Kritiky.cz > Články autora:Pavel 'Stanjah' Staněk

Far Cry Primal – Recenze

Herní série Far Cry nás ve video­her­ním svě­tě dopro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, kte­rý se pře­kva­pi­vě obje­vil zhru­ba čtr­náct měsí­ců po vydá­ní  dílu čtvté­ho.... Read more »

Barevné spektrum Stanleyho Kubricka

Marc Anhony Figueras vytvo­řil vel­mi zají­ma­vé, čtyř­mi­nu­to­vé video, obsa­hu­jí­cí zábě­ry z těch nej­slav­něj­ších fil­mů reži­sé­ra Stanleyho Kubricka. Sestřih Kubrickových fil­mů názor­ně doku­men­tu­je izo­lo­va­né či domi­nant­ní pou­ží­vá­ní jed­not­li­vých barev (čer­ve­ná, mod­rá, žlu­tá,... Read more »

Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neuvěřitelný životní příběh

Životopisné kni­hy jsem si v posled­ní době vel­mi oblí­bil, a tak když jsem obje­vil kni­hu od Arnolda Schwarzeneggera, oka­mži­tě jsem si ji poří­dil. Read more »

Terminátor 2 se vrátí ve 3D

James Cameron už dlou­hou dobu mlu­ví o mož­nos­ti návra­tu Terminátora 2 do kin ve 3D. Po úspě­chu 3D ver­ze Cameronova kul­tov­ní­ho Titanicu, kte­rý skli­dil obrov­ský úspěch a jen v čín­ských kinech utr­žil neu­vě­ři­tel­ných... Read more »

Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah

Letní olym­pij­ské hry začí­na­jí v bra­zil­ské met­ro­po­li Rio De Janeiro už v sobo­tu a Overwatch si ten­to spor­tov­ní svá­tek nene­chá ujít. Tvůrci z Blizzardu si ke své onli­ne stří­leč­ce při­pra­vi­li pro fanouš­ky spe­ci­ál­ní... Read more »

Zemřela producentka Julie Pain, dlouholetá spolupracovnice Ridleyho Scotta

Julie Pain, drži­tel­ka pres­tiž­ní ceny Emmy a pro­du­cent­ka, více než pat­náct let řídí­cí Londýnské ope­ra­ce pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Ridleyho Scotta, pod­leh­la 15. červ­na krát­ké­mu boji s rako­vi­nou. Bylo jí 64 let. Svou kari­é­ru... Read more »

Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi

Po roz­ší­ře­ní s podti­tu­lem Srdce z kame­ne jsme se před nece­lým měsí­cem dočka­li  posled­ní­ho roz­ší­ře­ní pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesou­cí­ho jmé­no O víně a krvi. A na začá­tek je rov­nou potře­ba říci,... Read more »

David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft

Režisér fil­mo­vé­ho Warcraftu, Duncan Jones, se v roz­ho­vo­ru pro The Daily Beast podě­lil o krás­ný pří­běh ze své­ho sou­kro­mé­ho živo­ta. Syn hudeb­ní­ka Davida Bowieho v roz­ho­vo­ru vzpo­mí­nal na oka­mžik, kdy těs­ně před... Read more »

Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?

Téměř s želez­nou pra­vi­del­nos­tí se rok co rok v kinech obje­vu­jí zají­ma­vé fil­mo­vé poči­ny, kte­ré vznik­ly na zákla­dě kniž­ních, nebo komik­so­vých před­loh. Rok 2016 v tom­to smě­ru nijak neza­os­tá­vá a fil­mo­vá stu­dia nám... Read more »

Nové informace ze světa Vetřelce

V posled­ní době se začí­na­jí obje­vo­vat nové zprá­vy o při­pra­vo­va­ných fil­mech se zná­mým xeno­mor­phem v hlav­ní roli. První ze dvo­ji­ce nových vetřel­čích fil­mů pone­se název Alien: Covenant, při­čemž podti­tul Covenant odka­zu­je na... Read more »

Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou

Vývojářské stu­dio Gearbox ofi­ci­ál­ně potvr­di­lo pří­pra­vy tře­tích Borderlands. Jejich vývoj začne hned, jakmi­le vývo­já­ři dokon­čí prá­ce na Battleborn a jeho DLC. Randy Pitchford, ředi­tel stu­dia Gearbox, řekl: „Není žád­ným tajem­stvím,... Read more »

