Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Stará parta, nové případy. Vyšetřovatelé z pražské mordparty se vrací v premiérové řadě Případů 1. oddělení

Stará parta, nové případy. Vyšetřovatelé z pražské mordparty se vrací v premiérové řadě Případů 1. oddělení

Pripady 1. oddeleni III.rada
Pripady 1. oddeleni III.rada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí řada seri­á­lu inspi­ro­va­né­ho sku­teč­ný­mi poli­cej­ní­mi pří­pa­dy odstar­tu­je v pon­dě­lí 5. září ve 20:10 hodin na ČT1. Po šes­ti letech se tak sta­ří zná­mí hrdi­no­vé vrá­tí s tři­nác­ti nový­mi kauza­mi. V oblí­be­ném seri­á­lu České tele­vi­ze, jehož před­cho­zí řady pra­vi­del­ně láka­ly k obra­zov­kám 1,7 mili­o­nu divá­ků, se opět před­sta­ví Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová. Do týmu praž­ské kri­mi­nál­ky navíc nově při­by­dou Barbora Bočková a Juraj Loj.

 

Během uply­nu­lých šes­ti let se na praž­ském 1. oddě­le­ní změ­ni­lo mno­hé. Policie je teď spí­še jako fir­ma. Manažerský titul MBA je více než kri­mi­na­lis­tic­ká pra­xe. Porady se vedou po Skypu, zaved­ly se elek­tro­nic­ké kni­hy jízd a exce­lo­vé tabul­ky na vše. Staré se potká­vá s novým. Ke zná­mým vyšet­řo­va­te­lům se při­po­ju­jí nové posta­vy, vzni­ka­jí nové vzta­hy i ani­mo­zi­ty. Vyšetřovatel Tomáš Kozák v podá­ní Ondřeje Vetchého je na vrcho­lu. Jeho týmu se zved­la objas­ně­nost pří­pa­dů a Kozák se stá­vá medi­ál­ně zná­mou osob­nos­tí.

 

„Nepopisujeme, neod­ha­lu­je­me do detai­lu všech­ny postu­py kri­mi­na­lis­tů, aby seri­ál nedá­val návod poten­ci­ál­ním pacha­te­lům. Když ale víte, že jsou to sku­teč­né pří­pa­dy, když vidí­te, jaké hrů­zy jsou si lidi schop­ní navzá­jem dělat, tak je to šoku­jí­cí a lezou vám oči z důl­ků. Třeba, když při rekon­struk­cích napros­to neo­sob­ně a cynic­ky popi­su­jí, jak tu, kte­rou vraž­du pro­ved­li. Někdy u toho mají dokon­ce pocit, že jsou vlast­ně dob­ří, výji­meč­ní. Ztráta lid­ské­ho roz­mě­ru a lid­ské souná­le­ži­tos­ti je neu­vě­ři­tel­ná,“ říká před­sta­vi­tel Tomáše Kozáka Ondřej Vetchý.

 

„Ke kaž­dé­mu pří­pa­du jsme měli cen­né poznám­ky, mate­ri­á­ly a infor­ma­ce od pana Mareše a byli jsme obe­zná­me­ni se vše­mi pří­běhy do nejmen­ších detai­lů. To nám umož­ni­lo být rea­li­tě co nej­blí­že a bude to urči­tě vidět. Z vět­ší­ho sezna­mu sku­teč­ných pří­pa­dů jsme vybra­li tako­vé, kte­ré jsou vždy jedi­neč­né, způ­so­bem pro­ve­de­ní či způ­so­bem odha­le­ní. Ve výčtu jsou ved­le zná­mých udá­los­tí jako vraž­da taxi­ká­ře nebo i uni­kát­ní, méně zná­mé kau­zy,“ vysvět­lu­je prv­ní z dvo­ji­ce sce­náris­tů Jan Malinda a Josef Mareš jej dopl­ňu­je: „Když jsem skon­čil u poli­cie, měl jsem najed­nou víc času a než se mi po prá­ci na vraž­dách zača­lo oprav­du stýs­kat, dostal jsem nabíd­ku se aspoň na papí­ře na 1. oddě­le­ní vrá­tit.“

 

Přehled jed­not­li­vých dílů: Podnájemníci, Flaška, Veteráni, Exploze, Řetízek, Taxivrah, Tramvaj, Střihač, Romeo a Julie, Smolař, Spolubydlící, Loterie, Trik.

scé­nář: Josef Mareš, Jan Malinda // režie: Peter Bebjak, Michal Blaško // výkon­ný pro­du­cent: Matěj Stehlík // vedou­cí pro­jek­tu: Tomáš Feřtek // hud­ba: Juraj Dobrakov // hra­jí: Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Juraj Loj, Barbora Bočková, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela, Sabina Remundová, Lucie Štěpánková a dal­ší


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73840 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72330 KB. | 21.05.2024 - 21:29:29