Kritiky.cz > Filmy > Zapomenuté filmy > Rošťáci

Rošťáci

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rošťáci je ame­ric­ká dob­ro­druž­ná kome­die z roku 1985, kte­rou pod­le scé­ná­ře Chrise Columbuse nato­čil a spo­lu­pro­du­ko­val Richard Donner na moti­vy povíd­ky Stevena Spielberga, v hlav­ních rolích Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton a Ke Huy Quan, ve ved­lej­ších rolích se před­sta­vi­li John Matuszak, Anne Ramsey, Robert Davi, Joe Pantoliano a Mary Ellen Trainor. Ve fil­mu se sku­pi­na dětí, kte­ré žijí ve čtvr­ti „Goon Docks“ v Astorii v Oregonu, sna­ží zachrá­nit své domy před zaba­ve­ním a při­tom obje­ví sta­rou mapu pokla­du, kte­rá je zave­de na dob­ro­druž­nou výpra­vu za dáv­no ztra­ce­ným bohat­stvím Jednookého Willyho, legen­dár­ní­ho pirá­ta ze 17. sto­le­tí. Během dob­ro­druž­ství jsou pro­ná­sle­do­vá­ni rodi­nou zlo­čin­ců, kte­ří chtě­jí poklad zís­kat pro sebe.

Film pro­du­ko­va­la Spielbergova spo­leč­nost Amblin Entertainment a do kin jej uved­la spo­leč­nost Warner Bros. 7. červ­na 1985 ve Spojených stá­tech. Film vydě­lal celo­svě­to­vě 125 mili­o­nů dola­rů při roz­počtu 19 mili­o­nů dola­rů a od té doby se stal kul­tov­ním fil­mem. V roce 2017 byl film Knihovnou Kongresu USA vybrán k ucho­vá­ní v Národním fil­mo­vém regis­t­ru Spojených stá­tů jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ný“.

Zápletka

Skupina dětí, kte­ré si říka­jí „The Goonies“ (Mikey, Data, Mouth a Chunk), čelí zaba­ve­ní svých domů v oblas­ti „Goon Docks“ v Astorii ve stá­tě Oregon ve pro­spěch roz­ši­řu­jí­cí­ho se ven­kov­ské­ho klu­bu a sejde se na posled­ní spo­leč­ný víkend.

Při pro­hra­bá­vá­ní půdy Walsheových nara­zí na dublon z roku 1632 a sta­rou mapu pokla­du, kte­rá údaj­ně vede k pokla­du legen­dár­ní­ho pirá­ta „Jednookého Willyho“, jenž se má nachá­zet někde poblíž. Mikey pova­žu­je Jednookého Willyho za původ­ní­ho Goonieho. Děti vidí v pokla­du posled­ní šan­ci na záchra­nu svých domo­vů, pře­mů­žou a svá­žou Mikeyho star­ší­ho bra­t­ra Branda a vyda­jí se k opuš­tě­né restau­ra­ci na pobře­ží, kte­rá se sho­du­je s mapou. Brand je brzy násle­du­je spo­lu s Andy, roz­t­les­ká­vač­kou, kte­rá je do něj zami­lo­va­ná, a Stef, Andyho kama­rád­kou.

Skupina nako­nec zjis­tí, že opuš­tě­ná restau­ra­ce je úkry­tem zlo­či­nec­ké rodi­ny Fratelliů: Francis, Jake a jejich mat­ka. Goonies najdou ve skle­pě tunel a vyda­jí se po něm, ale Chunk ode­jde zalar­mo­vat poli­cii. Když Chunk ozna­čí moto­ris­tu, kte­rý má jet na šerifskou sta­ni­ci, une­sou ho Fratelliovi a uvěz­ní ho spo­lu s jejich zava­li­tým, zne­tvo­ře­ným mlad­ším bra­t­rem Lenochodem. Fratelliové Chunka vyslý­cha­jí, dokud jim nepro­zra­dí, kam Goonies zmi­ze­li, a začnou ho pro­ná­sle­do­vat. Chunk je pone­chán se Slothem, se kte­rým se spřá­te­lí. Poté, co Sloth oba osvo­bo­dí, zavo­lá Chunk šeri­fo­vi, kte­rý si mys­lí, že jde o dal­ší z Chunkových bácho­rek. Chunk a Lenochod se vydá­va­jí po sto­pách Fratellových.

