Kritiky.cz > Články > Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

Závěrečná řada Hry o trůny nabídla odlišnou atmosféru, nepřehlednou bitvu, působivé momenty i rozpačité finále

GoT II
GoT II
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Diváctvo Game of Thrones nebo­li lido­vě řeče­no GoTéčka se během posled­ní série dra­ma­tic­ky roz­ště­pi­lo na tři nesmi­ři­tel­né tábo­ry. Podle mno­hých byla osmá řada napros­tou kata­stro­fou, kte­rá pošpi­ni­la celý seri­ál, někte­ří z nich dokon­ce pode­pi­su­jí peti­ce na pře­to­če­ní závě­reč­ných šes­ti epi­zod. Druhá sku­pi­na je z posled­ní řady nao­pak napros­to une­še­ná stej­ně jako z dosa­vad­ní­ho prů­bě­hu seri­á­lu. A tře­tí sku­pi­na se oci­tá na pome­zí těch­to dvou tábo­rů. Seriálu vyčí­tá někte­ré pře­hma­ty či nelo­gič­nos­ti, ale na dru­hou stra­nu doká­že oce­nit kupří­kla­du i nadá­le pod­ma­ni­vou vizu­ál­ní strán­ku.

Jakožto dlou­ho­le­tý seri­á­lo­vý kri­tik cítím svou povin­nost vyjá­d­řit se rov­něž ke kon­ci toho­to revo­luč­ní­ho seri­á­lo­vé­ho poči­nu, kte­rý jsem obje­vil ihned po odvy­sí­la­né prv­ní sérii v roce 2011 (trouf­nu si říct, že dnes je tato sku­pi­na divác­tva v men­ši­ně), a pro­vá­zel mě tak úcty­hod­ných osm let živo­ta. Nikdy ovšem nešlo o seri­ál mého srd­ce jako u mno­ha zary­tých fan­dů a jed­not­li­vé série jsem si uží­val jen jako běž­ný divák.

Nějaký ten spo­i­ler tu zřej­mě pad­ne…

Na závě­reč­nou sérii jsem byl ovšem dlou­hé měsí­ce natě­šen asi jako všich­ni fan­do­vé GoTéčka. Úvodní dvě epi­zo­dy mě ale nějak nedo­ká­za­ly vtáh­nout do děje. Asi něco jako když jste natě­še­ni na něja­ký spor­tov­ní mač, jenž má všech­ny před­po­kla­dy stát se zápa­sem dese­ti­le­tí, něko­lik minut před jeho začát­kem jste poho­dl­ně usa­ze­ni před tele­vi­zo­rem, ale když najed­nou všech­no vypuk­ne, nemů­že­te se do hry vůbec dostat.

Čím to? U Hry o trů­ny to bylo pod­le mého sou­du způ­so­be­no pře­de­vším tím, že závě­reč­ná řada byla tak tro­chu zvlášt­ní, ve smys­lu jiná, odliš­ná od před­cho­zích sérií. Napadá mě při­rov­ná­ní k seri­á­lu Banshee, u něhož se ve čtvr­té sérii rov­něž hod­ně změ­ni­la jeho dosa­vad­ní atmo­sfé­ra. U něj mi to ale nijak neva­di­lo. U Hry o trů­ny šla pro­mě­na vypo­zo­ro­vat tře­ba už pod­le odliš­né­ho vizu­á­lu úvod­ní zněl­ky.

Pak při­šla epi­zo­da čís­lo tři a s ní i něko­lik let oče­ká­va­ná bitva o pře­ži­tí lid­stva, kte­rá měla být jed­ním z abso­lut­ních vrcho­lů seri­á­lu i vrcho­lů v seriálovém/filmovém svě­tě. Objektivně a s odstu­pem něko­li­ka týd­nů bez něja­ké hoř­kos­ti musím kon­sta­to­vat, že se pod­le mě jed­na­lo o nejmé­ně půso­bi­vou bitvu v his­to­rii seri­á­lu, kte­rou bych popsal jako jed­nu vel­kou a nepře­hled­nou maza­ni­ci. Úžasných bitev bylo v seri­á­lu hned něko­lik, dokon­ce i těch, kte­ré se stej­ně jako tahle ode­hrá­va­ly v noci, ale tohle pros­tě nešlo. Pro jis­to­tu ješ­tě musím dodat, že jsem díl zhlé­dl poz­dě večer, niko­liv za den­ní­ho svět­la.

