Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce

Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce

1 4
1 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní vetře­lec, nato­če­ný Rydley Scottem roku 1979 se stal kul­tov­ním sním­kem, na kte­rý fanouš­ci žán­ru sci-fi neda­jí dopus­tit. Dlouhá léta to pak vypa­da­lo, že reži­sér nemá sebe­men­ší zájem o návrat k uni­ver­su mon­ster s kyse­li­nou mís­to krve, když tu se náh­le zača­lo mlu­vit o preque­lu Vetřelce, mís­to kte­ré­ho však nako­nec vzni­kl mno­hý­mi nená­vi­dě­ný a zavr­ho­va­ný sní­mek Prometheus.

Prometheus sku­teč­ně preque­lem byl, ovšem spí­še tako­vým hod­ně vol­ným. Režisér se v něm zamě­řil hlav­ně na otáz­ku, kde se ono slav­né mon­strum vza­lo a kdo jej vlast­ně stvo­řil, což se v zása­dě poved­lo a odpo­vě­di bychom se měli dočkat v jeho pokra­čo­vá­ní. Filmu Prometheus bylo fanouš­ky ovšem vel­mi vyčí­tá­no, že v něm vlast­ně chy­bí onen iko­nic­ký xeno­mor­ph, ano na kon­ci se sice obje­vi­lo něja­ké podiv­né stvo­ře­ní,  do děsi­vos­ti ono­ho staré­ho mon­stra, zná­mé­ho z původ­ní­ho fil­mu měl ovšem hod­ně dale­ko.

4
Vetřelec z fil­mo­vé­ho pokra­čo­vá­ní Vetřelci.

Vše by se ale mělo změ­nit v pokra­čo­vá­ní, kte­ré pone­se název Alien: Covenant. Ridley Scott se totiž nedáv­no nechal sly­šet, že v novém díle se slav­ný vetře­lec vrá­tí v plné krá­se. „Tentokrát tam bude vše. Vajíčko, face­hu­g­ger, chest­burs­ter, a pak i sám vel­ký chla­pec“, uve­dl reži­sér v jed­nom z nedáv­ných roz­ho­vo­rů. Podtitul Covenant má odka­zo­vat na kolo­ni­zač­ní vesmír­nou loď, jejíž posád­ka se vydá­vá do vzdá­le­ných míst gala­xie, kte­ré pova­žu­je za nezma­po­va­ný ráj. Netuší ovšem, že mís­to ono­ho ráje na ni čeká tem­ný svět, na němž nara­zí na andro­i­da Davida, zná­mé­ho z Promethea, kte­ré­ho by měl i zde ztvár­nit Michael Fassbender. Více k záplet­ce nové­ho vetřel­čí­ho fil­mu zatím zná­mo není, ovšem pod­le nej­no­věj­ších zpráv se ve fil­mu neob­je­ví posta­va dok­tor­ky Elizabeth Shawové, kte­rou v Prometheovi ztvár­ni­la Noomi Rapace. Ta jako jedi­ná s andro­i­dem Davidem pře­ži­la před­cho­zí díl.

3
Noomi Rapace jako dok­tor­ka Elizabeth Shaw

Podle nej­no­věj­ších zpráv to má svůj důvod. Nový Vetřelec se totiž bude ode­hrá­vat deset let po udá­los­tech z Promethea, David tak jako andro­id doká­zal ve vesmí­ru lehce pře­žít, ovšem s Elizabeth je to poně­kud jiné. Můžeme tedy zatím jen spe­ku­lo­vat, jest­li tvůr­ci necha­jí posta­vu dok­tor­ky Shawové zemřít, nebo zda je ztra­ce­na nezná­mo kde a vrá­tí se v někte­rém z dal­ších dílů. Ano, sly­ší­te správ­ně. Ridley Scott totiž také ozná­mil, že krom Alien: Revenant chys­tá ješ­tě dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní, v nichž chce pří­mo navá­zat na udá­los­ti z prv­ní­ho Vetřelce z roku 1979. Dále také potvr­dil, že natá­če­ní nové­ho Aliena začne už v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku v Austrálii a pre­mi­é­ra se před­běž­ně plá­nu­je na 6. říj­na roku 2017. Máme se tedy roz­hod­ně na co těšit.

2

Zdroje: holly­wo­od­re­por­ter


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45058 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72293 KB. | 22.05.2024 - 12:43:43