Goonies se podél tune­lů vyhnou něko­li­ka smr­tí­cím nástra­hám a při­tom se jen stě­ží udr­ží před Fratelliemi. Nakonec se dosta­nou do jes­ky­ně, kde kot­ví Willyho pirát­ská loď Peklo. Skupina zjis­tí, že loď je plná pokla­dů, a začnou si plnit kapsy, ale Mikey je varu­je, aby si nic nebra­li na šupi­nách před Willyho kostrou, pro­to­že to pova­žu­jí za svou poctu jemu.

Když Goonies plá­nu­jí útěk, obje­ví se Fratellové a obe­rou je o kořist. Fratellové začnou Goonies sva­zo­vat ruce a nutit je cho­dit po prk­ně, dokud se neob­je­ví Chunk a Lenochod a neod­lá­ka­jí Fratellovy pozor­nost na tak dlou­ho, aby Goonies moh­li sko­čit přes palu­bu a dopla­vat do bez­pe­čí. Brand zachrá­ní Andyho před uto­nu­tím a polí­bí se. Fratellové se poku­sí sebrat všech­ny pokla­dy, kte­ré mohou, včet­ně těch na Willyho šupi­nách; tím spus­tí dal­ší past, kte­rá způ­so­bí pro­pad­nu­tí jes­ky­ně. S pomo­cí Lenochoda se Goonies a Fratellisovi sotva poda­ří unik­nout.

Obě sku­pi­ny se vyno­ří na plá­ži Astorie, kde se Goonies zno­vu set­ka­jí se svý­mi rodi­na­mi a poli­cií. Fratellisovi jsou zatče­ni, ale Čunk zabrá­ní tomu, aby byl odve­den i Lenochod; pozve Lenochoda, aby s ním žil, což Lenochod při­jme. Právě když se Mikeyho otec chys­tá pode­psat papí­ry o zaba­ve­ní majet­ku, zjis­tí hos­po­dy­ně Walshových Rosalita, že Mikeyho mra­mo­ro­vá taš­ka je plná dra­ho­ka­mů, kte­ré vzal z lodi a kte­ré Fratellovi neza­ba­vi­li. Mikeyho otec vítě­zo­slav­ně roz­tr­há papí­ry a pro­hlá­sí, že mají dost peněz na to, aby exe­ku­ci zru­ši­li.

Zatímco Goonies vyprá­vě­jí nevě­ří­cí­mu tis­ku a poli­cii pří­běh o svém dob­ro­druž­ství, pozor­nost všech upou­tá loď Inferno, kte­rá se vyma­ni­la z jes­ky­ně a majestát­ně odplou­vá sama v dál­ce.

Obsazení

 • Sean Astin jako Michael „Mikey“ Walsh, ast­ma­tic­ký vůd­ce Goonies
 • Josh Brolin jako Brandon „Brand“ Walsh, stře­do­škol­ský spor­to­vec a Mikeyho star­ší bra­tr a opa­t­rov­ník
 • Jeff Cohen jako Lawrence „Chunk“ Cohen, neši­kov­ný, obžer­ný člen Goonies a obvyk­lý bás­ník
 • Corey Feldman jako Clark „Mouth“ Devereaux, člen Goonie pře­zdí­va­ný pro svůj drzý jazyk a Mikeyho nej­lep­ší kama­rád
 • Ke Huy Quan jako Richard „Data“ Wang, fana­tik do Jamese Bonda a ama­tér­ský gádžo Goonie
 • Kerri Green jako Andrea Theresa „Andy“ Carmichaelová, stře­do­škol­ská roz­t­les­ká­vač­ka a Brandův milost­ný zájem
 • Martha Plimpton jako Stephanie „Stef“ Steinbrennerová, chrapla­vý kluk a Andyho nej­lep­ší kama­rád­ka
 • John Matuszak jako Lotney „Lenochod“ Fratelli, defor­mo­va­ný a týra­ný, ale dět­sky srdeč­ný syn mámy Fratelliové, s nímž se Chunk spřá­te­lí
 • Robert Davi jako Jake Fratelli, syn Mámy Fratelliové, padě­la­tel a nedáv­no uprch­lý uprch­lík, kte­rý utí­ká z poli­cej­ní vaz­by, jak je vidět na začát­ku fil­mu
 • Joe Pantoliano jako Francis Fratelli, oblí­be­ný syn mámy Fratelliové, kte­rý nosí brý­le a pří­če­sek
 • Anne Ramsey jako Mama Fratelli, mat­ri­ar­cha zlo­či­nec­ké rodi­ny ital­ské­ho půvo­du
 • Mary Ellen Trainor jako Irene Walshová, mat­ka Mikeyho a Branda
 • Keith Walker jako Irving Walsh, Mikeyho a Brandův otec a kurá­tor míst­ní­ho his­to­ric­ké­ho muzea
 • Lupe Ontiveros jako Rosalita, mexic­ká hos­po­dy­ně rodi­ny Walshových, kte­rá umí pou­ze špa­něl­sky
 • Curt Hanson jako Elgin Perkins, Troyův otec mili­o­nář a maji­tel Astoria Country Clubu, kte­rý sto­jí za exe­ku­ce­mi v „Goon Docks“
 • Steve Antin jako Troy Perkins, roz­maz­le­ný syn Elgina Perkinse, kte­rý je Brandovým sou­pe­řem o Andyho pozor­nost
 • Paul Tuerpe jako šerif
 • George Robotham jako vězeň­ský dozor­ce, kte­rý se nechá zmást Jakeovou fin­go­va­nou sebe­vraž­dou
 • Michael Paul Chan jako pan Wang, Datův otec, kte­rý je záro­veň fana­ti­kem Jamese Bonda a gádžis­tou

