Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

vlcsnap 2017 10 17 13h19m23s263
vlcsnap 2017 10 17 13h19m23s263
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Historie

Kadeti ze 104. jed­not­ky absol­vu­jí zim­ní výcvik. Jeden po dru­hém při­chá­ze­jí zni­če­ní do cíle své tra­sy, kte­rou absol­vo­va­li ve sně­ho­vé váni­ci. Jenže se zjis­tí, že Christa, Ymir a Daz nedo­ra­zi­li. Christu vidě­li napo­sle­dy, když pomá­ha­la prá­vě Dazovi, kte­rý nezvlá­dal ces­tu. Eren se chce vydat spo­lu­žá­kům na pomoc, ale veli­te­lé oddí­lu to zaká­ží a slí­bí, že pro ně ráno vypra­ví záchran­ný tým.

Christa táh­ne vyčer­pa­né­ho Daze na lehát­ku. Několik kro­ků za ní krá­čí Ymir a leda­by­lým tónem se ji sna­ží pře­svěd­čit, aby vzda­la pokus o záchra­nu Daze. Pokud ho nene­chá na mís­tě a nebu­dou dál pokra­čo­vat samy, zemřou všich­ni tři. Christa ale trvá na tom, že se všich­ni tři dosta­nou do bez­pe­čí. Vyzývá Ymir, aby šla napřed. Ta se ale na Christu obo­ří a nařk­ne ji, že ve sku­teč­nos­ti nechce Daze zachrá­nit, ale chce tu s ním zemřít a vypa­dat při­tom, že zemře­la při záchra­ně něčí­ho živo­ta. Ymir si mys­lí, že Christa hle­dá mož­nos­ti, jak zemřít. Christa se před tou­to myš­len­kou obha­ju­je. Ymir vyprá­ví Christě o tom, jak se živi­la krá­de­že­mi a při­tom v kos­te­le zaslech­la pří­běh o dce­ři milen­ky význam­né­ho šlech­ti­ce, kte­rou chtě­li zabít, aby pře­de­šli pomluvám. Nakonec jí byla udě­le­na mož­nost změ­nit si jmé­no, začít žít skrom­ným živo­tem a při­dat se k voj­sku, aby se zachrá­ni­la před smr­tí. Ymir odha­li­la, že tou­to dív­kou je Christa. Ta to při­zná. Ptá se Ymir, zda se při­da­la k vojá­kům pro­to, aby ji našla a sta­la se její pří­tel­ky­ní. Ymir odpo­ví, že tak to není. Ony dvě mají podob­ný osud, ale v jed­nom se liší. Přestože má Ymir spous­tu nepřá­tel, kte­ří by si přá­li její smrt, nekles­la k tomu, aby se vzda­la své­ho jmé­na. Ymir dál Christu pode­zří­vá, že chce spáchat sebe­vraž­du a ustou­pit tak těm, kte­ří jdou po jejím krku. Navrhne Christě, aby se rad­ši sna­ži­la změ­nit svůj život. Na to Christa řek­ne, že to nemů­že a že teď není šan­ce, aby se odtud dosta­li všich­ni tři živí. Ymir ale řek­ne, že šan­ce je. Vystoupá na neda­leký útes a z něj vidí základ­nu, ke kte­ré se mají dostat. Navrhne, že sho­dí Daze z úte­su a budou dou­fat, že pře­ži­je. Proti tomu Christa pro­tes­tu­je. Ymir pro­to roz­hod­ne, že to udě­lá sama. Aby si odstra­ni­la Christu z ces­ty, sho­dí ji z mír­né­ho kop­ce. Christa se ude­ří o kmen stro­mu a je zasy­pá­na sně­hem. Hned na to se obje­ví explo­ze. Když se Christa vyhra­be ze sně­hu, Ymir i Daz jsou pryč.

Eren se v noci roz­hod­ne, že navzdo­ry záka­zu veli­te­lů půjde Christě, Ymir a Dazovi na pomoc. I přes jeho roz­mlou­vá­ní se k němu chtě­jí postup­ně při­dat Armin, Mikasa, Reiner, Berthold, Connie, Marco a Sasha. Když vyjdou před cha­tu, vidí, že se blí­ží oso­ba s pochod­ní.

Christa při­chá­zí k základ­ně. Venku sedí Ymir a posmí­vá se jí, že jí trva­lo dlou­ho se sem dostat. Řekne jí, že Daz je v bez­pe­čí uvnitř a ona řek­la ostat­ním, že počká ven­ku, než při­jde Christa. Christa se podí­vá na útes, nad kte­rým s Ymir stá­ly. Ptá se Ymir, jak z něj doká­za­la sebe a Daze dostat. Ymir se uvo­lí, že jí pro­zra­dí svo­je tajem­ství, ale Christa jí musí slí­bit, že až se její tajem­ství dozví všich­ni, Christa si vez­me zpět své jmé­no a život.

