Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pusher [60%]

Pusher [60%]

rp pusher poster02.jpg
rp pusher poster02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pusher

Krimi / Thriller
Velká Británie, 2012, 89 min

Režie: Luis Prieto
Scénář: Matthew Read
Hudba: Paul Hartnoll, Phil Hartnoll
Hrají: Richard Coyle, Bronson Webb, Agyness Deyn, Zlatko Buric, Paul Kaye

Nicolas Winding Refn, kte­rý se do šir­ší­ho pod­vě­do­mí dostal hlav­ně díky loni vele­be­né pec­ce Drive, nato­čil před šest­nác­ti lety svo­ji prvo­ti­nu Pusher, kte­rá se k nám do dis­tri­buce dosta­la pod názvem Dealer. Na pří­běh men­ší­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra ten­to dán­ský tvůr­ce ješ­tě dva­krát navá­zal a před dvě­ma lety vzni­kl rema­ke na brit­ských ost­ro­vech. Až nyní při­chá­zí však brit­ský rema­ke, na kte­rém se pro­du­cent­sky podí­lel sám Refn. Stojí tedy za to dát sním­ku šan­ci, nebo je lépe pro nezna­lé radě­ji sáh­nout po již něko­lik let starém ori­gi­ná­lu?

Frank je men­ší dro­go­vý dea­ler půso­bí­cí na uli­cích Londýna. Bohužel pro něj, dlu­ží vel­ký obnos peněz své­mu doda­va­te­li Milovi. Aby mu spla­til, při­jde za ním s nabíd­kou obcho­du, kte­rým pro své­ho šéfa vydě­lá dale­ko více, než mu jen dlu­ží. Obchod ovšem nepro­běh­ne tak jak by si asi sám Frank před­sta­vo­val a mís­to vel­ké­ho balí­ku peněz nemá nic. Ani dro­gy ani pení­ze. To že uni­kl o fous poli­cii nebe­re Milo v úva­hu a chce po Frankovi pení­ze. Ten musí rych­le při­jít na to, kde ty pení­ze vez­me. Milo totiž nerad čeká a neby­lo by zrov­na ve Frankově zájmu pokou­šet jeho trpě­li­vost.   
S pře­dě­láv­ka­mi je potíž. Zvláště v pří­pa­dě, že dělá­te novou ver­zi sním­ku, kte­rý si za léta u fanouš­ků vybu­do­val sta­tut kul­tov­ní zále­ži­tos­ti. Na kla­si­ky se pros­tě nesa­há. Tvůrci a hlav­ně stu­dia to ale stá­le rádi zkou­še­jí. Většinou to kon­čí buď totál­ním fiaskem, nebo sním­kem kte­rý se nemá ved­le své­ho před­chůd­ce za co sty­dět. Nový Pusher ale skon­čil někde v půli ces­ty. A to i přes fakt, že na něj dohlí­žel člo­věk snad nej­po­vo­la­něj­ší. Hned v něko­li­ka detai­lech je při­tom brit­ská ver­ze výraz­ně lep­ší, v jiných je odliš­ná a jen v mini­mál­ních ele­men­tech je stej­ná nebo hor­ší. Ale i přes­to nedo­sa­hu­je ani zda­le­ka kva­lit pře­de­šlé­ho sním­ku. Proč to? Protože se jed­ná o jiný film, i když děj je i po drob­ných úpra­vách více­mé­ně stej­ný. 
