Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Mají už VR hry své stálice?

Mají už VR hry své stálice?

word image 357204 1
word image 357204 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mají už VR hry své stálice?

Virtuální rea­li­ta dáv­no není obskur­ní odno­ží video­her­ní­ho prů­mys­lu jako na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Když teh­dy Nintendo vyda­lo kon­zo­li Virtual Boy, nevy­pa­da­lo to pro budouc­nost VR úpl­ně dob­ře, nicmé­ně s roz­vo­jem tech­no­lo­gií se uká­za­lo, že to nějak půjde. První komerč­ní úspěch zazna­me­na­ly hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu zhru­ba v roce 2010, kdy se na trhu obje­vil solid­ní head­set Oculus Rift, násle­do­va­ný Oculus Questem, Playstation VR nebo HTC Vive.

Řekněme, že VR hry jsou brá­ny váž­ně tako­vých tři­náct až čtr­náct let, vybu­do­va­ly si pev­nou pozi­ci v her­ním svě­tě a málo­kdo nad jejich význa­mem máv­ne rukou. Otázkou ale je, zda se dá už nyní hovo­řit o tom, že má VR svět své her­ní stá­li­ce. My se domní­vá­me, že ano, a byť tři­náct let není úpl­ně dlou­há doba, na hry, kte­ré pat­ří k his­to­rii vir­tu­ál­ní rea­li­ty, se prá­vě teď podí­vá­me.

Beat Saber

A jak jinak máme začít než kle­no­tem čes­ko­slo­ven­ské scé­ny, že? Titul zalo­že­ný na ryt­mu vyvi­nu­li na Slovensku, vydá­na však byla v Česku. Základem je neo­no­vé pro­stře­dí, ve kte­rém hráč do ryt­mu pís­ní a melo­dií roz­bí­jí svě­tel­ný­mi meči mod­ré a čer­ve­né kost­ky. Právě jed­no­du­chý prin­cip zajis­til hře úspěch spo­leč­ně s tím, že byla na VR trhu jako prv­ní své­ho dru­hu, respek­ti­ve prv­ní v tako­vé kva­li­tě.

Beat Saber si rych­le zajis­til popu­la­ri­tu po celém svě­tě a dnes je sku­teč­nou kla­si­kou VR svě­ta. Vyhrál něko­lik cen nejen v kate­go­rii VR her, navíc si oblí­be­nost udr­žu­je díky dostup­ným módům a balíč­kům s nový­mi skladba­mi. Na začát­ku totiž nabí­zel ori­gi­nál­ní skla­dy od Jaroslava Becka, poslé­ze ale při­by­ly pís­ně od kapel jako Green Day, Linkin Park a v roce 2023 Queen.

PokerStars VR

Na prv­ní dobrou by mož­ná člo­vě­ka nena­padlo, že prá­vě karet­ní hra bude pat­řit mezi stá­li­ce VR scé­ny, jen­že onli­ne poker dosá­hl v posled­ních letech obrov­ské popu­la­ri­ty, a ta spí­še ros­te, než jak­ko­liv upa­dá. Navíc prá­vě VR pro­stře­dí dodá­vá hře to, co u běž­né­ho onli­ne hra­ní může někdo postrá­dat, a sice atmo­sfé­ru kasi­na a cel­ko­vě vizu­ál­ní vje­my pro­stře­dí. Na vze­stup VR zare­a­go­va­ly také někte­ré spo­leč­nos­ti, kte­ré lidem nabíd­ly VR vari­an­tu svých slu­žeb, tudíž si sta­čí pro jis­to­tu nastu­do­vat pra­vi­dla poke­ru pro začá­teč­ní­ky, pří­pad­ně pokro­či­lí urči­tě nic nezka­zí tím, když se pře­svěd­čí, že nic neza­po­mně­li.

Společnost PokerStars na poptáv­ku zare­a­go­va­la v roce 2018, kdy svou vyda­la svou VR ver­zi, kte­rá si rych­le zís­ka­la na obli­bu, a to i na plat­for­mě Twitch v rám­ci stre­a­mo­vá­ní. Dostupná je na Oculus a Steam VR a k dis­po­zi­ci je něko­lik vari­an­tu poke­ru, leč samo­zřej­mě tou nej­hra­něj­ší je Texas Holdem.

Half-Life Alyx

Jestli něja­ká hra uká­za­la skep­ti­kům, čeho je VR pro­stře­dí schop­né, byl to prá­vě Half-Life Alyx z roku 2020. Ačkoliv už dří­ve vychá­ze­ly kva­lit­ní titu­ly pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu, až stu­dio Valve oprav­du uká­za­lo, jak vypa­dá hra děla­ná přes­ně pro VR, jak per­fekt­ně doká­že vyu­žít jeho výho­dy, vtáh­nout člo­vě­ka do děje a úžas­ně vysta­vět atmo­sfé­ru. Sice se jed­ná o stří­leč­ku kom­bi­no­va­nou s logic­ký­mi hádan­ka­mi a sur­vi­val horo­rem, což samo­zřej­mě není pro kaž­dé­ho, přes­to si zís­ka­la prak­tic­ky všech­ny, co se do ní kdy pus­ti­li.

Navíc vývo­já­ři těži­li z toho, že pro svůj hlav­ní VR pro­jekt vyu­ži­li legen­dár­ní sérii, jež sice byla roky u ledu, i to ale k popu­la­ri­tě pomoh­lo. Hráči totiž byli po novém obsa­hu z pro­stře­dí Half-Lifeu tak hla­do­ví, že byli ochot­ní si kvů­li tomu head­set i hru kou­pit bez zavá­há­ní. Z pohle­du Valve šlo vlast­ně o geni­ál­ní tah. Momentálně je Half-Life Alyx už v češ­ti­ně, stej­ně jako tře­ba nově Assassin’s Creed: Valhalla.

Keep Talking & Nobody Explodes

Mohli bychom se zamě­řit na něko­lik spor­tov­ních her, dodat dal­ší karet­ní nebo pohy­bo­vé, pro­to­že na úrov­ni kla­sik se tako­vých her nachá­zí více, abychom ale kro­mě zmí­ně­ných zahr­nu­li i vylo­že­ně humor­ný titul, zmiň­me se na konec o Keep Talking & Nobody Explodes. Sice vyšla i na PC, leč co si bude­me poví­dat, mož­nost držet bom­bu v rukách, otá­čet jí a šikov­ně se ji sna­žit zne­škod­nit vlast­ní­mi prs­ty je pře­ci jen něco jiné­ho než vyu­ži­tí myši.

Hra od stu­dia Steel Crate Games vyšla v roce 2018 a oka­mži­tě si zís­ka­la hrá­če díky neotře­lé­mu kon­cep­tu, kdy jeden hráč drží v ruce bom­bu a za vede­ní dru­hé­ho hrá­če se ji sna­ží zne­škod­nit. V ces­tě mu sto­jí něko­lik typů puzz­lů, kte­ré musí své­mu spo­lu­hrá­či rych­le a přes­ně popsat, aby ten mu mohl pomo­cí manu­á­lu správ­ně radit. Jedná se o jed­nu z nej­ob­lí­be­něj­ších a roz­hod­ně nej­o­ri­gi­nál­něj­ších her na VR, a tudíž s čis­tým srd­cem může­me říct, že roz­hod­ně kla­si­kou mezi VR titu­ly je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63932 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71882 KB. | 28.02.2024 - 03:46:06