Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU

RESIDENT EVIL: ODVETA - O FILMU

RE
RE
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek Resident Evil: Odveta divá­ka vtáh­ne již svý­mi úvod­ní­mi scé­na­mi a nedo­vo­lí mu až do šoku­jí­cí­ho závě­ru unik­nout fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­ci oje­di­ně­lých akč­ních scén, kte­ré tuto sérii pro­sla­vi­ly po celém svě­tě, a nových a neče­ka­ných zvra­tů. Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent Paul W. S. Anderson v něm vytvo­řil děsi­vý svět budouc­nos­ti, zni­če­ný nepřed­sta­vi­tel­nou náka­zou, kte­rý divá­kům před­klá­dá ve špič­ko­vém 3D for­má­tu.

Ve fil­mu Resident Evil: Odveta se iko­nic­ká akč­ní hrdin­ka Alice (kte­rou ve všech pěti fil­mech ztvár­ni­la Milla Jovovich) oci­tá přes­ně tam, kde děj před­cho­zí­ho fil­mu skon­čil – na palubě tajem­né lodi Arcadia, kde se sna­ži­la najít dal­ší pře­ži­vší. Místo toho je ale nuce­na brá­nit holý život nejen před svou býva­lou spo­lu­bo­jov­ni­cí Jill Valentine (Sienna Guillory), ale také před úto­kem vrtu­l­ní­ků V-22 spo­leč­nos­ti Umbrella, jejichž pilo­ti mají naří­ze­no ji zlik­vi­do­vat.

Začínáme přes­ně tam, kde před­cho­zí díl skon­čil,“ popi­su­je Anderson. Film měl veli­ce ote­vře­ný konec a my jsme veli­ce tou­ži­li po tom ho na začát­ku dal­ší­ho dílu vyu­žít a poté se pře­su­nout někam doce­la jinam. Po kon­cepč­ní strán­ce je tenhle díl obrov­skou změ­nou. Děj se posu­nul do celo­svě­to­vé rovi­ny a akč­ní scé­ny jsou ješ­tě inten­ziv­něj­ší.“

Jeremy Bolt, Andersonův dlou­ho­le­tý pro­dukč­ní part­ner, podo­tý­ká, že reži­sér v kaž­dém dal­ším sním­ku série vše někam význam­ným způ­so­bem posu­nul. „Jakožto reži­sér a sce­náris­ta se Paul neu­stá­le sna­ží o to, aby byl kaž­dý dal­ší díl co nej­zá­bav­něj­ší a obje­vo­va­ly se v něm nové prv­ky, kte­rý­mi bude moci divá­ky pře­kva­pit. V tom­to sním­ku je ješ­tě více zvra­tů, než v kte­rém­ko­liv z před­cho­zích. Pokusili jsme se mu dodat video­her­ní­ho ducha, kte­rý fanouš­ky více zaujme.“

Podle Andersona mu fil­my posky­tu­jí mož­nost uplat­nit své vlast­ní fanouš­kov­ské nad­še­ní. „Zbožňuji natá­če­ní fil­mů série Resident Evil,“ říká. „Jsou pro mě vším, co se mi na fil­mech líbi­lo, když jsem vyrůs­tal – jsou v nich sexy dív­ky, půso­bi­vé akč­ní scé­ny, skvě­lé kuli­sy. Je zábav­né je sle­do­vat a ješ­tě zábav­něj­ší je točit. V kaž­dém dal­ším se pokou­ší­me o něco nové­ho, ale v pří­pa­dě toho­to se nám poda­řil sku­teč­ně husar­ský kou­sek.“

Jako obvykle Anderson do fil­mů zahr­nul odka­zy na hry ze série Resident Evil a sou­čas­ně pra­co­val na zce­la původ­ních pří­bě­ho­vých lini­ích a posta­vách. „Filmy se na her­ní sérii odka­zu­jí veli­ce vol­ně,“ říká. „Některé loka­ce pochá­ze­jí ze hry, tak­že je její hrá­či pozna­jí a budou z nich mít radost. A občas to fun­gu­je i obrá­ce­ně – napří­klad chod­ba s lase­ry z prv­ní­ho dílu se nako­nec obje­vi­la i v her­ní sérii.“

Režisér ale nové divá­ky ujiš­ťu­je, že se nejed­ná o film pro znal­ce celé série. „Jde o samo­stat­ný film. Snažíme se v kaž­dém z dílů divá­kům před­lo­žit oddě­le­ný a uza­vře­ný pří­běh. Samozřejmě, že si ho více uži­je­te, pokud bude­te znát ostat­ní díly, ale ani nová­ček se nebu­de nudit. Resident Evil: Afterlife byl rekord­ním sním­kem série, co se návštěv­nos­ti po celém svě­tě týče, a řada z těch, kte­ří ho zhléd­li, před­cho­zí díly nezna­li.“

Podle tvůr­ců je Resident Evil: Odveta odváž­ným kro­kem smě­rem k odliš­né­mu žán­ru, a na roz­díl od jed­no­znač­ně akč­ní­ho horo­ru před­cho­zích dílů se oci­tá­me obě­ma noha­ma na poli science ficti­on. „Předchozí díl se zamě­řo­val čis­tě na pře­ži­tí,“ sou­dí pro­du­cent Robert Kulzer. „Tentokrát jsme měli dojem, že musí­me po pří­bě­ho­vé strán­ce zku­sit něco, co by divá­ky při­mě­lo pře­mýš­let. V prů­bě­hu fil­mu sle­du­je­te osu­dy Alice a spo­leč­ně s ní si nejste ničím jis­ti. Uprostřed zuři­vé­ho boje o pře­ži­tí lid­stva může­te lid­skost obje­vit na těch nejmé­ně prav­dě­po­dob­ných mís­tech, dokon­ce i mezi nepřá­te­li.“

Zástupy zom­bies, kte­ré vznik­ly, když se spo­leč­nos­ti Umbrella vymknul zpod kon­t­ro­ly T-virus, se v prů­bě­hu času zvět­šo­va­ly a byly stá­le nebez­peč­něj­ší. „Nemrtví neu­stá­le mutu­jí,“ říká Anderson. „Jejich evo­lu­ce je jed­nou ze sil­ných strá­nek her­ní i fil­mo­vé série. Nemrtví v prv­ním díle byli poma­lí a spí­še se potá­ce­li. Byli děsi­ví, ale postu­pem času se vyvi­nu­li v něco ješ­tě mno­hem děsi­věj­ší­ho. Teď exis­tu­jí růz­né dru­hy nemrtvých. Vracejí se Majini, kte­ré jsme před­sta­vi­li v minu­lém fil­mu. Mají obrov­ská kusadla. Znovu se tu obje­vu­jí Lickeři s dlou­hý­mi jazy­ky, ale i ti se vyví­je­li. Teď jim říká­me Uber-Lickeři, pro­to­že jsou obrov­ští.“

