Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Robotů je dnes více než lidí

Robotů je dnes více než lidí

word image 1
word image 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Předpovědět prů­běh tech­no­lo­gic­ké­ho pokro­ku je vel­mi obtíž­né. Obavy z toho, že se lidé sta­nou zby­teč­ný­mi, se sice během prů­mys­lo­vé revo­lu­ce nepo­tvr­di­ly, nezna­me­ná to však, že bude­me mít tako­vé štěs­tí i v budouc­nu. Přetrvávající otáz­ka o umě­lé inte­li­gen­ci - nebo lido­vě řeče­no robo­tech je, zda se v důsled­ku jejich roz­ší­ře­ní sta­ne lid­ská pra­cov­ní síla zasta­ra­lou.

Aktuální rych­lý vývoj stro­jo­vé­ho uče­ní - vel­mi sil­né a fle­xi­bil­ní meto­dy sta­tis­tic­kých před­po­vě­dí - vzbu­dil oba­vy, že stro­je budou brzy schop­né pře­ko­nat lidi v jaké­ko­liv mož­né roli. Už dnes jsou ohro­že­na tako­vá povo­lá­ní, kte­rá zaměst­ná­va­jí vel­ké množ­ství lidí, např. dál­ko­vá pře­pra­va zbo­ží. Pracovníci, kte­ré nahra­di­lo stro­jo­vé uče­ní, si mož­ná najdou nové a ješ­tě cen­něj­ší vyu­ži­tí, tak jak to bylo před sto lety, kdy prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie postup­ně vytla­či­ly řeme­sl­ní­ky. Ale mož­ná taky ne.

Navíc lidé již nejsou tolik domi­nant­ním dru­hem na Zemi. Podle úda­jů z digi­tál­ní ana­lý­zy spo­leč­nos­ti GSMA Intelligence počet mobil­ních elek­tro­nic­kých zaří­ze­ní v roce 2014 pře­kro­čil počet lidí. Pokud zahr­ne­me počí­ta­če, kte­ré nejsou mobil­ní, počet zaří­ze­ní při­po­je­ných k inter­ne­tu dosáh­ne do roku 2020 cel­kem 34 mili­ard.

Přichází věk sin­gu­la­ri­ty

Podle futu­ris­ty a vyná­lez­ce Raye Kurzweila potr­vá pou­ze 12 let, než počí­ta­če dosáh­nou úrov­ně lid­ské inte­li­gen­ce. Tento pojem, zná­mý jako tech­no­lo­gic­ká sin­gu­la­ri­ta, se ve futu­ro­lo­gii, kyber­ne­ti­ce, moder­ní myto­lo­gii a vědecko-fantastické lite­ra­tu­ře pou­ží­vá k ozna­če­ní hypo­te­tic­ké­ho sta­vu, kdy se obvykle pomo­cí umě­lé inte­li­gen­ce nebo pomo­cí pro­po­je­ní lid­ské­ho moz­ku s počí­ta­čem, vytvo­ří enti­ty s inte­li­gen­cí pře­vy­šu­jí­cí lid­skost, kte­ré rapid­ně urych­lí tech­no­lo­gic­ký pokrok dale­ko za schop­nost lidí smys­lu­pl­ně se na něm účast­nit. Kurzweil tvr­dí, že se tak sta­ne již v roce 2029. Tento časo­vý rámec před­po­klá­dá nástup sin­gu­la­ri­ty mno­hem dří­ve, než ho oče­ká­val napří­klad brit­ský teo­re­tic­ký fyzik Stephen Hawking, kte­rý se domní­val, že nasta­ne v roce 2045.

V sou­čas­nos­ti musí počí­ta­če pro­jít něčím jako Turingovým tes­tem (vyvi­nu­tý zná­mým brit­ským infor­ma­ti­kem Alanem Turingem), aby se zjis­ti­lo, zda se stroj doká­že cho­vat způ­so­bem ekvi­va­lent­ním člo­vě­ku nebo nero­ze­zna­tel­ným od člo­vě­ka.

Přestože mno­zí osví­ce­n­ci včet­ně Stephena Hawkinga, gene­rál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­tí Tesla a SpaceX Elona Muska a dokon­ce i zakla­da­te­le spo­leč­nos­ti Microsoft Billa Gatese, varo­va­li před věkem stro­jo­vé­ho uče­ní a umě­lé inte­li­gen­ce, Kurzweil se ho neo­bá­vá.

