Kritiky.cz > Články autora:Karolína Kobližková

Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %

Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý pří­běh a při­nes­ly nám přes­ně to, co v celé této řadě oče­ká­vá­me. Zlomové infor­ma­ce. Ve 2. dílu jsme se dozvě­dě­li dosud taje­né pří­jme­ní jed­né... Read more »

Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %

V pro­duk­ci stu­dia Funanimation vznik­la již tře­tí řada seri­á­lu pod­le popu­lár­ní japon­ské man­gy Shingeki no Kyojin zná­mé­ho hlav­ně pod ang­lic­kým názvem Attack on Titan. Fanoušci se moh­li na pre­mi­é­ru... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl

Řev Erenovi se vyba­vu­jí vzpo­mín­ky na mat­ku, kdy mu říká, že se má vzcho­pit a někdy musí chrá­nit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blí­ží titán, kte­rý jeho mat­ku... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 -11. díl

Daň Erwin zpo­zo­ru­je opan­cé­řo­va­né­ho titá­na, jak se svý­mi pasa­žé­ry utí­ká pryč od lesa. Všem vojá­kům naká­že, aby ho násle­do­va­li a při­tom se necha­li pro­ná­sle­do­vat titá­ny. Jedním vojá­kem je nař­čen, že... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl

Děti Yoš s něko­li­ka dal­ší­mi prů­zkum­ní­ky při­jíž­dí do Ragaka a kon­sta­tu­je, že vše je tak, jak je uve­de­no ve zprá­vě. Vesnice je zni­če­na, ale nikde není ani kap­ka krve, ani těla.... Read more »

Christmas 2112 - The Last Adventure - Trailer

V těch­to dnech vzni­ká v Brně ama­tér­ský sci-fi film. Podívejte se na trai­ler ke sním­ku. Read more »

Shingeki no Kyojin 2 -9. díl

Zahájení Erwin se svý­mi lid­mi zaha­ju­je pro­ná­sle­do­vá­ní opan­cé­řo­va­né­ho a kolosál­ní­ho titá­na. Zraněná Hanji zůstá­vá na zdi Rosé s Yošem a naka­zu­je mu, aby jí dal koně. Na jeho otáz­ku, kam chce jet,... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl

Boj zblíz­ka Eren se pře­mě­ňu­je v titá­na, dopa­dá spo­lu s Reinerem na zem a pouš­tí se s ním do pěst­ní­ho sou­bo­je. Mikasa, během toho, co při­hlí­ží sou­bo­ji, litu­je, že Reinerovi i Bertholdovi hned neu­sek­la... Read more »

Baahubali 2: The Conclusion - 80 %

V tom­to dob­ro­druž­ném muzi­ká­lu se nám naský­tá pohled do pomě­rů uvnitř indic­ké krá­lov­ské rodi­ny. Nevlastní brat­ři vycho­vá­va­ní stej­nou mat­kou, jeden je dob­rý, dru­hý je zlý a krá­lov­na mat­ka musí roz­hod­nout,... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl

Bojovník Tělo Ymir je na nosít­kách vyta­že­no prů­zkum­ní­ky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir neze­mře­la, jen je ve vel­mi váž­ném sta­vu, kte­rý by nepře­ži­la, kdy­by byla „nor­mál­ní“. Christa... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl

Historie Kadeti ze 104. jed­not­ky absol­vu­jí zim­ní výcvik. Jeden po dru­hém při­chá­ze­jí zni­če­ní do cíle své tra­sy, kte­rou absol­vo­va­li ve sně­ho­vé váni­ci. Jenže se zjis­tí, že Christa, Ymir a Daz nedo­ra­zi­li. Christu... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl

Voják Vracíme se v čase dvě hodi­ny před napa­de­ní rui­ny Untgerd titá­ny. Jižní a východ­ní tým prů­zkum­né jed­not­ky sedí v hlav­ní míst­nos­ti hra­du. Jejich čle­no­vé jsou pře­kva­pe­ni, že se v této oblas­ti nachá­zel... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 3. díl