A jak Alice zjis­tí, dějí se i hor­ší věci. „Nemrtví, kte­ří se naka­zi­li virem Las Plagas, si zacho­vá­va­jí pohyb­li­vost a jis­tou inte­li­gen­ci,“ vysvět­lu­je Anderson. „Někteří doká­ží jez­dit na motor­kách a stří­let ze samo­pa­lů. Tím se hroz­ba nemrtvých dostá­vá na zce­la novou úro­veň a mys­lím, že díky tomu série půso­bí stá­le svě­že.“

Cílem bylo udr­žet divá­ky po celou dobu sle­do­vá­ní fil­mu v napě­tí, nejen co se děsi­vých věcí týče, ale také tím, že vytvo­ří­me neza­po­me­nu­tel­né sek­ven­ce, kte­ré jsou vzru­šu­jí­cí a zábav­né a budou si je pama­to­vat dlou­ho poté, co sály kin opus­tí,“ dodá­vá pro­du­cent Don Carmody.

Neustále se sna­ží­me vymýš­let nové a nové ces­ty, jak celou sérii oži­vit, a uni­kát­ní způ­so­by, jak navý­šit množ­ství akce, dob­ro­druž­ství a napě­tí,“ říká Kulzer.

Vše se blí­ží vyvr­cho­le­ní,“ míní Anderson. „Doba, kdy moh­li lidé sedět zavře­ní v pev­nos­tech a držet si nemrt­vé od těla střel­bou z kulo­me­tů a pomo­cí vyspě­lých tech­no­lo­gií, se chý­lí ke kon­ci. Skutečně se jed­ná o začá­tek kon­ce.“

Ústřední posta­vou toho­to drs­né­ho a napí­na­vé­ho pří­bě­hu je jako vždy Alice, kte­rou si zno­vu nena­po­do­bi­tel­ným sty­lem zahrá­la Milla Jovovich. „Milla je význam­nou slož­kou úspě­chu celé série,“ říká Bolt. „Jedním z důvo­dů, proč je tahle série zají­ma­vá, je to, že v ní před­klá­dá­me uvě­ři­tel­nou žen­skou akč­ní hrdin­ku. Je neu­vě­ři­tel­ně drs­ná. Je roze­ný veli­tel, je odhod­la­ná. Pokud může Umbrellu někdo pora­zit, pak je to prá­vě Alice.“

Alice v prů­bě­hu celé série pro­chá­ze­la vlast­ním vývo­jem od naiv­ní dív­ky, trpí­cí ztrá­tou pamě­ti, až do sou­čas­né podo­by nad­lid­ské bojov­ni­ce. V tom­to fil­mu se před­sta­vu­je jako váleč­ný vete­rán neu­tu­cha­jí­cích bojů pro­ti nezměr­né­mu zlu. Poté, co se svou posta­vou strá­vi­la celé jed­no dese­ti­le­tí, ji Jovovich zná mno­hem inter­ně­ji a mno­hem více jí na ní zále­ží.

Natáčení téhle série je ohrom­né dob­ro­druž­ství,“ říká hereč­ka. „Vracet se do toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho, fan­tas­tic­ké­ho a kou­zel­né­ho svě­ta a k Alice je vždyc­ky výji­meč­ná udá­lost. Znám ji teď napros­to doko­na­le. Vím, jak bude rea­go­vat, co udě­lá a co ne. Stala se obrov­skou sou­čás­tí mého živo­ta a vyví­jí se spo­leč­ně se mnou. Vždycky se těším na to, jak se budou její osu­dy dál vyví­jet.“

Milla je v roli Alice nepře­hléd­nu­tel­ná,“ míní pro­du­cent Carmody. „Nejenže je krás­ná, ale je také uvě­ři­tel­ná a zábav­ná. Lidé ji vní­ma­jí jako rus­kou super­mo­del­ku, ale ona je veli­ce skrom­ná, nada­ná a odhod­la­ná. A Alice nezná nikdo lépe než ona, dokon­ce ani Paul.“

Alice ve fil­mu Resident Evil: Afterlife při­šla o své nad­lid­ské schop­nos­ti. Tento film byl pod­le Jovovich pro vývoj její posta­vy zce­la zásad­ní. „Přiblížili jsme se více původ­ní Alice, kte­rá byla poně­kud zra­ni­tel­něj­ší,“ sou­dí. „Když je v nebez­pe­čí, mohou se o ni divá­ci bát, pro­to­že nemů­že pros­tě jen tak nechat všech­no kolem vybuch­nout. Stále je veli­ce zdat­ná bojov­ni­ce, jen už nemá nad­lid­ské schop­nos­ti.

Zatímco si Alice zno­vu zvy­ká na to, že je oby­čej­ný člo­věk, musí se nau­čit dru­hým důvě­řo­vat a spo­lé­hat se na ně, dodá­vá Jovovich. „Bez svých super­schop­nos­tí si nepři­pa­dá tak osa­mo­ce­ně. Má k ostat­ním blí­že a musí se nau­čit pra­co­vat v týmu. A je schop­na to vní­mat s jis­tým humo­rem. Pokud je vám sou­ze­no zabí­jet zom­bies a být na útě­ku před vojá­ky Umbrelly, proč to nevzít s úsmě­vem.“

Když Anderson hovo­ří o hereč­ce, kte­rá je sou­čas­ně jeho man­žel­kou, je zřej­mé, že se jed­ná o jeho múzu, co se této série týče. „V prů­bě­hu posled­ních dese­ti let, tak, jak se její posta­va vyví­je­la, jsme měli mož­nost sle­do­vat sou­čas­ně i Millin vývoj,“ říká. „Alice byla v prv­ním fil­mu doslo­va jako nepo­psa­ný list, pro­to­že trpě­la ztrá­tou pamě­ti a nevě­dě­la o sobě samot­né nic. Průběžně kolem sebe shro­máž­di­la jakousi rodi­nu, tvo­ře­nou těmi, kte­ří pře­ži­li konec svě­ta.“

Je to pro ni vel­ký krok kupře­du,“ dodá­vá. „Je to zdro­jem řady kon­flik­tů, pro­to­že je to neo­hro­že­ná bojov­ni­ce, kte­rá vše obě­to­va­la své­mu boji. Vzdala se rodi­ny, přá­tel i budouc­nos­ti. Teď je z ní poně­kud kom­plex­něj­ší posta­va.“

Herecký tým sním­ku Resident Evil: Odveta zahr­nu­je celou řadu fanouškům série důvěr­ně zná­mých tvá­ří. Tvůrci fil­mu vymys­le­li pozo­ru­hod­ný způ­sob, jak do děje vrá­tit posta­vy, kte­ré v před­cho­zích dílech tra­gic­ky zahy­nu­ly, mezi něž pat­ří Rain Michelle Rodriguez a One Colina Salmona z fil­mu Resident Evil, Jill Valentine v podá­ní Sienny Guillory z fil­mů Resident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Afterlife, Carlos Odeda FehraResident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Zánik, ale také napří­klad Luthera Westa v podá­ní Borise KodjoeaShawna Robertse coby Alberta Weskera, oba z fil­mu Resident Evil: Afterlife.