Vracíme se do pří­tom­nos­ti, do chví­le, kdy se Ymir u napa­de­né rui­ny hra­du Utgard pro­mě­ni­la před zra­ky všech pře­ži­vších prů­zkum­ní­ků v titá­na. Stal se z ní jeden z oby­čej­ných titá­nů vypa­da­jí­cích stej­ně, jako ostat­ní. Je to jeden z těch men­ších a upřím­ně – je pěk­ně ošk­li­vý. Reiner a Berthold v ní pozna­jí jed­no­ho z titá­nů, kte­ří napad­li jejich ves­ni­ci. Ač je Ymir jako titán malá, vyu­ží­vá svou mršt­nost. Přeskakuje z jed­no­ho obra na dru­hé­ho a vykou­sá­vá jim sla­bi­ny. Několikrát při­tom nara­zí do věže, kte­rá se těmi­to nára­zy tře­se. Christa se naklá­ní přes hrad­bu, aby vidě­la svou pří­tel­ky­ni, pro­to­že nevě­ří tomu, co se sta­lo. Při jed­nom z nára­zů pře­pad­ne přes hrad­bu. Reiner ji na posled­ní chví­li chyt­ne za nohu a vytáh­ne naho­ru. Je ale v šoku z Ymiryny pře­mě­ny a nedo­ká­že pře­stat držet Christinu nohu v drti­vém sevře­ní. Když se vzpa­ma­tu­je a Christu pus­tí, ptá se jí, jest­li to o Ymir vědě­la. Christa odpo­ví, že ne. Ymir je napa­de­na ostat­ní­mi titá­ny. Její jedi­nou šan­cí na únik je vyšpl­hat po věži. Ta ale nevy­dr­ží nápor její­ho těla a začne se roz­pa­dat. Než aby ohro­zi­la své přá­te­le, Ymir se pus­tí a spad­ne pří­mo mezi roz­běs­ně­né obry. Christa na ni začne kři­čet. Říká jí podob­ná slo­va, jaká vždy říka­la Ymir jí. Přikazuje jí, ať se vykaš­le na hrdin­ství a roz­bo­ří věž. Ymir poslech­ne. Vyskočí zhru­ba do polo­vi­ny výš­ky věže a začne ji roze­bí­rat. Uvolněné kame­ny hází dolů na titá­ny. Když se věž začne naklá­nět, vysko­čí na její vršek a řek­ne kade­tům, aby se jí chyt­li. Věž padá a drtí titá­ny pod sebou. Ymir se sná­ší dolů spo­lu s vrcho­lem věže a zachrá­ně­ní vojá­ci jí visí ve vla­sech. Všichni dopad­nou na zem. Titáni se ihned začnou vyhra­bo­vat z tro­sek věže a jsou nezra­ně­ní. Ymir se vrh­ne na jed­no­ho z nich, ten ji ale chyt­ne za vla­sy a praští jí o kámen. Na Ymiryno bez­vlád­né tělo se seběh­nou titá­ni a začnou je oží­rat. Christa vyběh­ne ze své­ho rela­tiv­ně bez­peč­né­ho mís­ta a běží k Ymir. Přitom na ni volá, ať ješ­tě počká, že si s ní ješ­tě musí pro­mlu­vit. Ještě jí neřek­la své pra­vé jmé­no. Ymir – člo­věk uvnitř titá­na to sly­ší a ote­vře oči. V blíz­kos­ti Christy se vyno­ří titán a chys­tá se ji napad­nout. Než to ale udě­lá, ode­t­ne mu šíji blyš­ti­vá čepel. Dorazila Hanjina sku­pi­na. Titána, kte­rý se blí­žil ke Christě, zabi­la Mikasa. Krátko po ní se obje­vu­je něko­lik desí­tek čle­nů prů­zkum­né jed­not­ky v uni­for­mách a s 3D výstro­jí a titá­ni pada­jí jako lavi­na k zemi. Eren se radu­je ze své­ho prv­ní­ho zabi­té­ho titá­na. Jeho radost ale zka­zí pokárá­ní, že zaú­to­čil zby­teč­ně. Během násle­du­jí­cích chvil to vypa­dá, jako by zabí­je­ní titá­nů byla hrač­ka, zába­va. Vzduchem létá krev obrů a pláš­tě s kří­d­ly svo­bo­dy, hra­je dyna­mic­ká ener­gic­ká hud­ba. A pak je ticho. Všichni titá­ni jsou zabi­ti. Průzkumná jed­not­ka sto­jí na zde­mo­lo­va­ných rui­nách hra­du a pozo­ru­je Christu a Hanji kle­čí­cí u umí­ra­jí­cí Ymir, ze kte­ré už je zase člo­věk. Ymir ote­vře oči. Christa se na ni usmě­je a říká, že její pra­vé jmé­no je Historie Reiss. Za hudeb­ní­ho dopro­vo­du pia­na Ymir zaví­rá oči.

Dosud zná­má fak­ta z 5. dílu

Dočítáme se o význa­mu zim­ní­ho výcvi­ku. Vichřice doká­že osla­bit titá­ny. Vojáci mají výho­du, pokud se doká­žou v těch­to pod­mín­kách pohy­bo­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81256 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72000 KB. | 24.04.2024 - 02:45:38