Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sázka na nejistotu | The Big Short [65%]

Sázka na nejistotu | The Big Short [65%]

rp The Big Short 23.jpg
rp The Big Short 23.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Finanční kri­ze, kte­rá se před lety pro­hna­la po celé země­kou­li, se dosta­la i k nám. Její dopa­dy jdou na někte­rých mís­tech cítit i dnes. Není pro­to divu, že se po úspěš­né kniž­ní adap­ta­ci toho, co se vlast­ně sta­lo, dosta­la do kin i její fil­mo­vá podo­ba. Ta kro­mě atrak­tiv­ní­ho námě­tu při­ná­ší i veli­ce sluš­né a hvězd­né obsa­ze­ní. Jak dopa­dl prv­ní váž­ný sní­mek kome­di­ál­ní­ho reži­sé­ra Adama McKaye? A vypla­tí se na tuhle zále­ži­tost vyra­zit do kina?


Když v roce 2005 při­šel obchod­ní ana­ly­tik a finanč­ní mana­žer Michael Burry (Christian Bale) s tvr­ze­ním, že ame­ric­ký trh s hypo­té­ka­mi v roce 2007 zko­la­bu­je, skli­dil od svých kole­gů jen výsměch. Rozhodl se pro­to tedy jed­nat a prá­vě pro­ti sta­bi­li­tě zdán­li­vě neo­hro­zi­tel­né­ho trhu inves­to­vat. Velká část inves­to­rů v jeho spo­leč­nos­ti jeho vizi ale nesdí­le­la a tak se dostal téměř na pokraj ban­kro­tu. Jeho akce si ovšem všimli jiní a roz­hod­li se po jeho vzo­ru vsa­dit na to, že prak­ti­ky bank a pojiš­ťo­ven v tom­to sek­to­ru jsou dale­ko méně legál­ní, než by se jejich zástup­ci odvá­ži­li při­znat a toto pove­de jed­no­ho dne k zhrou­ce­ní celé­ho sys­té­mu, přes­ně jak Burry před­po­vě­děl. Ovšem ten kdo žije ve lži, se ji sna­ží vší silou udr­žet... 
Sázka na nejis­to­tu je sluš­ní finanč­ní dra­ma z pro­stře­dí jed­né z nej­váž­něj­ších udá­los­tí ve svě­tě z posled­ní doby, o tom není pochyb. Adam McKay před­vá­dí v rám­ci své­ho sním­ku mno­ho zku­še­nos­tí, kte­ré nabral při toče­ní kome­dií a svo­ji hra­vost odrá­ží i v nor­mál­ně váž­ných polo­hách. Je pří­jem­né sle­do­vat jeho nápa­di­tost při vysvět­lo­vá­ní slo­ži­tých ter­mí­nů a kon­cep­tů ze svě­ta vel­kých finan­cí, stej­ně jako je do znač­né míry osvě­žu­jí­cí vidět ve fil­mu občas­né poru­šo­vá­ní čtvr­té stě­ny. I přes­to všech­no ale v rám­ci dvou hodin a pár minut, kte­ré vám tahle podí­va­ná v kině zabe­re, nezvlá­dá při­nést něco vylo­že­ně nové­ho a zábav­né­ho, čím by zaba­vil i divá­ky mimo cílo­vé pub­li­kum fil­mu. 
Jistě, herec­ké obsa­ze­ní je nad­mí­ru fajn (i když pomi­nu mís­ty až mož­ná pří­liš umě­lé mas­ky), ony zmí­ně­né pří­dav­ky v podo­bě vysvět­lu­jí­cích vlo­žek jsou také pasu­jí­cí a atmo­sfé­ra i tem­po ve sním­ku fun­gu­jí také více­mé­ně bez pro­blé­mu. Přesto však čekat od Sázky na nejis­to­tu něco více, než jen solid­ně nato­če­né dra­ma o finanč­ní kri­zi se špet­kou humo­ru je zby­teč­né. Hudebně i fil­mař­sky se jed­ná o solid­ní, však ničím pří­liš výraz­nou prá­ci, ozvlášt­ně­nou snad jen rapid­ní­mi stři­hy reá­lií a dokla­dy vyprá­vě­ných mate­ri­á­lů a náde­chu doby pomo­cí pop­kul­tur­ních prv­ků z oblas­ti kul­tu­ry i spo­le­čen­ské­ho živo­ta. 
Tam ovšem novin­ka Adama McKaye také kon­čí. Nechci tu samo­zřej­mě tvr­dit, že se jed­ná o špat­ný film, to niko­liv. Spíše však než dal­ší zásad­ní dra­ma, kte­ré si nemů­že­te nechat unik­nout, se tu zro­di­lo více­mé­ně solid­ní zpra­co­vá­ní chmur­né doby pro celo­svě­to­vou eko­no­mi­ku, kde se obje­ví hned něko­lik zná­mých tvá­ří a kde rela­tiv­ně nud­ný námět je zpra­co­ván do podo­by sviž­né­ho a mís­ty i hra­vé­ho sním­ku. Na dvě hodi­ny je ta toho ale pře­ci jen málo. pokud vás tedy zají­má záku­li­sí toho, co se vlast­ně v té době sta­lo, pak smě­le do kina. Pokud však čeká­te něco víc než jen obstoj­né odvy­prá­vě­ní toho co se sta­lo, pod­po­ře­né sluš­ný­mi herec­ký­mi výko­ny, čekej­te dále.           
Adam McKay ani ve své dra­ma­tic­ké polo­ze neztrá­cí svo­ji hra­vost a sviž­nost. Avšak ani sluš­né herec­ké obsa­ze­ní nedo­po­mů­že vytáh­nout tuhle podí­va­nou nad úro­veň sviž­ně odvy­prá­vě­né sluš­né prá­ce, kte­rá však něco postrá­dá aby se ony dvě hodi­ny v kině pro­mě­ni­ly na neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. 

 Koktejl: 

25% Ekonomika
25% Podvod
50% Krize

Sázka na nejis­to­tu
(The Big Short, Stávka na neis­to­tu)
Drama
USA, 2015, 130 min

Režie: Adam McKay
Předloha: Michael Lewis (kni­ha)
Scénář: Adam McKay, Charles Randolph
Kamera: Barry Ackroyd
Hudba: Nicholas Britell
Hrají: Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling, Steve Carell, Marisa Tomei, Finn Wittrock, Max Greenfield, Melissa Leo, Rafe Spall, Hamish Linklater, Byron Mann, Jeremy Strong, John Magaro, Karen Gillan, Selena Gomez, Brandon Stacy, Billy Slaughter, Nazeema Bartek, Andrea Vittoria Alvarado, Margot Robbie, Divine Prince Ty Emmecca, Bob Walker

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 07.01.2016 CinemArt
Slovensko V kinech od: 07.01.2016 Barracuda Movie
USA V kinech od: 23.12.2015 Paramount Pictures

http://www.csfd.cz/film/410755-sazka-na-nejistotu/
http://www.imdb.com/title/tt1596363/


Podívejte se na hodnocení Sázka na nejistotu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47327 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69541 KB. | 06.12.2023 - 09:36:57