Čtvrtá epi­zo­da mě koneč­ně vtáh­la do děje téměř jako za sta­rých časů. Dokonce bych tu vypích­nul i jeden tak­zva­ný „wau moment“ a sice neče­ka­né sejmu­tí jed­no­ho z dra­ků. Přesto jed­na malá výt­ka k logi­ce – co se takhle poku­sit nej­pr­ve sejmout osed­la­né­ho draka i s Daenerys a tím záro­veň sko­lit dvě otrav­né mou­chy. Toho bychom se ale dočka­li mož­ná tak v úvod­ních séri­ích, kdy se tvůr­ci ješ­tě nebá­li zabít i hlav­ní hrdi­ny. Ale je i mož­né, že Daenerys neby­la na tu dáli pros­tě vidět a já zby­teč­ně moc kri­ti­zu­ji.

Ale zbo­řit dlou­ho­le­té hrad­by pev­né jako ská­la jedi­ným fouk­nu­tím? To už si něja­kou tu kri­ti­ku zaslou­ží. Tvůrci už to ale schy­ta­li poměr­ně dost a dál bych se v tom nepitval. Osobně pova­žu­ju pátý díl za nej­lep­ší epi­zo­du závě­reč­né série. Měla náboj, pře­kva­pi­vé momen­ty, něja­ký ten pěk­ný sou­boj a děj se navíc vrá­til do Králova pří­sta­viš­tě, pro mě odjak­ži­va neja­trak­tiv­něj­ší­ho mís­ta celé­ho seri­á­lu.

https://i2.wp.com/pazot.cz/wp-content/uploads/2019/05/GoT-III.jpg?fit=650%2C366

Ze závě­reč­né epi­zo­dy jsem pak tak tro­chu roz­pa­či­tý. Byly tam pěk­né momen­ty, zau­ja­la mě kupří­kla­du odva­ha Tyriona mrsk­nout svým odzna­kem poboč­ní­ka pří­mo před oči­ma své krá­lov­ny. Byly tam ale i momen­ty kra­pet zvlášt­ní jako tře­ba tave­ní trů­nu nebo roko­vá­ní o budou­cím krá­li. Osud Jona Snowa mi pak tro­chu při­po­mněl osud Dextera Morgana.

Závěr
Pokud bych měl vynést závě­reč­ný ver­dikt, při­klo­nil bych se ke střed­ní­mu prou­du. Nebyla to žád­ná kata­stro­fa jako napří­klad závě­reč­ná řada House of Cards, ale ani nic úžas­né­ho jako někte­ré před­cho­zí série GoTéčka. Vrcholem seri­á­lu pro mě byla čtvr­tá řada, kte­rá nám naser­ví­ro­va­la tře­bas smrt Joffreyho, vele­na­pí­na­vý soud Tyriona, sou­boj Sera Gregora Cleganea s prin­cem Oberynem nebo celo­dí­lo­vou bitvu na Zdi.

Pažótí ver­dikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Juraj Ježek

Kritizovať vo fan­ta­sy žánre, že „nere­al­ny“ drak má tak sil­ný oheň, že doká­že zni­čiť sil­nú hrad­nú ste­nu mi prí­de „tro­cha“ mimo mísu. Ostatne, pre­čo by drak nemo­hol mať tak sil­ný oheň, Vy ste neja­ké­ho draka osob­ne stret­li 🙂 ?? Samozrejme, boli tam nelo­gic­kos­ti v bojo­vej tak­ti­ke a aj iných veci­ach (a aj fan­ta­sy by malo dávať nejakú logi­ku, hlav­ne v dejo­vej lin­ke), ale nejed­na­lo sa doku­men­tár­ny film...Ničmenejm súhlas s tým, že táto seria bola „iná“ a pre mna skor skla­ma­nie, ale pri­jal som to tak ako to nato­či­li (patrím do tej tretej sku­pi­ny).