Režisér Richard Donner se obje­vu­je v neza­psa­ném cameu jako zástup­ce šeri­fa. Kameraman fil­mu Nick McLean má také cameo jako Mouthův otec. Roli mrt­vé­ho agen­ta FBI ztvár­nil kaska­dér Ted Grossman.

Produkce

Hlavní natá­če­ní fil­mu The Goonies zača­lo 22. říj­na 1984 a trva­lo pět měsí­ců. Dalších šest týd­nů se natá­če­lo se zvu­ko­vým dabin­gem a nahrá­vá­ním. Scénář k natá­če­ní byl dlou­hý, měl více než 120 stran, na kte­ré bylo nako­nec z koneč­né kino­ver­ze vystři­že­no něko­lik sek­ven­cí. Během závě­reč­né scé­ny fil­mu je zmí­ně­na cho­bot­ni­ce, což odka­zu­je na scé­nu, kte­rá byla z koneč­né­ho stři­hu vyškrt­nu­ta.

V doku­men­tu The Making of The Goonies Richard Donner pozna­me­nal, že prá­ce s toli­ka dět­ský­mi her­ci byla obtíž­ná i pří­jem­ná. Chválil je za jejich ener­gii a nad­še­ní, ale také řekl, že když se sejdou, jsou také nezvla­da­tel­ní. V doku­men­tu pro­to čas­to uka­zo­val, jak her­ce kou­ču­je, a odha­lo­val někte­ré tech­ni­ky, kte­ré pou­ží­val k vytvo­ře­ní rea­lis­tic­kých výko­nů. Jeden z těch­to tri­ků se týkal pirát­ské lodi Jednooký Willy, kte­rá byla ve sku­teč­nos­ti repli­kou pirát­ské lodi ve sku­teč­né veli­kos­ti vytvo­ře­nou pod vede­ním scé­no­gra­fa J. Michaela Rivy. Donner her­cům zaká­zal vidět loď, dokud nena­to­či­li scé­nu, v níž se odha­lí jejich posta­vám; prv­ní pohled postav na loď byl záro­veň prv­ním pohle­dem her­ců na ni, což při­nes­lo rea­lis­tič­těj­ší výkon. Nicméně tato kon­krét­ní scé­na v koneč­ném stři­hu byla ve sku­teč­nos­ti dru­hým zábě­rem, pro­to­že her­ci se při prv­ním pohle­du cíti­li tak ohro­me­ni, že scé­na muse­la být nato­če­na zno­vu. Celá scé­na byla po natá­če­ní vyřa­ze­na, pro­to­že se nena­šel nikdo, kdo by ji chtěl.

Sean Astin ve své kni­ze Tam a zase zpát­ky pro­hlá­sil, že Donner a Spielberg byli při natá­če­ní fil­mu „jako spo­lu­re­ži­sé­ři“, pro­to­že porov­ná­val a srov­ná­val jejich sty­ly při reží­ro­vá­ní scén.

