Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl

vlcsnap 2017 09 29 10h10m29s492
vlcsnap 2017 09 29 10h10m29s492
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Voják

Vracíme se v čase dvě hodi­ny před napa­de­ní rui­ny Untgerd titá­ny. Jižní a východ­ní tým prů­zkum­né jed­not­ky sedí v hlav­ní míst­nos­ti hra­du. Jejich čle­no­vé jsou pře­kva­pe­ni, že se v této oblas­ti nachá­zel hrad. Usoudí, že asi slou­žil jako úkryt ban­di­tů. Gerger dokon­ce najde lahev pašo­va­né­ho saké. Gerger roz­hod­ne, že nováč­ko­vé půjdou spát a star­ší čle­no­vé budou hlí­dat, přes­to­že se titá­ni v noci nemo­hou hýbat, a tudíž není prav­dě­po­dob­né, že by se obje­vi­li. 4 hodi­ny před sví­tá­ním mají vojá­ci opus­tit hrad. Christa se ptá, odkud titá­ni úto­čí, pokud neby­la zeď poško­ze­na. Gerger odpo­ví, že to bude jejich úko­lem zít­ra zjis­tit. Ymir se ptá Connieho na jeho ves­ni­ci a on jim říká, co vidě­li a co si mys­lí o osu­du oby­va­tel ves­ni­ce. Potom zmí­ní titá­na, kte­rý ležel na stře­še jeho domu. Svěří se, že mu při­po­mí­nal jeho mat­ku. Ymir se mu vysmí­vá, že je hlu­pák, pokud si mys­lí, že jeho mat­ka je titán. Působí při­tom ale poně­kud kře­čo­vi­tě. Později při­stih­ne Reiner Ymir, jak mís­to spán­ku pro­hle­dá­vá truh­li­ci v jed­né z míst­nos­tí. Vysvětlí to tak, že hle­dá něco k jídlu. Najde kon­zer­vu, což oko­men­tu­je tím, že nemá ráda sle­dě. Reiner si od ní kon­zer­vu vez­me a když se na ni podí­vá, zjis­tí, že nápis na ní je psán nezná­mým jazy­kem. Zeptá se Ymir, zda umí ten­to jazyk pře­číst, když ví, že jsou v kon­zer­vě sle­di. Začne ji pode­zří­vat a Ymir neví, kudy kam. Jejich sou­kro­má chví­le prav­dy je pře­ru­še­na výkři­kem, aby všich­ni při­šli na věž. Titáni napad­li rui­ny. Průzkumníci se pouš­tí do boje s titá­ny.

Vše pro­bí­há vcel­ku dob­ře. Alespoň do doby, než si jed­na z vojá­ků, Lynne, všim­ne, že jsou pro­ra­že­né dve­ře v dol­ní čás­ti věže. Nováčci dosta­nou za úkol sejít z věže a poku­sit se zaba­ri­ká­do­vat dve­ře. Ostatní se zatím budou dál sna­žit bojo­vat. Lynne ale bez jakých­ko­li roz­pa­ků hovo­ří o tom, že mož­ná zemřou. Uvnitř věže Reiner při­ká­že svým kole­gům, aby sehna­li mate­ri­ál na zablo­ko­vá­ní dve­ří, a sám schá­zí níže do věže, aby zjis­til, jak dale­ko se titá­ni dosta­li. Když ote­vře jed­ny ze dve­ří, sto­jí pro­ti němu men­ší titán. Reiner dve­ře zabouch­ne a opře se o ně, ale titán je pro­ra­zí rukou. Reiner se ocit­ne v ohro­že­ní živo­ta a kla­de si otáz­ku, zda je toto jeho konec. Pak se ale obje­ví Berthold s vidle­mi a pro­bod­ne jimi hla­vu titá­na, kte­rý se zatím téměř dostal přes dve­ře. Nad scho­dy se obje­ví zby­tek sku­pi­ny s dělem, kte­ré pus­tí dolů po scho­dech a dělo zava­lí titá­na. Je zlik­vi­do­va­ný. Hned za ním se ale obje­ví dal­ší a ohro­žu­je Connieho, kte­rý momen­tál­ně sto­jí nej­blí­že ke dve­řím. Reiner mu při­sko­čí na pomoc a obr se mu zakous­ne do ruky. Reiner sebe­re všech­nu svou sílu a titá­na, kte­rý není nijak veli­ký, vyná­ší na zádech po scho­dech naho­ru k oknu. Z něj chce i s titá­nem vysko­čit. Connie ho ale doběh­ne a bod­ne titá­na do čelis­ti, aby pus­til Reinerovu ruku. Tak můžou sho­dit titá­na, aniž by při tom při­šel o život i Reiner.

