Kritiky.cz > Ze života > Online hry jsou zábava, ne nemoc

Online hry jsou zábava, ne nemoc

Fotka od englishlikeanative z Pixabay
Fotka od englishlikeanative z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Hraní onli­ne her bylo po mno­ho let pova­žo­vá­no za nemoc, kte­rá způ­so­bu­je, že lidé jsou aso­ci­ál­něj­ší a trpí depre­se­mi. Měli také vět­ší prav­dě­po­dob­nost nad­váhy, pro­to­že tělo trá­vi­lo hod­ně času bez pohy­bu. Nyní se již usku­teč­ni­lo mno­ho výzku­mů, kte­ré uká­za­ly, že video­hry doká­ží člo­vě­ka pozi­tiv­ně ovliv­nit, udě­lat ho šťast­něj­ším, a záro­veň zlep­šit jeho fyzic­kou a men­tál­ní kon­di­ci. Je to také skvě­lý způ­sob rela­xa­ce a odbou­rá­ní stre­su po nároč­ném dni v prá­ci. Existuje mno­ho her, kte­ré roz­ví­je­jí myš­le­ní a logi­ku, tak­že nelze říci, že jsou škod­li­vé.

Výhody online her

Je vel­mi důle­ži­té najít spo­leh­li­vý por­tál (napří­klad https://mostbet-prihlaseni.cz/), kte­rý vám nabíd­ne vel­ký výběr her z růz­ných oblas­tí. Může jít o stra­te­gie, úko­ly, logic­ké úlo­hy, kasi­na, her­ny atd. Takové hry pozi­tiv­ně ovliv­ňu­jí nejen vaši nála­du, ale také růz­né mozko­vé funk­ce, jako je napří­klad roz­ho­do­vá­ní. Lidé, kte­ří hra­jí onli­ne hry, se v živo­tě roz­ho­du­jí rych­le­ji než ti, kte­ří je nehra­jí. Zkušení hrá­či jsou pozor­něj­ší, tak­že si vší­ma­jí více věcí, kte­ré je obklo­pu­jí.

Virtuální hry nejsou nemo­cí, i když mlu­ví­me o hazard­ních hrách. Záleží na tom, jaký má člo­věk vztah ke hrám. Pokud si kaž­dý den po prá­ci zahra­je na hodi­nu, aby si ule­vil od stre­su, bude to pro něj nej­vý­hod­něj­ší způ­sob, jak se zba­vit svých myš­le­nek a odvést pozor­nost od kaž­do­den­ních pro­blé­mů. Pokud hra­je celý den, utrá­cí sku­teč­né pení­ze nebo si bere půjč­ky, jed­ná se o váž­nou nemoc. Existují také agre­siv­ní hry, kte­ré člo­vě­ka zner­vóz­ňu­jí a podráž­dě­jí.

Existuje však mno­ho vzdě­lá­va­cích her, kte­ré jsou uži­teč­né i pro děti. Oblast vir­tu­ál­ních her se nyní aktiv­ně roz­ví­jí a kon­ku­ren­ce je vel­mi vyso­ká. Různé plat­for­my by měly svým hrá­čům nabíd­nout více skvě­lých funk­cí, aby necho­di­li k podob­ným zdro­jům. Jedná se o jed­no­du­ché roz­hra­ní s jas­ný­mi a pozi­tiv­ní­mi prv­ky a vel­kým kata­lo­gem růz­ných her. Pokud máte na výběr, urči­tě si najde­te něco vhod­né­ho a vzru­šu­jí­cí­ho pro sebe.

Počítačové hry nejsou tak špat­né, jak je čas­to pre­zen­to­vá­no v růz­ných stu­di­ích a obvi­ňo­vá­no ze všech špat­ných udá­los­tí na svě­tě. Pokud ovšem nezná­te meze a nechá­te se video­hra­mi pří­liš unést, nebu­dou vám při­ná­šet žád­ný uži­tek. Pokud ke hrám při­stu­pu­je­te s roz­mys­lem, neřa­dí­te je nad všech­no ostat­ní, nene­chá­vá­te své hlav­ní život­ní úko­ly stra­nou a dbá­te na své zdra­ví a rodi­nu, pak žád­ná počí­ta­čo­vá hra nezpů­so­bí váž­né potí­že. A v někte­rých pří­pa­dech se tato zába­va může stát záchran­ným lanem, kte­ré vám umož­ní unik­nout z neu­stá­lé­ho sho­nu, zejmé­na v dneš­ní těž­ké době.

Vzrušující zábava kdykoli

Moderní onli­ne hry mají mobil­ní adap­ta­ci, tak­že nejste závis­lí na domá­cím počí­ta­či. Otevřete si ji na svém chyt­rém tele­fo­nu nebo table­tu a rela­xuj­te během pra­cov­ní pře­stáv­ky nebo ces­tou do prá­ce. Parádní rea­lis­tic­ká gra­fi­ka a úžas­ný hudeb­ní dopro­vod vám ote­vřou nové svě­ty, kte­ré ohro­mí vaši před­sta­vi­vost. I když máte rádi jed­no­du­chou hru Solitaire nebo vás uklid­ňu­je hra Ninja Fruit, vaše oblí­be­né hry budou vždy k dis­po­zi­ci.

Počítačové hry nejsou nemoc, zejmé­na pokud jste sil­ná osob­nost, kte­rá ví, kdy pře­stat. Každé povo­lá­ní se může stát závis­los­tí, zále­ží na vašem pří­stu­pu k němu. Užívejte si hry jako způ­sob, jak se zba­vit stre­su, a bude­te se cítit zábav­ně a pozi­tiv­ně. Můžete také zavo­lat svým přá­te­lům a zahrát si spo­leč­ně; bude to skvě­lá alter­na­ti­va k nud­né­mu veče­ru s šál­kem čaje. V onli­ne hrách se vždy najdou tací, kte­ří budou kazit nála­du nejen sobě, ale i ostat­ním. Snažte se tako­vým oso­bám vyhnout.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72885 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72141 KB. | 22.04.2024 - 14:26:25