Část natá­če­ní na mís­tě pro­bí­ha­la v Astorii. Interiér a exte­ri­ér sta­ré věz­ni­ce Clatsop County Jail se na začát­ku fil­mu obje­vu­je jako mís­to zadr­že­ní Jakea Fratelliho. (Budova byla poz­dě­ji pře­sta­vě­na na Oregonské fil­mo­vé muze­um, kte­ré bylo ote­vře­no u pří­le­ži­tos­ti 25. výro­čí fil­mu The Goonies s památ­ka­mi z toho­to a dal­ších míst­ních fil­mů.) Muzeum, ve kte­rém pra­cu­je Mikeyho otec, je ve sku­teč­nos­ti muze­um v domě kapi­tá­na George Flavela. Dům rodi­ny Walshových je sku­teč­ný dům na východ­ním kon­ci měs­ta. Cesta vedou­cí k domu byla v roce 2015 uza­vře­na pro pro­hlíd­ky. Scény na pobře­ží se natá­če­ly v Oregonu, ale byly od Astorie znač­ně vzdá­le­né. Goonies jedou na kole do stát­ní­ho par­ku Ecola (ve sku­teč­nos­ti více než 26 mil již­ně od Astorie) a pak najdou výcho­zí mís­to na mapě pomo­cí ská­ly Haystack Rock jako vodít­ka. Scény v pod­ze­mí se natá­če­ly ve stu­di­ích Warner Bros. v kali­forn­ském Burbanku, včet­ně jes­kyn­ní scé­ny, kde Goonies najdou loď Jednookého Willyho, kte­rá se nachá­ze­la ve Stage 16, jed­né z nej­vět­ších zvu­ko­vých scén ve Spojených stá­tech. Závěrečná scé­na se natá­če­la na stát­ní plá­ži Goat Rock v kali­forn­ském okre­se Sonoma.

Film byl také prv­ním vel­kým fil­mem Wese Takahashiho jako super­vi­zo­ra ani­ma­ce pro spo­leč­nost Industrial Light & Magic.

Hudba a soundtrack

The Goonies: V ori­gi­nál­ním fil­mo­vém soun­d­trac­ku zazní hud­ba od Cyndi Lauper, REO Speedwagon, The Bangles a dal­ších. Členové herec­ké­ho obsa­ze­ní (kro­mě Kerri Green) se obje­vi­li po boku pro­fe­si­o­nál­ních wrest­le­rů „Rowdy“ Roddyho Pipera, The Iron Sheika, Nikolaje Volkoffa a „Captain“ Lou Albana (kte­rý se před­tím obje­vil v jejím video­kli­pu „Girls Just Wanna Have Fun“) ve dva­nác­ti­mi­nu­to­vém video­kli­pu „The Goonies „R“ Good Enough“. V epi­zod­ní roli se obje­ví Steven Spielberg. Lauper má ve fil­mu také cameo, když před­vá­dí píseň v tele­vi­zi, ačko­li píseň byla dokon­če­na až po natá­če­ní.

Hudba Davea Grusina byla 25 let nedo­stup­ná. Hlavní téma, „Fratelli Chase“, bylo pou­ži­to v mno­ha trai­le­rech, napří­klad k fil­mům Innerspace, Scrooged a Guarding Tess, a bylo zno­vu nahrá­no Grusinem a London Symphony Orchestra pro album Cinemagic. V hud­bě je hoj­ně vyu­ží­vá­na zněl­ka z fil­mu Dobrodružství Dona Juana, kte­rou slo­žil Max Steiner.

Soundtrackové vyda­va­tel­ství Varèse Sarabande vyda­lo parti­tu­ru na CD v břez­nu 2010 v limi­to­va­ném nákla­du 5 000 kusů. V červ­nu 2019 vyda­la spo­leč­nost parti­tu­ru na CD zno­vu v širo­kém nákla­du, avšak s vyne­chá­ním čtyř bonu­so­vých skla­deb z před­cho­zí­ho CD.

Vydání

Společnost Warner Bros. uved­la film do kin po celých Spojených stá­tech 7. červ­na 1985.

Domácí média

Film The Goonies byl popr­vé vydán na VHS a Betamax videu ve Spojených stá­tech v břez­nu 1986 a v témže roce debu­to­va­ly také ver­ze na LaserDiscu a CED. Společnost Warner Home Video vyda­la 29. led­na 1992 širo­ko­úh­lý laser­disc s fil­mo­vou ver­zí. Společnost Warner Home Video vyda­la film The Goonies v širo­ko­úhlém for­má­tu na DVD Region 1 21. srp­na 2001. Společnost Warner Home Video vyda­la The Goonies na Blu-ray dis­ku v říj­nu 2008 v Evropě a v lis­to­pa­du 2010 v Severní Americe. Video je ve vyso­kém roz­li­še­ní 1080p VC-1 a je dopl­ně­no zvu­ko­vou sto­pou Dolby TrueHD. V září 2020 vyda­la spo­leč­nost Warner film na dis­ku Ultra HD Blu-ray v Severní Americe.

