Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Captain America: Občanská válka - 85 %

Captain America: Občanská válka - 85 %

C3
C3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak koli­ká­tý film už to je? No něja­ký něco po desá­tém. Asi se v tom začí­nám ztrá­cet. Jedno ale vím, že je to tře­tí film o Kapitánovi Amerika, nej­hod­něj­ší­ho drs­ňá­ka ze všech. A je to pove­de­ný posled­ní díl. Jakmile pře­vza­li Anthony Russo a Joe Russo otě­že, tak se zpět vra­cí pří­běhy na Zemi a nikam jinam.

Žádní mimo­zemš­ťa­né (až na vyjím­ku), jenom lidi, pří­pad­ně vylep­še­ní lidé. Trocha tech­ni­ky, akce a spí­še sou­kro­má dra­ma­ta všech hrdi­nů. V čele klad­ných hrdi­nů sto­jí Kapitán Amerika. V čele zápo­rá­ků, i když je to vlast­ně jenom rela­tiv­ní, sto­jí Iron Man. Každý má svo­je tem­né démo­ny a jde o to, kte­rý z tem­ných démo­nů minu­los­ti jde na povrch a jest­li doká­že být správ­ný Klaďas, pří­pad­ně Bas Ass.

C3a

V jejich vnitř­ních kon­flik­tech jim samo­zřej­mě pomá­ha­jí čle­no­vé Avengers, jak noví, tak sta­ří. To už si urči­tě najde­te na inter­ne­tu, kdo ke komu pat­ří. A v nový čle­nech týmů Avengers se obje­ví Black Panter (král Wakandy), ten by si zaslou­žil vlast­ní film, a Scott Lang (Ant-man), ten vlast­ní film už má.

Do toho se ple­te *pozor spo­i­ler Spider-man*, kte­rý je pro­ten­to­krát nejmlad­ší Peter Parker za posled­ních 6 fil­mů.

Přiznám se, že jsem asi oče­ká­val tro­cha více. Jedná se o vel­mi zábav­ný film, ale opro­ti všem před­cho­zím fil­mům se jed­ná o dra­ma jenom o lidech. Soukromá vál­ka hrdi­nů mezi sebou. Není k tomu potře­ba žád­né mimo­zem­ské arte­fak­ty, kte­ré by pří­běh při­po­mí­nal bitvou mezi hvězda­mi. Ani nikdo z Thanosovi nebo Lokiho armá­dy se neob­je­ví, natož že by se obje­vil někdo ze Strážců.

Všechny čle­ny Avengers týmu, jak staré­ho, tak nové­ho, už zná­me, tak nové posta­vy zís­ka­jí dost své­ho pro­sto­ru. Každou uke­ca­nou chvil­ku si uží­vá nový Spider-man. Paul Rudd se zno­vu doká­zal vrá­tit do své­ho Ant-mana s pat­řič­nou ele­gan­cí a samo­zřej­mě se posta­rá o nej­lep­ší momen­ty fil­mu.

C3b

Jak jsem si sli­bo­val od nej­no­věj­ší­ho fil­mu od Marvelu, že by mohl být lep­ší než ten film před­cho­zí? Tak to bohu­žel není. Jenom je to nej­lep­ší díl Kapitána Ameriky. Schází mi k Ant-manovi něko­lik prv­ků, kte­ré by film Paytona Reeda pře­vy­šo­va­ly. Samozřejmě, že se jed­ná o kva­lit­ní film, kte­rý umě­jí reži­sé­ři nato­čit s pat­řič­ným tvůr­čím týmem. Je to také na akč­ních sek­ven­cích vidět, že se reži­sé­ři od dílu dru­hé­ho nemě­ni­li.

Ale asi reži­sé­ři už nena­to­čí lep­ší film, kte­rý doká­zal komik­so­vé zla­to, jako je Kapitán Amerika a celý jeho tým Avengerů, vylep­šit nad před­cho­zí fil­my. Už to tak vypa­dá, že Marvel začí­ná točit fil­my, jak na běží­cím páse. Zatím se neza­se­kl, ale bohu­žel se neda­ří kva­li­tu fil­mů postup­ně vylep­šo­vat, aby si fanouš­ci fil­mů, ne běž­ní kri­ti­ci, moh­li čím dále uží­vat fil­mů postup­ně k doko­na­los­ti.


Podívejte se na hodnocení Captain America: Občanská válka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,60135 s | počet dotazů: 264 | paměť: 73291 KB. | 24.04.2024 - 02:36:35