Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Jurský svět: Nadvláda - 85%

Recenze: Jurský svět: Nadvláda - 85%

JURRASIC PICA
JURRASIC PICA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jurský svět: Nadvláda

03 jwd dm mobile banner 1080x745 rr f01 042722 626af9ed096a3 1

Čtyři roky po záni­ku ost­ro­va Isla Nubar, původ­ní­ho domo­va oživlých jur­ských tvo­rů, se tito tvo­ro­vé mezi­tím zača­li kon­t­ro­lo­va­ně i nekon­t­ro­lo­va­ně roz­mno­žo­vat a v důsled­ku toho si lid­stvo muse­lo zvyk­nout na jejich pří­tom­nost v eko­sys­té­mu, i na to, že už patr­ně nesto­jí na vrcho­lu potrav­ní­ho řetěz­ce. Existují lidé, kte­ří chtě­jí tuhle novou ohrom­nou sílu zne­u­žít pro svůj pro­spěch, a na dru­hé stra­ně lidé, již jim v tom chtě­jí zabrá­nit a sna­ží se udr­žet svět v maxi­mál­ní mož­né rov­no­vá­ze. K nim pat­ří i Owen Grady (Chris Pratt) a jeho pří­tel­ky­ně Claire (Bryce Dallas Howard), kte­ří naby­li pat­řič­né zku­še­nos­ti v prv­ních dvou fil­mech. Doplňují je pak pale­on­to­lo­go­vé Alan Grant (Sam Neill) a Ellie Sattlerová (Laura Dern) a teo­re­tik s nad­hle­dem Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Ti všich­ni se pus­tí do dechbe­rou­cí­ho sou­bo­je s časem, lid­ský­mi i ješ­tě­ří­mi nepřá­te­li, aby se v situ­a­ci, kte­rá je niko­liv za pět, ale za minu­tu dva­náct, poku­si­li o nemož­né........
V roce 1993 se Steven Spielberg cho­pil adap­ta­ce romá­nu Michaela Crichtona s názvem Jurský park a daro­val svě­tu jeden z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů posled­ních 30 let, kte­rý nejen posu­nul tech­no­lo­gie ješ­tě o kus dál, ale před­sta­vil jeden z nej­lep­ších dob­ro­druž­ných bloc­kbus­te­rů všech dob. Železo se při úspě­chu pocho­pi­tel­ně musí kout dokud je žha­vé, pro­to jsme ostat­ně v režii Spielberga v roce 1997 dosta­li pokra­čo­vá­ní s názvem Ztracený svět: Jurský park, v roce 2001 poté Jurský Park 3 v režii Joea Johnsona.
Přes 10 let si násled­ně oži­ve­ní dino­sau­ři dali pau­zu, v roce 2015 je na svět­lo svě­ta vrá­til tepr­ve Jurský svět v režii Colina Trevorrowa. Bravurní start nové kapi­to­ly při masiv­ním úspě­chu (trž­by ve výši 1,6 mili­ar­dy z kin) pocho­pi­tel­ně dohnal hla­vou­ny stu­dia Universal k vybu­do­vá­ní nové tri­lo­gie. V roce 2018 tak došlo na Jurský svět: Zánik říše v režii J. A. Bayony, nyní v roce 2022 je po něja­kých těch covi­do­vých odkla­dech čas nejen zakon­čit tri­lo­gii Jurský svět, ale uzavřít jed­nu vel­kou šes­ti­díl­nou sérii, kte­rá zapo­ča­la v roce 1993. A opět je u toho Colin Trevorrow.

