­ly nové čítan­ky. Byly doce­la zají­ma­vé, a to zejmé­na z toho důvo­du, že v nich při­by­la dosud tro­chu opo­mí­je­ná slož­ka sci-fi. Zkrácené spo­je­ní slov science ficti­on pro mě teh­dy zna­me­na­lo doslo­va zaklí­nadlo a nemi­nul pořad v tele­vi­zi, časo­pis, apod. tak­to inspi­ro­ván, aniž bych jej nevi­děl, respek­ti­ve neče­tl. Ještě dnes si pama­tu­ji, že teh­dy jsme v oné čítan­ce nara­zi­li na zvlášt­ní povíd­ku (kte­rá byla pro úče­ly učeb­ni­ce tro­chu upra­ve­na) od jaké­ho­si „Bredbéryho“ s názve „Přijdou vla­hé deš­tě“ (to je ta o domu po jader­né kata­stro­fě) a já si ji doslo­va zami­lo­val (a snad dokon­ce celou ruč­ně pře­psal kam­si do notýsku :)).

Už teh­dy jsem si řekl, že si od toho pána musím něco pře­číst.

A vzal jsem to poté od „Fahrenheita“ po povíd­ky v cyk­lu „Kaleidoskop“, ale na „Kroniku“ se jak­si nikdy nedo­sta­lo. Kniha zís­ka­ná někde v antikva­ri­á­tu (či snad vyho­ze­na na něja­kém sid­liš­ti u popel­nic) na mě až do nedáv­na mar­ně čeka­la v kni­hov­nič­ce.

Ale dost už sen­ti­men­tál­ní­ho úvo­du.

Marťanská kro­ni­ka je něco mezi romá­nem a sbír­kou poví­dek. Povídky na sebe tro­chu nava­zu­jí, ale v pod­sta­tě se dají bez pro­blé­mů číst i samo­stat­ně. Někdy se tu vyskyt­nou i stej­né posta­vy, ale to je tak asi vše. Důležité však je, že na sebe nava­zu­jí chro­no­lo­gic­ky a sku­teč­ně tak tvo­ří jakousi fik­tiv­ní kro­ni­ku osidlo­vá­ní pla­ne­ty Mars. Žánrově to je čís­té sci-fi akcen­tu­jí­cí soci­ál­ní roz­měr dispro­por­cí mezi tech­nic­kým pokro­kem a morál­ní stag­na­cí (což v pade­sá­tých letech neby­lo v lite­ra­tu­ře zce­la samo­zřej­mé).

Knihu zase netře­ba ale brát jako něja­kou „hard sci-fi“, to „science“ se tam někdy libo­vol­ně ohý­bá, šťou­ral nara­zí na drob­né nelo­gič­nos­ti, nicmé­ně Bradburyho kni­ha není ani tak o fas­ci­nu­jí­cích obje­vech na Marsu, ale zejmé­na o nás - lidech - a o naší neschop­nos­ti žít pospo­lu v kli­du, míru a vzá­jem­ném respek­tu.

I po těch letech, kte­ré uply­nu­ly od její­ho vydá­ní, je „Kronika“ stá­le fas­ci­nu­jí­cím a napí­na­vým čte­ním, jež při­nu­tí k zamyš­le­ní. Některé povíd­ky jsou poně­kud stro­hé, jiné koša­té ve svém jazy­ku, u někte­rých jsou znám­ky humo­ru, kte­rý se nicmé­ně za něko­lik strá­nek může změ­nit v děsu­pl­ný konec. „Kronika“ je mož­ná tak tro­chu jako lidé sami, nevy­zpy­ta­tel­ná a více­roz­měr­ná.


Foto: 1959, Mladá fron­ta


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alien Abduction (2014)28. prosince 2023 Alien Abduction (2014)   Podivné světelné úkazy zachycené na ruční kameru skrývají něco mnohem děsivějšího… Peter Morris se společně se svou ženou Katie a třemi dětmi Coreym, […] Posted in Horory
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti10. února 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - Kapitola 7: Ve jménu cti Jéje. Rodriguez opět dokazuje, že prostě není moc dobrý režisér. Po dvou slabých epizodách se zhostil finále a opět to bylo slabé, respektive jeho režie byla bezpečně nejslabším článkem. […] Posted in Krátké recenze
  • Cellular31. ledna 2005 Cellular Stále se přesvědčuji o tom, že čím méně vím o filmu, na který se koukám, tím lepší z toho mám zážitek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechápu, proč český distributor nechal filmu původní […] Posted in Filmové recenze
  • Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty18. února 2020 Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma: O pouti bez cukrové vaty Ladislav Zibura je dnes tak trochu v ČR celebritou. Jen považte, napsal knihu, byl na "pokecu" u Krause, účastnil se AZ kvízu a psala o něm asi všechna naše mainstreamová média. A jen tak […] Posted in Recenze knih
  • Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.31. března 2015 Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem. Tak trochu netradičně složená porota, která za výkony na tanečním parketu nerozdává body, ale přímo peníze. I takové novinky čekají na diváky zábavného pořadu Pomozte dětem, který se opět […] Posted in Články
  • #DP88: Something is Killing the Children, Volume One10. srpna 2020 #DP88: Something is Killing the Children, Volume One Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: James Tynion IV Kresba: Werther Dell'Edera"Something is Killing the Children" byla jednou z řad, která usilovala o cenu Eisnera v kategorii […] Posted in Recenze komiksů
  • Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let15. srpna 2018 Miky Rousek (Jan Kraus) z Dívky na koštěti slaví 65 let Tak je hvězdě talk show komerční televize 65. let. Jan Kraus se narodil v roce 1953 (15. 8.) v Praze a jeho prvními zkušenostmi s filmem byly ve filmu Dva tygři (1966). Byl to neznámý […] Posted in Profily osob
  • Paullina Simonsová: Bellagrand29. června 2016 Paullina Simonsová: Bellagrand Bellagrand je příběhem vášnivé italky Giny, která imigruje do Ameriky a zde se potká s Harrym, který pochází z vyšší vrstvy a chce změnit svět. A tak sledujeme, jak se na počátku dvacátého […] Posted in Recenze knih
  • You Better Watch Out (1980)25. prosince 2011 You Better Watch Out (1980) ,,Veselé vánoce'' - Buďte hodné milé děti, nebo budu zlý!!! Harry miluje vánoční svátky a Santu už od dětství. Pracuje v továrně na výrobu hraček a svou práci bere velice vážně. Bohužel […] Posted in Horory
  • Známka punku22. května 2020 Známka punku Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13295 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71497 KB. | 25.06.2024 - 21:59:57