Recepce

Ohlasy kritiky

Agregátor recen­zí Rotten Tomatoes uvá­dí, že 77 % kri­ti­ků udě­li­lo fil­mu na zákla­dě 64 recen­zí klad­né hod­no­ce­ní, při­čemž prů­měr­né hod­no­ce­ní je 6,5/10. Shoda kri­ti­ků: „Film je vel­mi dob­rý, ale je to tak, že se v něm obje­vu­jí i dal­ší fil­my: „The Goonies jsou ener­gic­kou, mís­ty hluč­nou smě­si­cí spiel­ber­gov­ské­ho sen­ti­men­tu a zábav­ných tri­ků, kte­rá se bude líbit dětem i nos­tal­gic­kým dospě­lým.“ Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě 13 recen­zí hod­no­ce­ní 62, což zna­me­ná „obec­ně pří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“.

Roger Ebert udě­lil fil­mu tři hvěz­dič­ky ze čtyř a ozna­čil ho za „hlad­kou směs obvyk­lých ingre­di­en­cí akč­ních fil­mů Stevena Spielberga, ozvlášt­ně­nou díky vyso­ce ener­gic­kým výko­nům dětí, kte­ré pro­ží­va­jí dob­ro­druž­ství“. Gene Siskel z Chicago Tribune udě­lil rov­něž tři hvěz­dič­ky ze čtyř a napsal, že po nud­ném začát­ku „se ode­hra­je jaký­si men­ší fil­mo­vý zázrak a The Goonies se dají do kupy, když si děti pře­sta­nou vymě­ňo­vat moud­ra a při­blí­ží se k nale­ze­ní dáv­no ztra­ce­né­ho pirát­ské­ho pokla­du, čímž pomo­hou zachrá­nit domo­vy svých rodi­čů. Teprve pak při­jme­me The Goonies za to, čím jsou - zábav­nou juve­nil­ní nata­ho­va­cí hrač­kou o dětech v nebez­peč­ných komik­so­vých situ­a­cích.“ Janet Maslinová z The New York Times napsa­la, že film „má jakési krko­lom­né tem­po, díky němuž je rych­lý, vtip­ný, vyna­lé­za­vý, zábav­ný a - jen v malém oka­mži­ku, kdy film pro­bí­há - téměř úpl­ně bez trvá­ní“. Variety jej ozna­čil za „nebez­peč­ný film typu Disneylandu s pun­cem vyso­ké zába­vy ve sty­lu Stevena Spielberga. Stejně jako ostat­ní Spielbergovy let­ní extra­va­gan­ce je i Pic jízdou na hor­ské drá­ze, kte­rou si nej­lé­pe uži­je­te, když se řítí. Jakmile se zasta­ví, aby se zamys­lel nad posvát­ným sta­vem dospí­vá­ní, sta­ne se bolest­ně siru­po­vi­tým.“ Michael Wilmington z Los Angeles Times napsal, že film „nepři­po­mí­ná nic jiné­ho než divo­ce pře­hna­nou pou­ťo­vou atrak­ci, kte­rá vás neu­stá­le komic­ky vysta­vu­je nebez­pe­čí, komic­ky vás od něj odta­hu­je a nako­nec vás s tře­sou­cím se plác­nu­tím vysa­dí na suchou zem, do lůna vaší rodi­ny.“ Paul Attanasio z dení­ku The Washington Post film ozna­čil za „řeme­sl­ně zvlád­nu­tý film, kte­rý hýří ener­gií a někdy i vti­pem a kte­rý je napros­to nezá­živ­ný pro všech­ny star­ší dva­nác­ti let“. Colin Greenland recen­zo­val The Goonies pro White Dwarf a pro­hlá­sil: „The Goonies jsem si nedo­ká­zal užít kvů­li ban­dě dětí, kte­ré celou dobu řva­ly a ječe­ly. Ne divá­ci, ale her­ci.“

Box office

The Goonies vydě­la­li během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du v USA 9 mili­o­nů dola­rů, což zna­me­na­lo dru­hé mís­to v žeb­říč­ku hned za fil­mem Rambo: První krev - část II. Ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal 63,9 mili­o­nu dola­rů, čímž se zařa­dil mezi deset nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů roku 1985, a v zámo­ří 60,6 mili­o­nu dola­rů, což celo­svě­to­vě činí 125 mili­o­nů dola­rů.

