Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Patrola | End of Watch [85%]

Patrola | End of Watch [85%]

rp end of watch ver4.jpg
rp end of watch ver4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Patrola
http://www.csfd.cz/film/295879-patrola/
http://www.imdb.com/title/tt1855199/

Alternativní názvy: End of Watch

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 08.11.2012 H.C.E.
V kinech SR od: 08.11.2012 Forum Film SK

Drama / Krimi / Thriller
USA, 2012, 108 min

Režie: David Ayer
Scénář: David Ayer
Hudba: David Sardy
Hrají: Jake Gyllenhaal, Michael Peña, Natalie Martinez, Anna Kendrick, America Ferrera, Cody Horn, Frank Grillo, David Harbour, Kristy Wu, Maurice Compte

David Ayer si v Hollywoodu za svo­ji kari­é­ru udě­lal cel­kem jmé­no. Coby scé­náris­ta se podí­lel na hitech S.W.A.T. - Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní a na prv­ním díle závod­ní série Rychle a zbě­si­le. Avšak jako reži­sér má zatím na kon­tě tři chvá­le­né fil­my zao­bí­ra­jí­cí se poli­cej­ní téma­ti­kou z růz­ných úhlů pohle­du. Tím nej­no­věj­ším z nich je poli­cej­ní dra­ma Patrola, z pro­stře­dí těch nej­tem­něj­ších kou­tů ame­ric­ké met­ro­po­le Los Angeles. Podaří se Ayerovi zabo­do­vat se svým novým dílem i v našich kinech? 

Brian Taylor a Mike Zavala jsou pří­sluš­ní­ky poli­cej­ních slo­žek v Los Angeles. Konkrétně čás­ti South Central, kte­rá pat­ří mezi ty nej­ví­ce pro­blé­mo­vé. V pro­stře­dí, kde jsou vál­ky mezi sou­pe­ří­cí­mi gan­gy o nad­vlá­du nad měs­tem den­ní ruti­nou a dro­gy běž­nou komo­di­tou si tahle dvo­ji­ce, stej­ně jako jejich kole­go­vé nemo­hou být jis­ti ničím. Denně tak nasa­zu­jí živo­ty, aby čini­ly živo­ty oby­va­tel této čtvr­ti lep­ší­mi. Při jed­né z obhlí­dek se jim poda­ří zatknout vyso­ce posta­ve­né­ho dea­le­ra, kte­rý ope­ru­je pod hla­vič­kou mexic­kých kar­te­lů. Ani Brian ani Mike však netu­ší, že už tak nebez­peč­ná čtvrť se pro ně sta­la dale­ko nebez­peč­něj­ší. 
A na začá­tek nezbý­vá než říct, že se Ayer ten­to­krát režij­ně pře­ko­nal. Daří se mu totiž pomo­cí sty­li­zo­va­né­ho zpra­co­vá­ní vykres­lit sil­ně atmo­sfé­ru pří­bě­hu, do kte­ré­ho je pomo­cí ruč­ních kamer vta­žen i sám divák jako člen týmu. Nabourává tím tak fil­mo­vou ilu­zi, kdy si divák mís­ty až nepři­pa­dá jako by sle­do­val film, nicmé­ně jako by seděl na zad­ní sedač­ce při jízdě živo­tem a ruti­nou poli­cej­ní prá­ce v ne zrov­na přá­tel­ské čtvr­ti. Kritická strán­ka Ayerových fil­mů má tak díky pří­mé­mu zapo­je­ní divá­ka o to vět­ší úči­nek. A tak i mís­ty hod­ně sebestřed­ná sty­li­za­ce pum­pu­je kon­cep­tu krev do žil celou hodi­nu a tři­čtvr­tě.   

