Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Sherlock402
Sherlock402
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete cli­f­fhage­ry? Druhý díl 4. série je přes­ně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzni­ku seri­á­lu, a tak všich­ni už oče­ká­vá­te neče­ka­né a před­po­klá­dá­te nepřed­vi­da­tel­né. V před­cho­zím dílu Watsona tra­gic­ky opus­ti­la man­žel­ka, a tak je dok­tor nucen navště­vo­vat psy­cho­lož­ku, jeho zesnu­lá žena se mu totiž pořád obje­vu­je.

Sherlocka smrt Mary Watsonové taky zasko­či­la, a tak se zno­va vrh­ne do vyšet­řo­vá­ní , aby mohl spl­nit posled­ní přá­ní mrt­vé.

Pokračovaní pří­bě­hu plně nava­zu­je na pří­běh, kte­rý začal zno­vu obje­ve­ní Moriatyho, Watson je v depre­si a Sherlock se stal závis­lý na dro­gách. Oba dva se spo­jí pro­ti vel­mi boha­té­mu finanč­ní­ko­vi, kte­rý je, mož­ná, séri­o­vým vra­hem. Jde o to, aby zachrá­ni­li dal­ší lidi.

Benedict Cumberbatch je oprav­du dob­rý herec, celý seri­ál na něm sto­jí a i ten­to díl doká­zal pový­šit na vyni­ka­jí­cí úro­veň. Benedict si urči­tě své­ho Sherlocka uží­vá a s hlav­ní­mi tvůr­ci urči­tě dis­ku­tu­je nad posta­vou, kte­rá je v dro­go­vém rau­ši.

Martinovi Freemanovi tvůr­ci při­chys­ta­li pozi­ci smut­né­ho vdov­ce, kte­rý se sta­rá o svo­ji malou dcer­ku. Jediné, co by jej doká­za­lo zachrá­nit před smr­tí z depre­se je zachra­ňo­va­ní lidí kolem sebe.

Zločince této epi­zo­dy hra­je už zku­še­ný herec Toby Jones, kte­rý doká­zal do své posta­vy vlo­žit tolik psy­cho­pa­tic­ké­ho cha­rizma­tu, abychom mu uvě­ři­li, že doká­že bez mrk­nu­tí oka zabít.

Příběh se zdá  být na začá­tek doce­la jed­no­du­chý, pou­ze vyšet­řo­vá­ní a slo­že­ní moti­vu z indi­cií od tajem­né dív­ky, ale od dru­hé půl­ky se dozví­me něko­lik zvra­tů, kte­ré nám z prvu zru­ší veš­ke­ré teo­rie a nako­nec potvr­dí to, že Sherlock je vlast­ně seri­ál, ve kte­rém se hod­ně věcí sta­ne na popud tajem­ných a vyši­nu­tých lidí.

Musím ale tro­cha vytknout téma mož­nost (sebe) vraž­dy Sherlocka, to už jsme měli i v úpl­ně prv­ním díle, tam to bylo zpra­co­vá­no o dost reál­ně­ji. Teď se z toho stá­vá spí­še sci-fi seri­ál ve svém vlast­ním vesmí­ru Londýna, kde pro­bí­há nere­ál­né vyšet­řo­vá­ní s nere­ál­ným vra­hem.

Jsem zvě­da­vý, co nás čeká za týden, před­po­ví­dám vel­kou akci s něja­kým mož­ným sebe­obě­to­vá­ním, pro­to­že posled­ní záběr kon­čí, jak Watson hle­dí do ústí nabi­té pis­to­le.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05538 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72492 KB. | 24.05.2024 - 11:40:11