Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Premiéry v září 2012

Premiéry v září 2012

zari
zari
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


04. 09. 12             Můj strý­ček z Ameriky

Renaisův film Můj strý­ček z Ameriky je věno­ván Henrimu Laboritovi, věd­ci, zabý­va­jí­cí­mu se beha­vi­o­ris­mem, kte­rý vychá­zí z těch­to tezí: „Pro bytost je jedi­ným důvo­dem bytí být, to zna­me­ná udr­žet si svou struk­tu­ru, udr­žet se při živo­tě, bez toho není bytí.“ Do toho­to doku­men­tár­ní­ho rám­ce, v němž Laborit pre­zen­tu­je a labo­ra­tor­ně doklá­dá své ide­je, Resnais začle­ňu­je osu­dy tří fik­tiv­ních postav, při­čemž kaž­dá z nich repre­zen­tu­je jiný spo­le­čen­ský kon­text. Vzniká tak dia­log růz­ných „tex­tů“, kte­rý roz­ši­řu­je mož­né pohle­dy na sku­teč­nost.

Osudová setká­ní. Ctižádostivý Jean, půvo­dem z měš­ťan­ské rodi­ny, pra­cu­je jako ředi­tel zpra­vo­daj­ství vel­ké­ho rádia. Opustí svou ženu a děti kvů­li Janine, mla­dé hereč­ce, jejíž rodi­če jsou pře­svěd­če­ní komu­nis­té. Jejich vztah ale skon­čí dva roky poté a Janine odchá­zí na ven­kov, kde pra­cu­je jako návr­hář­ka... Tam se setká s ředi­te­lem tex­til­ky Reném, kte­rý pochá­zí z ven­kov­ské kato­lic­ké rodi­ny. Do pří­bě­hů vstu­pu­je ve své vlast­ní roli bio­log Henri Laborit, kte­rý na zákla­dě poku­sů na kry­sách vysvět­lu­je urči­té záko­ni­tos­ti lid­ské­ho cho­vá­ní. Boj, útěk nebo zábra­ny, kaž­dý rea­gu­je pod­le pri­már­ních pod­ně­tů.

Film je ověn­čen mno­ha mezi­ná­rod­ní­mi cena­mi, na MFF v Cannes 1980 zís­kal sní­mek Velkou cenu poro­ty a cenu FIPRESCI.

06. 09. 12             Expendables: Postradatelní 2

Stará zná­má ban­da Postradatelných Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) a Hale Caesar (Terry Crews) se dají opět dohro­ma­dy poté, co je taj­ný agent CIA Church (Bruce Willis) povo­lá, aby jim zadal zdán­li­vě jed­no­du­chou zakáz­ku. K par­tič­ce se při­dá­va­jí i noví čle­no­vé Billy the Kid (Liam Hemsworth) a Maggie (Yu Nan) jako prv­ní žena v týmu Postradatelných. Ačkoliv úkol vypa­dá veli­ce jed­no­du­še, samot­ná akce se pří­liš nevy­da­ří a jeden člen Postradatelných během ní dokon­ce zemře a to dost nepěk­nou smr­tí. Jeho par­ťá­ci se ho roz­hod­nou pomstít pří­mo na mís­tě, tedy na nepřá­tel­ském úze­mí, kde mají pou­ze mizi­vou šan­ci na úspěch. Postradatelným se poda­ří roz­pou­tat peklo na zemi, na kte­ré se mimo­cho­dem válí i pět tun čis­té­ho plu­to­nia, kte­ré by naši pla­ne­tu hra­vě vychý­li­lo z osy. Tuhle třas­ka­vou směs musí zajis­tit dřív, než bude poz­dě. To je ovšem brn­kač­ka ve srov­ná­ní se šťav­na­tou pomstou za kama­rá­do­vu smrt.