Ústřední dvo­ji­ce je navíc ten­to­krát jen párek napros­to nor­mál­ních lidí, žijí­cích nor­mál­ní živo­ty, kte­ré nasa­zu­jí v nevděč­ném povo­lá­ní, bez poklá­dá­ní otá­zek. Od psy­cho­pa­tic­kých cha­rak­te­rů v Drsných časech, přes hrdi­nu boju­jí­cím s korup­cí uvnitř poli­cie ve Street Kings, se Ayer dostá­vá k napros­to běž­ným lidem, kde je jeho um pro dob­ré kri­mi­nál­ní dra­ma a mra­zi­vě uvě­ři­tel­nou rea­lis­tič­nost dale­ko nej­sil­něj­ší. Nesnaží se totiž vykres­lit něja­ké dva hrdin­né poli­cis­ty jako tomu bývá zvy­kem. Spíše ústřed­ní dvo­ji­ci před­sta­vu­je divá­ko­vi jako napros­to běž­ně pře­mýš­le­jí­cí dvo­ji­ci, se stej­ný­mi radost­mi a strast­mi, jako mají i lidé, kte­ré chrá­ní. Celý kon­cept hrdin­ství navíc ješ­tě více nabou­rá­vá, když po něko­li­ka hrdin­ných činech se vra­cí do kon­ver­zač­ní úrov­ně, při kte­ré dvo­ji­ce roze­bí­rá, jaké by to bylo cítit se jako hrdi­na, jeli­kož žád­ný z nich tohle neza­žil. Tomuhle zámě­ru by sice mož­ná pro­spě­lo, kdy­by ústřed­ní dvo­ji­ce neby­la tak­to pří­mo­ča­ře defi­no­va­ná a pro­stor dosta­ly i ved­lej­ší cha­rak­te­ry ale to už je spíš rýpá­ní do kon­cep­tu hlav­ních a ved­lej­ších rolí, kte­ré není tak úpl­ně chy­bou fil­mu. 

I když je navíc zpra­co­vá­ní tro­chu naiv­ně vyře­še­né, nepři­šlo mi ani na moment extrém­ní a ve spo­je­ní s hudeb­ně sil­ně vyvá­že­ným pís­nič­ko­vým soun­d­trac­kem je vlast­ně Patrola i přes svo­ji důraz­nou neo­by­čej­nost v cel­ku oby­čej­ný film. Není sice od začát­ku jas­né, že způ­sob jakým se tvůr­ci vyda­li sed­ne úpl­ně kaž­dé­mu, stej­ně jako téma­ti­ka a hlav­ní pří­běh, nicmé­ně pokud vás doká­že sní­mek pohl­tit, ta hodi­na a tři­čtvr­tě ute­če zatra­ce­ně rych­le. A i když finá­le poně­kud kazí výsled­ný dojem z tak dob­ré podí­va­né, malý dově­tek kte­rý násle­du­je po něm tuto chy­bu ale­spoň čás­teč­ně vyna­hra­zu­je. Patrolu bych se tedy asi nebál ozna­čit za špič­ku nejen Ayerových fil­mů, nicmé­ně s ledo­vým kli­dem bych ji zařa­dil mezi kla­si­ky poli­cej­ní­ho žán­ru s něja­kým kri­tic­kým kon­tex­tem. Toto kon­zis­tent­ní svě­dec­tví o poli­cej­ní prá­ci ve čtvr­tích kde spra­ve­dl­nost není tak úpl­ně na prv­ním mís­tě si totiž bude­te chtít zopa­ko­vat.      
David Ayer se pře­ko­nal. Jeho nový zářez mezi poli­cej­ní­mi dra­ma­ty je až mra­zi­vě rea­lis­tic­ký, ori­gi­nál­ně nato­če­ný a skr­ze nabou­rá­ní fil­mo­vé ilu­ze vta­hu­je divá­ka do pří­bě­hu napros­to nevy­bí­ra­vým způ­so­bem. Velmi pří­jem­ná poli­cej­ní zále­ži­tost, kte­rá  vál­cu­je kon­ku­ren­ci ve všech ohle­dech.


Podívejte se na hodnocení Patrola na Kinoboxu.

 Hodnocení: 85%
Koktejl: 
25% Originální zpra­co­vá­ní
50% Policejní ruti­na
25% Svědectví z prv­ní ruky

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45031 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71691 KB. | 14.07.2024 - 18:09:18