Je pro nás veli­ce vzru­šu­jí­cí při­ví­tat tyto her­ce zpět a dou­fá­me, že i pro fanouš­ky,“ zamýš­lí se Anderson. „Jednalo se o uni­kát­ní mož­nost zno­vu se vše­mi spo­lu­pra­co­vat. Například jsem vždy tou­žil po návra­tu Michelle Rodriguez, ale v prv­ním fil­mu jsme jí pro­stře­li­li hla­vu, což čini­lo její návrat poně­kud obtíž­ným.“

Ale ve svě­tě série Resident Evil se může stát coko­liv a veli­ce čas­to se to také sta­ne. „Svět spo­leč­nos­ti Umbrella se neu­stá­le vyví­jí,“ tvr­dí Carmody. „Když už si mys­lí­te, že jste je zasta­vi­li, vyno­ří se dal­ší cha­padlo.“

Anderson zahá­jil film Resident Evil: Afterlife úto­kem armá­dy Aliciných klo­nů, což mu poskyt­lo inspi­ra­ci k tvor­bě mož­nos­ti návra­tu dal­ších oblí­be­ných postav. „Jakmile jsme se pus­ti­li na půdu klo­no­vá­ní, ote­vře­ly se nám stran návra­tu postav zce­la nové mož­nos­ti,“ říká Anderson.

Ale kon­cept klo­no­vá­ní sou­čas­ně dodá­vá celé­mu pří­bě­hu dal­ší vrst­vu tajem­nos­ti. „Diváci budou pře­mí­tat, zda se sku­teč­ně jed­ná o Carlose či o Rain. Takové poci­ty přes­ně dotvá­ře­jí atmo­sfé­ru svě­ta, ve kte­rém se vše může během chvil­ky změ­nit.“

Jovovich byla z před­sta­vy návra­tu toli­ka přá­tel i nepřá­tel z před­cho­zích fil­mů nad­še­ná. „Diváci si ty posta­vy sku­teč­ně oblí­bi­li,“ míní. „Když Paul vymys­lel způ­sob, jak je všech­ny při­vést zpět, hod­ně nás to nadchlo. V tomhle fil­mu si hod­ně pohrá­vá­me s kon­cep­tem ilu­zí a rea­li­ty a divá­ci budou pře­kva­pe­ni. Moci se vše­mi zno­vu spo­lu­pra­co­vat bylo úžas­né.“

Rain Ocampo v podá­ní Michelle Rodriguez byla v prv­ním díle člen­kou spe­ci­ál­ní zása­ho­vé jed­not­ky spo­leč­nos­ti Umbrella, kte­rá byla vyslá­na, aby se vypo­řá­da­la s násled­ky infek­ce vše­mi dostup­ný­mi pro­střed­ky. Když se ale Rain naka­zi­la smr­tí­cím T-virem a pro­mě­ni­la se v zom­bie, byla zabi­ta.

Když Michelle Rodriguez zavo­lal Anderson s ozná­me­ním, že při­šli na způ­sob, jak její posta­vu vrá­tit do děje, byla nad­še­ná. „Jsem šťast­ná, že se můžu vrá­tit,“ říká. „Nevěřila jsem, že by k tomu někdy moh­lo dojít. Ale ve science ficti­on je vždyc­ky něja­ká mož­nost. Jsem oprav­du šťast­ná, že je náš reži­sér tak kre­a­tiv­ní.“

Rodriguez ve fil­mu před­sta­vu­je dvě posta­vy, drs­nou bojov­ni­ci, pra­cu­jí­cí pro spo­leč­nost Umbrella, a mla­dou stu­dent­ku a eko­lož­ku, kte­rá milu­je vyso­ké pod­pat­ky. Herečka, pro­slu­lá role­mi drs­ných žen, pohy­bu­jí­cích se v obvykle muž­ském pro­stře­dí, byla nad­še­ná z mož­nos­ti zahrát si roli zce­la odliš­nou. „Mám ráda zbra­ně a jsem tak tro­chu nespou­ta­ná,“ říká. „Většina mých rolí tomu odpo­ví­dá. Bylo pří­jem­né zku­sit si pro změ­nu zahrát posta­vu, kte­rá je poně­kud uvol­ně­něj­ší a sexy. Bavilo mě hrát něko­ho, kdo je neši­kov­ný a neu­mí zachá­zet s pis­to­lí.“

Nikdy jsem nepo­tkal ženu, kte­rá by se cíti­la ve vojen­ských kalho­tách a s těž­kým kulo­me­tem v ruce tak při­ro­ze­ně,“ pro­hla­šu­je o ní Anderson. „Ale když jsme se s Michelle bavi­li o mož­nos­ti její­ho návra­tu, říka­la, že by ji oprav­du veli­ce zají­ma­la role odliš­ná. Napsali jsme pro ni tedy tako­vou, kte­rá je více žen­ská v onom tra­dič­ním smys­lu. Nejtěžší pro ni bylo cho­dit ve vyso­kých pod­pat­cích. Je doce­la legrač­ní sle­do­vat Michelle na jeh­lo­vých pod­pat­cích. Není si na nich pří­liš jis­tá, což nám uka­zu­je strán­ku její osob­nos­ti, kte­rou jsme doteď pří­liš nezna­li.“

Do fil­mu se vra­cí také posta­va Jill Valentine, opět v podá­ní brit­ské hereč­ky Sienny Guillory. Bývalou poli­cist­ku, kte­rá se ve fil­mu Resident Evil: Apokalypsa posta­vi­la po boku Alice spo­leč­nos­ti Umbrella, jsme napo­sle­dy vidě­li na kon­ci fil­mu Resident Evil: Afterlife, kde naři­zo­va­la vyvraž­dě­ní všech pře­ži­vších – včet­ně Alice. „Jill je teď ovlá­dá­na Umbrellou,“ vysvět­lu­je Guillory. „Je to klad­ná posta­va, uvěz­ně­ná v těle padou­cha. A v tomhle fil­mu se cho­vá oprav­du drs­ně.“