jurassic world dominion trailer spoiler free 1

Byl to prá­vě Trevorrow, kte­rý si v roce 2015 uvě­do­mil sílu nos­tal­gie. A v podob­ném duchu nos­tal­gie jede i u šes­té­ho fil­mu ze série, kte­rý je ješ­tě pod­po­řen návra­tem postav z původ­ní tri­lo­gie. Pátý film v režii J. A. Bayony se poku­sil vydat tak tro­chu svě­žím smě­rem, Trevorrow se ovšem vra­cí k jis­to­tě. Jeho cílem poté bylo vytvo­řit osla­vu celé šes­ti­díl­né série a pře­de­vším se vrá­tit ke koře­nům. Vůbec popr­vé v rám­ci nové tri­lo­gie tak nedo­chá­zí k hrát­kám s hyb­ri­dy typu Indominus Rex či Indoraptor. Především se ovšem nava­zu­je na závěr před­cho­zí­ho fil­mu a nevy­hnu­tel­né kon­fron­ta­ci lid­ské­ho svě­ta s jeho navrá­ti­vší­mi pra­vě­ký­mi oby­va­te­li. A výsled­kem je díky tomu epic­ká akč­ní podí­va­ná, kte­rá netr­pí hlu­chý­mi mís­ty i přes fakt, že trvá 2 hodi­ny a půl.
Už závěr Zániku říše nazna­čil, že dojde k zají­ma­vé kon­fron­ta­ci pra­dáv­ných oby­va­te­lů Země s aktu­ál­ní­mi oby­va­te­li Země a to se více­mé­ně pro­mě­ňu­je ve sku­tek. V jis­tých momen­tech tak doká­že Jurský svět: Nadvláda při­po­me­nout seri­ál Pravěk úto­čí, kde též díky časo­prosto­rým ano­má­li­ím dochá­ze­lo ke kon­fron­ta­cím lidí s pra­vě­ký­mi zví­řa­ty. Jurský svět: Nadvláda tak pou­ka­zu­je na to, jak dino­sau­ři ohro­žu­jí lid­ský svět, stá­va­jí se pocho­pi­tel­ným láka­dlem pro čer­ný trh a pře­de­vším na to, že svět mož­ná díky tomu vše­mu spě­je ke své­mu záni­ku. John Hammond se tak ze záhro­bí oči­vid­ně dočká­vá jis­té­ho napl­ně­ní své vize, těž­ko ovšem říct, jak moc by byl s výsled­kem spo­ko­je­ný. V Jurském svě­tě: Nadvládě ovšem po celou dobu fun­gu­je napě­tí, radost z pro­zkou­má­vá­ní toho­to svě­ta a pře­de­vším leh­ký smu­tek nad fak­tem, že ho není o něco tro­chu.

jurassic world dominion empire 1280x720 1

Stěžejní je fakt, že se skvě­le poda­ři­lo spo­jit do jed­no­ho pří­bě­hu novou i sta­rou gene­ra­ci hrdi­nů. Interakcí dvou gene­ra­cí sice ve finá­le není tolik, kaž­dá z nich ovšem sto­jí za to. Je radost po letech vidět Sama Neilla jako Alana Granta, Lauru Dern jako Ellie Sattlerovou i Jeffa Goldbluma jako Iana Malcolma. Je radost vidět, že z nich nejsou pou­hé fosi­lie pro výsta­vu, ale jsou sku­teč­ně plno­krev­ný­mi posta­va­mi se stě­žej­ní úlo­hou v pří­bě­hu. A je pře­de­vším radost vidět návrat k poci­tům, kte­ré mezi sebou celou dobu Alan a Ellie mají už od prv­ní­ho fil­mu.
Colin Trevorrow je pořád naštěs­tí schop­ný řeme­sl­ník, kte­rý pře­de­vším pořád umí vše budo­vat skr­ze nos­tal­gii. Hodně dělá už iko­nic­ká ústřed­ní melo­die Jurského par­ku od Johna Williamse z původ­ní­ho fil­mu, jakmi­le ovšem dojde na návrat zná­mých postav, odka­zy na ost­rov Isla Numbar či drob­né odka­zy, je to jed­no­du­še tam. Trevorrow i ten­to­krát doká­že vyvo­lat pocit, že se sna­ží o jakési vzdá­ní lás­ky původ­ní­mu kon­cep­tu. Nedá se upřít fakt, že Jurský svět: Nadvláda jede na jis­to­tu, je v jádru pros­tě jen a pou­ze pove­de­ná bloc­kbuste­ro­vá prá­ce a nic víc, i to ovšem někdy samo o sobě sta­čí.