Ocenění

Ramseyová zís­ka­la za roli „mámy“ Fratelliové cenu Saturn za nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli. Na 7. roč­ní­ku Youth in Film Awards (nyní zná­mé jako Young Artist Awards) zís­ka­la Astinova posta­va Mikeyho cenu za nej­lep­ší hlav­ní roli mla­dé­ho her­ce ve fil­mu. Cohen, Feldman a Plimpton byli rov­něž nomi­no­vá­ni na ceny za své výko­ny ve fil­mu The Goonies. Samotný film byl nomi­no­ván na nej­lep­ší dob­ro­druž­ný film.

Odkaz

Speciální akce k výro­čí fil­mu, kte­ré pořá­dá měs­to Astoria, při­lá­ka­ly asi 10 000 až 15 000 návštěv­ní­ků. Dům, kte­rý slou­žil Walshům, se stal turis­tic­kou atrak­cí a v létě, kdy se kona­lo 30. výro­čí fil­mu, jej den­ně navští­vi­lo 1 200 až 1 500 lidí. V důsled­ku toho při­ja­li v srpnu 2015 oby­va­te­lé a maji­te­lé domu, jejich sou­se­dé a měs­to Astoria opat­ře­ní k ome­ze­ní pří­stu­pu veřej­nos­ti do domu.

Videohry

Společnost Datasoft vyro­bi­la v roce 1985 video­hru Goonies pro počí­ta­če Commodore 64, rodi­nu Atari 8-bit a Apple II, kte­rou poz­dě­ji spo­leč­nost U.S. Gold pře­nes­la na počí­ta­če ZX Spectrum a Amstrad CPC. Tato hra obsa­hu­je osm obra­zo­vek, ve kte­rých hráč musel pomo­cí dvou čle­nů sku­pi­ny Goonies vyře­šit hádan­ky a dosáh­nout výcho­du, aby postou­pil do dal­ší fáze. Obrazovky byly z vel­ké čás­ti inspi­ro­vá­ny sku­teč­ný­mi kuli­sa­mi a hádan­ka­mi, kte­ré byly vidět ve fil­mu. Jako sed­má úro­veň je zařa­zen odkaz na výše zmí­ně­nou „cho­bot­ni­co­vou scé­nu“.

V roce 1986 vytvo­ři­la japon­ská her­ní spo­leč­nost Konami dvě ver­ze hry The Goonies pro MSX (The Goonies) v Japonsku a Evropě a Family Computer (The Goonies) v Japonsku. The Goonies II vyšla také pro Famicom (a jeho mezi­ná­rod­ní obdo­bu Nintendo Entertainment System). The Goonies II byla vydá­na v Severní Americe, Evropě a Austrálii, ačko­li původ­ní hra byla jed­nou z her pro NES vyda­ných v rám­ci Nintendo VS. System arká­do­vých auto­ma­tů v 80. letech 20. sto­le­tí. Hra The Goonies II má s fil­mem jen málo spo­leč­né­ho. V ní Fratellovi unes­li všech­ny Goonies (kro­mě Mikeyho, kte­ré­ho hráč vede) a ukry­li je v kle­cích v teré­nu plném jes­ky­ní, blu­dišť a opuš­tě­ných budov. Hráč v roli Mikeyho je musí všech­ny zachrá­nit a nako­nec osvo­bo­dit moř­skou pan­nu jmé­nem Annie. Mikey byl také hra­tel­nou posta­vou v titu­lu Wai Wai World pro kon­zo­li Famicom od spo­leč­nos­ti Konami z roku 1988, kte­rý obsa­ho­val úro­veň s téma­ti­kou Goonies.

V úno­ru 2007 spon­zo­ro­va­la divi­ze Jeep spo­leč­nos­ti Chrysler hru The Goonies: To je hra, kte­rá je zalo­že­na na tech­no­lo­gii Flash a kte­rou vyvi­nu­la spo­leč­nost Fuel Industries. Cílem hrá­če je sbí­rat díl­ky mapy a dublo­ny a poté závo­dit s Fratelliemi k pokla­du Jednookého Willyho.

Balíček úrov­ní Goonies pro Lego Dimensions byl vydán 9. květ­na 2017. Balíček obsa­hu­je sesta­vi­tel­nou pirát­skou loď, var­ha­ny kost­liv­ce a mini­fi­gur­ku Lenochoda, kte­rý se doká­že pro­mě­nit v ostat­ní Goonies a ode­mkne bonu­so­vou úro­veň, kte­rá adap­tu­je děj fil­mu z pohle­du jeho a Čunka.