Guillory byla nad­še­na z mož­nos­ti návra­tu do svě­ta Resident Evil, a také z mož­nos­ti zno­vu spo­lu­pra­co­vat s JovovichAndersonem. „Při natá­če­ní těch­to fil­mů jste čle­nem týmu a ten vás neu­vě­ři­tel­ně pod­po­ru­je,“ vysvět­lu­je. „Milla je ta nej­ú­žas­něj­ší herec­ká kole­gy­ně, jakou si dove­de­te před­sta­vit, a Paulova před­sta­vi­vost nezná hra­nic. Měla jsem pocit, jako bych se vra­ce­la domů.“

Oded Fehr, zná­mý divá­kům coby Carlos Olivera, člen spe­ci­ál­ní jed­not­ky Umbrella z fil­mů Resident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Zánik, si ve fil­mu také zahrál dvo­jí roli. Fehr pro­hla­šu­je, že jeho návrat dává doko­na­lý smy­sl.

Pokud ve fil­mu může­te mít sto kopií Alice, proč ne sto kopií Carlose, One nebo Rain?“ ptá se. „V tomhle fil­mu je tolik zvra­tů, že z něj budou divá­ci nad­še­ni. A bylo skvě­lé se zno­vu vrá­tit k „rodi­ně“ z před­cho­zích fil­mů.“

Boris Kodjoe se vra­cí coby Luther West, sil­ný a sebe­vě­do­mý býva­lý pro­fe­si­o­nál­ní spor­to­vec, kte­ré­ho jsme pozna­li ve fil­mu Resident Evil: Afterlife jako čle­na malé sku­pin­ky pře­ži­vších, zaba­ri­ká­do­va­né ve věze­ní. Mezi Lutherem a Alice vznik­lo ihned sil­né pou­to, zalo­že­né na vzá­jem­ném respek­tu. V prů­bě­hu útě­ku z věze­ní byl Luther napa­den zom­bies a ostat­ní­mi pova­žo­ván za mrt­vé­ho. „V před­cho­zím fil­mu si spo­lu skvě­le rozu­mě­li,“ říká reži­sér. „Ale ona je pře­svěd­če­na, že zemřel, a je pro ni pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, když zjis­tí, že tomu tak není. Když se zno­vu set­ka­jí, obě­ma stra­nám se pocho­pi­tel­ně ule­ví, ale sou­čas­ně jsou oba nad­še­ni z mož­nos­ti vydat se spo­leč­ně na dal­ší dob­ro­druž­ství.“

Jako hlav­ní iko­nic­ký padouch se zno­vu vra­cí před­se­da před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Umbrella Albert Wesker v podá­ní Shawna Robertse. Wesker, kte­rý je násled­kem infi­ko­vá­ní T-virem prak­tic­ky nezra­ni­tel­ný, je takřka ztě­les­ně­ním zla. „Wesker je prav­dě­po­dob­ně nej­po­pu­lár­něj­ším padou­chem v her­ní sérii a fanouš­ci ho mají veli­ce rádi,“ tvr­dí Anderson. V před­cho­zím fil­mu jsme ho vyho­di­li do vzdu­chu ato­mo­vou bom­bou, ale ani to mu nesta­či­lo.“

Podle Robertse je role nezni­či­tel­né­ho padou­cha pro her­ce spl­ně­ným snem. „Albert Wesker nehod­lá zůstat v poza­dí. Touží po pozi­ci na výslu­ní. Vládnu svě­tu a tako­vá pozi­ce je veli­ce pří­jem­ná.“

V minu­lém fil­mu toho mno­ho nena­mlu­vil,“ říká Anderson. „Ale Shawn je úžas­ný herec, tak­že v tomhle fil­mu je tomu nao­pak. Občas Wesker půso­bí jako něja­ký bon­dov­ský padouch, kte­rý vyklá­dá, mís­to aby zabí­jel lidi, a vidět Shawna v tako­vé roli bylo veli­ce zábav­né.“

Roberts sou­dí, že nej­no­věj­ší sní­mek série pře­ko­ná­vá všech­ny před­cho­zí ve všech ohle­dech. „Je v něm více stří­le­ní, více sou­bo­jů. Celý film je tvo­řen jed­nou akč­ní scé­nou za dru­hou. Myslím, že se bude jed­nat o neko­neč­nou akč­ní jízdu, kte­rou budou chtít divá­ci vidět zno­vu a zno­vu doko­la.“

Britský herec Colin Salmon je v roli Jamese „One“ Shadea posled­ním z navrá­til­ců. V prv­ním sním­ku skon­čil One napor­co­va­ný lase­ro­vý­mi paprsky a Salmon říká, že pro něj byl návrat jeho posta­vy vel­kým pře­kva­pe­ním.

V prv­ním díle se zdá­lo, že by moje posta­va moh­la být hlav­ním hrdi­nou fil­mu,“ popi­su­je Salmon. „Pak se z něj ale sta­lo suši a hrdin­kou se sta­la Alice. One je ale kla­sic­ký voják, kte­rý se nevzdá­vá, tak­že, aniž bych toho pří­liš pro­zra­zo­val, tu sle­du­je­me jeho návrat.“

Salmon svou roli napo­sle­dy ztvár­nil před dese­ti lety a s úža­sem sle­do­val, jak se pod­le jeho slov „jed­no­znač­ně nezá­vis­lý film ve všech ohle­dech“ pře­ro­dil v hito­vou sérii. Tento úspěch při­čí­tá na kon­to bez zavá­há­ní Andersonovi. „Paul je jed­nou z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších a nej­in­te­li­gent­něj­ších osob, se kte­rý­mi jsem měl kdy mož­nost spo­lu­pra­co­vat. Má oje­di­ně­lý smy­sl pro detail a vyzná se v mno­ha obo­rech. Kdyby se nevě­no­val režii, bez­po­chy­by by z něj byl archi­tekt.“

V kaž­dém dal­ším dílu série její tvůr­ci před­sta­vu­jí divá­kům prv­ky z her­ní série, kte­ré jsou mezi její­mi fanouš­ky oblí­be­né. „Věnujeme jejich názo­rům vel­kou pozor­nost,“ říká Anderson. „Posloucháme jejich reak­ce. Proto se v sérii obje­vi­li psi a Lickeři. Proto tu máme Jill. Tentokrát jsme do ní při­da­li posta­vy Leona Kennedyho, Barryho Burtona a Ady Wong. Diváci po nich tou­ži­li.“