06. 09. 12             Norman a ducho­vé

Kdo zachrá­ní malé ospa­lé měs­teč­ko, když ho pře­pad­ne hor­da zom­bí­ků? Neohrožený hrdi­na se jme­nu­je Norman. Je mu jede­náct, ujíž­dí na horo­rech a rád si poví­dá s mrt­vou babič­kou. Norman má totiž jed­nu zvlášt­ní schop­nost, řek­ně­me šes­tý smy­sl. Vidí duchy a umí se s nimi na lec­čems dohod­nout. To se v aktu­ál­ní, vel­mi pre­kér­ní situ­a­ci může náram­ně hodit. Než se ale Norman posta­ví do čela míst­ní­ho odbo­je pro­ti živým mrt­vým, bude muset lec­cos skous­nout, což se stá­vá vět­ši­ně dětí s nálep­kou podi­ví­na a mimo­řád­ný­mi schop­nost­mi. Rodiče ho nechá­pou, star­ší sest­ra jím pohr­dá, spo­lu­žá­ci ho šika­nu­jí nebo igno­ru­jí (v lep­ším pří­pa­dě) a jedi­ný, s kým vychá­zí, je tlus­ťoch Neil, s nímž taky nikdo jiný neka­ma­rá­dí. Ještě si rozu­mí s duchy vět­ši­ny nebož­tí­ků z oko­lí, ale ti se neda­jí počí­tat. Normanův život nabe­re zce­la netu­še­ný směr, když mu podi­vín­ský strýc pro­zra­dí, že měs­teč­ko co nevi­dět stih­ne pra­dáv­ná klet­ba a že prá­vě on ji může díky svým záhrob­ním komu­ni­kač­ním schop­nos­tem zasta­vit. Než se Norman roz­hod­ne, jest­li se chce nebo nechce stát hrdi­nou, začnou mrt­ví vylé­zat z hrobů a děsit vše živé. V tu chví­li se v Normanově hla­vě vylíh­ne nápad, jak je vrá­tit do stá­dia věč­né­ho odpo­čin­ku. Ví však, že sám to nezvlád­ne. Jenže rea­li­zuj­te teo­re­tic­ky doko­na­lý plán, když máte v par­tě vydě­še­né­ho tlus­ťo­cha, jeho star­ší­ho bra­t­ra, kte­rý má mís­to moz­ku sva­ly, sest­ru, jehož ho nepo­kry­tě balí, a nej­vět­ší­ho síg­ra ze ško­ly? A když vás kro­mě zom­bí­ků honí i poli­caj­ti a spo­lu­ob­ča­né, kte­ří prá­vě pře­sta­li mít úctu k mrt­vým?

06. 09. 12             Váňa

Filmový por­trét legen­dár­ní­ho žoke­je Josefa Váni postup­ně odkrý­vá vnitř­ní svět jeho myš­le­ní. Způsob živo­ta, jaký žije se nedá pří­liš popsat slo­vy, musí­te ho zaku­sit – vidět. Ojedinělým způ­so­bem, v co nej­ci­vil­něj­ším poje­tí pro­ží­vá­me jeden rok s Váňou v jeho maxi­mál­ní blíz­kos­ti. Film se ve svých obra­zech stá­vá Váňou a záro­veň pood­krý­vá záku­li­sí dosti­ho­vé­ho spor­tu, kte­ré není vždy tako­vé, jak ho zná­me z hra­ných fil­mů. Jako mag­net Váňa půso­bí na lidi, kde­ko­liv se obje­ví. Je to neu­vě­ři­tel­ná ener­gie jen vyslo­ví­te to jmé­no. Váňa je feno­mén nejen kvů­li tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál Velkou par­du­bic­kou - potře­tí v řadě, nejen pro­to, že se oko­lo něj pohy­bu­je špič­ka dneš­ních žokejů a tré­nu­je nej­lep­ší dosti­ho­vé koně, ale pře­de­vším kvů­li své­mu pří­stu­pu ke vše­mu, co dělá a s čím se setká­vá.

