Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

Lovec: Zimní válka | The Huntsman Winter’s War [35%]

rp huntsmenwinterswarnewphoto.jpg
rp huntsmenwinterswarnewphoto.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Abych byl upřím­ný, před čtyř­mi lety, kdy do kin dora­zi­la Sněhurka a lovec, jsem byl poměr­ně nad­še­ný. V zápla­vě rema­keů a růz­ných moder­ni­za­cí kla­sic­kých látek tahle vypa­da­la pří­liš absurd­ně na to aby fun­go­va­la. A přes­to se tak sta­lo. Dospělejší vari­an­ta pří­bě­hu těží­cí z té pořád­né bloc­kbuste­ro­vé fazo­ny doká­za­la z pří­bě­hu Sněhurky udě­lat pří­mo­ča­rou fan­ta­sy zále­ži­tost, kte­rá poba­vi­la i dospě­lej­ší pub­li­kum. Jenže pak zača­li hla­vou­ni díky úspě­chu pře­mýš­let, jak na tenhle úspěch navá­zat a po mno­ha prů­ta­zích, vyho­ze­ných reži­sé­rech a her­cích a něko­li­ka pře­pi­sech scé­ná­ře koneč­ně do kin dora­zi­lo pokra­čo­vá­ní s názvem Lovec: Zimní vál­ka. Bohužel, pokud pat­ří­te mezi tu část pub­li­ka, kte­rá si toto moder­ní poje­tí svě­ta pohád­ky o Sněhurce uži­lo, ve for­mě jeho hyb­ri­du preque­lu a seque­lu vás čeká hod­ně stu­de­ná spr­cha. 

Ono, co čekat od pro­jek­tu, kte­rý opus­ti­la jak před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role, tak díky pletkám s ní i reži­sér Rupert Sanders, kte­ré­ho násle­do­val o něko­lik měsí­ců poz­dě­ji i Frank Darabont, kte­rý jej měl nahra­dit. Producenti se přes­to roz­hod­li ono pokra­čo­vá­ní udě­lat stůj co stůj a výsle­dek jejich sna­že­ní nyní dora­zil do čes­kých a slo­ven­ských kin. A poprav­dě i s mno­ha hodi­no­vým odstu­pem od pro­jek­ce stá­le moc nevím, co bych na adre­se fil­mu řekl. Nejde o to, že by mě film svý­mi kva­li­ta­mi zasá­hl nato­lik, že bych nebyl scho­pen řeči. Jde spí­še o to množ­ství věcí, kte­ré ve fil­mu nefun­gu­jí, že není úpl­ně jed­no­du­ché najít ten bod, kde vlast­ně s něja­kou kri­ti­kou fil­mu začít. 
Samotný prin­cip hyb­rid­ních pokra­čo­vá­ní, kte­ré se ode­hrá­va­jí před a záro­veň během nebo po původ­ním fil­mu nikdy moc nefun­go­val. Své o tom ví i Sin City: Ženská, pro kte­rou bych vraž­dil. Bohužel Lovec: Zimní vál­ka je dal­ším pří­kla­dem z této kate­go­rie. Film totiž spí­še než jako plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní půso­bí spí­še jako para­zit na svém před­chůd­ci, kte­rý se sna­ží svo­jí for­mou vyškrá­bat ale­spoň tro­chu něče­ho, co by se dalo nazvat pří­bě­hem z vět­ši­ny čás­tí pře­de­šlé­ho fil­mu a spí­še tvo­ří nádor na začát­ku a kon­ci samot­né Sněhurky a lov­ce.Většina nových postav v fil­mu se sna­ží vykře­sat něja­kou his­to­rii na zákla­dě zmín­ky nebo odka­zu v pře­de­šlém fil­mu, kte­rou se pomo­cí nesmír­ně tupých dia­lo­gů sna­ží roz­vést do plno­hod­not­né posta­vy. A to se neda­ří, pro­to­že posta­vy rám­ci fil­mu nedá­va­jí abso­lut­ně smy­sl. 
A to i v pří­pa­dě Ravenny (Charlize Theron), kte­rá do znač­né míry může za úspěch pře­de­šlé­ho fil­mu, nicmé­ně zde je zre­du­ko­vá­na na něko­lik cha­bých replik a vše­ho­všu­dy pět minut času na plát­ně. Film totiž znač­ně kla­me tělem a sna­ží se svo­jí pro­pa­ga­cí pro­dat něco jiné­ho, než ve sku­teč­nos­ti v kině za svo­ji měnu dosta­ne­te (a to včet­ně pře­da­bo­vá­ní někte­rých replik z fil­mu spe­ci­ál­ně pro trai­ler, pro­to­že kdy­by byly v trai­le­ru ve svém původ­ním zně­ní, lidi by se spí­še smá­li). Zkrátka Lovec: Zimní vál­ka je v tom­to ohle­du hoř­kým zkla­má­ním, neboť v rám­ci násle­do­vá­ní for­my a sty­li­za­ce pře­de­šlé­ho fil­mu nesko­na­le ztros­ko­tá­vá a donu­tí vás zno­vu zvá­žit, proč jste vlast­ně měli ty posta­vy v obli­bě. 
Hloupé dia­lo­gy a nesmy­sl­né posta­vy pak jen dopl­ňu­je mizé­rie v podo­bě nud­ně vysta­vě­né­ho děje, kte­rý má ke gra­da­ci hod­ně dale­ko. Všechno co se na plát­ně děje má mít něja­ký hlub­ší smy­sl, nicmé­ně spí­še při­po­mí­ná line­ár­ní sou­bor situ­a­cí bez vět­ší­ho smys­lu, kte­ré moc mezi sebou neba­ví a v cel­ku je vám vlast­ně doce­la ukra­de­né, co se vlast­ně bude dít. Předvídatelnost, nuda a podiv­ná laci­nost vyhlí­že­jí­cí z detai­lů (což je para­dox, vezmeme-li v potaz, že vel­ko­le­pé zábě­ry fun­gu­jí oprav­du vel­ko­le­pě a „dra­ze“) a to ani neza­čí­nám o podiv­ných akcen­tech. 
Nezachraňuje to bohu­žel ani audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Jistě, kos­týmy jsou rela­tiv­ně zase fajn (efekt­nos­ti prv­ní­ho dílu se ovšem nerov­na­jí), nicmé­ně co se týče kame­ry Phedona Papamichaela, je to s kva­li­ta­mi jak na hor­ské drá­ze, a hudeb­ně si James Newton Howard vybí­rá tak sla­bou chví­li svým vlast­ním vykrá­dá­ním, že jsem až do závě­reč­ných titul­ků nevě­řil, že hud­bu k pokra­čo­vá­ní slo­žil opět on. Řešit poté nedu­hy v režii, jaký­mi jsou napří­klad nesmy­sl­né chy­by v návaz­nos­ti zábě­rů a reduk­ce obav o hrdi­ny v důsled­ku nesmy­sl­né fyzi­ky a pří­stu­pu ke zra­ně­ní hrdi­nů, to už je asi zby­teč­né řešit. 
Lovec: Zimní vál­ka je zkrát­ka prů­švih. Ti, kte­rým se prv­ní díl nelí­bil nad fil­mem ako­rát ohr­nou nos, zatím­co ti, kte­ří jed­nič­ku obha­jo­va­li, budou po záslu­ze potres­tá­ní. Lovec: Zimní vál­ka ve vět­ši­ně věcech zkrát­ka nefun­gu­je, nové posta­vy jsou pito­mé a jejich cho­vá­ní nedá­vá moc smy­sl, stej­ně jako nedá­va­jí smy­sl nesku­teč­ně mizer­né dia­lo­gy. Těch pár humor­ných momen­tů, u kte­rých něja­ký ten poba­ve­ný úškle­bek film pře­ci jen zís­ká, nesto­jí za ty dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti naře­dě­né a nezá­bav­né ver­ze nácvi­ku na to, jak nedě­lat pokra­čo­vá­ní. Podobnou zále­ži­tost zkrát­ka nemo­hu s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.      