Obliba těch­to postav sou­čas­ně zna­me­na­la, že tvůr­ci fil­mu muse­li věno­vat dvoj­ná­sob­nou pozor­nost vol­bě těch správ­ných her­ců. „Najít je trva­lo dlou­ho,“ popi­su­je Anderson. „Objevili jsme her­ce, kte­ří tyto posta­vy ztě­les­ňu­jí tak věr­ně, jak je to jen mož­né. Nemáte tuše­ní, kolik prá­ce dalo najít něko­ho, kdo by vypa­dal dob­ře s Leonovým úče­sem. Musel vypa­dat muž­ně a sou­čas­ně mít ty dlou­hé vla­sy do očí.“

Myslím, že role Barryho, Leona a Ady jsou obsa­ze­né doko­na­le,“ sou­dí pro­du­cent Robert Kulzer. „Jejich před­sta­vi­te­lé vysti­hu­jí pod­sta­tu toho, co na jejich před­lo­hách mají fanouš­ci rádi, ale sou­čas­ně si tyto role doko­na­le při­vlast­ňu­jí.“

Pro klí­čo­vou roli Leona Kennedyho si Anderson vybral her­ce eston­ské­ho půvo­du Johanna Urba. Urb o své posta­vě říká, že se jed­ná „o stroj na zabí­je­ní zom­bies. Je vůd­cem povstal­ců. Situace není nej­lep­ší a všich­ni musí­me spo­lu­pra­co­vat, abychom pře­ži­li.“

Urb tvr­dí, že se mu role akč­ní­ho hrdi­ny veli­ce zamlou­va­la. „Tahle posta­va je pro mě spl­ně­ným snem. Je sil­ný, sebe­vě­do­mý, je to skvě­lý veli­tel a zabí­jí zom­bies. Je to ohrom­ně zábav­ná posta­va a vžít se kaž­dý den do jeho kůže je veli­ce snad­né.“

Roli Barryho Burtona nabíd­li tvůr­ci fil­mu kanad­ské­ho her­ce Kevina Duranda. Durand, zná­mý divá­kům role­mi, jako jsou Malý John ve fil­mu Robin Hood či Martin Keamy v seri­á­lu Ztracení, se s rados­tí cho­pil šan­ce zahrát si bojov­ní­ka s cha­rak­te­ris­tic­kým dout­ní­kem. „Opravdu se nejed­na­lo o těž­ké roz­ho­do­vá­ní,“ říká Durand. „Burton je pova­hou tak tro­chu něco jako Drsný Harry, nosí .44 Magnum a zabí­je­ní zom­bie mu jde od ruky. Nad čím chce­te váhat?“

Ve fil­mu tvo­ří Barry Burton, Leon Kennedy a Luther West semknu­tý tým. Od prv­ní­ho spo­leč­né­ho setká­ní bylo jas­né, že se jejich přá­tel­ský vztah nebu­de ome­zo­vat jen na fil­mo­vé plát­no. „Užíváme si spous­tu legra­ce,“ popi­su­je Urb. „S Borisem se znám už dlou­ho a s Kevinem jsme si rozu­mě­li oka­mži­tě. Jde o sku­teč­né kama­rád­ství. Skvěle se baví­me a mys­lím, že to je na plát­ně vidět.“

Durand, Urb i Kodjoe měří všich­ni přes 190 cm, tak­že na pohled bok po boku oprav­du vzbu­zu­jí potřeb­ný respekt. „Tohle je prv­ní film, při jehož natá­če­ní si kvů­li své výš­ce nepři­pa­dám jako někdo, kdo ute­kl z cir­ku­su,“ smě­je se Durand. „Boris měří 195, Johann 193 a já 198. Když jsme se spo­leč­ně pro­chá­ze­li po Torontu, pova­žo­va­li nás kolemjdou­cí za čle­ny bas­ket­ba­lo­vé­ho týmu Raptors a chtě­li pode­psat čepi­ce a trič­ka.“

Další posta­vou pří­mo z her­ní série je tajem­ná a vra­žed­ná Amy Wong. Tvůrci fil­mu si pro tuto sil­nou a inte­li­gent­ní posta­vu vybra­li úspěš­nou čín­skou hereč­ku Li Bingbing.

Hned, jak jsme Bingbing při kon­kur­zu spat­ři­li, jsme vědě­li, že je pro tuto roli doko­na­lou vol­bou,“ říká Bolt. „Kromě toho, že je to veli­ce talen­to­va­ná hereč­ka, je také inte­li­gent­ní a sexy – pros­tě vše, co je pro roli Amy Wong tře­ba.“

Li byla mož­nos­tí zahrát si tajem­nou bojov­ni­ci poctě­na. „Resident Evil je v Číně veli­ce zná­má her­ní série a Ada Wong tam má spous­tu fanouš­ků,“ vysvět­lu­je. „Když mi Paul roli nabí­dl, mys­lím, že z toho byli stej­ně nad­še­ní jako já.“

Nejnáročnější sou­čás­tí role pro Li neby­ly kom­pli­ko­va­né kaska­dér­ské scé­ny, ale nut­nost hovo­řit ang­lic­ky. „Zpočátku jsem se hod­ně sty­dě­la,“ při­zná­vá. „Říkala jsem si, že když pros­tě budu mlčet, nebu­du dělat žád­né chy­by. Ale jak jsem se se vše­mi lépe sezna­mo­va­la, ner­vo­zi­ta opa­dá­va­la. A ule­vi­lo se mi, že se mi nikdo nesmál. Vlastně mou ang­lič­ti­nu obdi­vo­va­li. Cítila jsem se s nimi veli­ce dob­ře, jako bychom byli jed­na rodi­na.“

Nově se ve fil­mu obje­vu­je také posta­va Becky, mla­dé nesly­ší­cí dív­ky, kte­rá s Alice navá­že těs­ný vztah. Zahrála si ji jede­nác­ti­le­tá Aryana Engineer, kte­rá je sku­teč­ně slu­cho­vě posti­že­ná. „Ta posta­va nesly­ší,“ vysvět­lu­je Anderson. „Chtěl jsem do té role obsa­dit sku­teč­nou nesly­ší­cí hereč­ku, i když to pro Millu zna­me­na­lo nut­nost nau­čit se zna­ko­vou řeč, aby s ní moh­la ve fil­mu komu­ni­ko­vat. Aryana před­tím nato­či­la pou­ze jeden film, ale zvlád­la oprav­du hod­ně. Jako hereč­ka se vypra­co­va­la a poda­la úžas­ný výkon.“