13. 09. 12             Ve stí­nu

V býva­lém Československu 50. let se ode­hrá­vá napí­na­vý kri­mi­nál­ní pří­běh, kte­rý ve svém důsled­ku zasáh­ne do osob­ních osu­dů akté­rů i jejich blíz­kých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšet­řu­je krá­dež v kle­not­nic­tví. Z běž­né vlou­pač­ky se ale vli­vem záku­lis­ních intrik taj­né poli­cie začí­ná stá­vat poli­tic­ká kauza. Z naří­ze­ní Státní bez­peč­nos­ti pře­bí­rá Haklovo vyšet­řo­vá­ní major Zenke (Sebastian Koch), poli­cej­ní spe­ci­a­lis­ta z NDR, pod jehož vede­ním se vyšet­řo­vá­ní ubí­rá jiným smě­rem, než Haklovi napo­ví­dá instinkt zku­še­né­ho kri­mi­na­lis­ty. Na vlast­ní pěst pokra­ču­je ve vyšet­řo­vá­ní. Může jedi­ný spra­ved­li­vý obstát v boji s dob­ře pro­po­je­nou sítí komu­nis­tic­ké poli­cie? Protivník je sil­ný a Hakl se brzy pře­svěd­ču­je, že věřit nelze niko­mu a niče­mu. Každý má svůj stín minu­los­ti, své sla­bé mís­to, kte­ré doká­že z obě­tí udě­lat viní­ky a z viní­ků hrdi­ny

13. 09. 12             Resident Evil : Odveta

Smrtelný virus spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation dál pus­to­ší Zemi a mění svě­to­vou popu­la­ci na legie masa, kte­ré jedí Nemrtví. Jediná a posled­ní nadě­je lid­ské rasy v podo­bě ALICE (Milla Jovovich), se pro­bu­dí v srd­ci nej­taj­něj­ší ope­ra­ce spo­leč­nos­ti Umbrella a odkrý­vá víc o své tajem­né minu­los­ti, jak dále pát­rá v kom­ple­xu. Alice, bez bez­peč­né­ho úto­čiš­tě, pokra­ču­je v hon­bě na ty, kte­ří jsou odpo­věd­ni za šíře­ní epi­de­mie; hon­bě, kte­rá jí dove­de z Tokya do New Yorku, Washingtonu a Moskvy a vyvr­cho­lí ohro­mu­jí­cím odha­le­ním, kte­ré ji donu­tí zno­vu pře­mýš­let o všem, o čem si dosud mys­le­la, že je prav­da. Alice, kte­ré pomá­ha­jí noví spo­jen­ci a sta­ří přá­te­lé, musí bojo­vat tak dlou­ho, aby pře­ži­la a unik­la nepřá­tel­ské­mu svě­tu na pokra­ji zapo­mně­ní. Konec se blí­ží.

13. 09. 12             Je to jen vítr

Film Je to jen vítr zachy­cu­je jeden den v živo­tě rom­ské rodi­ny kde­si na okra­ji malé­ho měs­teč­ka. Otec je za pra­cí v Kanadě. Matka má dvě zaměst­ná­ní a sta­rá se o své­ho nemoc­né­ho otce. Dcera cho­dí do ško­ly a syn se tou­lá po oko­lí. Všechny spa­lu­je napě­tí, způ­so­be­né mno­ží­cí­mi se úto­ky. Nad měs­tem padá tma a nocí se nesou podiv­né zvu­ky. Je to jen vítr?