Jihovýchodní okres Connie sto­jí u domu své rodi­ny a zdr­ce­ně se smi­řu­je s tím, že jsou všich­ni mrt­ví. Přichází k němu Reiner, Gerger a dal­ší muž a jed­na žena z prů­zkum­né jed­not­ky. Uslzený Connie říká, že... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 2.díl

Jsem doma Popis toho­to dílu pojmu netra­dič­ně. Nebudu vyprá­vět kaž­dou minu­tu od začát­ku do kon­ce. Toto je totiž prv­ní díl, u něhož mám potře­bu hovo­řit o něm jako o cel­ku. Respektive si... Read more »

Shingeki no Kyojin 2 - 1. díl

Titán bes­tie Vojáci z prů­zkum­né jed­not­ky sto­jí pod zdí a sle­du­jí, jak z niče­ho nic odpad­ne kou­sek zdi a pod ním se obje­ví oko a část obli­če­je titá­na. Všichni pří­tomní jsou v šoku a nechá­pou, kde... Read more »

Shingeki no Kyojin - 95%

Slyšela a čet­la jsem něko­lik názo­rů, že prv­ních pár dílů se musí pře­tr­pět, a plně s nimi sou­hla­sím. Příběh mě začal pořád­ně zají­mat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi... Read more »

Shingeki no Kyojin 25. díl

Zeď: Útok na Stohess (3. část) V chrá­mu Víry zdí pro­bí­há mše. Kněz káže o sva­tos­ti zdí a o tom, že jejich víra posil­ní zdi a ochrá­ní lid­stvo před titá­ny. V tom pro­pad­ne stře­chou chrá­mu... Read more »

Shingeki no Kyojin 24. díl

Milost: Útok na Stohess (2. část) Nejprve zase jed­na retrospek­tiv­ní část. Několik dní před prů­cho­dem prů­zkum­né jed­not­ky Stohessem čeká kapi­tán Levi a Eren na základ­ně prů­zkum­né jed­not­ky na veli­te­le Smithe. Eren... Read more »

Shingeki no Kyojin 23. díl

Úsměv: Útok na Stohess (1. část) Na vojen­ské základ­ně ve měs­tě Stohess za zdí Sina se pro­bou­zí Annie Leonhart ze snu o tom, jak ji její otec učil bojo­vat. Právě tím­to... Read more »

Shingeki no Kyojin 22. díl

Poražení: 57. expe­di­ce mimo zdi (6. část) Levi a Mikasa pro­ná­sle­du­jí žen­ské­ho titá­na. Levi se Mikasy ptá, zda je Eren naži­vu. Mikasa si je jis­tá, že je. Podle ní bylo cílem titán­ky... Read more »

Shingeki no Kyojin 21. díl

Zničující úder: 57. expe­di­ce mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe dis­ku­tu­jí o mož­nos­ti, že člo­věk v těle titá­na měl v lese scho­va­nou 3D výstroj a s její pomo­cí zmi­zel. Erwin říká, že přes­ně tak... Read more »

Shingeki no Kyojin 20. díl

Erwin Smith: 57. expe­di­ce mimo zdi (4. část) Eren a zby­tek spe­ci­ál­ní­ho bojo­vé­ho koman­da opouš­tí mís­to, kde došlo k zajmu­tí titán­ky. I Erena už napadlo, že je tato titán­ka podob­ná kolosál­ní­mu titá­no­vi. Levi, sto­jí­cí... Read more »

Shingeki no Kyojin 19. díl

Pokousání: 57. expe­di­ce mimo zdi (3. část) Kapitán Levi vystře­lí ohlu­šu­jí­cí gra­nát. Zbytku jed­not­ky začne pís­kat v uších. Kapitán začne usměr­ňo­vat jejich emo­ce, kte­rý­mi se v před­chá­ze­jí­cích chví­lích necha­li ovlád­nout. Připomene jim, že... Read more »