Skutečnost, že se v Alicině živo­tě obje­vi­lo dítě, umož­ni­lo pod­le Andersona pood­ha­lit dosud nepo­zna­nou část její osob­nos­ti. „Teď, když máme s Millou sami dítě, mi to při­šlo jako vhod­ná chví­le,“ dodá­vá. „Sledovat, jak se drs­ná bojov­ni­ce s něčím tako­vým vypo­řá­dá­vá, Millin výkon v tom­to sním­ku hod­ně obo­ha­ti­lo. Série tu zís­ká­vá cosi nové­ho a zce­la odliš­né­ho.“

V před­cho­zích čtyřech dílech pří­běh série Resident Evil divá­ky pro­ve­dl po celém svě­tě a pood­ha­lil spous­tu tajem­ství záhad­né spo­leč­nos­ti Umbrella, ale ješ­tě nikdy neměl jedi­ný sní­mek série tako­vý záběr. „Resident Evil je odjak­ži­va celo­svě­to­vá série,“ pro­hla­šu­je Anderson. „Nemyslím tím pou­ze sty­lem, jakým je natá­če­na, ale také díky loka­cím. První film byl veli­ce klaus­tro­fo­bic­ký a ode­hrá­val se v pod­ze­mí. Ve dru­hém jsme pozna­li noč­ní uli­ce Raccoon City. Třetí film se pře­su­nul do pouš­tě a ve čtvr­tém jsme pozna­li Los Angeles, spá­le­né na uhel. Tentokrát se jed­ná více­mé­ně o road movie, pro­to­že se ino­va­tiv­ním způ­so­bem pře­sou­vá­me z jed­né země do dru­hé.“

Scénář, kte­rý se pře­sou­vá ze Severní Ameriky do Japonska, Moskvy a na Kamčatku, vyža­do­val cel­kem 74 růz­ných loka­cí, kte­ré bylo tře­ba najít v oko­lí Toronta či vytvo­řit v toront­ských ate­li­é­rech. „Pomocí ohro­mu­jí­cích spe­ci­ál­ních efek­tů jsme vytvo­ři­li dojem, že ces­tu­je­me po celém svě­tě,“ říká Anderson. „Moskva a Tokio by byly pro natá­če­ní veli­ce nároč­né loka­ce. I kdy­bychom se do Japonska vypra­vi­li, nemoh­li bychom tam nikdy uzavřít cen­t­rum a natá­čet v něm tak destruk­tiv­ní a divo­ké scé­ny, tak­že jsme si vel­kou část čtvr­ti posta­vi­li na pozem­cích ate­li­é­rů. V Moskvě jsme dva dny natá­če­li na Rudém náměs­tí zábě­ry pro tvor­bu poza­dí, abychom vše měli zce­la věr­né a doko­na­lé.“

Výtvarník Kevin Phipps vytvo­řil kon­cep­ty všech jed­not­li­vých loka­cí, jak exis­tu­jí­cích, tak fik­tiv­ních. „Ve fil­mu se obje­vu­jí úžas­né vizu­ál­ní kon­tras­ty, tak­že prá­ce na něm byla veli­ce vzru­šu­jí­cí,“ míní Phipps. „Svět série Resident Evil nemá obdo­by. Pracovali jsme se smyš­le­ným svě­tem, moder­ním a futu­ris­tic­kým svě­tem spo­leč­nos­ti Umbrella, ale muse­li jsme ho zasa­dit do sku­teč­ných loka­cí. Měli jsme veli­ce širo­ké mož­nos­ti.“

Když Paul napsal scé­nu na Rudém náměs­tí, muse­li jsme vymys­let, jak ji nato­čit vizu­ál­ně co nej­za­jí­ma­vě­ji, ale sou­čas­ně co nej­ú­spor­ně­ji po finanč­ní strán­ce,“ dodá­vá. „Bylo tře­ba veli­ce opa­tr­ně vyba­lan­co­vat poměr mezi sku­teč­ný­mi a vir­tu­ál­ní­mi kuli­sa­mi. Dbali jsme na nejmen­ší detai­ly. Velice mě bavi­lo vytvá­řet roz­hra­ní mezi rea­li­tou a ilu­zí.“

Phippsovou nej­po­zo­ru­hod­něj­ší ino­va­cí jsou inte­ri­é­ry rafi­no­va­ně skry­té pev­nos­ti spo­leč­nos­ti Umbrella. Mozkové cen­t­rum celé spo­leč­nos­ti navr­hl s vyu­ži­tím skla: chod­by, výsle­cho­vé míst­nos­ti a řídí­cí stře­dis­ko, to vše je pro­stou­pe­no svět­lem a táh­ne se snad done­ko­neč­na. „Nakonec jsme vytvo­ři­li modu­lár­ní sys­tém pod­la­ho­vých desek a stěn, kte­ré bylo mož­né při­způ­so­bit odliš­ným potře­bám,“ říká. „Ukázalo se, že jde o tech­nic­ky nároč­něj­ší pro­blém, než jsme se domní­va­li. Dalo nám poměr­ně hod­ně prá­ce vymys­let kon­zis­tent­ní designo­vou filo­zo­fii dve­ří a stěn, stej­ně jako i najít nej­lep­ší způ­sob, jak scé­nu nasví­tit. Film veli­ce čas­to pou­ží­vá ultra­rych­lé kame­ry a také množ­ství 3D. Když natá­čí­te rych­los­tí 216 sním­ků za sekun­du, potře­bu­je­te spous­tu svět­la.“

Pro svůj tře­tí film ve 3D Anderson se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem, kame­ra­ma­nem Glenem MacPhersonem, vyu­ži­li nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ku, z níž někte­rá vznik­la spe­ci­ál­ně pro potře­by fil­mu Resident Evil: Odveta. „Když jsme natá­če­li Resident Evil: Afterlife, pou­ží­va­li jsme teh­dej­ší špič­ko­vé tech­no­lo­gie,“ vzpo­mí­ná Anderson. „Od té doby se ale vše pozo­ru­hod­ným způ­so­bem vyvi­nu­lo a Glen byl navíc scho­pen uplat­nit vlast­ní vyna­lé­za­vost.“