Pokračování moder­ní fan­ta­sy adap­ta­ce kla­sic­ké­ho pří­bě­hu, kte­ré se sna­ží vše dob­ré na jed­nič­ce pou­žít pro­ti samot­né­mu divá­ko­vi. Nezábavné posta­vy, nelo­gic­ký děj, pří­šer­né día­lo­gy a opro­ti před­chůd­ci kva­li­ta­tiv­ní sestup do dru­hé ligy. Laciná nuda kte­rá je spí­še než roz­ší­ře­ním para­zi­tem na cel­kem sluš­ném fil­mu, kte­rý nudí, až na mini­mum vyjí­mek neba­ví a v cel­ko­vém pohle­du je spí­še ztrá­tou času. .

20% Fantasy

50% Silně naře­dě­ná jed­nič­ka

30% Nesmyslné dia­lo­gy

Lovec: Zimní vál­ka
(The Huntsman Winter’s War, Snow White and the Huntsman 2, Lovec: Zimná voj­na)
Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy
USA, 2016, 114 min

Režie: Cedric Nicolas - Troyan
Scénář: Evan Spiliotopoulos, Craig Mazin
Kamera: Phedon Papamichael
Hudba: James Newton Howard
Hrají: Jessica Chastain, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Emily Blunt, Charlize Theron, Colin Morgan, Sheridan Smith, Nick Frost, Rob Brydon, Alexandra Roach, Sam Hazeldine, Lynne Wilmot, Annabelle Dowler, Sophie Cookson, Mark Haldor, Liam Neeson (vyp.)

Produkce: Joe Roth
Střih: Conrad Buff IV

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 21.04.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 21.04.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 22.04.2016 Universal Pictures US

http://www.csfd.cz/film/323492-lovec-zimni-valka/
http://www.imdb.com/title/tt2381991/


Podívejte se na hodnocení Lovec: Zimní válka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28124 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72316 KB. | 22.05.2024 - 12:29:14