Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sinister [90%]

Sinister [90%]

rp sinister.jpg
rp sinister.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sinister
http://www.csfd.cz/film/303202-sinister/
http://www.imdb.com/title/tt1922777/

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 01.11.2012 H.C.E.
V kinech SR od: 01.11.2012 Continental


Krimi / Horor / Thriller / Mysteriózní
USA, 2012, 110 min

Režie: Scott Derrickson
Scénář: Scott Derrickson, C. Robert Cargill
Hudba: Christopher Young
Hrají: Ethan Hawke, Juliet Rylance, Vincent D’Onofrio, James Ransone, Michael Hall D’Addario, Fred Dalton Thompson

Originální a kva­lit­ní horor je něco, co se jen tak v posled­ní době nevi­dí. Jistě nedáv­no tu sice byla Chata v lesích, nicmé­ně to byl tako­vý výstřel do prázd­na. Jinak se totiž žánr nachá­zí někde v moři pře­dě­lá­vek, neko­neč­ných recyk­la­cí a plyt­kých leka­ček po kte­rých nikdo za měsíc dva ani neštěk­ne. O to víc pak potě­ší, když se obje­ví zají­ma­vá lát­ka, kte­rá navíc sbí­rá více než pozi­tiv­ní ohla­sy v zahra­ni­čí. A když se navíc dosta­ne do čes­kých kin, aby si ji člo­věk mohl pro­hléd­nout pěk­ně, jak se říká, na vel­kém plát­ně. 

Ellison Oswalt je slav­ný spi­so­va­tel, kte­rý se živí psa­ním fak­tu­ál­ních knih o nevy­ře­še­ných pří­pa­dech. Díky jeho inves­ti­ga­tiv­ní prá­ci však nemá pří­liš vel­kou obli­bu u poli­cej­ních jed­no­tek, kte­rým leze při psa­ní do zelí. Od své­ho posled­ní­ho hitu už však uply­nu­lo deset let a jeho kni­hy už nejsou tak pro­dá­va­né jako dřív. Ellison se tak při psa­ní kaž­dé dal­ší kni­hy pře­stě­hu­je do měs­teč­ka, kde se vraž­da, kte­rá je námě­tem jeho dal­ší kni­hy sta­la. Tentokrát se ovšem mís­to při­lehlé­ho sou­sed­ství, se svo­jí rodi­nou nastě­ho­val pří­mo do domu, na jehož zahra­dě byla obě­še­na celá rodi­na a nejmlad­ší dítě bylo une­se­no. Jak ale zjiš­ťu­je, pří­pad záhad­né­ho zmi­ze­ní dítě­te a popra­vy celé rodi­ny je dale­ko zamo­ta­něj­ší než by se moh­lo zdát a Ellison svým sou­kro­mým vyšet­řo­vá­ním udá­los­ti spus­til do běhu koloběh udá­los­tí, kte­rý už sám nebu­de moci zasta­vit. 
Filmy jako je prá­vě Sinister mě oprav­du těší. Na jed­nu stra­nu je sice cel­kem těž­ké na jejich adre­su psát coko­liv nega­tiv­ní­ho, neboť tyto prv­ky jste ochot­ni v cel­ko­vém dojmu zapo­me­nout. Na dru­hou stra­nu je také ale obtíž­né jej zhod­no­tit i pozi­tiv­ně, neboť popi­so­vat veš­ke­ré detai­ly kte­ré potě­ší by zabra­lo neje­den člá­nek. Je tak kre­a­tiv­ně zají­ma­vé vybrat jen hrst aby člo­věk moc nepro­zra­dil a při­tom dosta­teč­ně nalá­kal, neboť prá­vě tako­vé­to sním­ky sto­jí za návště­vu kina. 
Scott Derrickson se napo­sle­dy před­ve­dl před čtyř­mi lety s rela­tiv­ně sluš­ným rema­kem sci-fi kla­si­ky Den kdy se zasta­vi­la Země. Podobně vel­ký a opu­lent­ní sní­mek však od Sinister neče­kej­te. Jedná se o rela­tiv­ně skrom­ný a komor­ní horor, kte­rý těží z kla­sic­ké pre­mi­sy rodi­ny v domě s podiv­nou his­to­rií. Ačkoliv základ­ní nástin děje i dal­ší sním­kem vyu­ží­va­né kla­sic­ké prv­ky zně­jí jako sto­krát omí­la­ná klišé, kte­ré díky neu­mě­tel­ství tvůr­ců a sna­hy vytřís­kat chech­tá­ky z kde čeho plní kina hno­jem (zdra­vím Paranormal Activity), není tomu tak. Derrickson totiž podob­ně jako zmí­ně­ná Chata v lesích vyu­ží­vá tyto ele­men­ty ve svůj pro­spěch. Na roz­díl od od ní však Sinister netě­ží z for­mál­ní­ho cha­rak­te­ru, spí­še nabou­rá­vá vyprá­vě­cí struk­tu­ru a jed­no­du­še si hra­je s divá­kem. 
Toho dosa­hu­je zejmé­na doko­na­lou atmo­sfé­rou, kte­rá se tep­lo­tou stu­de­né­ho potu na vašich zádech dá bez nejmen­ší­ho pro­blé­mu srov­nat až s tako­vý­mi kla­si­ka­mi jako je Kubrickův Shining. S tím navíc sdí­lí dal­ší podob­nost, kte­rou je počet vylo­že­ně horo­ro­vých leka­ček. Ty bys­te totiž ve sním­ku spo­čí­ta­li na prs­tou obou dla­ní. Prim tu hra­je jed­no­du­še a pros­tě atmo­sfé­ra. Kameraman Chris Norr totiž spo­lu s Christopherem Youngem fun­gu­jí jako jed­na jed­not­ka a jejich hra s divá­kem nemá jed­no­du­še chy­bu. Když totiž oče­ká­vá­te přes­ně to, na co jste zvyklí, oba vás napí­na­jí prv­ky kte­ré jsou vám dob­ře zná­mé, abys­te skon­či­li bez kýže­né­ho zados­tiu­či­ně­ní. Když pak vaše oba­vy pole­ví, dosta­ne­te direkt přes­ně z míst, kde už jste čeka­li, že je vše zažeh­ná­no. 
Co tedy k Sinister říci závě­rem? Jednoduše a pros­tě. I pokud nejsou horo­ry vaše oblí­be­ná for­ma fil­mo­vé zába­vy a dopře­je­te si jen jeden za uher­ský rok, tohle je prá­vě ten po kte­rém bys­te měli sáh­nout. Nejlépe dokud je ješ­tě v našich kinech. Dlouho tu totiž nebyl sní­mek, kte­rý by se doká­zal pyš­nit tak hut­nou atmo­sfé­rou od začát­ku do kon­ce. Co se týče horo­rů, bývám dost čas­to skep­tik a spí­še se smě­ji než abych bral děj pro­bí­ha­jí­cí na plát­ně nějak váž­ně. Sinister u mě ovšem po letech doká­zal vyvo­lat přes­ně tako­vý efekt jaký by měl podob­ný druh sním­ků vyvo­lá­vat pokaž­dé. V kině sil­ně zvý­še­ný tep, husí kůži a neu­tu­cha­jí­cí mráz na zádech. Po ces­tě domů pak sprá­vě nahlo­da­nou psy­chi­ku, kdy jste rádi, že se opět oci­tá­te na dob­ře zná­mém mís­tě s co nej­vět­ším množ­ství svět­la. A už jen pro­to si těch deva­de­sát pro­cent jisto­jis­tě zaslou­ží.  