Shingeki no Kyojin 18. díl

Les s obrov­ský­mi stro­my: 57. expe­di­ce mimo zdi (2. část) Jean, Reiner a Armin jsou rela­tiv­ně v bez­pe­čí. Reiner ošet­řu­je zra­ně­né­ho Armina a Jean se sna­ží pís­ká­ním při­vo­lat své­ho koně. Momentálně mají totiž jen Reinerova... Read more »

Shingeki no Kyojin 17. díl

Ženský titán: 57. expe­di­ce mimo zdi (1. část) Dalekosáhlá prů­zkum­ná for­ma­ce je na začát­ku své ces­ty dopro­vá­ze­na pod­půr­ným týmem. Díky tomu se nemu­sí sta­rat o titá­ny a může jen mířit vpřed. Na hra­ni­ci... Read more »

Shingeki no Kyojin 16. díl

Co bude­me teď dělat: Předehra na pro­ti­ú­tok (3. část) Mezi vojá­ky pro­bí­há vyšet­řo­vá­ní vraž­dy pokus­ných titá­nů. Je kon­t­ro­lo­vá­na 3D výstroj kaž­dé­ho z nich, aby se pozna­lo, kdo ji pou­žil v době, kdy... Read more »

Shingeki no Kyojin 15. díl

Speciální bojo­vé koman­do: Předehra na pro­ti­ú­tok (2. část) Elita prů­zkum­né jed­not­ky vede Erena do býva­lé­ho síd­la prů­zkum­né jed­not­ky. Je to zámek sto­jí­cí upro­střed lesa dale­ko od zdí. Proto je jako... Read more »

Shingeki no Kyojin 14. díl

Nemůžu se ti podí­vat do očí: Předehra na pro­ti­ú­tok (1. část) Po celém úze­mí se šíří zvěs­ti o titá­no­vi, kte­rý se při­dal na stra­nu lidí. Uvnitř zdi Sina jsou reak­ce panic­ké... Read more »

Shingeki no Kyojin 13,5. díl

Od toho dne Přijde mi cel­kem vtip­ný nápad vlo­žit do pří­bě­hu díl obsa­hu­jí­cí v názvu dese­tin­né čís­lo, kte­rý nám nepři­ne­se nic nové­ho. Tento díl se věnu­je pou­ze vzpo­mín­kám Erena Jaegera.... Read more »

Shingeki no Kyojin 13. díl

Základní potře­by: Obrana Trostu (9. část) V oka­mži­ku, kdy se vzpa­ma­tu­je Eren ve své vlast­ní fan­ta­zii, dá se dohro­ma­dy i titán, kte­ré­ho ovlá­dá. Vstane ze země, ruce má celé a odhod­la­ně vydá... Read more »

Shingeki no Kyojin 12. díl

Rány: Obrana Trostu (8. část) Další Erenova rána míří na Mikasu, kte­rá stih­ne uhnout. Přes varo­vá­ní Iana, ať jde od Erena dál, při­sta­ne Erenovi pří­mo na obli­če­ji a mlu­ví na něj.... Read more »

Shingeki no Kyojin 11. díl

Vzor: Obrana Trostu (7. část) Eren, Armin a Mikasa mlu­ví o veli­te­li Pixisovi. Armin jej pova­žu­je za šílen­ce, že se chce pus­tit do tako­vé mise. Shodnou se ale, že urči­tě ví, co... Read more »

Shingeki no Kyojin - 10. díl

Odpověď: Obrana Trostu (6. část) Mezi pře­ži­vší­mi kade­ty 104. jed­not­ky v Trostu upa­dá morál­ka a obje­vu­je se strach. Jean chvá­lí jejich roz­hod­nu­tí udr­žet pří­běh o Erenově pře­mě­ně v titá­na v taj­nos­ti. V tom se ozve rána z děla... Read more »