13. 09. 12             Druhá šan­ce

Kay (Maryl Streep) a Arnold (Tommy Lee Jones) jsou man­že­lé již 31 let. Po tak dlou­hé době není divu, že se z jejich vzta­hu vytra­ti­la ona pověst­ná jis­kra a man­žel­ství se pro­padlo do šedi­vé­ho ste­re­o­ty­pu. Arnold je v man­žel­ství cel­kem spo­ko­je­ný a neře­ší, zda by se na jejich vzta­hu dalo něco změ­nit k lep­ší­mu. Kay je ovšem nešťast­ná a chtě­la by se s man­že­lem více sblí­žit, pro­hlou­bit vzá­jem­né pou­to a mít zase oprav­do­vé man­žel­ství. Jednoho dne Kay náho­dou nara­zí na kni­hu reno­mo­va­né­ho man­žel­ské­ho porad­ce dok­to­ra Felda (Steve Carell), kte­rý vede v malém měs­teč­ku Hope Springs man­žel­skou porad­nu. Ačkoliv je to Arnoldovi pro­ti srs­ti, nako­nec při­stou­pí na Kayin plán a used­ne spo­lu s ní do leta­dla směr Hope Springs, aby se poku­sil vzkří­sit vyha­sí­na­jí­cí man­žel­ství. Nastává řada zábav­ných situ­a­cí, ve kte­rých se postar­ší man­že­lé sna­ží držet rad man­žel­ské­ho porad­ce, jehož neor­to­dox­ní styl je nutí dělat věci, kte­ré jim nejsou vždy po chu­ti, ale pod­le něj prý pomá­ha­jí. Po něja­ké době si Kay a Arnold začí­na­jí vést doce­la dob­ře a tak jim dok­tor Feld nasta­vu­je dal­ší lať­ku, kte­rou je tře­ba pře­kro­čit - obno­ve­ní man­žel­ské­ho sexu. Druhá šan­ce je zábav­ným pří­bě­hem nejen Kay a Arnolda, ale oprav­do­vým obra­zem vět­ši­ny man­žel­ství ve střed­ních letech.

20. 09. 12             SuperClásico

Dánský reži­sér Ole Christian Madsen se ve svém šes­tém sním­ku pus­til do žán­ru kome­die. Christian je dán­ský obchod­ník s vínem, ale pře­de­vším smo­lař, kte­ré­ho man­žel­ka vymě­ni­la za argen­tin­skou fot­ba­lo­vou hvězdu Juana Diaze. Christian při­je­de se svým synem pod zámin­kou roz­vo­du do Buenos Aires, ale ve sku­teč­nos­ti se chys­tá zís­kat zpět srd­ce své ženy. Komediální situ­a­ce jsou funkč­ně zalo­že­ny na kon­tras­tech jed­not­li­vých náro­dů aneb jak chlad­no­krev­ný Dán obje­vu­je lati­no styl živo­ta v pro­slu­ně­né Jižní Americe. Podaří se Christianovi poko­řit argen­tin­ské­ho hřeb­ce?

20. 09. 12             The Words

Když Rory Jansen (Bradley Cooper) vydá svou prv­ní kni­hu, je výji­meč­ná. Je to udá­lost, kte­rá se při­ho­dí jed­nou za gene­ra­ci a kte­rá roz­bou­ří lite­rár­ní svět i veřej­nost. Přátelé ji s nad­še­ním dopo­ru­ču­jí, kri­ti­ka je také nad­še­na. Kniha je všu­de – od kniž­ních klu­bů, po leta­dla a aka­de­mic­kou půdu. Stylem, kte­rý je svě­ží a moud­ros­tí o živo­tě, se zdá být jak­si nad­ča­so­vou. Rory se oka­mži­tě stá­vá lite­rár­ní hvězdou. Charismatický, talen­to­va­ný, inte­li­gent­ní, mla­dý autor má zdá se všech­no: báječ­ný život, milu­jí­cí man­žel­ku (Zoë Saldana), svět mu leží u nohou - a to vše díky jeho slo­vům. Ale čí to jsou slo­va? A čí to je nako­nec pří­běh? V oka­mži­ku, kdy Rory dosáh­ne nej­vyš­ší­ho úspě­chu, jej vypá­t­rá Starý muž (Jeremy Irons) a kon­fron­tu­je jej s fak­tem, že on je sku­teč­ným auto­rem nove­ly. Starý muž vyprá­ví o nád­her­ných nicmé­ně tra­gic­kých vzpo­mín­kách na své vlast­ní mlá­dí v obdo­bí po dru­hé svě­to­vé vál­ce v Paříži, kte­ré ho při­ved­ly k napsá­ní kni­hy. Když Rory vidí, že jiný muž zapla­til za prav­du a svůj život­ní pří­běh, je kon­fron­to­ván s nevy­hnu­tel­nou otáz­kou kre­a­ti­vi­ty, ambi­ce a morál­ní vol­by, kdy je vydá­ván na milost těm­to pohnutkám.