Spin-off hry Legacy of Kain, Nosgoth, zrušen

Nosgoth, kom­pe­ti­tiv­ní mul­tipla­ye­ro­vý spin-off hry Legacy of Kain byl zru­šen. Vydavatel Square-Enix řekl, že vol­ně dostup­ná hra lidí pro­ti upí­rům nebu­de vydá­na, i když už strá­vi­la rok na Steamu v před­čas­ném... Read more »

Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk

Howard Berk, scé­náris­ta, jenž napsal mimo jiné scé­nář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epi­zo­dy detek­tiv­ní­ho seri­á­lu Columbo, film Mission: Impossible a McMillan & Wife, zemřel při­ro­ze­nou smr­tí... Read more »

Kolektiv autorů – České Budějovice pod hákovým křížem

Kniha České Budějovice pod háko­vým kří­žem, kte­rou při­pra­vil osmi­člen­ný kolek­tiv auto­rů z řad pro­fe­si­o­nál­ních his­to­ri­ků a jejich ama­tér­ských kole­gů popi­su­je, jak se žilo v jiho­čes­ké met­ro­po­li za dob nacis­tic­ké oku­pa­ce ve čty­ři­cá­tých... Read more »

Ve hře Hobo: Tough Life se hráči stanou bezdomovci

Herní vývo­já­ři z T4J a Moravia Tales při­pra­vu­jí nový RPG titul, ve kte­rém si hrá­či vyzkou­še­jí jaké to je být bez­do­mov­cem v našem hlav­ním měs­tě. Ve hře Hobo: Tough Life na vás... Read more »

Může Batman skutečně přemoci Supermana?

Tak to je otáz­ka, kte­rá je téměř stej­ně sta­rá jako samot­ný Batman a Superman. Může tedy Batman v sou­bo­ji jeden na jed­no­ho Supermana sku­teč­ně pora­zit? Téměř kaž­dý fanou­šek těch­to komik­so­vých hrdi­nů má... Read more »

Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

První roz­ší­ře­ní ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podti­tu­lem Srdce z kame­ne sice vyšlo už na kon­ci loň­ské­ho roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebu­de se tedy jed­nat... Read more »

Nový update GTA 5 Online přináší spoustu nového obsahu

Rockstar Games zve­řej­ni­li dal­ší infor­ma­ce o novém upda­tu ke hře GTA Online, jme­nu­je se Lowrider: Custom Classics, ten při­ná­ší nové mož­nos­ti úprav růz­ných vozů. Dále nabí­zí i nové zbra­ně, kte­ré je mož­né vyu­ží­vat... Read more »

Indiana Jones 5 je ohlášen na rok 2019

Už od loň­ské­ho roku se v moři inter­ne­tu obje­vo­va­li zvěs­ti o novém dob­ro­društví slav­né­ho arche­o­lo­ga Indiana Jonese. Nyní jsou zvěs­ti ofi­ci­ál­ně potvr­ze­ny, nový Indiana Jones nás čeká v roce 2019, a dočká­me se... Read more »

Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny

Herní spo­leč­nos­ti Obsidian a Paradox Interactive v úte­rý ozná­mi­li svůj nový pro­jekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude ode­hrá­vat ve fan­ta­sy svě­tě, kte­rý utr­pěl obrov­ské ško­dy díky masiv­ní­mu kon­flik­tu mezi dob­rem... Read more »

Autor Metra 2033 se dohodl s producenty na filmovém zpracování

Hollywoodští tvůr­ci pra­cu­jí na fil­mo­vém zpra­co­vá­ní slav­né kni­hy Metro 2033, na jejíž moti­vy vznik­ly i úspěš­né video­her­ní adap­ta­ce. Producenti Michael De Luca a Stephen L’Heureux se spo­ji­li s auto­rem kni­hy Dmitry Glukhovskym,... Read more »

Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft

Třiadvacetiletá hereč­ka zau­ja­la svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začí­na­jí obje­vo­vat spe­ku­la­ce o jejím dal­ším herec­kém angaž­má, kon­krét­ně v rebo­o­tu série Tomb Raider, kde by měla ztvár­nit hlav­ní posta­vu... Read more »

Ondřej Kundra – Putinovi agenti

Redaktor týde­ní­ku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové kni­ze nazva­né Putinovi agen­ti aneb Jak ruš­tí špi­o­ni kra­dou naše tajem­ství, vydá­vá do poli­tic­kých vod na sto­pu rus­kých agen­tů usi­lu­jí­cích... Read more »