Jurassic World Dominion

Každá akč­ní sek­ven­ce je pove­de­ná, je z ní cítit mini­mál­ní závan sna­hy a i přes fakt, že Trevorrow musí v pod­sta­tě celý balí­ček nápa­dů, kte­rý by utá­hl vlast­ní tri­lo­gii, stme­lit do jed­no­ho fil­mu, pře­ci jen to celé fun­gu­je. Funguje tam i lin­ka malé Maisie v podá­ní Isabelle Sermon ve sna­ze o pát­rá­ní po tom, co je vlast­ně zač, přes­to na tuto lin­ku ve finá­le vlast­ně není dva­krát času. Trevorrow jinak v pod­sta­tě plní sli­by, sna­ží se jít blí­že k původ­ním Jurským par­kům, dino­sau­ři jsou opět skr­ze digi­tál­ní efek­ty vytvo­ře­ní doko­na­le a před­sta­vu­je při­tom hned něko­lik nových dru­hů dino­sau­rů, kte­ří v rám­ci série ješ­tě šan­ci vlézt před reflek­to­ry nedo­sta­li. Hlavní hvězdou ovšem pocho­pi­tel­ně zůstá­vá T-Rex, kte­rá ani ten­to­krát nemů­že při­jít o svou iko­nic­kou pózu.
Dá se roz­hod­ně říci, že poten­ci­ál pro něja­ké ty dal­ší fil­my ze série na mís­tě je, v souč­tu je ovšem nut­no uznat, že Jurský svět: Nadvláda by pře­ci jen mož­ná měl celou sérii zakon­čit. Koncept se zdá v souč­tu totiž pře­ci jen v jádru vyčer­pa­ný, pře­de­vším pro­to, že stě­žej­ní pro­slov Johna Hammonda z původ­ní­ho fil­mu defi­ni­tiv­ně v závě­ru fil­mu zís­ká­vá něja­ký ten obrys. Stejně tak je vidět, že série prak­tic­ky nemá kam nadá­le vyví­jet své stě­žej­ní posta­vy, Owen Grady Chrise Pratta i Claire Dearing Bryce Dallas Howard zůstá­va­jí jen fajn pro­ta­go­nis­ty, jejich posta­vy se ovšem nej­spíš nema­jí kam posou­vat. Nová posta­va Kayly v podá­ní DeWandy Wise poté v souč­tu též zůstá­vá jen fajn hrdin­kou, na jejichž bed­rech by ovšem série nej­spíš série moh­la stát v budouc­nu těž­ko.

dominion

Menší pro­blém poté zůstá­vá i u lid­ských zápo­rá­ků. Z prv­ní­ho fil­mu se vra­cí posta­va Lewise Dodgsona (Campbell Scott v roli nahra­dil Camerona Thora usvěd­če­né­ho ze sexu­ál­ní­ho napa­de­ní 13-leté dív­ky), kte­rá v pod­sta­tě trpí tako­vým jed­no­roz­měr­ným bož­ským kom­plexem, kdy za pozor­nost sto­jí výkon Scotta pře­de­vším v jed­né scé­ně, kdy Dodgsonovi uje­dou ner­vy. Jinak jeho posta­va ovšem též slou­ží pře­de­vším v rám­ci napo­je­ní na původ­ní sérii a jinak doka­zu­je, že jest­li měla tahle série někdy s něčím pro­blém, byli to prá­vě lid­ští zápo­rá­ci (jedi­nou světlou výjim­kou je snad Vincent D’Onofrio z prv­ní­ho Jurského svě­ta).
Jurský svět: Nadvláda je pove­de­ná bloc­kbuste­ro­vá podí­va­ná, kte­rá těží pře­de­vším z nos­tal­gie a schop­nos­ti utáh­nout více pří­bě­ho­vých rovin do jed­no­ho smys­lu­pl­né­ho a kom­pa­ti­bil­ní­ho fil­mu. Kouzlo se ovšem pře­ci jen vytrá­cí, na prv­ní Jurský park ani prv­ní Jurský svět se Nadvláda pocho­pi­tel­ně nechy­tá a v závě­ru nazna­ču­je, že je dost mož­ná ide­ál­ní čas tuto sérii sku­teč­ně ukon­čit (uvi­dí­me až i ten­to­krát pad­ne mili­ar­da, život si pak nej­spíš opět něja­kým způ­so­bem najde ces­tu). Milovníci dino­sau­rů si ovšem i ten­to­krát roz­hod­ně při­jdou na své....


Podívejte se na hodnocení Jurský svět: Nadvláda na Kinoboxu.

Verdikt: 85%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48690 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72023 KB. | 20.07.2024 - 21:20:07