20. 09. 12             Země bez záko­na

Bratři Bondurantovi jsou tvr­dí hoši. Nejstarší z nich Howard (Jason Clarke) pře­žil 1. svě­to­vou vál­ku, ale to co v ní pro­žil, v něm zane­cha­lo hlu­bo­ké násled­ky. Prostřední Forrest (Tom Hardy) málem zemřel, když se spo­lu s rodi­či naka­zil špa­něl­skou chřip­kou. Na roz­díl od nich nemoc pře­žil a ten­to záži­tek ho zoce­lil. Nejmladší Jack (Shia LaBeouf) se od bra­trů tro­chu odli­šu­je, svou vní­ma­vos­tí a cit­li­vos­tí jako by se do drs­né­ho pro­stře­dí ani neho­dil. Zatímco vět­ši­na oby­va­tel měs­teč­ka živo­ří, pod­ni­ka­vým bra­t­rům se daří, vybu­do­va­li si totiž pro­spe­ru­jí­cí byz­nys s načer­no pále­nou whis­ky. Nekalému pod­ni­ká­ní ve Franklin County ale začí­na­jí kruš­né časy, když do měs­ta při­je­de zko­rum­po­va­ný zástup­ce šeri­fa Charlie Rakes (Guy Pearce). Zatímco vět­ši­na oby­va­tel se pod­vo­lu­je jeho tero­ru, brat­ři Bondurantové se nehod­la­jí niko­mu pod­ři­zo­vat. Ačkoliv pro­ti Rakesovi boju­jí jako rodi­na, jejich vzta­hy se začí­na­jí měnit. Jack dospí­vá, sní o dra­hých autech, luxus­ních oble­cích a krás­ných ženách a také jeho ambi­ce v pro­de­ji načer­no pále­né whis­ky se čím dál víc roz­ši­řu­jí. A tak se svým pří­te­lem Cricketem (Dane DeHaan) roz­jíž­dí pro­ti vůli Forresta vlast­ní obchod s whis­ky a kvů­li tomu se zaple­tou s nej­vět­ším gan­gs­te­rem ve měs­teč­ku, Floydem Bannerem (Gary Oldman). Do živo­tů brat­ří Bondurantových vstu­pu­jí i dvě krás­né ženy. Tajemná a živel­ná Maggie (Jessica Chastain) pad­ne do oka uza­vře­né­mu Forrestovi a tichá křes­ťan­ka Berta (Mia Wasikowska) zapla­ne pro Jacka. Situace ve měs­teč­ku se začí­ná vyost­řo­vat a brat­ři se roz­hod­nou hájit, co si tvr­dě vybu­do­va­li. Postaví se pře­si­le, kte­rá si říká Zákon, aby defi­ni­tiv­ně roz­hod­li, kdo má nad měs­teč­kem kon­t­ro­lu.