V nové Pobřežní hlídce se dočkáme i Hasselhoffa

Když se popr­vé obje­vi­ly zprá­vy o chys­ta­né rein­kar­na­ci kul­tov­ní Pobřežní hlíd­ky, mno­zí to chá­pa­li doslo­va jako špat­ný vtip. Ovšem po potvr­ze­ní prv­ních herec­kých jmen, mezi kte­ré pat­ří mimo jiné Zac Efron,... Read more »

Open beta k Overwatch už v květnu

Také se těší­te na plá­no­va­nou novin­ku Overwatch od stu­dia Blizzard? Pokud ano, tak se může­te začít těšit na kvě­ten letoš­ní­ho roku. Podle všech dostup­ných infor­ma­cí to zatím vypa­dá, že... Read more »

Muž na laně - 7/10

Filmový reži­sér Robert Zemeckis má na svém kon­tě celou řadu úspěš­ných sním­ků, mezi kte­ré pat­ří napří­klad Forrest Gump, Návrat do budouc­nos­ti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlav­ní roli. Na kon­ci... Read more »

Podpora modů pro Fallout 4 bude spuštěna v dubnu

Bethesda koneč­ně zve­řej­ni­la infor­ma­ce o koneč­ném spuš­tě­ní ofi­ci­ál­ní pod­po­ry modů pro svůj post-apo RPG titul Fallout 4. Z původ­ně plá­no­va­né­ho začát­ku letoš­ní­ho roku se nako­nec vyklu­bal až duben, auto­ři toto čeká­ní... Read more »

Zajímavá adventura A Place for the Unwilling vstoupila na Kickstarter

Všichni fanouš­ci adven­tur by teď měli zbyst­řit. Na Kickstarteru se totiž obje­vi­la zbru­su nová adven­tu­ra, ve kte­ré nás tvůr­ci posta­ví do role jed­no­ho oby­va­te­le měs­ta. Tohle měs­to má ovšem... Read more »

Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny

To, že stu­dio Paramount Pictures při­pra­vu­je pokra­čo­vá­ní fil­mu Želvy Ninja se ví už del­ší dobu, nyní se ale může­me koneč­ně podí­vat na pla­ká­ty, kde uvi­dí­me, jak budou naši hrdi­no­vé... Read more »

Do českých kin se vrací filmové klasiky

Nejlepší pro­ži­tek fil­mo­vé podí­va­né je na sto pro­cent v kině, doma se může­te sna­žit sebe­ví­ce, ale téměř nikdy si neod­ne­se­te tako­vý záži­tek jako prá­vě z kina. Není sice pro­blém si zajít... Read more »

Rydley Scott má v plánu návrat vetřelce

Původní vetře­lec, nato­če­ný Rydley Scottem roku 1979 se stal kul­tov­ním sním­kem, na kte­rý fanouš­ci žán­ru sci-fi neda­jí dopus­tit. Dlouhá léta to pak vypa­da­lo, že reži­sér nemá sebe­men­ší zájem o návrat... Read more »

Dreamfall Chapters změna enginu velmi prospěla

Vývojáři z nor­ské­ho stu­dia Red Thread Games se toho nebá­li. Nestává se totiž pří­liš čas­to, že by se v prů­bě­hu vývo­je a postup­né­ho vydá­vá­ní hry po epi­zo­dách měnil her­ní engi­ne. Vývojáři se však... Read more »

Creed 2 by mohl jít do kin už příští rok

Boxerský sní­mek Creed zazna­me­nal mimo­řád­ný úspěch, jehož dovr­še­ním bylo oce­ně­ní Sylvestra Stalloneho Zlatým gló­bem a násled­ná nomi­na­ce na osca­ra za ved­lej­ší roli. Není tedy divu, že se brzy dočká­me i jeho... Read more »

Thriller The Official Secrets nabídne hvězdné herecké obsazení

Nový špi­o­náž­ní thriller reži­sé­ra Justina Chadwicka, kte­rý se pro­sla­vil hlav­ně díky his­to­ric­ké­mu dra­ma­tu Králova pří­zeň z roku 2008, před­sta­ví vskut­ku hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. Svou účast ve fil­mu potvr­di­li slav­né osob­nos­ti,... Read more »

Očekávaný dokumentární film Archa světel a stínů by měl vyjít už letos

Nový, vel­mi oče­ká­va­ný doku­men­tár­ní sní­mek reži­sé­ra Jana Svatoše by se měl dočkat pre­mi­é­ry už letos. Tento jedi­neč­ný doku­ment divá­kům před­sta­ví dílo a odkaz ame­ric­kých dob­ro­dru­hů, fil­ma­řů a spi­so­va­te­lů, man­že­lů Johnsonových. Jan... Read more »