Zrušená pokračování a adaptace

Opravdu jsme se sna­ži­li a Steven (Spielberg) řekl: „Pojďme do toho. Měli jsme spous­tu mla­dých scé­náris­tů, kte­ří nám před­lo­ži­li své prá­ce, ale zdá­lo se, že si to pros­tě nevy­žá­dá.

-Richard Donner

Možnost fil­mo­vé­ho pokra­čo­vá­ní byla v prů­bě­hu let mno­ho­krát potvr­ze­na i vyvrá­ce­na původ­ní­mi her­ci a štá­bem. Donner tvr­dil, že má pří­běh, kte­rý se mu líbí, a Spielberg za ním sto­jí, ale v roce 2004 něko­lik her­ců z původ­ní­ho fil­mu pro­zra­di­lo, že spo­leč­nost Warner Bros, kte­rá film vlast­ní, nepro­je­vi­la o pokra­čo­vá­ní zájem. Sean Astin v říj­nu 2007 řekl MTV, že Goonies 2 „je napros­tá jis­to­ta .... Je to napsá­no na zdi, když vydá­va­jí DVD v tako­vém množ­ství“. Donner vyjá­d­řil pochyb­nos­ti, zda k pokra­čo­vá­ní někdy dojde, pro­to­že mno­ho her­ců nepro­je­vi­lo zájem se do něj vrá­tit. Corey Feldman ve svém pří­spěv­ku na blo­gu 25. lis­to­pa­du 2008 uve­dl: „NE! Žádní Goonies 2 nebu­dou! Je mi líto, ale pros­tě se to nesta­ne ..... Samozřejmě, že když už jsem to řekl, tak to udě­la­jí.“ Nicméně při vydá­ní kni­hy The Making of a Cult Classic v čer­ven­ci 2010: The Unauthorized Story of The Goonies DVD, Richard Donner uvá­dí, že pokra­čo­vá­ní The Goonies je „defi­ni­tiv­ní věc“ a bude se na něm podí­let co nej­ví­ce sta­rých her­ců. „Stane se to,“ říká Donner. „Snažíme se o to už řadu let.“ Richard Donner 5. dub­na 2014 pro­zra­dil, že se na pokra­čo­vá­ní pra­cu­je a dou­fá, že se do něj vrá­tí celé herec­ké obsa­ze­ní. Na setká­ní v roce 2020 Spielberg pro­hlá­sil: „Chris, Dick a já - a Lauren [Shuler Donnerová] - jsme o [pokra­čo­vá­ní] hod­ně mlu­vi­li... Každých pár let při­jde­me s něja­kým nápa­dem, ale pak se neuj­me.“ V květ­nu 2021 Feldman pro­hlá­sil, že přes­to­že Columbus řekl, že píše pokra­čo­vá­ní, šan­ce na pokra­čo­vá­ní jsou „mrt­vé“, pro­to­že Donner se roz­ho­dl reží­ro­vat Smrtící finá­le jako svůj posled­ní film a her­ci se nechtě­li vrá­tit, pokud by se na něm Donner nepo­dí­lel. Donner zemřel téměř o dva měsí­ce poz­dě­ji, čímž se šan­ce na pokra­čo­vá­ní ješ­tě sní­ži­ly.

V roce 2007 se zača­ly šířit zvěs­ti o adap­ta­cích a pokra­čo­vá­ních v jiných médi­ích, včet­ně komik­so­vé mini­sé­rie, ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu a hudeb­ní adap­ta­ce fil­mu. Corey Feldman pro­hlá­sil, že byl požá­dán, aby si zopa­ko­val roli Moutha v ani­mo­va­ném seri­á­lu, v němž by původ­ní posta­vy Goonies vystu­po­va­ly jako dospě­lí a zamě­řo­va­ly by se na dob­ro­druž­ství nových dětí. Na tom­to pro­jek­tu se prý krát­ce pra­co­va­lo pro Cartoon Network, než byl odlo­žen. Entertainment Weekly v břez­nu 2007 infor­mo­val o mož­né hudeb­ní adap­ta­ci fil­mu. „Se Stevenem jsme o tom dis­ku­to­va­li a je to něco, co mě teď doce­la baví,“ říká Donner. V říj­nu 2008 Variety uve­dl, že se Donner sešel s práv­ní­kem pro zábav­ní prů­my­sl na Broadwayi Johnem Bregliem a je „pře­svěd­čen, že se věci ubí­ra­jí správ­ným smě­rem“. V květ­nu 2011 byl muzi­kál stá­le v počá­teč­ní fázi, ale Donner dou­fal, že „neu­cti­vý“ scé­nář bude dokon­čen do říj­na.