Neustále ho roz­či­lo­va­ly moje stíž­nos­ti na to, že to či ono nejde s 3D kame­ra­mi nato­čit, tak­že mi posta­vil spe­ci­fic­ké kame­ro­vé nosi­če, kte­ré to umož­ňo­va­ly,“ pokra­ču­je Anderson. „Frustrovalo mě, že jsem nemohl pou­ží­vat sku­teč­ně širo­ko­úh­lé objek­ti­vy. A pro zpo­ma­le­né zábě­ry jste potře­bo­va­li zce­la jinou kame­ru. Nové nosi­če jsou men­ší a mobil­něj­ší než ty, kte­ré jsme pou­ží­va­ly při natá­če­ní minu­lé­ho fil­mu, tak­že jsme moh­li pra­co­vat více sty­lem Steadicamu. Jsou posta­ve­ny výslov­ně dle mých potřeb a poža­dav­ků a výsled­kem je, že ten­to film nabí­zí ty nej­od­váž­něj­ší zábě­ry, kte­ré jsem zatím ve 3D nato­čil.“

Kamerové nosi­če, kte­ré MacPherson s pomoc­ným kame­ra­ma­nem Vernem Noblesem posta­vi­li, posky­tu­jí kame­ře svo­bo­du, kte­rá ve 3D svě­tě zatím nemá obdo­by. „Poprvé jsme měli k dis­po­zi­ci nosič, kte­rý jsme moh­li posa­dit na auto, aniž bychom ho muse­li sou­čas­ně jak­ko­liv jinak ukot­vit,“ objas­ňu­je MacPherson. „Mohli jsme natá­čet zpo­ma­le­né zábě­ry, aniž bychom za sebou vlá­če­li spous­tu doda­teč­né­ho vyba­ve­ní. A všech­ny kame­ry moh­ly točit zpo­ma­le­ně i zrych­le­ně. Mohli jsme tak natá­če­ní pojmout zce­la jinak.“

Vzhledem k tomu, že i divá­ci si na 3D fil­my více zvyk­li, cítil Anderson nárůst tvůr­čí svo­bo­dy. „Myslím, že může­me dělat rych­lej­ší stři­hy. Můžeme točit více scén v ruce a neo­hlí­žet se tolik na pohy­by kame­ry, kte­rým jsme se před dvě­ma lety úzkost­li­vě vyhý­ba­li. Takže se domní­vám, že bude náš film půso­bit mno­hem dyna­mič­tě­ji, než na co jste u 3D fil­mů zvyklí. Doufám, že z toho lidem nevy­buch­nou oči. Ale pokud ano, budou se u toho skvě­le bavit, pro­to­že jsme jim na plát­ně nachys­ta­li někte­ré oprav­du pozo­ru­hod­né věci.“

A koneč­ně měl také mož­nost pou­žít vytou­že­né širo­ko­úh­lé objek­ti­vy. „Občas říká­me, že to W. S. v jeho jmé­ně zna­me­ná „wide shot“, „širo­ko­úh­lý záběr“,“ smě­je se MacPherson. „Paul zříd­kakdy točí zábě­ry přes rame­no a podob­ně. Obvykle odsu­ne­me kame­ru tak dale­ko, jak to jen jde, a točí­me z bláz­ni­vých úhlů.“

Snímek Resident Evil: Odveta obsa­hu­je také pod­le odbor­ní­ka na spe­ci­ál­ní efek­ty Dennise Berardiho jed­ny z nej­ná­roč­něj­ších efek­tů, jaké se v toront­ské spo­leč­nos­ti Mr. X kdy vytvá­ře­ly. „Máme tu stvo­ře­ní o veli­kos­ti dino­sau­rů,“ říká Berardi. „Máme tu auto­mo­bi­lo­vou honič­ku, při kte­ré v pod­sta­tě zni­čí­me Rolls Royce. Máme tu zápla­vo­vé vlny na Rudém náměs­tí a v New Yorku. V kaž­dé scé­ně a kaž­dé sek­ven­ci, kte­ré jsme vytvo­ři­li, jsme hle­da­li způ­sob, jak vše posu­nout ješ­tě o kus dál.“

Berardi – jenž v minu­los­ti spo­lu­pra­co­val s Andersonem na fil­mech Resident Evil: Apokalypsa, Resident Evil: AfterlifeTři muš­ke­tý­ři – se svým týmem doká­zal do fil­mu doko­na­le zakom­po­no­vat přes 900 počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných zábě­rů. „Speciální efek­ty jsou pro tuto sérii veli­ce zásad­ní,“ míní Jeremy Bolt. „Jsou poji­vem, kte­ré drží celý film pohro­ma­dě. Jsou jeho pod­sta­tou, pro­to­že nás při­vá­dě­jí do svě­ta, kte­rý by bez nich nemohl exis­to­vat.“

Ale pod­le Berardiho jsou vizu­ál­ní efek­ty zce­la ire­le­vant­ní, pokud je není mož­né do fil­mu doko­na­le zakom­po­no­vat. „Diváci si jich pak oka­mži­tě všim­nou a celý záži­tek je zka­že­ný. Věděli jsme, že musí­me vytvo­řit foto­re­a­lis­tic­kou ver­zi Rudého náměs­tí, tak­že jsme se vyda­li do Moskvy. Totéž v pří­pa­dě New Yorku. Protože jsme na fil­mu spo­lu­pra­co­va­li už ve fázi scé­ná­ře, moh­li jsme všech­ny pro­blémy vychy­tat veli­ce záhy. Na kon­ci natá­če­ní jsme už měli za sebou zhru­ba půl roku prá­ce.“

Berardi se také těší na reak­ce divá­ků na šoku­jí­cí posled­ní scé­nu fil­mu. „Přesně v sou­la­du s tra­di­cí se jed­ná o vel­mi ote­vře­ný konec, kte­rý nazna­ču­je, co se bude ode­hrá­vat v dal­ším fil­mu,“ vysvět­lu­je. „Je to vel­ko­le­pý záběr. Jde prav­dě­po­dob­ně o nej­ná­roč­něj­ší záběr, jaký jsme kdy vytvá­ře­li.“

Série Resident Evil je sym­bo­lem nadu­pa­ných akč­ních scén od začát­ku až do kon­ce fil­mu, a Resident Evil: Odveta je plný adre­na­li­no­vých sek­ven­cí, kte­ré divá­kům berou dech. Jako odkaz na pátý díl her­ní série se tu obje­vu­je obdob­ná honič­ka, kte­rá je jed­nou z výji­meč­ných sek­ven­cí celé­ho fil­mu.