Shingeki no Kyojin - 9. díl

Kde je levé rame­no: Obrana Trostu (5. část) Již v jed­nom z před­cho­zích dílů jsme moh­li vidět (ale já jsem vám to zata­ji­la) eli­tu prů­zkum­né jed­not­ky, jak opouš­tě­la měs­to Trost. Nyní se... Read more »

Shingeki no Kyojin - 8. díl

Slyším tlouct něčí srd­ce: Obrana Trostu (4. část) Connie vez­me Armina za ruku a všich­ni se roze­bí­ha­jí k okra­ji stře­chy. Za nimi stá­le řádí ten zvlášt­ní titán a Armin dosta­ne nápad. Zastaví své... Read more »

Shingeki no Kyojin - 7. díl

Malá čepel: Obrana Trostu (3. část) Mám prv­ní mož­nost opra­vit sama sebe, a to hned dva­krát. Ve 2. dílu jsem pod­ce­ni­la význam infor­ma­ce o pří­rod­ním bohat­ství ve svě­tě lidí. Podcenila jsem jej dokon­ce... Read more »

Shingeki no Kyojin - 6- díl

Svět, kte­rý vidě­la: Obrana Trostu (2. část) Po Erenově smr­ti zůstá­vá Armin sedět na stře­še a pod­lé­há úpl­né­mu psy­chic­ké­mu zhrou­ce­ní. Když ho najde Connie Springer, Armin ho ani nevní­má. S Conniem při­chá­zí... Read more »

Shingeki no Kyojin - 5. díl

První boj: Obrana Trostu (1. část) Eren se sám pus­tí do boje s kolosál­ním titá­nem. Všímá si, že titán cíle­ně úto­čí na děla na hradbách, tak­že je zřej­mě inte­li­gent­ní. Také zjiš­ťu­je,... Read more »

Shingeki no Kyojin - 4. díl

Noc závě­reč­né­ho cere­mo­ni­á­lu: Znovuzrození lid­stva (2. část) Je rok 850. Eren a ostat­ní mají za sebou dva ze tří let vojen­ské­ho výcvi­ku. Školící jed­not­ka 104 je prá­vě v prů­bě­hu tvr­dé­ho tré­nin­ku. Ten... Read more »

Shingeki no Kyojin - 3. díl

Slabé svět­lo upro­střed zou­fal­ství: Znovuzrození lid­stva (1. část) Výcvik nových vojá­ků začí­ná. Velitel Keith Shardis vyzý­vá jed­no­ho po dru­hém, aby se před­sta­vi­li a řek­li, proč se do výcvi­ku při­hlá­si­li. Přitom s nimi jed­ná... Read more »

Shingeki no Kyojin - 2. díl

Toho dne: Pád Shiganshiny (2. část) Přeživší ze Shiganshiny se sna­ží dostat za zeď Rose, kde budou v bez­pe­čí. Sloužit jim k tomu mají lodě a vod­ní kanál zbu­do­va­ný pro dopra­vu mezi jed­not­li­vý­mi... Read more »

Shingeki no Kyojin 1. díl

Pro vás za 2000 let: Pád Shiganshiny (1. část) Ocitáme se v okra­jo­vé oblas­ti Shiganshina za zdí Maria. Poznáváme ústřed­ní posta­vy seri­á­lu. Eren Jaeger - syn váže­né­ho léka­ře a jeho ženy Carly.... Read more »

Shingeki no Kyojin

Japonský ani­me seri­ál z roku 2013 se stal prv­ním mnou účel­ně a sou­stav­ně sle­do­va­ným ani­me (Pominu-li Pokémony.). Vizuální styl je u všech japon­ských děl, řek­la bych, hod­ně podob­ný, ne-li stej­ný, ale mně... Read more »
Stránka načtena za 3,60095 s | počet dotazů: 216 | paměť: 48453 KB. | 18.06.2024 - 01:42:26