Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Red Sea Diving Resort

The Red Sea Diving Resort

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A do tře­ti­ce Netflix. Než se fil­mo­vé léto pře­houp­ne do své závě­reč­né čás­ti, při­chá­zí dal­ší fil­mo­vá novin­ka, kte­rá si to po krát­ké zastáv­ce na židov­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu v San Franciscu zamí­ři­la rov­nou na Netflix. Řeč je o dra­ma­tu na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu s názvem The Red Sea Diving Resort. V tom­to zná­mý­mi tvá­ře­mi obsa­ze­ném fil­mu se divá­kům reži­sér Gideon Raff poku­sil při­blí­žit záchran­nou akci na pomoc eti­op­ským židům, kte­rá se začát­kem osm­de­sá­tých let poved­la usku­teč­nit na pobře­ží Súdánu.

Ari Levinson (Chris Evans) se sna­ží pomo­ci co mož­ná nej­ví­ce eti­op­ským židům uprch­nout ze země, kte­rá je vraž­dí po desít­kách. I když jeho meto­dy nejsou vždy bez­chyb­né, poda­ři­lo se mu zachrá­nit už spous­ty živo­tů. Pořád je to ovšem málo. Jeho posled­ní pokus navíc málem skon­čil tragé­dií a tak je odvo­lán z téhle mise. To vše ovšem do momen­tu, než jej napad­ne ris­kant­ní ale záro­veň také poten­ci­o­nál­ně geni­ál­ní plán jak dostat něka­li­ka­ná­sob­ně vět­ší množ­ství uprch­lí­ků do Izraele. A hlav­ním bodem jeho plá­nu je opuš­tě­ný hotel na pobře­ží Súdánu... 

Několikero zná­mých tvá­ří, stá­le aktu­ál­ní téma váleč­ných a poli­tic­kých uprch­lí­ků a jeden sku­teč­ný pří­běh. Jakob vše hrá­lo sním­ku The Red Sea Diving Resort do karet.  A i přes­to je výsle­dek tro­chu roz­pa­či­tý. Jistě v rám­ci ori­gi­nál­ní tvor­by Netflixu za posled­ních něko­lik měsí­ců se jed­ná pořád o tu svět­lej­ší část spek­tra (Netflix sní­mek do dis­tri­buce zakou­pil letos v úno­ru), pořád to ovšem z téhle novin­ky nedě­lá rázem parád­ní film.  

Ne že by film obsa­ho­val něja­ké zásad­ní pře­šla­py kte­ré by ho posí­la­ly rov­nou do kop­ru, v rám­ci těch více jak dvou hodin toho ale zase tolik nena­bíd­ne na to, jak divá­ka zby­teč­ně nata­hu­je. Samotná záplet­ka fil­mu je sice dosta­teč­ně zají­ma­vá a figur­ky v téhle hře mezi armá­da­mi a civi­lis­ty jsou dosta­teč­ně pou­ta­vé na to, aby vás zají­ma­lo jak to s nimi nako­nec dopad­ne, nicmé­ně zhru­ba od polo­vi­ny tahle moti­va­ce pře­sta­ne být dosta­teč­ná. 
Herecky je to navíc sice sym­pa­tic­ky obsa­ze­né, s výko­ny to ovšem až tako­vá pará­da není a i tře­ba tako­vý Ben Kingsley si vybí­rá jed­nu ze svých slab­ších chvi­lek a tak jedi­ným tro­chu více zají­ma­vým výko­nem zůstá­vá veli­tel Mosadu v podá­ní Marka Ivanira. Chris Evans má totiž tak tro­chu podob­ný pro­blém jako i Chris Hemsworth a to, že za hra­ni­ce­mi Marvelu jde jejich zají­ma­vost coby her­ců dra­ma­tic­ky dolů.   
A tak i když se scé­nář sna­ží být asi tro­chu více žovi­ál­něj­ší než tomu bylo ve sku­teč­nos­ti (a že někte­ré momen­ty oprav­du baví), jsou ve fil­mu momen­ty kdy vám tak tro­chu uni­ká o co se vlast­ně tohle dra­ma sna­ží. Pár zají­ma­vých zábě­rů kame­ry pak na dru­hé stra­ně neza­chrá­ní jinak doce­la oby­čej­né zpra­co­vá­ní, kte­ré nemá moc co nabíd­nout. Celé to nako­nec vlast­ně doce­la přes­ně při­po­mí­ná nedáv­ný sní­mek Operace Entebbe a to včet­ně těch nedo­stat­ků. Snad jen to finá­le měl José Padilha ve svém kous­ku lep­ší.  
The Red Sea Diving Resort je tak ve výsled­ku cel­kem sluš­nou dvou­ho­di­nov­kou ve spo­leč­nos­ti jed­né his­to­ric­ké akce, kte­rá zachrá­ni­la stov­ky a tisí­ce živo­tů, ve fil­mo­vé podo­bě ale žád­né vav­ří­ny tohle zpra­co­vá­ní sbí­rat nebu­de. Značně suché a nepří­liš nápa­di­té dra­ma, kte­ré neza­chra­ňu­je ani pří­tom­nost hned něko­li­ka zná­mých tvá­ří. A těch pár pove­de­ných momen­tů je na 130 minut pros­tě zatra­ce­ně málo.  
Dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti sice hvězda­mi obsa­ze­né­ho ale jinak doce­la tuc­to­vé­ho dra­ma­tu na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu, kte­ré sice z prů­mě­ru pozve­dá­vá něko­lik pove­de­ných momen­tů a pár dob­ře míře­ných humor­ných dia­lo­gů, na těch 130 minut je to ale zatra­ce­ně málo. Ve své pod­sta­tě si film může podat ruce s žánro­vě doce­la podob­ným kous­kem Operace Entebbe.

