Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hra

Hra

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vynikající psy­cho­lo­gic­ký thriller balan­cu­jí­cí na hra­ni­ci rea­li­ty a hod­ně sofis­ti­ko­va­né hry typu LARP (Live Action Role Playing).

Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl dově­ku, ve kte­rém jeho otec spáchal sebe­vraž­du. Je sice vel­mi úspěš­ný pod­ni­ka­tel a inves­tor, ale neu­stá­le ho stí­ha­jí vzpo­mín­ky na minu­lost. Jeho mlad­ší bra­tr Conrad (Sean Penn) mu k naro­ze­ni­nám kou­pí hru u spo­leč­nos­ti CRS, kte­rá napros­to změ­ní jeho život. Po něko­li­ka dnech si pře­sta­ne uvě­do­mo­vat co ješ­tě hra je a co už ne, až nako­nec dojde k tomu, že vlast­ně vůbec nejde o žád­nou hru, ale o rafi­no­va­ný způ­sob, jak ho při­pra­vit jak o maje­tek, tak o zdra­vý rozum. Po zjiš­tě­ní, že žád­ná spo­leč­nost CRS nee­xis­tu­je, dojde nako­nec k pře­svěd­če­ní, že pro­pa­dl jakési sek­tě a sna­ží se v tomu vše­mu při­jít na kloub. V neu­stá­lém psy­chic­kém stre­su a fyzic­kém ohro­že­ní pro­pa­dá napros­té para­no­ie a pře­stá­vá věřit komu­ko­liv ve svém oko­lí, včet­ně své­ho bra­t­ra.

Film je tak per­fekt­ně nato­čen, že sami, jako dívák, nepo­zná­te, jest­li se sku­teč­ně jed­ná o hru, či niko­liv, ani co je ve sku­teč­nos­ti cílem CRS. The Game má výbor­ně gra­du­jí­cí závěr, kte­rý nás vra­cí ze hry zpět do rea­li­ty, a kte­rý je při­tom toli­ka lid­mi kri­ti­zo­ván. Problém těch­to kri­ti­ků spo­čí­vá v tom, že zřej­mě nikdy nic podob­né­ho nehrá­li, jinak by nemoh­li tvr­dit, že byli závě­rem pře­kva­pe­ni. Já jsem byl pře­kva­pen také, ale přes­ně obrá­ce­ně.

PS: Doporučuji všem pří­z­niv­cům LARPu jako výbor­nou inspi­ra­ci 🙂

O filmu:

USA, 1997, 128 min
Režie: David Fincher
V hlav­ních rolích: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Unger, James Rebhorn, Carroll Baker, Armin Mueller-Stahl, Mark Boone Junior, Spike Jonze


Podívejte se na hodnocení Hra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,41938 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72292 KB. | 19.05.2024 - 06:38:15