Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

oJUS82l3L0k historia reiss christa renz krista lenz 40387593 1280 720
oJUS82l3L0k historia reiss christa renz krista lenz 40387593 1280 720
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né z hlav­ních postav, což nám napo­vě­dě­lo mož­ný pří­bu­zen­ský vztah mezi ní a dal­ší posta­vou. Jak důle­ži­té to bude pro dal­ší vývoj děje se tepr­ve dozví­me. Ve tře­tím díle je nám potom napo­vě­ze­na totož­nost tajem­né­ho muže z úpl­né­ho kon­ce 2. řady.

Kromě toho se dozví­dá­me dal­ší nové infor­ma­ce, kte­ré neu­stá­le potvr­zu­jí a umoc­ňu­jí význam posta­vy, kte­rá bude nej­spíš pro tře­tí řadu stě­žej­ní. Stále více to tedy vypa­dá, že dosa­vad­ní střed pozor­nos­ti Eren bude ze své­ho postu celebri­ty vystr­na­děn.

Třetí díl obsa­hu­je dva pří­běhy z minu­los­ti, kte­ré jsou vkus­ně zasa­ze­né do děje. To, že jsme s obě­ma z nich počí­ta­li o pár chvil dří­ve, krás­ně zvý­ši­lo napě­tí. Seriál je cha­rak­te­ris­tic­ký čas­tý­mi odbočka­mi od aktu­ál­ní­ho děje, ať už pohle­dem do mys­lí postav, jejich vzpo­mín­ka­mi nebo prá­vě vyprá­vě­ním úse­ků z dří­vějš­ka. Žádná z těch­to odbo­ček není zby­teč­ná a slou­ží k doda­teč­né­mu vysvět­le­ní toho, co se děje, nebo nastí­ně­ní toho, co by se moh­lo dít v budouc­nu. To nám umož­ňu­je si u sle­do­vá­ní seri­á­lu také tro­chu polá­mat hla­vu a díky tomu, že jsou nám infor­ma­ce podá­vá­ny vel­mi postup­ně, se nevy­hne­me spe­ku­la­cím a vlast­ním mož­ným scé­ná­řům.

I v těch­to dvou dílech pokra­ču­je rych­lé tem­po celé­ho pří­bě­hu. Během kaž­dé epi­zo­dy se vystří­dá něko­lik pro­stře­dí a vidí­me snad všech­ny posta­vy, kte­ré momen­tál­ně hra­jí v ději něja­kou roli. Mnohé nové posta­vy se ale v seri­á­lu dlou­ho neo­hře­jí. Shingeki no Kyojin zkrát­ka není podí­va­ná pro děti a holt se tu zabí­jí.

Ke kon­ci dosud posled­ní vyda­né epi­zo­dy nám atmo­sfé­ra zase o tro­chu více zhoust­la a s hlav­ní­mi hrdi­ny to momen­tál­ně nevy­pa­dá moc dob­ře. Nervy divá­ků tak ani ten­to­krát nebu­dou ušet­ře­ny. Dostanou se čle­no­vé Leviho jed­not­ky z nebez­peč­né situ­a­ce? A poda­ří se jim ochrá­nit svůj plán, nebo budou muset opět vymýš­let nový?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83350 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72061 KB. | 18.04.2024 - 07:09:16