20. 09. 12             Největší přá­ní

Hrdinové celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Největší přá­ní jsou po čty­ři­ce­ti letech komu­nis­mu prv­ní dospě­lou gene­ra­cí, kte­rá se utvá­ře­la ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti. Mladé lidi zamýš­le­jí­cí se nad zdán­li­vě banál­ní otáz­kou „Jaké je tvo­je nej­vět­ší přá­ní?“ natá­če­la reži­sér­ka Olga Špátová ve ško­lách, věz­ni­cích, na demon­stra­cích, ve měs­tě i na ven­ko­vě. Svá srd­ce jí ote­ví­ra­jí vyvrhe­lo­vé spo­leč­nos­ti, ambi­ci­óz­ní pro­fe­si­o­ná­lo­vé, zami­lo­va­ní, věří­cí nebo občan­ští akti­vis­té. Je pří­tom­na zro­ze­ní i umí­rá­ní. Příběhem pro­chá­zí stu­den­ti z ini­ci­a­ti­vy Inventura demo­kra­cie, dva­ce­ti­le­tá vězen­ky­ně Michaela odsou­ze­ná za vraž­du, rodi­na Červeňákových z rom­ské osa­dy, těhot­ná komi­ni­ce Martina, svě­to­vě uzná­va­ný diri­gent Jakub Hrůša nebo zpě­vač­ka Aneta Langerová. Režisérka vyu­ži­la jedi­neč­nou mož­nost porov­nat hod­no­ty svých vrs­tev­ní­ků se dvě­ma před­cho­zí­mi gene­ra­ce­mi pou­ži­tím archiv­ních zábě­rů z let 1964 a 1989 ze stej­no­jmen­ných fil­mů své­ho otce, kla­si­ka čes­ké­ho doku­men­tu Jana Špáty. Tento oje­di­ně­lý doku­men­tár­ní počin je inspi­ra­cí pro vrs­tev­ní­ky a záro­veň vzka­zem býva­lým mla­dým, že ti sou­čas­ní v sobě nesou pře­kva­pu­jí­cí a podi­vu­hod­nou nadě­ji

20. 09. 12             Bastardi 3

Učitel Tomáš Majer, kte­rý v roce 2010 nastou­pil do jed­né býva­lé zvlášt­ní ško­ly, zmi­zel. Do ško­ly při­šel něko­lik měsí­ců poté, co byla zavraž­dě­na jeho sest­ra Jana, rov­něž uči­tel­ka. Ve škol­ním roce záhad­ně zemře­li klu­ci, jež Janu Majerovou zavraž­di­li. Tomáš Majer tak svo­ji sest­ru s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí chlad­no­krev­ně pomstil. Je to v pořád­ku? Dopadne ho poli­cie? Bude soud? Co na to rodi­če dětí? Rodiče Tomáše Majera? Společnost? Co se bude dít, když se podob­né ško­ly zru­ší? Film, kte­rý před dvě­ma lety šoko­val veřej­nost, vrcho­lí. Drama, kte­ré bez pře­tvář­ky uka­zu­je tvr­dou rea­li­tu dneš­ní doby, uka­zu­je, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečin­ně při­hlí­žet....

27. 09. 12             Caesar musí zemřít

Vítěz ber­lín­ské­ho Zlatého med­vě­da. Film zachy­cu­je zkouš­ky a před­sta­ve­ní slav­né Shakespearovy hry Julius Caesar upro­střed jed­né z nej­tvrd­ších ital­ských věz­nic, kde Shakespearovský jazyk pro­mlu­ví skr­ze na doži­vo­tí odsou­ze­né zlo­čin­ce, vra­hy a zlo­dě­je. Síla umě­ní sou­pe­ří se sílou svě­do­mí ve fil­mu kla­si­ků ital­ské kine­ma­to­gra­fie.

