Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Silent Hill

Silent Hill

n200905181050 1
n200905181050 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Silen HillVydejme se do měs­teč­ka Silent Hill, jak to rov­něž uči­ni­li hrdi­no­vé toho­to fil­mu! Matka hle­da­jí­cí svo­ji dce­ru a otec, kte­rý je hle­dá obě.

 

 

Malá Sharon je námě­síč­ná a doká­že pořád­ně vydě­sit rodi­če při svých noč­ních pro­cház­kách mimo domov. V tako­vých sta­vech čas­to mlu­ví o mís­tě zva­ném Silent Hill. Když při­jde k sobě, na nic si nevzpo­mí­ná. Její rodi­če začí­na­jí bojo­vat se zou­fal­stvím, neboť stav Sharon se nezlep­šu­je. Proto se její mat­ka Rose roz­hod­ne pro návště­vu ono­ho měs­ta, kde (jak dou­fá) vyře­ší záha­du jmé­nem Silent Hill.

silent-hill-2Samotné měs­to je měs­tem duchů. Už něja­kou dobu opuš­tě­né, vylid­ně­né a nehos­tin­né vnu­cu­je Rose nebla­hé tuše­ní toho, co při­jde. Tohle si ale uvě­do­mí až dru­hý den ráno, když se pro­be­re poté, co v noci při vjez­du do měs­ta za hus­té mlhy nabou­ra­la a násled­ně ztra­ti­la vědo­mí. Ke vše­mu se jí za tu dobu, co byla „mimo“, ztra­ti­la Sharon. Jediným vodít­kem, kte­ré má Rose, jsou dce­rou nakres­le­né obráz­ky pone­cha­né v autě, jež vyob­ra­zu­jí budo­vy a mís­ta oprav­du nachá­ze­jí­cí se ve měs­tě.

Za krát­ko hlav­ní hrdin­ka pocho­pí, v čem je sku­teč­ná hrůza mís­ta, kde se ocit­la. Potká zmu­to­va­né kari­ka­tu­ry kdy­si lid­ských bytos­tí, setká se s oživlou tmou, kte­rá ničí vše živé, čeho se dotkne, nena­lé­zá ces­tu z měs­ta (pro­to ani nemů­že počí­tat s pomo­cí) a ke vše­mu se jí pořád neda­ří najít dce­ru. Ta však jako by za sebou schvál­ně nechá­va­la sto­py a nápo­vě­dy, aby ji mat­ka moh­la sle­do­vat na kon­krét­ní mís­ta. Rose ji nehod­lá opus­tit, a tak pře­ko­ná­vá všech­ny pře­káž­ky, z nichž vět­ši­na ji jde doslo­va po krku. Mimoto však postup­ně odha­lu­je his­to­rii měs­ta a pře­kva­pi­vě i stříp­ky minu­los­ti, kte­ré, jak se zdá, pří­mo sou­vi­se­jí se Sharon a se záni­kem Silent Hill.

Film se pocho­pi­tel­ně zamě­řu­je na hle­dá­ní malé Sharon její mat­kou. Všechny ty akč­ní pasá­že, krás­né tri­ky a postup­ně dáv­ko­va­ná odha­le­ní se všu­dypří­tomnou horo­ro­vou atmo­sfé­rou mís­ta půso­bí vel­mi dob­ře. Avšak dívat se na to, jak Rose sko­ro pořád před něčím utí­ká, by moh­lo půso­bit tro­chu mono­tón­ně.

silent-hill-1Naštěstí byla do fil­mu zasa­ze­na dal­ší pří­bě­ho­vá rovi­na. Jde o to, že hlav­ní hrdin­ka vza­la dce­ru bez vědo­mí man­že­la. Ten má o obě vel­kou sta­rost, avšak Rose všech­ny jeho poku­sy o komu­ni­ka­ci nechá vyslech­nout hla­so­vou schrán­ku na mobi­lu. Ozve se mu, až když se jí ztra­tí Sharon a teh­dy man­že­la poprosí o pomoc. Ten nevá­há a vydá­vá se do Silent Hill. Místní poli­cie zaha­ju­je pát­rá­ní, ale neda­ří se jim najit ani Rose, ani Sharon. Navíc se vyšet­řu­jí­cí důstoj­ník cho­vá vel­mi podiv­ně a kaž­dý pokus o vlast­ní pát­rá­ní ze stra­ny man­že­la zpo­chyb­ňu­je a vymlou­vá mu tako­vé jed­ná­ní.

