Kritiky.cz > Články > Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004

Mezinárodní festival leteckých filmů - 30.9.-7.10.2004

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošní tře­tí roč­ník Mezinárodního fes­ti­va­lu letec­kých fil­mů pro­běh­ne v Praze ve dnech 30. září až 7. říj­na 2004 v kině Village Cinemas Anděl. Nesoutěžní fil­mo­vá pře­hlíd­ka je urče­na pře­de­vším pří­z­niv­cům a fanouškům létá­ní, leta­del, pilo­tů a vůbec vše­ho, co je s téma­ti­kou spo­je­no.

Program festivalu je rozdělen do tří hlavních sekcí Hraný film, Dokumentární film a Národní letectví a dalších sekcí pod názvy Retrospektiva Vladimíra Síse, Retrospektiva Čeňka Duby, Z vojenských archivů, sekce HBO a Pod hedvábným vrchlíkem.

V sek­ci hra­ných fil­mů jsou zařa­ze­ny fil­my z celé­ho svě­ta s danou téma­ti­kou bez ome­ze­ní doby a mís­ta jejich vzni­ku. Nejstarší film, kte­rý bude v rám­ci fes­ti­va­lu před­sta­ven, pochá­zí z roku 1917. Diváci tak budou mít mož­nost spat­řit nejen vývoj fil­mu jako tako­vé­ho a fil­mo­vé hvězdy ze jme­no­va­né­ho obdo­bí, ale zejmé­na  letou­ny v jejich reál­né podo­bě a dobo­vých reá­li­ích.

Kromě řady doku­men­tár­ních fil­mů, kte­ré i v letoš­ním roce obsa­hu­jí někte­ré sku­teč­né „per­ly“, tedy sním­ky, kte­ré má veřej­nost mož­nost spat­řit popr­vé, jsou v této sek­ci uve­de­ny i retrospek­ti­vy dvou význam­ných čes­ko­slo­ven­ských letec­kých fil­mo­vých tvůr­ců. Je pro nás vel­kou ctí, že může­me pre­zen­to­vat letec­kou tvor­bu reži­sé­rů Vladimíra Síse a Čeňka Duby.

V rám­ci sek­ce „Národní letec­tví“ v letoš­ním roce před­sta­ví země, zná­má u nás spí­še zla­tem a čoko­lá­dou – Švýcarsko.

Během sed­mi dnů mohou návštěv­ní­ci vidět více než 100 fil­mů, mezi nimi napří­klad írán­ský film „Útok na H 3“ nebo čes­ko­slo­ven­ský film „Únos“ od autor­ské dvo­ji­ce Ján Kadár a Elmar Klos.

Neméně důle­ži­tou sou­čás­tí fes­ti­va­lu je dopro­vod­ný pro­gram, v jehož rám­ci pro­běh­ne napří­klad kon­fe­ren­ce s názvem Systém letec­ké záchran­né služ­by a repa­tri­ač­ních letů v České repub­li­ce. Rádi bychom upo­zor­ni­li na oje­di­ně­lé setká­ní s vojen­ský­mi pilo­ty, účast­ní­ky Suezského kon­flik­tu z roku 1956. Vzhledem k tomu, že podob­né setká­ní v minu­los­ti ješ­tě nepro­běh­lo, před­po­klá­dá­me, že o něj bude mimo­řád­ný zájem doma i v zahra­ni­čí. Diváci se mohou těšit také na výsta­vu letec­kých uni­fo­rem Českých aero­li­nií od roku 1920 do sou­čas­nos­ti a dal­ší zají­ma­vé akce.

Od dru­hé­ho roč­ní­ku fes­ti­val pro­pa­gu­je boha­tou his­to­rii čes­ké­ho letec­tví por­trétem jed­no­ho z těch, kte­ří tuto his­to­rii psa­li. Letos je tako­vou „tvá­ří“ legen­dár­ní zku­šeb­ní pilot Ing. Rudolf Duchoň, kte­ré­mu od roku 1946 až do jeho tra­gic­ké smr­ti pro­šlo ruka­ma 118 typů letou­nů.

