Kritiky.cz > Názory a komentáře > Přijímačky na FAMU

Přijímačky na FAMU

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte ten pocit, kdy něco vidí­te či sly­ší­te, a řek­ne­te si: To bych zvlá­dl taky, a lépe. Například, když člo­věk sle­du­je čes­ký film. To se i sám od sebe v hla­vě zro­dí otaz­ník: „Co je na tom za Umění?“ Často si tuto otáz­ku kla­du a těž­ko hle­dám odpo­věď. A co to tedy zku­sit změ­nit? Ano?! Asi nej­lep­ší ces­tou je dou­fej­me stu­di­um. Pražská FAMU má his­to­rii, punc, dob­ré záze­mí a jmé­no. Chcete-li býti těmi s nej­hlav­něj­ším slo­vem, smě­řuj­te své kro­ky na obor režie. Stačí nato­čit dese­ti minu­to­vý fil­mík, napsat povíd­ku, a úva­hu nad pojmem „fil­mo­vá režie“, poslat to vše jako domá­cí prá­ce a čekat. Abstraktně si před­stav­me, že máte talent, fil­mo­vé cítě­ní, skvě­lou před­sta­vi­vost a spi­so­va­tel­ské nadá­ní, vhod­ný věk, minu­lost pro­vě­ře­nou živo­tem, že postu­pu­je­te do dru­hé­ho kola na písem­né tes­ty. A jak vypa­da­jí tako­vé tes­ty, jenž jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní? Jsou těž­ké, pro něko­ho leh­ké, jsou důle­ži­té a vlast­ně ani moc ne, je to jen náčr­tek Vás samot­ných, je to jen něco, co o Vás moc neřek­ne (?) Hodně štěs­tí:
Napište, kdo jsou násle­du­jí­cí osob­nos­ti. U reži­sé­rů (či pří­pad­ně jiných fil­ma­řů) a spi­so­va­te­lů se pokus­te dopl­nit ale­spoň tři jejich díla a dobo­vé zařa­ze­ní. U auto­rů z výtvar­né­ho umě­ní a hud­by doplň­te jejich dobo­vé a slo­ho­vé (či jiné bliž­ší ) urče­ní (Přiklad: Claude Debussy – pře­lom 19. a 20.století, impre­si­o­nis­mus). U všech auto­rů doplň­te odkud pochá­ze­jí či v jakém stá­tu pře­váž­ně žili nebo s jakou kul­tu­rou jsou nej­sil­ně­ji pro­vá­zá­ni.

Emile Zola
Jan Mukařovský
Henri Alekan
Andre Bazin
Martin Luther
Kabaret Voltaire
Agnes Varda
John Cage
Dismas Šlambor
Joe Jenčík
Jiří Cieslar
Jean Gaspar Debureau
Claude Levi-Strauss
Alexander Kluge
Krzysztof Zanussi
Jacques Tati
Jean Renoir
Egon Schiele
Stendhal
Béla Bartók
Josef Koudelka
Marcel Proust
Arvo Part
Gustav Mahler
Arthur Rimbaud

Vysvětlete pojmy - jestli­že mají i jiné význa­my nebo se týka­jí více obo­rů, objas­ně­te i to. Případně vyjme­nuj­te před­sta­vi­te­le a jejich díla.

1/ osví­cen­ství
2/ opor­tu­nis­mus
3/ rapi­d­mon­táž
4/ poe­ti­ka
5/ Jugendstill
6/ post­mo­der­nis­mus
7/ rakurz
8 / Ponrepo
9/ moder­nis­mus
10/ expre­se
11/ Kulešovův efekt
12/ dia­lek­ti­ka
13/ ste­a­dy­cam
14/ struk­tu­ra­lis­mus
15/ meto­ny­mie
16/ anar­chie
17/ sar­kas­mus

Napište kdo jsou násle­du­jí­cí osob­nos­ti (jejich nej­vý­znač­něj­ší fil­my - fil­my, kte­ré jste vidě­li, označ­te) a jaký je jejich pří­nos (tedy ne pou­ze, kdo jsou) kine­ma­to­gra­fii:

1/ Miklós Jancsó
2/ Jean-Luc Godard
3/ Robert Bresson
4/ Alfred Hitchcock
5/ Sergej M. Ejzenštejn

Jmenujte auto­ry těch­to děl a při­bliž­né vro­če­ní (např. 50.léta), pokud se nabí­zí, tak i více mož­nos­tí. V pří­pa­dě, že se jed­ná o adap­ta­ci jiné­ho díla, napiš­te auto­ra před­lo­hy. Vymezte téma­ta (tedy ne popis děje!) uve­de­ných děl.

