Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec: Covenant

Vetřelec: Covenant

VC
VC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejnovější Vetřelec Vetřelec: Covenant pokra­ču­je v zave­de­ném sty­lu „polo“ rema­ků, kdy se vez­mou noví her­ci, nové digi­tál­ní tech­no­lo­gie a kolem toho se vysta­ví pří­běh, kte­rý postup pří­bě­hu bere od pra­pů­vod­ních fil­mů. Nezklamalo to ve Star Wars, tak to ani nezkla­me v novém Vetřelci. Když se do toho zamí­chá ješ­tě pří­běh Promethea andro­i­da Davida, tak to není přes­ná kopie, jak by se dalo brát.

Příběh se od dob prv­ní­ho Vetřelce moc nezmě­nil, zno­vu se na začát­ku fil­mu pro­bu­dí posád­ka, ten­to­krát ne v kli­du, ale po lod­ní havá­rii, zno­vu najdou oby­va­tel­nou pla­ne­tu a zno­vu se tam vydá­va­jí. A víte, jak to zase skon­čí, sko­ro celá posád­ka umře a zlí Vetřelci jsou zabi­ti.

Příběh je to zná­mý a po pro­jek­ci fil­mu jsem si uvě­do­mil, že mně nic pře­kva­pi­vé­ho nepře­kva­pi­lo. Stalo se, co jsem čekal a oče­ká­val. Mám nasle­do­va­né všech­ny „kva­lit­ní“ fil­my o Vetřelcích a bohu­žel se jed­ná spí­še o Promethea, kte­rý nám dal otáz­ku jak vlast­ně Vetřelci vznik­li. Vetřelec: Covernant nám to pros­tě už koneč­ně vysvět­lí bez žád­ných kom­pli­ko­va­nos­tí.

Herecké osa­zen­stvo je napros­to vyho­vu­jí­cí, pros­tě růz­né rasy, různá nábo­žen­ství i zku­še­nos­ti, pros­tě maso na poráž­ku, aniž bychom se o nich něco dozvě­dě­li.  Tentokrát se posád­ka ani nestih­ne pro­bu­dit a jejich veli­tel už je mrt­vý, za což sta­čí nej­vět­ší hvězdě, Jamesu Francovi, díky, že sti­hl umřít  hned na počát­ku.

Kdo nej­ví­ce drží film na kva­li­tě je  Michael Fassbender, kte­rý doká­zal vlo­žit  do své dvoj­ro­le Davida a Waltera vlo­žit nej­ví­ce cha­risma­tu. Další pořád mají co hrát, pří­pad­ně před čím utí­kat.

Vetřelce si také dost uži­je­me, jak před­ve­třel­čí for­mu z Promethea, tak Vetřelce z původ­ních fil­mů. Vše už bez pro­blé­mů doká­žou šikov­né ruce tvůr­ců CGI zdár­ně vytvo­řit, aniž by muse­li shá­nět vyso­ké­ho a štíhlé­ho her­ce. Už všech­ny fil­my zná­te, tak už pro Vás pros­tě vesmír­ný zabi­ják není nezná­mý, a tak si vychut­ná­te všech­ny detai­ly, jak si pře­je­te.

Nový Vetřelec není za tak špat­ný film, jak by se asi moh­lo zdát, sice nemá na ani jeden z Vetřelcí tetra­lo­gie, ale lep­ší než Prometheus, a šikov­ně pro­po­ju­je uni­ver­sum Prometheus s Vetřelec fil­my. Je za nim vidět hod­ně prá­ce a hod­ně zku­še­nos­ti, jak od reži­sé­ra, tak od her­ců a tvůr­ců vše­mož­ných pří­šer a detai­lů.

Kdyby neměl žád­né lep­ší brat­říč­ky, tak by se jed­na­lo a dob­ře pro­myš­le­né sci-fi o vesmír­ném ezá­ko­vi, ale jakmi­le má v rodi­ně dost vel­mi slav­ných fil­mů, tak to má váž­ně těž­ké, je to pros­tě ten samý pří­pad jako Hobit vrs Pán Prstenů, nebo jak Harry Potter a Fantastická zví­řa­ta. Už žád­ný dal­ší film do zave­de­né série už nebu­de nikdy lep­ší než fil­my, co při­šli před ním. Everest byl už poko­řen a výš už pros­tě jít nelze.


70 %

Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Vetřelec: Covenant na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83847 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72158 KB. | 24.06.2024 - 06:32:43