Nultý roč­ník fes­ti­va­lu pro­bě­hl v roce 2001 jako vyvr­cho­le­ní nefor­mál­ních „Letištních pro­mí­tá­ní“. První roč­ník, kte­rý se konal v květ­nu 2002 navští­vi­lo téměř čty­ři tisí­ce lidí. Letos orga­ni­zá­to­ři oče­ká­va­jí nad deset tisíc návštěv­ní­ků a to nejen z České repub­li­ky, nej­vět­ší počet z nich lze před­po­klá­dat ze sou­sed­ní­ho Německa.

Ředitelem fes­ti­va­lu je Milan Mikulecký, před­se­da nej­star­ší­ho letec­ké­ho spol­ku na svě­tě „ 1. spol­ku let­ců – 1. Fliegerverein“ a člen Leteckého akro­ba­tic­ké­ho cen­t­ra v Moravské Třebové, a Historické let­ky repub­li­ky Československé kde se zabý­vá mj. i rekon­struk­cí a pro­vo­zem his­to­ric­kých leta­del. Organizátorem fes­ti­va­lu je občan­ské sdru­že­ní Mezinárodní fes­ti­val letec­kých fil­mů a fil­mů s letec­kou tema­ti­kou Praha.

Přestože je fes­ti­val nesou­těž­ní, budou na něm pře­dá­ny dvě ceny za celo­ži­vot­ní pří­nos ve vojen­ském a civil­ním letec­tví.  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Altaïr komiks – #02225. listopadu 2016 Altaïr komiks – #022 Posted in Komiks
  • Plakatsmall31. března 2003 Matrix II - plakát Nový Matrix ma taky nový plakát Posted in Články
  • Šarlatán - 516. května 2023 Šarlatán - 5 Posted in Videa
  • Asterix v Británii26. ledna 2023 Asterix v Británii Shlédnuto určitě více jak 100x. Jeden z nejlepších filmů o Asterixovi. "Míváte tu mlhu často ?  Ne, jen když neprší" "Měl jsem raději vykopat do Británie tunel, chudák Idefix je celý […] Posted in Krátké recenze
  • Zombie Movie (2010)5. května 2016 Zombie Movie (2010)  Český studenský zombie film, který nedopadl zas až tak špatně, jak jsem zprvu očekával. Mladá dvojice si chce užít romantické chvíle u vody, ale jsou vyrušeni dopadem […] Posted in Horory
  • G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu.27. března 2021 G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu. Byl jsem docela rád, že v první filmu byli herci, které moc neznám a ti slavní byli pouze jako cameo. V tomto druhém filmu - G.I. Joe 2: Odveta se producenti rozhodli, že postaví do teamu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka21. března 2020 Dědečkovy povídačky - zábavné vyprávění dědečka Zdeňka Hledáte krátké příběhy pro své děti? Chcete se pobavit, zažít příjemné chvíle při společném čtení s dětmi? Zuzana Pospíšilová je autorkou novinky Dědečkovy povídačky. Dozvíte se, jaké […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cassová: Dcera5. srpna 2016 Kiera Cassová: Dcera Opět America, Maxon a Aspen na scéně! Že by toho už bylo dost? Podle mě Selekce naprosto stačila – copak uchvátit nespočet čtenářek, které se do této napínavé trilogie zamilovaly, je málo? […] Posted in Recenze knih
  • Stanley Tucci30. června 2014 Stanley Tucci Stanley Oliver Tucci (* 11. listopadu 1960, Peekskill, stát New York, USA) je americký herec, režisér, scenárista a producent, podnikatel v gastronomii, držitel dvou cen ceny Emmy a […] Posted in Profily osob
  • Attack of the Killer Donuts (2016)14. července 2019 Attack of the Killer Donuts (2016) Máte chuť na lahodné donuty? Jenže co když dostanou ony chuť na vás? Johnny žije se svou matkou, která ho neustále peskuje za jeho lenost. Přestože doma nehne ani prstem, […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92639 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71775 KB. | 20.07.2024 - 18:46:06