1/ Snídaně v trá­vě
2/ Bouře
3/ Božská kome­die
4/ Canterburské povíd­ky
5/ Poetika
6/ Solaris
7/ Foucaultovo kyva­dlo
8/ Kat a blá­zen
9/ Tak pra­vil Zarathustra
10/ Ziggy Stardust
11/Asanace
12/Odyssesus
13/Avignonské sle­čin­ky
14/Playtime
15/Chrám Matky Boží v Paříži
16/Kachní polév­ka
17/Médea
18/Guernica
19/Na krás­ném mod­rém Dunaji

Pojmenujte nej­vý­še 5 slo­vy téma násle­du­jí­cích fil­mů ( ne popis děje).

Ovoce stro­mů raj­ských jíme
Saló aneb 120 dní Sodomy
Matrix
Nebe nad Berlínem
Spalovač mrt­vol
Zvětšenina

(část z tes­tů z při­jí­ma­cí­ho roku 2005 na kated­ru režie)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • House of 9 (2005)20. listopadu 2012 House of 9 (2005) Pojde si zahrát hru o pět milionů. Jediné, co musíte udělat, je přežít ostatní! Setkáváme se s filmem, který na jedné straně připomíná reality show Vyvolení, Big Brother a na druhé SAW […] Posted in Horory
  • Jester (Puppet Master)15. listopadu 2011 Jester (Puppet Master) Zatímco ostatní loutky bojovaly a vraždily, on se staral o zábavu. Tato loutka se v žádném dílu naplno neprojevila a přesto si zahrála ve všech dílech Puppet Master, protože se stala […] Posted in Horory
  • 10 Cloverfield Lane (2016)24. srpna 2016 10 Cloverfield Lane (2016)  Dokáže vás bunkr ochránit před apokalypsou? Snad ano, ale snažte se raději nebýt v přítomnosti Johna Goodmana!   Michelle po hádce se snoubencem nasedne do automobilu a […] Posted in Horory
  • Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement12. května 2019 Titulky k American Housewife S03E21 - Locked In The Basement Na scéně se opět vyskytne Katieina úhlavní nepřítelkyně Chloe Brown Muellerová. Jelikož její dcera Penny je nejlepší kamarádka Anny-Kat, Katie je nucena se s Chloe Brown Muellerovou vídat, […] Posted in Titulky
  • Watchers (1988)11. ledna 2015 Watchers (1988) Při výbuchu tajné laboratoře se na svobodu dostávají dva pokusné subjekty. Zatímco jeden z nich je mírumilovný a přítulný pes, ten druhý je nemilosrdný zabiják. V tajné […] Posted in Horory
  • Låt den rätte komma in (2008)26. února 2018 Låt den rätte komma in (2008) Švédské upíří drama, které se snaží zaútočit především na vaše city… Dvanáctiletý Oskar žije se svou matkou na jednom ze Stockholmských sídlišť. Plachý chlapec však […] Posted in Horory
  • Black Widow – Recenze – 60%11. července 2021 Black Widow – Recenze – 60% Na akčním superhrdinském filmu Black Widow je nejvíce zvláštní jeho nezvládnuté načasování. A tím není myšleno to, že kvůli pandemii vstoupil do kin po více jak ročním odkladu, nýbrž to, […] Posted in Filmové recenze
  • William Hurt: Osobní cesta k filmovému průlomu a herectví s hlubokým významem21. března 2024 William Hurt: Osobní cesta k filmovému průlomu a herectví s hlubokým významem William Hurt ve filmu Změna stavu (1980): "Paddy Chayefsky vyjadřoval myšlenky, které předběhly svou dobu. Molekulární biologie a kvantová fyzika, zdroje altruismu, pojem lásky nad […] Posted in Zajímavosti
  • Remedy Entertaiment po CrossfireX rozjíždí produkci nové AAA hry. Jde o projekt, který vydá Epic Games. Spekuluje se, že jde o A...14. května 2021 Remedy Entertaiment po CrossfireX rozjíždí produkci nové AAA hry. Jde o projekt, který vydá Epic Games. Spekuluje se, že jde o A... Remedy Entertaiment po CrossfireX rozjíždí produkci nové AAA hry. Jde o projekt, který vydá Epic Games. Spekuluje se, že jde o Alana Wakea 2. Informace vyplývají z finanční zprávy finské […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Čtenářská výzva 201619. ledna 2016 Čtenářská výzva 2016 Jestliže máte rádi knihy stejně jako my, neměli byste promarnit jedinečnou soutěž na databazeknih.cz. Redakce pro všechny milovníky knih připravila seznam dvaceti knih, které si sami […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35668 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71959 KB. | 21.04.2024 - 20:16:43