Kritiky.cz > Recenze knih > Příručka k pozorování ptáků - vybavení, postupy, příprava, praxe

Příručka k pozorování ptáků - vybavení, postupy, příprava, praxe

7251 pozorovani ptaku titul 72dpi rgb
7251 pozorovani ptaku titul 72dpi rgb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ptáci jsou vel­mi zají­ma­ví živo­či­cho­vé, kte­ří nás mohou fas­ci­no­vat svým barev­ným vzhle­dem, ale pře­de­vším zpě­vem. Chcete se nau­čit je správ­ně pozo­ro­vat? Pojďte se spo­leč­ně se mnou i s kni­hou Příručka k pozo­ro­vá­ní ptá­ků dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o ptá­cích, z jejich živo­ta, ale také poko­chat se nád­her­ný­mi foto­gra­fie­mi i ilu­stra­ce­mi. Autor i ilu­strá­to­ři si dali vel­mi zále­žet, aby se vám pub­li­ka­ce líbi­la. 

Co v ní vlast­ně najde­te? Především je v ní nepře­ber­né množ­ství zají­ma­vos­tí o tom, jak ptá­ky v pří­ro­dě pozo­ro­vat, co vše je tře­ba si na tako­vou výpra­vu poří­dit, jaké kni­hy či apli­ka­ce slou­ží k pozo­ro­vá­ní a zazna­me­ná­vá­ní ptá­ků, jak pou­ží­vat dale­ko­hled, jak ptá­ky fotit, ale i nahrá­vat. Dále se dozví­te infor­ma­ce o tom, jak ptá­ky správ­ně pozo­ro­vat, čeho si vší­mat, či na co si dát pozor. Na kon­ci této mini­en­cy­klo­pe­die jsou k dis­po­zi­ci důle­ži­té odka­zy pro dal­ší zkou­má­ní, lite­ra­tu­ra, ze kte­ré může­te čer­pat, rejstřík ptá­ků pod­le abe­ce­dy, kte­rý usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Autor také uve­dl zdro­je foto­gra­fií a ilu­stra­cí, kte­rých je v této pří­ruč­ce oprav­du mno­ho.

Kniha je napros­to báječ­ná, její čte­ní a pře­de­vším pro­hlí­že­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Doma ve své kni­hov­nič­ce mám mno­ho pří­ru­ček o živo­tě ptá­ků. Tato je napros­to výji­meč­ná tím, že vás sezná­mí s mož­nost­mi, jak pozo­ro­vat ptá­ky pomo­cí tech­ni­ky, jaké apli­ka­ce lze při vašich expe­di­cích vyu­žít. Doba jde dopře­du, tech­nic­ké vymo­že­nos­ti nás obklo­pu­jí úpl­ně všu­de. Myslím si, že je to důle­ži­té jít s dobou a nezů­stá­vat poza­du. Příručka obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí ze živo­ta ptá­ků, a vy se zde dozví­te, jak je pozo­ro­vat.

260 pta­čích dru­hů na 650 barev­ných foto­gra­fi­ích a 400 ilu­stra­cích.

Pozorovat-porozumět a správ­ně určit.

Ukázka z kni­hy:

Většina evrop­ských zemí pro­vo­zu­je onli­ne por­tá­ly, do kte­rých úda­je o pozo­ro­vá­ní mohou být zazna­me­ná­ny. Tyto webo­vé strán­ky býva­jí čas­to pro­vo­zo­vá­ny orga­ni­za­ce­mi na ochra­nu ptá­ků a úda­je z nich jsou pou­ží­vá­ny v důle­ži­tých pro­jek­tech. Mnohé z těch­to por­tá­lů nabí­ze­jí také mobil­ní apli­ka­ce, pomo­cí nichž lze úda­je zadá­vat rov­nou v teré­nu. Zadávat pozo­ro­vá­ní do tako­vých por­tá­lů je oprav­du vel­mi důle­ži­té. Vaše vlast­ní úda­je tak poslou­ží k výzku­mu ptá­ků, doku­men­ta­ci změn jejich počet­nos­ti a nako­nec také jejich ochra­ně. Zároveň tak zís­ká­vá­te bez­plat­ný archív svých vlast­ních pozo­ro­vá­ní a může­te vyu­ží­vat i pozo­ro­vá­ní ostat­ních.

Úkolem těch­to odbor­ní­ků pra­cu­jí­cích bez náro­ku na odmě­nu je udr­žo­vat pozo­ro­va­cí por­tá­ly na vyso­ké úrov­ni a záro­veň zajis­tit, aby se do data­bá­zí dosta­lo co mož­ná nejmé­ně chyb.

Několik slov o auto­ro­vi:

Leander Khil je nad­še­ný orni­to­log, kte­rý se stej­ným zápa­lem také rád foto­gra­fu­je zví­řa­ta a pří­ro­du. Zvláštní pozor­nost věnu­je ohro­že­ným a obtíž­ně urči­tel­ným dru­hům nejen ptá­ků. Svými sním­ky doká­že nadchnout a k tomu umí sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lit potřeb­né sou­vis­los­ti.

Autor: Leander Khil

Ilustrace: Paschalis Daugalis, Szabolcs Kókay

Přeložil: Libor Schröpfer

Žánr: pří­ruč­ka

Počet stran: 304

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7670-084-0

Knihu může­te kou­pit zde

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde: https://www.knihykazda.cz/o-nakladatelstvi/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16624 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72348 KB. | 29.05.2024 - 07:35:35