Příběh loga filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer

Každý fil­mo­vý fanou­šek musí znát slav­né logo s iko­nic­kým řvou­cím lvem spo­leč­nos­ti Metro-Goldwyn-Mayer. Řvoucí lev obklo­pe­ný kru­hem z fil­mo­vé pás­ky se před začát­kem kaž­dé­ho fil­mu této spo­leč­nos­ti pohy­bu­je již od její­ho... Read more »

Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly

Téměř kaž­dý, kdo popr­vé viděl nové Star Wars, byl jis­tě osl­něn vel­ko­le­pou fil­mo­vou podí­va­nou a zamě­řo­val se pou­ze na hlav­ní děj. Pokud jste ale film vidě­li zno­vu, urči­tě jste si... Read more »

Duke Nukem oslavil dvacet let

Před dva­ce­ti lety, přes­ně­ji 29. led­na 1996 vyšla jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších a také dosti kon­tro­verz­ních 3D akč­ních her vůbec. Ano, řeč je o dnes již legen­dár­ní akč­ní stří­leč­ce Duke Nukem 3D, kte­rá v té... Read more »

Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí

Leonardo DiCaprio není jen uzná­va­ným a talen­to­va­ným her­cem, znám je také svou akti­vi­tou na poli ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Právě život­ní pro­stře­dí bylo důvo­dem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hla­vou... Read more »

Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény

NewGame není nově při­pra­vo­va­ná hra, jak by si mno­zí moh­li mys­let, jed­ná se totiž o fil­mo­vý pro­jekt, kte­rý se nedáv­no obje­vil na webu Startovač.cz. Pokud se tedy auto­ro­vi toho­to pro­jek­tu... Read more »

Blade Runner se dočká pokračování

Konečně jsme se dočka­li, pro­dukč­ní fir­ma Alcon Entertainment totiž defi­ni­tiv­ně potvr­di­la zprá­vu o pokra­čo­vá­ní jed­no­ho z nej­slav­něj­ších sci-fi vůbec. Natáčení dru­hé­ho Blade Runnera začne už letos v létě, ovšem ne pod tak­tov­kou... Read more »

Uplynulo 15 let od vydání legendárního RPG Gothic

Když v roce 2001 vývo­jář­ské stu­dio Piranha Bytes vyda­lo hru Gothic, nikdo jis­tě netu­šil, jaký se z toho­to akč­ní­ho RPG postu­pem času sta­ne hit. Hráč byl doslo­va vho­zen do úžas­né­ho fan­ta­sy... Read more »

Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna

Chystá se nový, humo­rem nabi­tý film, ve kte­rém zno­vu uvi­dí­me jed­nu z neji­ko­nič­těj­ších dvo­jic na poli humo­ru, a to dvo­ji­ci komi­ků Laurela a Hardyho. Tento nový celo­ve­čer­ní film pone­se jmé­no Stan &... Read more »

Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?

Leonardo DiCaprio má letos našlápnu­to k zís­ká­ní vysně­né­ho osca­ra, díky hlav­ní roli ve fil­mu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však dopo­sud neby­la v pří­pa­dě toho­to oce­ně­ní pří­liš naklo­ně­na. V před­cho­zích letech byl... Read more »

Historie předávání cen Golden Globe Awards

Před něko­li­ka dny jsme se dozvě­dě­li výsled­ky již tři­a­se­dm­de­sá­té­ho roč­ní­ku udě­lo­vá­ní pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, kte­ré slou­ží jako tako­vá před­zvěst pro udí­le­ní slav­ných Oscarů. Tyto... Read more »

Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

V Los Angeles letos Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů opět po roce udí­le­la fil­mo­vým a tele­viz­ním tvůr­cům pres­tiž­ní oce­ně­ní Zlatý gló­bus. V kate­go­rii nej­lep­ší film – dra­ma zví­tě­zil sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání se tře­mi... Read more »

Rise of the Tomb Raider vyjde na PC 28. ledna

Vydání nové­ho pokra­čo­vá­ní Tomb Raidera pro PC se kva­pem blí­ží. Původně exklu­ziv­ní titul pro kon­zo­le Xbox nyní míří i k PC hrá­čům, kte­ří se tak budou moci po hla­vě vrh­nout do nových dob­ro­druž­ství Lary... Read more »
Stránka načtena za 3,02193 s | počet dotazů: 233 | paměť: 49142 KB. | 16.04.2024 - 19:52:42