Kritiky.cz > Ze života > Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stromy na zahradě...
Ovocné stromy na zahradě...
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé zahra­dy. Když se podí­vá­me na škol­ky ovoc­ných stro­mů, nabíd­ka je oprav­du pes­t­rá a může­me si vybrat mezi růz­ný­mi dru­hy a odrů­da­mi. Jak tedy správ­ně vybrat ovoc­né stro­my pro naši zahra­du a jak se o ně sta­rat?

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé zahra­dy. Když se podí­vá­me na škol­ky ovoc­ných stro­mů, nabíd­ka je oprav­du pes­t­rá a může­me si vybrat mezi růz­ný­mi dru­hy a odrů­da­mi. Jak tedy správ­ně vybrat ovoc­né stro­my pro naši zahra­du a jak se o ně sta­rat?

Ovocné stromy na zahradě

Nejdříve bychom měli zvá­žit, jaký pro­stor máme k dis­po­zi­ci. Pokud máme men­ší zahra­du, může­me sáh­nout po tzv. sloup­co­vi­tých ovoc­ných stro­mech, kte­ré ros­tou do výš­ky a mají kom­pakt­ní tvar koru­ny. Tyto stro­my lze pěs­to­vat i ve vel­kých kvě­ti­ná­čích na tera­sách či bal­ko­nech. Naopak pokud máme dosta­tek pro­sto­ru, může­me si dovo­lit pěs­to­vat i více dru­hů ovoc­ných stro­mů. Dalším fak­to­rem je kli­ma v oblas­ti, kde žije­me. Některé odrů­dy ovoc­ných stro­mů jsou nároč­něj­ší na tep­lo­tu a vlh­kost, jiné zase sne­sou i chlad­něj­ší pod­ne­bí. V škol­kách ovoc­ných stro­mů se může­me pora­dit s odbor­ní­ky, kte­ří nám pomo­hou vybrat vhod­né odrů­dy pro naše pod­mín­ky. Když už máme vybra­né ovoc­né stro­my, je čas na jejich výsad­bu. Ideálním obdo­bím pro výsad­bu ovoc­ných strom­ků je jaro nebo pod­zim. Při výsad­bě bychom měli dbát na dosta­teč­nou vzdá­le­nost mezi jed­not­li­vý­mi stro­my, aby měly dosta­tek pro­sto­ru pro růst a roz­voj koru­ny. Také je důle­ži­té zvo­lit správ­né mís­to na zahra­dě – ovoc­né stro­my potře­bu­jí dosta­tek slun­ce a živin.

Jedním z oblí­be­ných ovoc­ných stro­mů jsou jab­lo­ně. Tyto stro­my nejen­že posky­tu­jí chut­né jabl­ka, ale také jsou vel­mi deko­ra­tiv­ní a mohou být pěs­to­vá­ny ve tva­ru keře nebo jako soli­tér­ní stro­my. Jabloně jsou poměr­ně nená­roč­né na péči a dob­ře sná­še­jí i mír­né mra­zy. Přesto je důle­ži­té vybrat správ­ný druh pro kon­krét­ní pod­mín­ky – někte­ré odrů­dy potře­bu­jí více slun­ce, jiné zase lépe sná­še­jí vlh­ko. Dalším oblí­be­ným ovoc­ným stro­mem je hru­šeň. Hrušně jsou podob­ně jako jab­lo­ně vel­mi deko­ra­tiv­ní a posky­tu­jí chut­né plo­dy. Přestože mají hruš­ně rády slun­né polo­hy, sne­sou i stin­něj­ší mís­ta. Důležité je však zajis­tit jim dosta­tek vláhy, pro­to­že trpí suchem. Třešně a viš­ně jsou dal­ší oblí­be­né ovoc­né stro­my pro zahra­dy. Tyto stro­my posky­tu­jí nejen chut­né plo­dy, ale také krás­né kve­te­ní na jaře. Třešně a viš­ně vyža­du­jí slun­né polo­hy a dob­ře pro­pust­né půdy. Je důle­ži­té pra­vi­del­ně je zavla­žo­vat, zejmé­na v obdo­bí plo­de­ní. Maliny, ostru­ži­ny a jiné keřo­vi­té ovo­ce jsou také skvě­lým doplň­kem zahra­dy. Tyto rost­li­ny se snad­no pěs­tu­jí a posky­tu­jí boha­tou úro­du ovo­ce. Navíc mohou být pou­ži­ty jako živý plot nebo k zakry­tí nevzhled­ných čás­ti zahra­dy.

Péče o ovoc­né stro­my zahr­nu­je pra­vi­del­nou záliv­ku, zejmé­na v obdo­bí sucha. Dále je tře­ba pro­vá­dět řez a tva­ro­vá­ní koru­ny, aby byl růst rov­no­měr­ný a plo­dy dob­ře dozrá­va­ly. Nezapomeňte také na hno­je­ní – ide­ál­ní je pou­žít kom­post nebo spe­ci­ál­ní hno­ji­vo pro ovoc­né stro­my. Bohužel se ovoc­ným stro­mům někdy nevy­hnou cho­ro­by a škůd­ci. V tako­vém pří­pa­dě je důle­ži­té včas zasáh­nout a pou­žít vhod­né pro­střed­ky na ochra­nu rost­lin. V škol­kách ovoc­ných stro­mů nám rádi pora­dí, jaké pří­prav­ky pou­žít a jak postu­po­vat při léč­bě. Když už máme ovoc­né stro­my krás­ně zako­ře­ně­né na naší zahra­dě, může­me se těšit na prv­ní plo­dy. Ať už jde o slad­ké třeš­ně, šťav­na­tá jabl­ka či aro­ma­tic­ké meruň­ky, kaž­dý kou­sek ovo­ce bude odmě­nou za veš­ke­rou péči a trpě­li­vost.

Na trhu najde­me i růz­né saze­ni­ce ovoc­ných stro­mů, kte­ré jsou urče­ny pro rych­lej­ší pěs­to­vá­ní. Tyto saze­ni­ce jsou již před­pěs­to­va­né ve škol­ce a mají vyš­ší výsad­bo­vý věk, což zna­me­ná, že začnou plo­dit dří­ve než kla­sic­ké saze­ni­ce. Ať už se roz­hod­ne­te pro kla­sic­ké ovoc­né stro­my nebo saze­ni­ce ovoc­ných stro­mů, důle­ži­té je peč­li­vě zvá­žit výběr odrůd a loka­li­tu na zahra­dě. S tro­chou trpě­li­vos­ti a péče se pak může­te těšit na boha­tou úro­du chut­né­ho ovo­ce pří­mo ze své zahra­dy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52796 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72186 KB. | 22.04.2024 - 09:43:54