Kritiky.cz > Recenze knih > Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

A101B0N0009505 V
A101B0N0009505 V
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší. 

Norah Chambersová má osmi­le­tou dce­ru a nemoc­né­ho man­že­la. Posadí svou dce­ru na loď vyplou­va­jí­cí ze Singapuru, aby ji ochrá­ni­la před zuří­cí vál­kou. Vyvstane ji před oči­ma myš­len­ka, že ji mož­ná vidí napo­sle­dy. Nesta Jamesová je zdra­vot­ní sest­ra a chce pra­co­vat v armá­dě a pečo­vat o nemoc­né vojá­ky. Ocitá se na palubě lodi Vyner Brooke spo­leč­ně s Norah. Jejich loď bom­bar­du­jí vojá­ci a nako­nec ztros­ko­ta­jí. Japonci je ale obje­ví a zavřou je do zaja­tec­ké­ho tábo­ra, kde žijí ve straš­ných pod­mín­kách.  Den co den boju­jí o svůj holý život. Pomáhají si navzá­jem, obje­vu­jí v sobě neče­ka­nou odva­hu, sta­teč­nost i sílu bojo­vat a pře­žít. Jak to nako­nec vše dopad­ne, to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do vel­mi sil­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu, kte­rý se vám zary­je pod kůži.

Román Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem zachy­cu­je na osu­du sku­teč­ných postav dosud ne zce­la zná­mé his­to­ric­ké udá­los­ti. Vypráví pří­běh aus­tral­ských zdra­vot­ních sester, žen i dětí, kte­ré po poto­pe­ní a bom­bar­do­vá­ní lodě Vyner Brooke se ocit­ly na japon­ském ost­ro­vě Sumatra a byli zaja­ti Japonci.

Kniha o obrov­ské síle, lid­ské odol­nos­ti, pod­po­ře i souná­le­ži­tos­ti, pře­žít v opra­vu extrém­ních pod­mín­kách, o přá­tel­ství i nesku­teč­né sta­teč­nos­ti. Autorka má obrov­skou schop­nost vás vtáh­nout do děje a jen tak nene­chat být.

Román byl pro mě vel­mi emo­ci­ál­ním zážit­kem zuří­cí vál­ky, bru­ta­li­ty Japonské armá­dy, nemo­ci jako byla malárie, horeč­ka den­gue. Dále také nesku­teč­ný strach, co bude zít­ra, ubí­je­jí­cí vedro, nevhod­né hygi­e­nic­ké pod­mín­ky, ale i šíří­cí se zápach. Ženy vyrá­bě­li kří­že pro své zemře­lé, pohřbí­va­li je, vyrý­va­li jim ini­ci­á­ly do kří­žů…

Román z japon­ské­ho zaja­tec­ké­ho tábo­ra od autor­ky best­selle­ru Tatér z Osvětimi.

Kniha má 336 stran, na začát­ku je pro­log, kni­ha je roz­dě­le­na na tři čás­ti, 23 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem, poznám­kou autor­ky, doslo­vem a podě­ko­vá­ním. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nic nečet­la a musím to roz­hod­ně napra­vit. I když vím o kni­hách, jako je Tatér z Osvětimi, či Cilčina ces­ta, pro­za­tím jsem nemě­la mož­nost se k nim dostat. Jelikož mám ráda romá­ny z váleč­ných dob, urči­tě se na Heather Morrisovou zamě­řím, aby mě neu­nik­la dal­ší její novin­ka.

Vychází jako e-kniha i audi­ok­ni­ha.

Kniha vychá­zí 14.3.2024.

Několik slov o autor­ce:

Heather Morrisová se naro­di­la na Novém Zélandu. Je autor­kou svě­to­vé­ho best­selle­ru Tatér z Osvětimi. Její váš­ní jsou pří­běhy o pře­ži­tí, nezlom­nos­ti a nadě­ji. V roce 2003, kdy pra­co­va­la v nemoc­ni­ci v Melbourne, se sezná­mi­la s postar­ším pánem, kte­rý jí prý „může vyprá­vět pozo­ru­hod­ný pří­běh“. Den, kdy se setka­la s Lalem Sokolovem, zna­me­nal pro oba vel­kou život­ní změ­nu. Jejich přá­tel­ství síli­lo a Lale se vydal na ces­tu sebezpy­to­vá­ní. Heather se svě­řil i s těmi nej­ni­ter­něj­ší­mi podrob­nost­mi své­ho živo­ta za holo­caus­tu. Heather původ­ně napsa­la Laleho pří­běh jako diva­del­ní hru, za kte­rou zís­ka­la význam­ná oce­ně­ní v mezi­ná­rod­ních sou­tě­žích, a tepr­ve potom ji pře­psa­la do své­ho prv­ní­ho romá­nu Tatér z Osvětimi. Pokračování úspěš­né kni­hy nese název Tatér z Osvětimi: Cilčina ces­ta. Třetím romá­nem Heather Morrisové jsou Tři sest­ry.

Ukázka z kni­hy:

V roce 1941 vstou­pi­lo do dru­hé svě­to­vé vál­ky Japonsko. Dobylo ost­ro­vy v Pacifiku, pro­nik­lo do Britského Malajska a 15.února 1942 doby­lo brit­skou kolo­nii Singapur.

Obchodní loď Vyner Brooke, kte­rá odvá­že­la ze Singapuru zou­fa­lé uprch­lí­ky, se sta­la ter­čem bom­bar­do­vá­ní japon­ským letec­tvem. Během něko­li­ka hodin leže­la zni­če­ná na moř­ském dně.

Mnoho pře­ži­vších se doká­za­lo dostat až na odleh­lý indonéský ost­rov Sumatra. Brzy nato je zaja­li Japonci, oddě­li­li ženy a děti od mužů a všech­ny posla­li do tábo­rů pro váleč­né zajat­ce ukry­tých hlu­bo­ko v džun­g­li, spo­leč­ně se stov­ka­mi dal­ších, kte­ří postu­pu­jí­cí armá­dě pad­li do rukou. V zaja­tec­kých tábo­rech pano­va­ly hlad, bru­ta­li­ta a nemo­ci.

Zajatkyně se stě­ho­va­ly z jed­no­ho tábo­ra do dru­hé­ho. Bojovaly v džun­g­li o pře­ži­tí více než tři a půl roku. Toto je jejich pří­běh.

 

Autorka: Heather Morrisová

Přeložila: Adéla Kadlecová

Žánr: román, svě­to­vá his­to­rie

Vydáno: 2024, Vydalo nakla­da­tel­ství CPress Brno, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 336

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN: 978-80-00-07270-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01741 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71748 KB. | 19.06.2024 - 18:50:50