Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

image003 1
image003 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Animovaná kome­die Hurvínek a kou­zel­né muze­um bude mít pre­mi­é­ru 31. 8 2017, ale už nyní je jeho koneč­ná podo­ba před­sta­ve­na v novém trai­le­ru.

Příběh o Hurvínkovi vzni­kal poma­lu, ale vel­mi pre­ciz­ně. Vznikal dlou­hých 7 let, kdy na něm pra­co­val tým špič­ko­vých scé­náris­tů, ani­má­to­rů a tři­ka­řů z něko­li­ka evrop­ských zemí, to vše za pomo­ci nej­mo­der­něj­ších tech­nic­kých postu­pů a ve for­má­tu 3D.

Ke vzni­ku fil­mu dala sou­hlas zesnu­lá ředi­tel­ka Divadla Spejbly a Hurvínka paní Helena Štáchová s tím, aby se diva­dlo více pro­sla­vi­lo a také čes­ké tra­dič­ní lout­ky vešly ve zná­most i v zahra­ni­čí.

Na jed­né stra­ně jsem šťast­ný, že se nám celý ten běh na hod­ně dlou­hou trat poda­ři­lo dotáh­nout až do cíle a na dru­hé jsem plný oče­ká­vá­ní. Ale věřím, že naše­ho Hurvínka při­jmou všich­ni divá­ci, ti, kte­ří s ním vyrůs­ta­li, stá­le vyrůs­ta­jí, i ti, kte­ří ho díky fil­mu tepr­ve pozna­jí, řekl Martin Kotalík, reži­sér fil­mu.

Děj fil­mu jak už to z názvu napo­ví­dá, bude o Muzeu lou­tek, kde Spejbl pra­cu­je jako hlí­dač, ale mož­ná už ne dlou­ho, pro­to­že je v plá­nu Muzeum zbou­rat. Jenže své­hla­vý syná­tor Hurvínek si opět dělá co chce a když se taj­ně dosta­ne k táto­vi do prá­ce, do neve­řej­ných pro­stor, tak obje­ví neče­ka­ně jiný svět, kte­rý běž­ný návštěv­ní­ci neu­vi­dí. Vedle vel­ké­ho dob­ro­druž­ství při­jde i na způ­sob jak Muzeum zachrá­nit.

Foto zdroj, trai­ler : dis­tri­bu­tor CinemArt


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63477 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71741 KB. | 13.07.2024 - 15:04:43