Kritiky.cz > Domácí rady > Sex se přesouvá stále více i na internet

Sex se přesouvá stále více i na internet

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny.

Sex je při­ro­ze­nou sou­čás­tí našich živo­tů. V dobách, kdy jsme ješ­tě nezna­li vir­tu­ál­ní svět, se řešil pou­ze tvá­ří v tvář, ale dnes se stá­vá jed­ním z hlav­ních témat inter­ne­tu. A to v růz­ných for­mách. Jednak jako téma dis­ku­sí na soci­ál­ních sítích či inter­ne­to­vých sezna­mo­va­cích por­tá­lech, tak i jeho hle­dá­ní, čas­to i za finanč­ní odmě­nu. Právě kata­log eskor­tů pře­ží­vá v inter­ne­to­vém svě­tě revo­lu­ci, jeli­kož zájem­cům o tyto služ­by a jejich posky­to­va­te­lem při­ná­ší znač­nou míru ano­ny­mi­ty.

Sex služ­by zůstá­va­jí, mění se způ­so­by jejich hle­dá­ní a nabí­ze­ní

Sexuální služ­by exis­tu­jí od teh­dy, jak exis­tu­je samot­né lid­stvo. Jen se časem změ­ni­la for­ma odmě­ny a také způ­sob, jakým jsou vyhle­dá­vá­ny. Zejména v 90. letech popu­lár­ní pri­vá­ty či sex domy ustu­pu­jí do poza­dí a muži pře­stá­va­jí být oblí­be­né. Rovněž i pro­slu­lé uli­ce vět­ších měst, kte­ré se po setmě­ní měni­ly na hlav­ní rajón dám vyko­ná­va­jí­cích nej­star­ší řemes­lo na svě­tě. I sex služ­by se totiž při­způ­so­bi­ly době a dnes vyu­ží­va­jí jako hlav­ní kanál inter­net. A není se čemu divit. Právě pro jejich pre­zen­ta­ci, a také vyhle­dá­vá­ní, je pro­stře­dí onli­ne svě­ta jako stvo­ře­né.

Proč si pla­ce­ný sex s inter­ne­tem tak rozu­mí?

Pro lidi, kte­ří sex nabí­ze­jí jest­li hle­da­jí je to zejmé­na ano­ny­mi­ta, kte­rá je důle­ži­tá. Nikdo totiž nechce, aby se ostat­ní dozvě­dě­li, že dotyč­ný člo­věk sex nabí­zí, pří­pad­ně si za něj pla­tí. A prá­vě inter­net tuto ano­ny­mi­tu nabí­zí. Není šan­ce, že vás někdo uvi­dí v ero­tic­kém salo­nu či na uli­ci. Jednoduše, vše zůstá­vá taj­né a ukry­té jen v komu­ni­ka­ci mezi dvě­ma lid­mi. Výhodou je také poho­dl­nost, pro­to­že sex se dá najít z prá­ce, z domu, jed­no­du­še kde­ko­li se nachá­zí­te. Stejně také pro­stor inter­ne­tu nezná čas, a pro­to je to, v kte­rou hodi­nu se sex řeší, už v rukou dotyč­ných osob. I toto vše při­spí­vá ke stá­le vět­ší­mu pře­su­nu témat kolem sexu a sexu jako tako­vé­ho prá­vě na inter­net. Klidně si tak může­te vybrat hol­ky na sex v Praze nebo hol­ky na sex v Brně z pohod­lí Vašeho domo­va.

Dvě základ­ní mož­nos­ti hle­dá­ní sexu za pení­ze na inter­ne­tu

Při hle­dá­ní sexu za pení­ze na inter­ne­tu exis­tu­jí dva způ­so­by - buď ho hle­dat na sezna­mo­va­cích por­tá­lech, kde tako­vé služ­by nabí­zí ne málo lidí, pří­pad­ně navští­vit výluč­ně na to spe­ci­a­li­zo­va­né strán­ky, kte­ré sou­stře­dí inze­rá­ty „pro­fe­si­o­ná­lů“. A to jak ano­nym­ní, tak i pří­mé s fot­ka­mi, v závis­los­ti, zda dotyč­ná oso­ba nemá pro­blém s pre­zen­to­vá­ním sebe samé. Z hle­dis­ka zacho­vá­ní ano­ny­mi­ty je roz­hod­ně výhod­něj­ší for­mou dru­há mož­nost, pro­to­že při ní se výraz­ně eli­mi­nu­jí rizi­ka. Máte totiž vět­ší jis­to­tu, že na dru­hé stra­ně se nachá­zí přes­ně ta dotyč­ná či dotyč­ný, se kte­rou / kte­rým jste ved­li roz­ho­vor. Rovněž i men­ší rizi­ko momen­tu pře­kva­pe­ní, že se v koneč­ném důsled­ku setká­te s někým, koho jste mož­ná již před tím zna­li. Je však tře­ba hle­dat na por­tá­lech, kte­ré nejsou již na prv­ní pohled pode­zře­lé a vzbu­zu­jí nejis­to­tu.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58966 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72038 KB. | 21.04.2024 - 19:41:34