The Red Sea Diving Resort
(Operation Brothers)
Drama / Historický / Thriller

USA, 2019, 129 min

Režie: Gideon Raff
Scénář: Gideon Raff
Kamera: Roberto Schaefer
Hudba: Mychael Danna
Hrají: Chris Evans, Haley Bennett, Michiel Huisman, Ben Kingsley, Michael Kenneth Williams, Greg Kinnear, Alessandro Nivola, Mark Ivanir, Chris Chalk
Producenti: Aaron L. Gilbert, Gideon Raff
Střih: Tim Squyres
Scénografie: Jeff Mann
Kostýmy: Neil McClean, Ruth Myers

Na VOD od: 12.07.2019 Netflix

https://www.csfd.cz/film/529465-the-red-sea-diving-resort/
https://www.imdb.com/title/tt4995776/


Podívejte se na hodnocení The Red Sea Diving Resort na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Posilování tricepsů3. prosince 2014 Posilování tricepsů Posilování přináší všeobecně dobrý pocit a to jak z toho, že jsme udělali něco pro své zdraví, tak i proto, že je určitá šance, že budeme vypadat zase o něco lépe. Pokud totiž provádíme […] Posted in Domácí rady
  • Grimsby - Obsah/O filmu7. března 2016 Grimsby - Obsah/O filmu             OBSAH               Na Oscara nominovaný držitel Zlatého glóbu Sacha Baron Cohen – tvůrce postav Borata, Bruna a Aliho G – se vrací se zcela novou postavou: přichází Nobby […] Posted in Speciály
  • Deadly Class (2018) (seriál)6. dubna 2019 Deadly Class (2018) (seriál) Nejlepší seriálová komiksovka vůbec a také dost možná i splněný sen.Deadly Class obsahuje snad vše, co ve filmovém světě miluji ( Prostředí školy, šikana, nájemní zabijáci, filosofické […] Posted in Krátké recenze
  • Aylin má poslední šanci... | Survivor CZ&SK14. března 2022 Aylin má poslední šanci... | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Podruhé mě neoklameš11. ledna 2024 Podruhé mě neoklameš Příjemný Krimi/Thriller z dílny Harla Cobena ( Nevina je však pořád TOPKA) a tahle letošní Netflix Kanonáda je zatím neuvěřitelná. Máme tu nádhernou Michelle Keegan, která je bývalá […] Posted in Krátké recenze
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další)13. října 2019 Mezinárodní filmový festival Sitges 2019 – První dojmy (Bacurau, I Lost My Body a další) Bacurau (Kleber Mendonca Filho + Juliano Dornelles, Brazílie) – Společensko-politicky angažované drama, které začíná jako nenápadný intimní náhled do života semknuté vesnické komunity na […] Posted in Filmové recenze
  • Burger King láká na další prezentací PlayStation 5. V...13. října 2020 Burger King láká na další prezentací PlayStation 5. V... Burger King láká na další prezentací PlayStation 5. V ukázce jsme mohli slyšet potencionální zvuk při startu konzole a krátká ukázka končí datem 15. 10. Posted in Krátké herní aktuality
  • Zombik – 9117. června 2019 Zombik – 91 Posted in Komiks
  • Divoké Kočky12. září 2006 Divoké Kočky Film vypráví o jedné velmi nadějné, krásné a mladé začínající zpěvačce, která se snaží prodrat do amerického showbusinessu. Je mladá, krásná a sexy. Protože má zpěvecký talent, odjíždí do […] Posted in Filmové recenze
  • Hyenas (2011)22. ledna 2022 Hyenas (2011) Klan lidí/hyen začne terorizovat obyvatelé malého městečka. V patách však má pomstychtivého Costase Mandylora.Během jednoho večera přijde Gannon o ženu i malé dítě. Něco je doslova […] Posted in Horory

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34142 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71810 KB. | 28.02.2024 - 06:43:33