27. 09. 12             Divoši

Vypravěčka Ophelia (Blake Lively) žije ve spo­ko­je­ném post­mo­der­ním uspo­řá­dá­ní se dvě­ma chlap­ci, kte­ří ji milu­jí, a ona milu­je je. Vzájemně na sebe nežár­lí, jsou totiž výji­meč­ní. Chon (Taylor Kitsch) si jako býva­lý elit­ní voják a žol­dák vypěs­to­val ke svě­tu poně­kud cynic­ký pří­stup, nao­pak nada­ný bota­nik Ben (Aaron Taylor-Johnson) by ho chtěl neu­stá­le zachra­ňo­vat. Odlišné pova­hy spo­ju­jí spo­leč­né zážit­ky ze ško­ly a také pod­ni­ká­ní. Díky Benovým schop­nos­tem a Chonovým kon­tak­tům pro­dá­va­jí nej­lep­ší trá­vu v celé Kalifornii. Je to cel­kem bez­peč­né pod­ni­ká­ní, zvlášť když mají pod pal­cem agen­ta z pro­ti­dro­go­vé­ho (John Travolta). Jen pár kilo­me­t­rů na jih od téhle idy­ly ale ope­ru­jí mexic­ké kar­te­ly a jed­no­mu z nich se Benův a Chonův „pod­nik“ zalí­bí nato­lik, že se s ním roz­hod­nou spo­lu­pra­co­vat. Kluci nejsou bláz­ni, aby si zahrá­va­li s ohněm, a vel­ko­ry­sou nabíd­ku odmít­nou, jen­že šéf­ka kar­te­lu (Salma Hayek) nepo­va­žu­je „Ne“ za odpo­věď. Na zís­ká­vá­ní správ­ných odpo­vě­dí má své­ho zlé­ho muže (Benicio Del Toro) a taky schop­nost vyhmát­nout sla­bé mís­to svých opo­nen­tů. V Benově a Chonově pří­pa­dě je to jejich Ophelia. Jenže když výji­meč­ným hochům sáh­ne­te na jedi­nou „věc“, kte­rá má v jejich živo­tě smy­sl, může­te počí­tat s tím, že se dočká­te výji­meč­né odpla­ty.

27. 09. 12             Naboř a ujeď

Charlie Bronson ris­ku­je svou skry­tou identi­tu, aby se se svou pří­tel­ky­ní dostal do Los Angeles, kde na ně čeká jejich život­ní šan­ce. Brzy je však vyč­mu­chá Charlieho býva­lý kama­rád z gan­gu a chce, co mu pat­ří. Zábavný road – trip se tak mění v bláz­ni­vou honič­ku, do kte­ré se při­ple­tou i Federálové a ban­da podi­ví­nů.

27. 09. 12             Sousedská hlíd­ka

Na tichém před­měs­tí stře­do­a­me­ric­ké­ho měs­teč­ka Glenview se sta­ne zlo­čin. Proto se jeden z nej­ak­tiv­něj­ších oby­va­tel Evan (Ben Stiller), kte­rý své měs­to nade­vše milu­je, roz­hod­ne zalo­žit vlast­ní domobra­nu pod jmé­nem sou­sed­ská hlíd­ka. Hlídka má na měs­teč­ko a jeho oby­va­te­le dávat pozor, aby do něj nevni­kl žád­ný neka­lý živel. Přidají se k ní i tři Evanu kama­rá­di, i když nema­jí tak ušlech­ti­lé důvo­dy jako on. Bob (Vince Vaughn) chce pře­de­vším unik­nout rodin­né­mu ste­re­o­ty­pu, chce se bavit a sou­sed­ské­ho hlíd­ku bere jako dobrou výmlu­vu na to, jak se dostat ven s kluka­ma na pivo a zaba­vit se při hazard­ních hrách.

Tučného klu­ka Franklina (Jonah Hill) vyho­di­li ze ško­ly a tak se roz­ho­dl, že si spl­ní sen a při­dá se k poli­cej­ní­mu sbo­ru. Tam ho ale nevza­li s vysvět­le­ním, že je vra­žed­ným mani­a­kem. A tak chce pro­střed­nic­tvím Sousedství hlíd­ky všem a pře­de­vším poli­cii doká­zat, co v něm je a jakou chy­bu udě­la­la poli­cie, že ho nepři­ja­la do svých řad. Jamarkus (Richard Azoade) se do Glenview prá­vě nastě­ho­val. Po čtr­nác­ti letech man­žel­ství se šťast­ně roz­ve­dl, čímž zís­kal spous­tu vol­né­ho času a neví co s ním. Do Sousedství hlíd­ky se při­dal v nadě­ji, že jim jed­nou zavo­lá mla­dá krás­ná Asiatka a on ji bude muset zachrá­nit a obšťast­nit. Většina čle­nů sou­sed­ské­ho hlíd­ku nebe­re váž­ně. Pouze Evan vidí sám sebe jako doko­na­lý mrav­ní vzor pro spo­leč­nost. Bohužel jeho oko­lí ten­to názor nesdí­lí a za zády si z něj všich­ni oby­va­te­lé Glenview uta­hu­jí

