Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Divoši / Savages - 60 %

Divoši / Savages - 60 %

tumblr m7br8n9zfG1qfn9k1
tumblr m7br8n9zfG1qfn9k1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomalu ztra­ce­jí­cí se reži­sér Oliver Stone nato­čil svůj dal­ší film - dra­ma­tic­ký thriller oko­lo obcho­du s dro­ga­mi. SAVAGES, nebo-li v pře­kla­du DIVOŠI.

Autor pro­slu­lé Čety a dra­ma­tu JFK s pří­z­vis­kem „Svědomí Ameriky“ nebyl v posled­ních letech pří­liš úspěš­ný. Po tep­louš­ském mega­fil­mu Alexandr Veliký (2004) se sna­žil dobýt opět srd­ce divá­ků v usl­ze­ném World Trade Center (2006), ale kri­ti­ci sní­mek  úpl­ně roz­cu­po­va­ly, či živo­to­pis­ným sním­kem W. (2008) o býva­lém ame­ric­kém pre­zi­den­tu George Bushovi, kte­rý pro­šel kiny téměř bez povšim­nu­tí. Svoji upa­da­jí­cí pověst neza­chrá­nil ani pokra­čo­vá­ním sním­ku Wall Street s podti­tu­lem Peníze nikdy nespí, kde se vrá­til po tři­a­dva­ce­ti letech k pří­bě­hu o hamiž­ném mak­lé­ři Gordonu Gekkovi. Kritiky pří­liš sní­mek neu­spo­ko­jil, ba nao­pak. Mezi fanouš­ky zača­ly kolo­vat pomlu­vy o tom, že uzná­va­ný reži­sér je  za zeni­tem a nemá už ori­gi­nál­ní nápa­dy. Dokázal jim Oliver Stone svo­ji novin­kou vytřít zrak a napra­vit si svo­ji repu­ta­ci?

Celý film je vyprá­věn z pohle­du mla­dé Ophelie, kte­rá sdí­lí svůj intim­ní život se dvě­ma chlap­ci. Oni milu­ji ji, a ona milu­je je. Je to har­mo­nic­ké part­ner­ství - nežár­lí na sebe, respek­tu­jí se a jeden bez dru­hé­ho nemů­žou být. Bývalý elit­ní voják Chon, kte­rý je chlad­ný jako ocel, šuká „O“ kaž­dý večer, než se vrá­tí jeho kama­rád nada­ný bota­nik Ben z Afriky, kte­rý je nao­pak veli­ce váš­ni­vý, aby se pak v sexu spra­ved­li­vě vystří­da­li. Ačkoliv v reál­ném živo­tě by  tako­vý vztah asi těž­ko dlou­ho vydr­žel, ve fil­mu to tro­ji­ci kla­pe až moc ide­ál­ně. Ujetých zábě­rů sví­je­jí­cích se nahých těl si sice neu­ži­je­te, ale jis­kři­cí vztah mezi part­ne­ry ano. Odlišné pova­hy spo­ju­jí spo­leč­né zážit­ky ze ško­ly a také pod­ni­ká­ní. Všichni tři žijí ve slun­ném domě na pla­ži v Kalifornii. Ben díky svým zna­los­tem a Chon s kon­tak­ty na správ­né lidí roz­je­dou vlast­ní pěstír­nu mari­hu­á­ny a pro­dá­va­jí ji po celé zemi. Je to výnos­ný a cel­kem i bez­peč­ný obchod, když mají pod pal­cem agen­ta z pro­ti­dro­go­vé­ho (John Travolta). Tomu dodá­va­jí utě­šu­jí­cí pro­střed­ky pro jeho ženu, kte­rá má leu­ké­mii. O jejich úspěš­ném pod­ni­ká­ní se dozví­dá i mexic­ký kar­tel, kte­ré chce s pěs­ti­te­li tzv. Divochy uzavřít kon­trakt k dis­tri­buci drog. BenChon mají při vyjed­ná­vá­ní s mexic­ký­mi uře­zá­va­či hlav strach, ale přes­to jejich nabíd­ku odmít­nou. To se však zne­lí­bí šéf­ce kar­te­lu (Salma Hayek), kte­rá pošle své­ho maso­chis­tu Lotta (Benicio Del Toro), aby našel jejich sla­bi­nu. Zlý Lotto une­se jejich spo­leč­ný květ v živo­tě - krás­nou „O“ . BenChon mají něko­lik hodin na to, aby při­pra­vi­li své zbo­ží k dis­tri­buci, pokud tedy nechtě­jí dostat „O“ zpět domů po kous­kách. To však mexic­ký kar­tel netu­ší, že pokud šáh­ne Divochům na to, na čem jim tolik zále­ží, dočka­jí se pořád­né pomsty!

Savages / Divoši (2012) je doce­la hloupý a ste­ril­ní thriller prů­měr­né­ho for­má­tu, ve kte­rém bys­te pře­ce jen uví­ta­li více sexu, hlá­šek a krve. Násilí tu před­sta­vu­je hlav­ně zlý Lotto v podá­ní Benecia Del Tora, kte­rý by si zaslou­žil za svůj herec­ký výkon a mexic­kou vizáž něja­kou tu fil­mo­vou cenu či rov­nou nomi­na­ci na Oskara. Ostatní nemé­ně zná­mí her­ci jsou ve fil­mu zastí­ně­ni jeho cha­risma­tem. Blake Lively (Město, Gossip Girl) je sice v roli Ophelie více­mé­ně sexy, ale s herec­tvím to není žád­ná slá­va. Její ufňu­ko­va­nost a vyptá­vá­ní se na všech­no šéf­ky kar­te­lu vám začne lézt brzo na ner­vy. Pravda, nebýt její tvá­řič­ky a sexy kři­vek těla byl by sní­mek o tako­vou krá­su tak tro­chu ochu­zen. Jako její milost­né part­ne­ry si v rolích Bena a Chona zahrá­li her­ci  Aaron Johnson (Kick-Ass) a Taylor Kitsch (John Carter, Bitevní loď), což byla doce­la nesou­ro­dá dvoj­ka, ale jejich počí­ná­ní vám fil­mu neva­dí. Přesto si jejich výkon neza­pa­ma­tu­je­te. V men­ších rolích pak může­te vidět dal­ší řadu hvězd jako Johna Travoltu, Salmu Hayek, Emile Hirsch nebo Mía Maestro. Možná kdy­by se sním­ku ujal excen­t­ric­ký reži­sér Quentin Tarantino, byla by to sviž­něj­ší a zábav­něj­ší podí­va­ná. Tím nechci Olivera Stonea nijak sha­zo­vat, reži­sér je to pořád urči­tě dob­rý. Přesto sem od něj čekal více, tak pro­to sním­ku dávám jen 60 %.


Podívejte se na hodnocení Divoši na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16014 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71587 KB. | 23.06.2024 - 07:20:40