Postavy pro­jíž­dě­jí v Hummeru pouš­tí a pro­ná­sle­du­jí je zom­bies na moto­cy­klech, stří­le­jí­cí ze samo­pa­lů,“ popi­su­je. „Toho jsme se cho­pi­li a upra­vi­li si to po svém. Místo Hummeru tu máme Rolls Royce Phantom, pro­to­že ješ­tě nikdy nikdo nena­to­čil honič­ku s Rolls Roycem.“

Anderson vše dále stup­ňu­je tím, že celou scé­nu pře­sou­vá do Moskvy. „Řítí se na nás zom­bie a nejed­ná se vůbec o kdo­ví­ja­ké oby­čej­né,“ říká Johann Urb, kte­rý strá­vil pět dní natá­če­ním napí­na­vé sek­ven­ce spo­leč­ně s Jovovich, Durandem a Kodjoem. „Střílejí po nás ze samo­pa­lů a bazuk. Dojde nám stře­li­vo a musím se s nimi vypo­řá­dat ruč­ně, což byla zába­va. Současně se na nás také vrha­jí Uber-Lickeři. Je to nesku­teč­ná scé­na.“

Vedoucí kaska­dé­rů Nick Powell, kte­rý má na svém kon­tě fil­my jako Agent bez minu­los­ti, Gladiátor nebo Poslední samu­raj, v minu­los­ti s Andersonem a Jovovich spo­lu­pra­co­val na fil­mu Tři muš­ke­tý­ři. Náročnost a roz­sah kaska­dér­ských scén fil­mu Resident Evil: Odveta vyža­do­va­ly, aby na něm sou­čas­ně pra­co­va­ly dva týmy kaska­dé­rů.

Resident Evil má spe­ci­fic­ký styl, kte­rý mu Paul v prů­bě­hu let vtis­kl,“ říká Powell. „Diváci oče­ká­va­jí, že spat­ří spous­tu pře­hna­ných akč­ních sek­ven­cí, ale i tak mě jejich počet v tom­to sním­ku ohro­mil. Po strán­ce akce se jed­ná o zatím nej­od­váž­něj­ší díl celé série.“

Bojové scé­ny sním­ku Resident Evil: Odveta jsou jed­no­znač­ně nej­vel­ko­le­pěj­ší v his­to­rii celé série. Jovovich spo­leč­ně s ostat­ní­mi čle­ny herec­ké­ho týmu strá­vi­la dlou­hé hodi­ny pří­pra­va­mi na fyzic­ky nároč­né natá­če­ní. Pečlivě nacvi­če­né akč­ní scé­ny vyža­do­va­ly od všech zúčast­ně­ných špič­ko­vou for­mu. „Nacvičit si pohy­by vyža­du­je spous­tu hodin tré­nin­ku,“ vysvět­lu­je Powell. „Nic nesmí vypa­dat nau­če­ně. Všechny pohy­by na sebe musí ply­nu­le a rov­no­měr­ně nava­zo­vat.“

Pro před­sta­vi­tel­ku hlav­ní role nemá nic než slo­va chvá­ly. „Milla je veli­ce schop­ná,“ říká Powell. „Má skvě­lou koor­di­na­ci pohy­bů a zabý­vá se tím vším už tak dlou­ho, že se doká­že cho­re­o­gra­fii nau­čit veli­ce rych­le. V jejím pří­pa­dě je tak vždy hlav­ní otáz­kou, kam až může­te zajít, než to bude vypa­dat absurd­ně?“

Jovovich pro­hla­šu­je, že Resident Evil: Odplata pro ni bylo zatím nej­ná­roč­něj­ší ze všech natá­če­ní vůbec. „S kaž­dým dal­ším dílem série posou­vá­me lať­ku výše. Nechci se opa­ko­vat a nechce to ani Paul. Naši divá­ci nechtě­jí cho­dit neu­stá­le na ten­týž film. V tom­to roz­hod­ně uvi­dí jed­ny z nej­ná­roč­něj­ších akč­ních sek­ven­cí, kte­ré jsem kdy v jakém­ko­liv fil­mu natá­če­la.“

Jednou z těch nej­ná­roč­něj­ších je její vrchol­ný sou­boj s Jill Valentine v podá­ní Sienny Guillory. Obě hereč­ky mu věno­va­ly spous­tu hodin pří­prav. „Skládá se z takřka 200 pohy­bů,“ odha­lu­je Guillory. „Je ohrom­ný a úžas­ný. Dřely jsme na něj kaž­dý den. Vlastně je to veli­ce krás­ný sou­boj. Zahrnuje v sobě prv­ky se zbra­ně­mi a nej­růz­něj­ší sko­ky a otoč­ky, kte­ré jsme ješ­tě nikdy nena­tá­če­ly.“

Boris Kodjoe si jako býva­lý spor­to­vec náro­ky akč­ních scén veli­ce uží­val. „Velkou sou­čás­tí účas­ti na sním­ku ze série Resident Evil je prá­vě tré­nink,“ říká. „Spolupráce s Nickem a jeho týmem byla úžas­ná. Mám fyzic­kou slož­ku natá­če­ní a pří­prav moc rád. Je pro mě zába­va pře­svěd­čit divá­ky o tom, že jsme ve sku­teč­nos­ti doo­prav­dy s někým bojo­va­li.“

Natáčení ve 3D muse­lo být zohled­ňo­vá­no také při prá­ci na kaska­dér­ských scé­nách. „3D je roz­hod­ně vel­ká výzva, nejen pro her­ce, ale také pro kaska­dé­ry,“ popi­su­je Jovovich. „Byla jsem tré­no­vá­na ude­řit a minout tak, aby to na kame­ře vypa­da­lo dob­ře, ale při pou­ži­tí 3D musí takřka dojít ke kon­tak­tu, pokud to má vypa­dat věro­hod­ně. Je to nebez­peč­né a pro­to poměr­ně zábav­né.“

To vše dohro­ma­dy vytvá­ří pod­le Andersonavel­ko­le­pěj­ší a lep­ší Resident Evil. Chtěl jsem nato­čit prv­ní posta­po­ka­lyp­tic­ký výprav­ný sní­mek,“ svě­řu­je se. „Chtěl jsem, aby se v něm obje­vo­va­ly spous­ty dra­ma­tic­kých loka­cí po celém svě­tě. Chtěl jsem popr­vé uká­zat, že se sku­teč­ně jed­ná o celo­svě­to­vou epi­de­mii. Současně jsem tou­žil po úžas­ném akč­ním sním­ku. Myslím, že výsle­dek tím vším je. Jak točí­me dal­ší a dal­ší díly, stou­pá i lať­ka, kte­rou si kla­de­me, ale mys­lím, že v tom­to pří­pa­dě se sku­teč­ně vydá­vá­me na doce­la nové úze­mí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99702 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71955 KB. | 25.06.2024 - 21:58:53