Tak tohle je pec­ka. I mé skep­tic­ké já jde pro­ten­to­krát stra­nou a uzna­le poky­vu­je hla­vou. Sinister jako nedáv­ný Cabin in the Woods při­ná­ší svě­ží vítr do poně­kud zatuch­lých vod horo­ru, kde v sou­čas­né době kot­ví jed­na břeč­ka za dru­hou pro­klá­da­ná laci­ný­mi pře­dě­láv­ka­mi kdy­si slav­ných zna­ček. Když se chce tak to ale jde, o čemž jen pře­svěd­ču­je Scott Derrickson se svo­jí mra­zi­vě atmos­fe­ric­kým horo­rem, po kte­rém se roz­hod­ně nebu­de­te cítit ok. Výborná kame­ra, skvě­lá hud­ba, vyni­ka­jí­cí nara­ce a cel­ko­vě rake­to­vý postup do ška­tul­ky top horo­ry. Mikroskopické chy­by u tak­to vybrou­še­né­ho kle­no­tu mile­rád pře­hléd­nu.

 Hodnocení: 90%


Podívejte se na hodnocení Sinister na Kinoboxu.

Koktejl: 
30% Horor jak má být, bez pře­by­teč­ných kukučů hele tady jsem
50% Mrazivá atmo­sfé­ra kte­rá vás při­šrou­bu­je do sedač­ky
20% Originalita skr­ze zaži­té prv­ky

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04293 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71776 KB. | 17.07.2024 - 19:27:59