Michal121

Ano, nemůžu si pomoct, ale zno­vu zopa­ku­ji, co jsem v posled­ních dnech psal sand desetkrát. Proboha, je to fana­ta­sy s dra­ky, kou­zel­ní­ky a dal­ší­mi věc­mi, kte­rý jsou v pří­mém roz­po­ru s logi­kou a rea­li­tou. Takže zabej­vat se tím, jest­li mohl Drogon mít tako­vou sílu, že ohněm ničil hrad­by a domy je tak absurd­ní a nebo­jím se říct až idi­ot­ské, že nikdo se zdra­vým rozu­mem se k něče­mu tako­vé­mu nemů­že sní­žit. A to je ten pro­blém nej­vět­ší toho­to seri­á­lu. Je tak geni­ál­ní, že mno­hé donu­til o něm uva­žo­vat jako o reál­ném. Je to FANTASY. Nesnáším kri­ti­ky, kte­rým neba­di­lo, že se celým seri­á­lem týh­ne nesmy­sl­né pře­sou­vá­ní osob i armád b napro­stro absurd­ně rych­lém čase, nevy­di­ly dal­ší nesmys­ly dokud........no dokud naby­lo „in“ na seri­ál začít pli­vat hej­ty, hle­dat napros­té nesmys­ly, kte­rejch by si nikdo nevši­ml (kelí­mek, PET lahev). Jen idi­ot se k týhle armá­dě hej­trů atrol­lů při­dá avez­me jejich nesmy­sl­nou aab­surd­ní argu­man­ta­ci za svou. Jen idi­ot........

Michal121

Vidím dvě chy­by, kte­ré moh­ly osmou řadu ovliv­nit. Příliš tma­vá scé­na bitvy s Night Kingem a pro mě nepo­cho­po­i­tel­ná změ­na dél­ky a počtu dílů opro­ti seri­ím před­cho­zím. Ovšem záro­ven dodá­vám, že nejen s dějem, ale pře­de­vším tech­nic­kou a herec­kou úrov­ní osmé řady jsem více­než spo­ko­jen.

  • The Cave1. ledna 2017 The Cave Zdarma pro Xbox 360 (One) s Gold účtem. https://youtu.be/6dlujWm0Z7M Posted in Novinky ze světa her
  • Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce28. prosince 2022 Chci tě slyšet - poslouchej hudbu, uslyšíš moje srdce Milujete romány o lásce, citu a obrovském odhodlání? Chcete si přečíst novinku Alexandry Soldánové? Tak už se nenechte pobízet a pusťte se do čtení. Chci se s vámi podělit o čtenářský […] Posted in Recenze knih
  • John Wick [80%]23. října 2014 John Wick [80%] Následující článek berte trochu s rezervou. Málokdy se totiž v poslední době stane, že se do kin dostane snímek, který se bezezbytku rozhodl následovat osmdesátkovou a devadesátkovou […] Posted in Filmové recenze
  • Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]19. října 2015 Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladých žen z britských ostrovů. Maddie, chytrá, ale skromná pilotka a Julie, skotská aristokratka, která […] Posted in Recenze knih
  • Chyť mě, když to dokážeš20. března 2022 Chyť mě, když to dokážeš Recenze na film Catch Me If You Can: Začneme u nejsilnějšího článku a tím je bezpochyby duo DiCaprio-Hanks, které mezi sebou až má neuvěřitelnou chemii. Oba navíc hrají perfektně a jejich […] Posted in Krátké recenze
  • Medi-cus22. listopadu 2019 Medi-cus Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Westworld - Trace Decay (S01E08)14. listopadu 2016 Westworld - Trace Decay (S01E08) Co nás čeká v osmém díle? https://www.youtube.com/watch?v=gnucWfbA8_I Posted in Trailery
  • Texaský masakr motorovou pilou4. března 2004 Texaský masakr motorovou pilou Motorovou pilu jsem nikdy neměl moc rád. Jako dítě jsem se bál, že bych si s ní mohl uřezat prst. Není tomu dávno, co jsme si s mým otcem sedli u piva a "debatovali" na téma život. […] Posted in Filmové recenze
  • Jaroslav Kučera Zblízka4. dubna 2019 Jaroslav Kučera Zblízka Dnes vstupuje do kin hodinový filmový portrét jednoho z nejnadanějších východoevropských filmařů 20. století. Přibližuje práci kameramana Jaroslav  Kučery, který  se významně podílel na […] Posted in Filmové premiéry
  • Krokodýl Dundee18. září 2022 Krokodýl Dundee Krokodýl Dundee (v USA stylizovaný jako "Crocodile" Dundee) je akční komedie z roku 1986, která se odehrává v australském vnitrozemí a v New Yorku. V hlavních rolích se představí Paul […] Posted in Speciály

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

4
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65428 s | počet dotazů: 282 | paměť: 72483 KB. | 07.12.2023 - 10:09:12