Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Sherl13
Sherl13
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čím zavr­šit třinácti-dílný seri­ál? No něčím vel­kým, co by všech­ny kecál­ky uml­če­lo.

No Sherlock je už dlouho-letá his­to­rie, kte­rá má slab­ší i lep­ší díly. V loni vyšla nej­lep­ší epi­zo­da, kte­rá se věno­va­la his­to­ric­ké době. Poslední letoš­ní díl je zas věno­va­ný moder­ním tech­no­lo­gii a tomu, že Sherlocka čeká oprav­du posled­ní (snad jenom mož­ná) pří­pad.

Objeví se pro­tiv­ník, kte­ré­ho vůbec neče­kal, ale obje­vil se v před­cho­zích dílech, v malých ale důle­ži­tých scé­nách. A teď zlo sto­jí pro­ti Sherlockovi, Mycroftovi a Watsonovi. Všichni tři sto­jí pro­ti pro­tiv­ní­ko­vi, kte­rý byl všech 12 dílů v poza­dí, vůbec se o něm nevě­dě­lo. Jediné, co jej spo­jo­va­lo s Holmesovými byl Moriarty.

Jak jsem psal v před­cho­zím díle, tak ze Sherlocka v moder­ní době se stal sci-fi Sherlock, kde exis­tu­jí sice reál­né věci a záplet­ky, ale bohu­žel půl­ka věcí je vymyš­le­ných a věcí z budouc­nos­ti.

Už to není o tom, že hlav­ní detek­tiv pří­bě­hu řeší kom­pli­ko­va­ný pří­pad, kte­rý vyře­ší deduk­cí a sle­do­vá­ním detai­lů. Jde mu o život a už není tím, jaký měl být. Nevšímá si důle­ži­tých detai­lů a kom­pli­ko­va­nost záplet­ky je už nad jeho hla­vu.

Existuje totiž pro­tiv­ník, kte­rý je ješ­tě vět­ší soci­o­pat, než jsme čekali.Velmi snad­no doká­že ovliv­ňo­vat lidi kolem sebe, a tak jeho veš­ke­ré kro­ky jsou ješ­tě více naplá­no­va­né, než bychom čeka­li.

Odklon od vyšet­řo­va­ní slo­ži­těj­ších pří­pa­dů, kte­ré by Sherlock snad­no vyře­šil, je vel­mi zna­tel­ný. Kdo oče­ká­vá to samé jako v před­cho­zích dílech, tak se nedočká.Sherlockové a Watson řeší své ohro­že­ní, kte­ré se může týkat jejich his­to­rie a budouc­nos­ti. Ale jakmi­le pro­blém vyře­ší, tak se zno­vu vrá­tí na pev­nou zem a na radu Mary, kte­rá na DVD pro­mlou­vá ze záhro­bí, se zno­vu vrá­tí do 221B Baker Street, aby řeši­li své pří­pa­dy.

Třináctý díl je nej­lep­ší z této sezó­ny, uza­ví­rá se tím letoš­ní kapi­to­la, kte­rá zača­la smr­tí man­žel­ky Watsona. Tentokrát nekon­čí žád­ným cros­so­ve­rem, ani nevy­ře­še­ným pří­pa­dem, kte­rý by mohl pokra­čo­vat do dal­ší sezó­ny. Tvůrcům se poda­ři­lo seri­ál smys­lu­pl­ně zakon­čit, a tak bude dal­ší sezó­na oprav­du na vel­ké přá­ní fanouš­ků.

Snad se tvůr­ci roz­hod­nou řešit nevy­ře­še­né pří­pa­dy Londýnského pod­svě­tí, aby měl zas Sherlock co za prá­ci, pří­pad­ně by se urči­tě hodi­lo, aby se někte­ré díly vrá­ti­li mezi 13 epi­zod, kde by pří­běh spo­jo­val něja­ké prv­ky ze živo­ta Watsona i Sherlocka Holmese, kte­ré jsme během seri­á­lu nevi­dě­ly a sta­ly se na poza­dí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75929 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72488 KB. | 24.05.2024 - 13:15:58