Kritiky.cz > Recenze knih > POLOHY LÁSKY. Antologie romantických a erotických povídek

POLOHY LÁSKY. Antologie romantických a erotických povídek

Polohy lásky
Polohy lásky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V posled­ní době se u nás roz­tr­hl pytel s kva­lit­ní­mi ero­tic­ký­mi romá­ny, a i když jich mám také pár už načte­no, tak i přes­to čas od času sáh­nu pro odleh­če­ní a uvol­ně­ní po krat­ší for­mě jako je napří­klad kni­ha „POLOHY LÁSKY. Antologie roman­tic­kých a ero­tic­kých poví­dek“.

„S lás­kou se to má podob­ně jako s oříš­ky v čoko­lá­dě: nikdy jich není dost, ale sta­čí i pou­há hrst­ka a svět je hned mno­hem krás­něj­ším mís­tem k živo­tu. Rozhodli jsme se pro­to, že vám tro­chu těch oříš­ků té lás­ky nabíd­ne­me. Pod rouš­kou noci jsme se vplí­ži­li do bytů, vil a haci­end čes­kých spi­so­va­te­lů, a zatím­co lite­rá­ti spa­li, nená­pad­ně jsme jim pro­hra­ba­li šuplí­ky. Objevili jsme v nich spous­ty skry­tých kle­no­tů.... dosud nezve­řej­ně­né tex­ty..... a nej­lep­ší roman­tic­ké a ero­tic­ké povíd­ky vám při­ná­ší­me v této anto­lo­gii...“

Jak už sám název napo­ví­dá, o lech­ti­vé čte­ní tu není nou­ze. Kniha obsa­hu­je cel­kem 17 kra­tič­kých poví­dek od nej­růz­něj­ších auto­rů, někte­ré z poví­dek jsou více či méně zda­ři­lé, ale to vůbec neva­dí, na své si při­jde roz­hod­ně kaž­dý. A na jaké povíd­ky se může­te těšit?

Jsou jimi: Instruktor na jed­nu noc, Skleník, Co uši nesly­ší, The Final Conutdown, Maličkosti, Všebarevný vír, Deštěm za dob­ro­druž­stvím, Toužení, Prostě doko­na­lý, Lilek, Má milá s man­dlo­vý­ma oči­ma, Spisovna, Psáno štět­cem, Školní výlet, Postel plná šeří­ků, Dopis a Narozeninová osla­va.

Všechny povíd­ky jsou vel­mi čti­vé a vel­mi rych­le se dosta­ne­te k „jádru pud­la“. Některé z nich zavá­ní vel­kým nábo­jem ero­ti­ky a sexu, jiné nao­pak jen pou­hý­mi roman­tic­ký­mi názna­ky, ale jed­no mají všech­ny povíd­ky spo­leč­né, mají své jedi­neč­né kouz­lo, pro kte­ré sto­jí za to si je pře­číst. 

V kni­ze „Polohy lás­ky“ se kaž­dý čte­nář vel­mi rych­le zori­en­tu­je, neboť jed­not­li­vé povíd­ky jsou pře­hled­ně oddě­le­né názvem kaž­dé z nich, a navíc pro lep­ší ori­en­ta­ci je v záhla­ví na kaž­dé strán­ce naho­ře vle­vo uve­de­no jmé­no auto­ra kon­krét­ní povíd­ky a napra­vo naho­ře pak název aktu­ál­ní povíd­ky.

Polohy lás­ky je odde­cho­vé čte­ní pro všech­ny ty, kte­ří se rádi čer­ve­na­jí a necha­jí se tak tro­chu uná­šet na vlnách „lech­ti­vé“ fan­ta­zie.  Aneb, jak říká nej­slav­něj­ší výrok Perre Corneilla: „Nejopojnější jsou ty sny, sně­né s ote­vře­ný­ma oči­ma.“

Takže s chu­tí do čte­ní a půl je už hoto­vo....

 

POLOHY LÁSKY

Antologie roman­tic­kých a ero­tic­kých poví­dek

Sestavili: Pavel Mondschein a Martina Máta Nosková

Text: Kolektiv auto­rů 2022

Grafická úpra­va: Martina Máta Nosková

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

1. elek­tro­nic­ké vydá­ní

Česky

Počet stran: 212

ISBN: 978-80-281-0789-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78816 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71649 KB. | 19.06.2024 - 22:45:31