Druhá dějo­vá linie není zda­le­ka tak zají­ma­vá, jak by moh­la být. Původní nápad je zřej­mě ten, že něco odha­lí svým pát­rá­ním man­žel, něco obje­ví Rose a divák si sklá­dá všech­ny stříp­ky do jed­né mozai­ky. Bohužel Sean Bean toho moc neod­ha­lu­je. Vůbec mu není dopřán tako­vý pro­stor jako jeho herec­ké kole­gy­ni a fil­mo­vé man­žel­ce. Pochopitelně svůj díl záhad nakous­ne, ale v prů­bě­hu fil­mu se obje­vu­je poměr­ně spo­ra­dic­ky.

Ačkoliv jde o horor, bát se nebu­de­te, ale­spoň ne moc. Autoři zde nečí­ha­jí na divá­ka za kaž­dým rohem, aby udě­la­li „Baf!“, zby­teč­ně nepro­lé­va­jí krev, ba ani růz­ných zmu­to­va­ných „potvor“ zde neu­vi­dí­te mno­ho. Všechno toto osob­ně nebe­ru jako minus.

silent-hill-3Jde o film, kde vás zají­má, jak se tedy věci doo­prav­dy mají? Pečlivě sle­du­je­te hlav­ní hrdi­ny a zkou­ší­te odha­lit prav­du dří­ve, než vám ji naser­ví­ru­jí. Až se něko­li­krát s výkla­dem sek­ne­te, vlo­ží­te svou ruku do ruky Rose (klid­ně si vyber­te jinou ruku, někte­ré se pova­lu­jí napros­to bez­pri­zor­ně) a nechá­te se vést prázd­ný­mi uli­ce­mi, tem­ný­mi chod­ba­mi, špi­na­vý­mi budo­va­mi na konec, kde vám bude (sko­ro) všech­no ve for­mě fla­shbac­ku do minu­los­ti vylo­že­no. Pak hlav­ní hrdin­ku nechá­te dokon­čit její úkol a záro­veň si v duchu uza­ví­rá­te sáz­ku, zda všech­no skon­čí dob­ře, nebo se na vás chys­tá dal­ší pře­kva­pe­ní. Jinými slo­vy u fil­mu se neu­nu­dí­te, ani od něj neo­de­jde­te roz­la­dě­ní napros­tou nesmy­sl­nos­tí pří­bě­hu a poto­ky zby­teč­né krve.

Hodnocení 1:

Výsledné hod­no­ce­ní je tedy z mé stra­ny klad­né. Líbili se mi hlav­ní hrdi­no­vé i obsa­ze­ní rolí ved­lej­ších, atmo­sfé­ra měs­ta, hud­ba a nako­nec i rozuz­le­ní. Tady si ovšem neod­pus­tím poznám­ku o (dle mého názo­ru) podiv­né pře­kom­bi­no­va­nos­ti úpl­ně na kon­ci, pro­to­že pak něko­lik věcí z dří­vějš­ka jak­si pře­stá­vá dávat smy­sl. Při tro­še dob­ré vůle si ale i tohle doká­že­te vysvět­lit. Každopádně Silent Hill je zají­ma­vý způ­sob, jak strá­vit dvě hodi­ny a zaslou­ží si pozor­nost.

Hodnocení 2:

Nemůžeme pře­hlí­žet, že film je adap­ta­cí popu­lár­ní PC hry. Faktem je, že já her­ní pro­stře­dí neznám, a tudíž nemo­hu srov­ná­vat, jak moc se fil­mo­vý děj drží původ­ní­ho pří­bě­hu, nako­lik hud­ba k fil­mu vychá­zí z hud­by ke hře a zda všech­ny fil­mo­vé posta­vy rov­něž mají své her­ní pro­tějš­ky. Každopádně z díla je cítit, že her­ní pří­bě­ho­vé poza­dí je mno­hem bohat­ší a pře­ve­de­ním na fil­mo­vé plát­no se něco málo ztra­ti­lo, což by také vysvět­lo­va­lo někte­ré nesrov­na­los­ti v ději a nut­né dovy­svět­lo­vá­ní tako­vých nesrov­na­los­tí s pou­ži­tím fan­ta­zie. Tudíž dopo­ru­čo­vat, či nao­pak nedo­po­ru­čit film pro znal­ce PC hry je pro mě o něco slo­ži­těj­ší než v Hodnocení 1.

Žánr: Horor

Režie: Christophe Gans

Scénář: Roger Avary

Rok: 2006

Délka: 127 min.

Francie/Japonsko /USA

Hudba: Jeff Danna, Akira Yamaoka

Hrají: Radha Mitchell (Rose Da Silva), Sean Bean (Christopher Da Silva), Jodelle Ferland (Sharon Da Silva/Alessa Gillespie), Laurie Holden (Cybil Bennett), Deborah Kara Unger (Dahlia Gillespie), Kim Coates (Thomas Gucci), Tanya Allen (Anna), Alice Krige (Christabella)

  


Podívejte se na hodnocení Silent Hill na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50250 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71668 KB. | 20.06.2024 - 15:00:52