Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil: Zatracení - 50 %

Resident Evil: Zatracení - 50 %

cover
cover
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Mezitím, co v kinech opět řádí Milla Jovovich coby drs­ná Alice v pokra­čo­vá­ní hra­né fil­mo­vé série RESIDENT EVIL od reži­sé­ra Paul W. S. Andersona, kte­rý doká­zal ze sluš­né­ho béč­ka sklouz­nout do uto­pie plné sra­ček, nato­čil v zemi vychá­ze­jí­cí slun­ce Makoto Kamiya svůj dru­hý CGI počin z ani­mo­va­né­ho svě­ta Biohazardu. Po prv­ním CGI sním­ku z roku 2008 s čes­kým názvem Resident Evil: Rozklad se japon­ský tvůr­ce po čtyřech letech zno­vu vrá­til k ame­ric­ké­mu agen­to­vi Leonu S. Kennedymu a jeho boji se zákeř­ný­mi mon­st­ry. Nový Resident Evil s podti­tu­lem Zatracení vytvo­řil pro spo­leč­nost Capcom - Sony Pictures Entertainment Japan a také díky pro­du­cen­tu Hiroyuki Kobayashimu vdě­čí sní­mek za vizu­ál vychá­ze­jí­cí ze slav­né her­ní před­lo­hy.

Děj se ode­hrá­vá v malé zemi býva­lé­ho sovět­ské­ho blo­ku, kde zuří občan­ská vál­ka.  Na jed­né stra­ně bari­ká­dy sto­jí mocich­ti­vá pre­zi­dent­ka, býva­lá instruk­tor­ka bojo­vých umě­ní, se svo­ji armá­dou spra­ved­li­vých boju­jí­cí pro­ti zákeř­ným rebe­lům na stra­ně dru­hé, kte­ří vyu­ží­va­jí k boji nebez­peč­né bio-organické zbra­ně. Do hlav­ní­ho měs­ta je nasa­zen zvlášt­ní ame­ric­ký agent Leon S. Kennedy, aby celou zále­ži­tost pro­šet­řil. Leon se má sice z akce stáh­nout, avšak neu­po­slech­ne roz­kaz a vydá­vá se pát­rat po bio-oragnických zbra­ních sám na vlast­ní pěst. Zjištuje, že celá země je v ohro­že­ní! Později se na scé­ně obje­vu­je i zná­má sexy zápo­rač­ka z her­ní série Ada Wong, kte­rá nesto­jí na žád­né stra­ně.

Animovaný Resident Evil: Zatracení není zase tak špat­ný film, jak by se mohl zdát. CGI ani­ma­ce je cel­kem pove­de­ná, hlav­ně věr­ná her­ní před­lo­ze, a nechy­bí tu děj nabi­tý akcí. Slabinou je však doce­la pří­běh, kte­rý není nijak pře­vrat­ný, dra­ma­tic­ky kolísá a dia­lo­gy postav jsou cel­kem kostr­ba­té, jako z něja­ké tele­no­ve­ly. Zklamáním pro mě osob­ně bylo, že všech­ny mon­stra ve fil­mu jsou vyu­ží­va­ny spí­še jen jako bez­du­ché figur­ky k zabi­je­ní (bio-organické zbra­ně), jenž jsou ovlá­dá­ny lid­mi pro­ti sobě z jed­né bari­ká­dy do dru­hé. Také pře­mě­na člo­vě­ka v zom­bí­ka za pomo­ci jakési vypliv­nu­té orga­nic­ké kyt­ky mě nijak moc neo­hro­mi­la (spíš sem si ťukal na čelo, jaké­ho blb­ce scé­na­ris­tu tohle napadlo). Divák, kte­rý nevi­děl prv­ní sní­mek s podti­tu­lem Rozklad, bude ze začát­ku tápat kdo je vlast­ně kdo, ale nako­nec pře­ce jen zjis­tí, že je to cel­kem jed­no. Znovu sní­mek Resident Evil: Zatracení vidět nemu­sím, přes­to mu dávám za akci a ani­ma­ci ale­spoň těch 50 % v hod­no­ce­ní


Podívejte se na hodnocení Resident Evil: Zatracení na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46071 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71961 KB. | 24.02.2024 - 23:38:20