Zatímco ostat­ní zaba­ri­ká­du­jí dve­ře, Christa ošet­řu­je Reinerovu zra­ně­nou ruku. Ránu mu vydezin­fi­ku­je saké z nale­ze­né lah­ve a zavá­že kusem své suk­ně, kte­rý odtrh­ne. Při tom pohle­du má Reiner už podru­hé pocit, že je do ní zami­lo­va­ný. Connie děku­je Reinerovi za záchra­nu živo­ta a obdi­vu­je, co udě­lal. Reiner skrom­ně odpo­ví, že by to udě­lal kaž­dý z nich, pro­to­že jsou vojá­ci. Connie ale tvr­dí, že si není jis­tý, jest­li by to kon­krét­ně on doká­zal. Pak se ptá Bertholda, kte­rý zná Reinera od dět­ství, jest­li byl vždy tako­vý. Berthold řek­ne, že ne, že dří­ve byl více bojov­ník. Reiner se ptá, co tím mys­lí. Čas na odpo­věď ale Bertholdovi vez­me Ymir, když pře­su­ne jejich koná­ní zpět k prak­tic­ké­mu smě­ru a navrh­ne, že by měli najít něco uži­teč­né­ho. Přitom vychá­zí naho­ru po scho­dech a podí­vá se z okna, ze kte­ré­ho vyho­di­li titá­na. Tam vidí boju­jí­cí prů­zkum­ní­ky a sklá­dá jim poklo­nu za jejich schop­nos­ti.

Nanaba a Gerger visí na 3D výstro­ji na stě­ně věže a kon­sta­tu­jí, že všich­ni vět­ší titá­ni jsou zlik­vi­do­vá­ni. Zrovna, když mají pocit, že to nej­hor­ší mají za sebou, ozve se podiv­ný zvuk a po něm se roz­tříští kus věže. Z díry ve zdi vypad­ne mrt­vo­la koně. Vojáci nechá­pou, co se děje. Než však stih­nou začít pře­mýš­let, ozve se zvuk zno­vu a je zni­čen vrcho­lek věže. Mezi odle­tu­jí­cí­mi kame­ny se vzná­ší mrt­vo­ly Lynny a Henninga. Všichni včet­ně kade­tů 104. jed­not­ky se sejdou na tom, co zby­lo z vrcho­lu věže. Connie si vzpo­me­ne na titá­na – bes­tii a jde se podí­vat smě­rem ke zdi, kam titán ode­šel. Vidí odtam­tud při­chá­zet vět­ší množ­ství titá­nů, než kolik jich při­šlo popr­vé. Nanaba usou­dí, že titá­ni měli stra­te­gii a vše, co od začát­ku udě­la­li, bylo cíle­né. Titán – bes­tie na vrchol­ku zdi zařve a nor­mál­ní titá­ni začnou úto­čit na rui­ny. Osrstěný titán slé­zá po zdi na dru­hou stra­nu.

Nanaba těs­ně uhý­bá úto­ku titá­na. Ve vzdu­chu zjis­tí, že jí dochá­zí plyn. Zabije titá­na, kte­rý ji napa­dl. Jeho tělo zbo­ří dru­hou věž hra­du. Nanaba při­sta­ne na zdi ved­le Gergera a ozna­mu­je mu, že má málo ply­nu. Gerger odpo­ví, že on nemá plyn žád­ný a navíc má zni­če­né všech­ny čepe­le. Potom pro­ne­se řeč o svém živo­tě a prá­ci kte­rou vyko­nal a řek­ne, že jedi­né, čeho litu­je, je, že nevy­pil to saké. Na to se pus­tí a padá pří­mo na titá­na pod sebou. Nanaba se vrh­ne na titá­na a zabi­je ho dřív, než stih­ne Gergera zabít. Prohodí ho ale dírou ve zdi dovnitř. Tam Greger na zemi najde lahev saké a s chu­tí ji otví­rá. Je to ale ta lahev, jejímž obsa­hem Christa čis­ti­la Reinerovu ránu. Zklamaně tudíž zjis­tí, že lahev je prázd­ná. Dírou ve zdi pro­jde ruka titá­na a Gergera ucho­pí. Když ho pro­ta­hu­je dírou ven, ura­zí mu hla­vu o vrch díry.

Kadeti 104. jed­not­ky z vrcho­lu věže vidí, jak titá­ni pojí­da­jí všech­ny čle­ny prů­zkum­né jed­not­ky. Connie se sna­ží vymys­let něja­ký plán. Nepřipouští, že by zemře­li bez boje. Chce se ješ­tě o něco poku­sit. Stejnou chuť bojo­vat sdí­lí Christa. Té ale sko­čí do řeči Ymir a vyč­te jí, že chce zemřít, aby se sta­la hrdin­kou. Ymir ví, že Connie má u sebe nůž. Požádá ho, aby jí ho dal. S nožem v ruce potom pro­mlou­vá ke Christě a pro­sí ji, aby si vzpo­mně­la na slib, kte­rý si daly v době výcvi­ku. Potom sesko­čí z věže a ve vzdu­chu se říz­ne do ruky. Objeví se explo­ze a Ymir se změ­ní v titá­na.

Dosud zná­má fak­ta ze 4. dílu

Tentokrát tu máme počte­ní o hra­du Untgard. Neví se, kdy byl posta­ven a jakým nepřá­te­lům čelil, ale v jeho stě­nách jsou těž­ké kano­ny s vel­kou obran­nou silou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15320 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72249 KB. | 20.05.2024 - 20:52:38