12. úno­ra 2020 si sta­ni­ce Fox objed­na­la pilot­ní díl dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu od Sarah Watsonové, tvůr­ky­ně seri­á­lu The Bold Type, o ženě, kte­rá pomá­há stu­den­tům fil­mo­vé ško­ly vytvo­řit nato­če­ný rema­ke fil­mu The Goonies. Greg Mottola se podí­lí na režii a jako výkon­ný pro­du­cent spo­lu s Richardem Donnerem a jeho ženou Lauren Shuler Donnerovou. Dne 7. květ­na 2021 spo­leč­nost Fox ozná­mi­la, že pilot­ní díl se nebu­de dále natá­čet. Dne 15. pro­sin­ce 2021 si spo­leč­nost Disney pře­vza­la seri­ál k vývo­ji, nyní pod názvem Our Time (Náš čas).

Reunion

Dne 27. dub­na 2020 odvy­sí­lal Josh Gad pro­střed­nic­tvím své­ho kaná­lu na YouTube vir­tu­ál­ní setká­ní her­ců pro­střed­nic­tvím Zoomu jako prv­ní epi­zo­du Gadova pro­jek­tu „Reunited Apart“, cha­ri­ta­tiv­ní sbír­ky během pan­de­mie COVID-19, při­čemž setká­ní Goonies pod­po­ři­lo Centrum pro filan­tro­pii při kata­stro­fách. Zúčastnili se ho všich­ni žijí­cí čle­no­vé hlav­ní­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní, při­čemž akce byla věno­vá­na i čle­nům štá­bu, kte­ří mezi­tím zemře­li. Kromě her­ců byli pří­tomni také reži­sér Richard Donner, pro­du­cent Steven Spielberg a sce­náris­ta Chris Columbus, a dokon­ce vystou­pi­la i Cyndi Lauper.

Dne 5. pro­sin­ce 2020 se her­ci zno­vu vir­tu­ál­ně sešli, ten­to­krát při živém čte­ní celé­ho scé­ná­ře fil­mu, kte­ré bylo vysí­lá­no na mno­ha soci­ál­ních sítích. Postavy, jejichž původ­ní her­ci zemře­li, si zahrá­li jiní her­ci, včet­ně Joshe Gada jako Lenochoda, Jean Smartové jako Mámy Fratelliové a Kristen Bellové jako Irene Walshové. Vypravěčem byl Cary Elwes. Akce vynes­la přes 130 000 dola­rů ve pro­spěch cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ce No Kid Hungry.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!11. dubna 2024 Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět! Zachránili New York před záplavou z říše duchů, ale uznání ani slávy se moc nedočkali. Lidé na ně pomalu zapomněli a oni nyní doslova přežívají jak se dá. Vše se však změní ve chvíli, kdy […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty30. března 2024 Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty Warren Beatty poprvé nabídl film "Bulworth" z roku 1998 v roce 1992 pod základním sloganem o muži v depresi, který si předtím, než se zamiluje, sjedná životní pojistku. Výkonný ředitel […] Posted in Zajímavosti
 • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
 • Matrix: Vizionářský snímek s nadčasovým kouzlem24. března 2024 Matrix: Vizionářský snímek s nadčasovým kouzlem Matrix je kultovní film, o kterém bylo řečeno už snad úplně vše. Je to totiž možná nejlepší sci-fi snímek, který kdy spatřil světlo světa. Bez nadsázky. Ale proč vlastně? Mě k vykonání […] Posted in Retro filmové recenze
 • Duna: Část druhá27. února 2024 Duna: Část druhá Paul Atreides (Timothée Chalamet) se spojí s Chani (Zendaya) a Fremeny a vydává se na válečnou stezku pomsty proti spiklencům, kteří zničili jeho rodinu. Čelí volbě mezi svou životní […] Posted in Filmové recenze
 • Gangster Squad – Lovci mafie27. ledna 2024 Gangster Squad – Lovci mafie Píše se rok 1949, čtyři roky po válce je zločin v Los Angeles na drastickém vzestupu. Celé město se snaží ovládnout bývalý boxer Micky Cohen a jeho gang. Většina policistů se s touto […] Posted in Retro filmové recenze
 • Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 19949. ledna 2024 Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 1994 Film z roku 1994, Forrest Gump, je jedním z těch nezapomenutelných klenotů kinematografie. Režírovaný Robertem Zemeckisem a s Tomem Hanksem v hlavní roli, tento film si získal srdce diváků […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38145 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72477 KB. | 22.04.2024 - 20:06:19