27. 09. 12             Hoří, má panen­ko

Autorem námě­tu a scé­ná­ře je zná­má a osvěd­če­ná troj­ka Miloš Forman, Jaroslav Papoušek a Ivan Passer. Modelový prů­zkum čes­ké­ho malo­měš­ťác­tví ve vypouk­lém zrca­dle zvý­raz­ňu­jí­cím hos­pod­ské vzta­hy, prázd­né hla­vy, dlou­hé prs­ty a plyt­ké svě­do­mí, se ode­hrá­vá na poza­dí hasič­ské­ho bálu. V kari­ko­vá­ní a pra­ný­řo­vá­ní čes­ké národ­ní pova­hy jsou reži­sér Forman a kame­ra­man Miroslav Ondříček doslo­va nelí­tost­ní. Komedie se brzy mění v tra­gic­kou fraš­ku s citem pro detail, ges­to a dia­log. V zob­ra­ze­ní požár­nic­ké­ho ple­su se spo­ju­jí gro­tesk­ní gagy s nekom­pro­mis­ním odha­le­ním lid­ské pří­zem­nos­ti a tupo­sti. Mravní stav spo­leč­nos­ti se tu zrca­dlí pře­de­vším v posta­vách sta­rých lidí, obě­tí orga­ni­zač­ních zmat­ků, živel­ných kata­strof a hlouposti svých bliž­ních, kte­ří svo­ji nekul­tur­nost a nesvo­bo­du pova­žu­jí za nor­mál­ní.

První Formanův barev­ný film byl opět obsa­zen neher­ci zná­mý­mi z před­chá­ze­jí­cích fil­mů (za všech­ny jme­nuj­me Jana Vostrčila v roli před­se­dy ple­so­vé­ho výbo­ru a Miladu Ježkovou jako ženu hlí­da­jí­cí tom­bo­lu). Upocenou atmo­sfé­ru ves­nic­ké tan­co­vač­ky pod­tr­hu­jí dechov­ko­vé cover­ver­ze sou­do­bých bea­to­vých hitů, např. Hvězdy na vrbě či From Me To You od Beatles. Hovorová řeč před­sta­vu­je kata­log komu­ni­kač­ních defek­tů, zvlášť když se posta­vy sna­ží být ofi­ci­ál­ní. Pamflet o spo­leč­nos­ti, ve kte­ré pře­stá­va­jí fun­go­vat kamuflá­že, ale není si schop­ná při­znat pra­vý stav věcí, se teh­dy stal syno­ny­mem spo­le­čen­sky pod­vrat­né­ho fil­mo­vé­ho cynis­mu - pro­ti fil­mu napří­klad zce­la ofi­ci­ál­ně pro­tes­to­va­li čeští hasi­či. Italský kopro­du­cent sním­ku Carlo Ponti se dokon­ce díla zře­kl a žádal zpět vlo­že­ný kapi­tál. Finanční trn z reži­sé­ro­vy paty nako­nec vytr­hl fran­couz­ský pro­du­cent Claude Berri, kte­rý uhra­dil chy­bě­jí­cí část­ku. Ponti ale udě­lal chy­bu, neboť film byl nako­nec nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii cizo­ja­zyč­ný film.

Text k pís­ni „Hoří!“, jejíž refrém dal jmé­no fil­mu, napsal Fanda Mrázek, ale zde je sklad­ba uve­de­na pou­ze v orchest­rál­ní podo­bě. Mimopražská pre­mi­é­ra se usku­teč­ni­la ve Vrchlabí v říj­nu 1967.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82618 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71995 KB. | 23.07.2024 - 14:46:36