V sou­vis­los­ti s otáz­kou o mož­né exis­ten­ci jed­né umě­lé inte­li­gen­ce, kte­rá poten­ci­ál­ně zot­ro­čí lid­stvo, pro­hlá­sil, že je to nere­ál­né. „Na svě­tě není jen jed­na nebo dvě umě­lé inte­li­gen­ce (AI - Artificial Intelligence), už dnes jich máme mili­ar­dy,“ uve­dl. Podle Muska se lidé budou muset při­blí­žit počí­ta­čům, nebo ris­ko­vat, že se sta­nou ire­le­vant­ní­mi. „Umělá inte­li­gen­ce nás dělá chytřej­ší­mi,“ tvr­dí Kurzweil. „Možná ješ­tě není sou­čás­tí naše­ho těla, ale kolem roku 2030 bude­me při­po­jo­vat svůj neo­kor­tex, část moz­ku, kte­rou mys­lí­me, ke clou­du,“ vysvět­lu­je.

Umělá inte­li­gen­ce léčí

Mezi pozi­tiv­ní prů­vod­ní jevy roz­ší­ře­ní umě­lé inte­li­gen­ce pat­ří zlep­še­ní dia­gnos­ti­ky mno­ha one­moc­ně­ní, napří­klad Parkinsonovy cho­ro­by. Technologický pokrok se však neo­me­zu­je pou­ze na vědec­ké labo­ra­to­ře - více než 40 % svě­to­vé popu­la­ce dospě­lých má dnes v kap­se mini­a­tur­ní počí­tač. Smartphone má v roce 2018 všech­ny sní­ma­če potřeb­né k detek­ci jem­ných změn pohy­bu, hla­su a dokon­ce i spán­ku, pro­je­vů, kte­ré mohou být pří­zna­ky Parkinsonovy cho­ro­by. A pro­to­že se tvr­dí, že v sou­čas­nos­ti vlast­ní lid­stvo více mobil­ních zaří­ze­ní než zub­ních kar­táč­ků, výzkum­ní­ci tuto všu­dypří­tomnou tech­no­lo­gii vyu­ží­va­jí. V roce 2017 se na titul­ky svě­to­vých médií dosta­la apli­ka­ce pro Android s názvem CloudUPDRS, kte­rá sli­bu­je zjed­no­du­še­ní sle­do­vá­ní pří­zna­ků Parkinsonovy cho­ro­by a poten­ci­ál hlá­sit pro­blémy dří­ve, než by je bylo mož­né iden­ti­fi­ko­vat pro­střed­nic­tvím sou­čas­ných dia­gnos­tic­kých metod.

Na domá­cí prá­ce jsou tu robo­ti

Podle Mezinárodní fede­ra­ce pro robo­ti­ku (International Robotics Federation - IRF) se počet robo­tů pro domác­nost mezi lety 2016 a 2019 zvý­ší na 31 mili­o­nů. Jde napří­klad o robo­ty na čiš­tě­ní pod­lah, seká­ní tráv­ní­ků a čiš­tě­ní bazé­nů - objem pro­de­je, kte­rý neu­stá­le stou­pá. Spotřebitelské tren­dy nazna­ču­jí, že máme stá­le méně času a rádi vyu­ži­je­me jaké­ho­ko­liv robo­ta, kte­rý bude za nás mýt nádo­bí či prát. Stejně tak říze­ní auta je obrov­ským plýtvá­ním času, kte­ré mohou zastat robo­ti, pokud je to doká­že­me nau­čit. Navíc všich­ni žije­me déle a brzy nebu­de­me schop­ni posta­rat se o všech­ny sta­ré lidi - ať už finanč­ně, nebo z hle­dis­ka dostup­né lid­ské prá­ce. Automatizace geri­at­ric­ké péče bude důle­ži­tá.

Umělá inte­li­gen­ce nás baví

Vzestup pokro­či­lých tech­no­lo­gií se při­ro­ze­ně pro­mí­tl i do zábav­ní­ho prů­mys­lu. V posled­ních letech se s robo­ty obje­vi­lo množ­ství fil­mů, např. Morgan, Umělá inte­li­gen­ce (Ex Machina), Chappie, Automata, Stroj (The Machine), Robot a Frank a dnes už kul­tov­ní sním­ky Blade RunnerTerminátor. Na tele­viz­ních obra­zov­kách se sou­ži­tí lidí a robo­tů věnu­jí seri­á­ly jako Westworld, Humans či Já a robot (Almost Human). Právě seri­ál Humans, kte­rý se aktu­ál­ně vra­cí s novou sérií, vykres­lu­je para­lel­ní sou­čas­nost, v níž huma­no­id­ní robo­ti - Synth naby­ly vědo­mí a zatím to vypa­dá, že míro­vá koexis­ten­ce s lid­stvem není mož­ná. Třetí sérii Humans vysí­lá sta­ni­ce AMC od 8. říj­na kaž­dé pon­dě­lí ve 22:00 hod.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10497 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72276 KB. | 21.05.2024 - 22:07:09