Ale pěk­ně popo­řád­ku. V pří­bě­hu dro­go­vé­ho dea­le­ra figu­ru­jí figur­ky pře­ve­de­né z ori­gi­ná­lu, kte­ré ovšem pře­bí­ra­jí jiné cha­rak­te­ro­vé rysy. Jedinou neměn­nou je Zlatko Buric, kte­rý si svo­ji původ­ní roli po letech zopa­ko­val. Avšak mís­to roz­tě­ka­né­ho pou­lič­ní­ho dea­le­ra tu máme cha­risma­tic­ké­ho jedin­ce, kte­rý jako­by úpl­ně neza­pa­dal do celé­ho pří­bě­hu, navíc jeho nej­lep­ší kama­rád Tonny se pro­mě­nil z psy­cho­pa­ta na běž­né­ho vyfe­to­va­né­ho frac­ka kte­rý je psy­cho­pat spíš z povin­nos­ti. Nejsem si zrov­na jis­tý, že se mi tohle zamlou­vá. A když už jsme u obsa­ze­ní, je tře­ba vyzved­nout Agyness Deyn v hlav­ní žen­ské roli, neboť pře­ta­vu­je jed­nu ze sla­bin původ­ní­ho fil­mu do jed­né z výhod nové ver­ze. A vůbec je to nej­spí­še jeden z mála důvo­dů, proč dát brit­ské vari­an­tě šan­ci.
Těmi dal­ší­mi jsou prav­dě­po­dob­ně řeme­sl­ná strán­ka a hudeb­ní pod­kres, na kte­rý je krás­ně vidět věko­vý roz­díl mezi sním­ky. Není pro­to divu, že film vypa­dá láka­vě­ji a hudeb­ně jeho tem­pu dopu­je krev do žil taneč­ní hud­ba ze sta­ré ško­ly, že si při­pa­dá­te mís­ty, že za kame­rou sedí sám Refn. Jenže v ten moment si uvě­do­mí­te, že za tím vším je vlast­ně jen prů­měr­ná kri­mi­nál­ka, kte­rá postrá­dá jakou­ko­liv vyhra­ně­nou atmo­sfé­ru, uvě­ři­tel­né pro­mě­ny cha­rak­te­ru pod tla­kem a hlav­ně něja­kou cel­ko­vou kon­zis­ten­ci pří­bě­hu. A to je ve fil­mu, kte­rý je nahléd­nu­tím do osob­ní strán­ky živo­ta dro­go­vé­ho dea­le­ra poně­kud zásad­ní chy­ba. 
Co si tedy z brit­ské­ho Pushera odnést? Pro nezna­lé původ­ní lát­ky se jed­ná o lehce nad­prů­měr­ný týden v živo­tě dea­le­ra Franka, kte­rý nabíd­ne video­kli­po­vé vizu­á­ly, sluš­nou hud­bu a ale­spoň čás­teč­ně uvě­ři­tel­né cha­rak­te­ry. Bohužel pro původ­ním mate­ri­á­lem ovliv­ně­né jedin­ce se jed­ná o poně­kud nedo­va­ře­ný a sil­ně předžvý­ka­ný zby­tek z původ­ní­ho sním­ku, kte­rý se tak moc sna­ží až zapo­mí­ná na to co je pod­stat­né. Nový Pusher není vylo­že­ně špat­ný, jen je jiný v  pří­liš mno­ha ohle­dech na to, aby zane­chal podob­ný odkaz jako jeho před­chůd­ce.  

Remaky, rema­ky, rema­ky. Už ani pří­pad, že se na sním­ku podí­lí původ­ní autor ve výkon­né pozi­ci nezna­me­ná záru­ku kvality.Nový Pusher pře­ta­vil lát­ku v běž­ný kri­mi pří­běh říz­nu­tý dro­ga­mi, ve kte­rém se do video­kli­po­vé­ho vizu­á­lu za pod­po­ry taneč­ních vypa­lo­va­ček sna­ží pro­nik­nout kro­mě skvě­lé  Agyness Deyn sna­ží pro­nik­nout něko­lik figu­rek, zdán­li­vě při­po­mí­na­jí­cích zná­me cha­rak­te­ry. Ve výsled­ku se tak nejed­ná o vylo­že­ně špat­ný film, jen na tolik jiný, že je vlast­ně nako­nec řek­ně­me běž­nou zále­ži­tos­tí. Kouzlo se totiž ani zda­le­ka nepo­ved­lo zopa­ko­vat. Snaha byla.  

  

Hodnocení: 60%


Podívejte se na hodnocení Push na Kinoboxu.


Koktejl: 
50% Drogy
30% Londýn 
20% Noční život

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14555 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71693 KB. | 13.06.2024 - 22:18:50