Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > Film Jana Němce v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu

Film Jana Němce v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu

MFF
MFF
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlk z Královských Vinohrad, posled­ní celo­ve­čer­ní hra­ný film reži­sé­ra Jana Němce, bude repre­zen­to­vat Českou repub­li­ku v ofi­ci­ál­ní sou­tě­ži Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2016. V auto­bi­o­gra­fic­kém fil­mu legen­dár­ní­ho před­sta­vi­te­le čes­ko­slo­ven­ské nové vlny ztvár­nil hlav­ní roli mla­dé­ho reži­sé­ra Jiří Mádl, alter ego vypra­vě­če si zahrál Karel Roden.  1.klapka, Jiří Mádl, produkční Jakub Pinkava, Jan Němec, Tomáš Michálek (producent) a Tom��š Klein (herec, pomocný režisér) (1)

Reálnými život­ní­mi zážit­ky inspi­ro­va­ný film vol­ně vychá­zí z Němcovy povíd­ko­vé sbír­ky Nepodávej ruku číš­ní­ko­vi a pozo­ru­je jeho život­ní osu­dy od šede­sá­tých let 20. sto­le­tí do sou­čas­nos­ti. „Film má v názvu Vlka, tvo­ra divo­ké­ho, lsti­vé­ho, neo­vla­da­tel­né­ho. Vlk v rou­še berán­čím a nao­pak. Film zachy­cu­je mís­ta činu, auten­tic­ký dia­log, autor­ský komen­tář, archí­vy pra­vé i fal­zi­fi­ká­ty. To, co je ve fil­mu, se sku­teč­ně sta­lo a John Jan to sku­teč­ně pro­žil. I když, prav­da, občas to to tro­chu nafouk­nul.” Jan Němec

„Kromě Cannes se film se natá­čel v Praze, v New Yorku, v Californii, i na fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kam se ve vzpo­mín­ce na Jana Němce sym­bo­lic­ky film vra­cí.“ říká pro­du­cent fil­mu Tomáš Michálek.

Dokončovacích pra­cí se ujal pomoc­ný reži­sér Tomáš Klein spo­lu s dra­ma­tur­gem a kre­a­tiv­ním pro­du­cen­tem Jakubem Felcmanem a stři­ha­čem Josefem Krajbichem, s nimiž Němec pra­co­val na hrubém stři­hu. Kameramanem sním­ku byl Němcův dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Jiří Maxa. Dokončení fil­mu pro­bí­ha­lo za pomo­ci Němcovy man­žel­ky - Ivy Ruszelákové. “Jan Němec při­způ­so­bo­val kine­ma­to­gra­fii těm pro­střed­kům, kte­ré pro něj byly dosa­ži­tel­né, niko­liv nao­pak - žád­ný želez­ný scé­nář, žád­né ustá­le­né vyprá­vě­cí nor­my. Proces vzni­ku fil­mu byl živý a neu­stá­le se pro­mě­ňu­jí­cí proud. Všechno pod­ří­ze­né hlav­ní myš­len­ce, netvo­řil žád­né obskur­ní fil­my pro úzkou sku­pi­nu divá­ků. Tvořil fil­my pro všech­ny, ale tak aby nehyp­no­ti­zo­val, aby budil, pro­vo­ko­val, vzru­šo­val, roz­ru­šo­val.”, uve­dl Jakub Felcman.

Film vzni­kl v pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti MasterFilm v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, post­pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí UPP, fran­couz­skou spo­leč­nos­tí BocaLupo Films a slo­ven­skou Media Film, za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a Audiovizuálního fon­du Slovenské repub­li­ky. “Jan Němec celý svůj život expe­ri­men­to­val s fil­mem a hle­dal jeho hra­ni­ce. Byl to tvůr­čí člo­věk, kte­rý nechtěl, aby film poslou­žil jemu a něja­ké jeho kari­é­ře, ale aby on poslou­žil fil­mu a něco změ­nil, posu­nul… Myslím, že otisk toho vše­ho nese i jeho posled­ní film, na kte­rém měla Česká tele­vi­ze tu čest podí­let se také.” Helena Uldrichová, vedou­cí Filmového cen­t­ra

Do čes­kých film uve­de sní­mek Film Distribution Artcam 15. září 2016.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18550 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71541 KB. | 16.06.2024 - 04:35:03