Kritiky.cz > Ze života > RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

RTP online automatů, jejich volatilita a rozptyl

word image 352077 1
word image 352077 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Moderní člo­věk má mož­nost uzavřít něko­lik efek­tiv­ních sázek ke kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. K tomu sta­čí vyu­žít slu­žeb spo­leh­li­vé­ho kasi­na, kte­ré má mezi zákaz­ní­ky dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti a bez­vad­nou pověst.

Výborným řeše­ním by byla návště­va ofi­ci­ál­ní strán­ky MostBet České repub­li­ky, kte­ré fun­gu­jí nepře­tr­ži­tě a jsou dostup­né na všech popu­lár­ních plat­for­mách. Vsadit si může­te na dvě desít­ky spor­tů, kte­ré se pre­zen­tu­jí v pří­mém pře­no­su a v před­zá­pa­se. Na nové zákaz­ní­ky také čeka­jí růz­né bonu­sy.

Při výbě­ru hra­cích auto­ma­tů pro sáze­ní se musí­te sezná­mit s jejich hlav­ní­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi, kte­ré pří­mo ovliv­ní prav­dě­po­dob­nost výhry. Co zna­me­ná RTP ve hrách? To je jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších para­me­t­rů, kte­rý je zohled­něn při výbě­ru výher­ní­ho auto­ma­tu. Návrat k hrá­či je teo­re­tic­ká míra návrat­nos­ti, se kte­rou může návštěv­ník kasi­na počí­tat v pro­ce­su sáze­ní. Který slot pla­tí nej­ví­ce? K tomu musí mít vyso­kou RTP a podob­nou vola­ti­li­tu.

Při sáze­ní na sku­teč­né pení­ze bys­te měli vyu­ží­vat výher­ní auto­ma­ty s návrat­nos­tí mini­mál­ně 96 pro­cent. Je důle­ži­té si pama­to­vat, že tato cha­rak­te­ris­ti­ka bude brá­na v úva­hu pou­ze v pří­pa­dě, že sází­te během dlou­hé rela­ce. Hráči, kte­ří navští­ví kasi­no na 5-10 sázek, nemu­sí pou­ží­vat RTP jako důle­ži­tý para­me­tr výbě­ru.

Dalším uka­za­te­lem je, že nemů­že být více než 100 pro­cent. Nejlepší slo­ty z hle­dis­ka návrat­nos­ti mají návrat­nost hrá­če těs­ně nad 99 pro­cent. Takových stro­jů je oprav­du málo, ale při peč­li­vém pro­stu­do­vá­ní kata­lo­gu se dají najít, stej­ně jako pro­mo code no depo­sit. Tato bonu­so­vá mož­nost vám umož­ní zís­kat ješ­tě více pro­střed­ků na váš účet, aniž bys­te ris­ko­va­li své vlast­ní pení­ze. Zákazníci kasi­na mohou vyu­žít i dal­ší bonu­sy, jako je uví­ta­cí balí­ček nebo cashback za výhod­ných pod­mí­nek.

Co jsou slo­ty RTP? Jedná se o stro­je s nej­vyš­ší návrat­nos­tí. Jsou pre­zen­to­vá­ny v růz­ných kate­go­ri­ích. Díky tomu může­te sázet na výher­ní auto­ma­ty, kte­ré budou plně vyho­vo­vat pre­fe­ren­cím zákaz­ní­ků.

Volatilita a její parametry

Při vývo­ji auto­ma­tů se nut­ně pou­ží­vá gene­rá­tor náhod­ných čísel, kte­rý tvo­ří pla­ce­né kom­bi­na­ce na vál­cích. Co ovliv­ňu­je šan­ce na zís­ká­ní vel­kých výher? Tento para­me­tr bude závi­set na vola­ti­li­tě hra­cích auto­ma­tů, kte­ré se také říká disper­ze. Indikátor může nabý­vat násle­du­jí­cích hod­not:

  • níz­ká;
  • nízká-střední;
  • prů­měr­ná;
  • střed­ně vyso­ká;
  • vyso­ká.

Výherní auto­ma­ty s níz­kou vola­ti­li­tou jsou ide­ál­ní pro začá­teč­ní­ky, kte­ří nechtě­jí ris­ko­vat vel­ké sumy. Parametr posky­tu­je pra­vi­del­né plat­by, i když jejich veli­kost bude poměr­ně níz­ká. Hráči záro­veň nemu­sí čekat něko­lik zato­če­ní, aby zís­ka­li dal­ší jackpot. Vysoká vola­ti­li­ta zna­me­ná zís­ká­ní nej­vyš­ších jackpo­tů v kasi­nu. Vytvoření pla­ce­né kom­bi­na­ce může vyža­do­vat 5-10 oto­če­ní. Proto jsou slo­ty s tako­vou vola­ti­li­tou vhod­něj­ší pro zku­še­né gam­ble­ry, kte­ří mají pat­řič­nou výdrž. Průměrná vola­ti­li­ta udá­vá vyrov­na­nost hlav­ních para­me­t­rů.

Výše výplat bude odpo­ví­dat frek­ven­ci jejich výsky­tu na vál­cích. Největší výhry v kasi­nu může­te zís­kat díky auto­ma­tům, kte­ré mají mož­nost pro­gre­siv­ních jackpo­tů. Ty neu­stá­le ros­tou, pro­to­že část část­ky z kaž­dé sáz­ky jde do cel­ko­vé­ho pri­ze poo­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51900 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71993 KB. | 24.07.2024 - 07:28:55