Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl

vlcsnap 2017 11 27 21h53m51s887
vlcsnap 2017 11 27 21h53m51s887
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lovci

Kolosální titán svým pádem ze zdi vytvá­ří prud­ký vítr a proud hor­ké páry, kte­rý ochro­mí všech­ny vojá­ky. Někteří jsou odvá­ti pryč, jiní se z posled­ních sil drží okra­je zdi. Mnoho jich je zra­ně­no. I Eren je bez­moc­ný. Opancéřovaný titán vykous­ne Erena ze šíje titá­na, ve kte­ré­ho se pro­mě­nil, a nechá­vá si ho v ústech. Berthold na sebe bere zpět svou lid­skou podo­bu. V náru­čí má bez­vlád­né tělo Ymir a za pomo­ci 3D výstro­je se dostá­vá na rame­no opan­cé­řo­va­né­ho titá­na. Ten se vše­mi tře­mi lid­mi – dvě­ma na rame­ni a jed­ním v ústech – utí­ká pryč smě­rem ke zdi Maria.

Velitel Pixis sedí na hradbách měs­ta Trost a spí. Před ním leží něko­lik prázd­ných lah­ví od alko­ho­lu. Přichází k němu dív­ka v uni­for­mě měst­ské strá­že a prud­ce ho pro­bou­zí. Vyčítá mu jeho pití. Velitel na to mile rea­gu­je a potom se ptá, jaká je situ­a­ce. Dívka hlá­sí, že prv­ní a dru­há linie nepo­tka­la na své výpra­vě žád­né­ho titá­na. Pixis začne hovo­řit o Hannesově jed­not­ce, kte­rá by se měla kaž­dou chví­li vrá­tit. Na hrad­bě se obje­ví Erwin. Pixis ho chvá­lí za zaje­tí Annie a vyja­dřu­je svo­ji nadě­ji, že se díky ní dozví něco o myš­le­ní titá­nů. Erwin uká­že pod hrad­bu, kde jsou ved­le sebe čle­no­vé prů­zkum­né jed­not­ky a vojen­ské poli­cie. Říká, že vojen­ská poli­cie byla koneč­ně donu­ce­na vyra­zit do oblas­ti s titá­ny. Dole pod hrad­bou se čle­no­vé vojen­ské poli­cie baví o tom, že nena­ra­zi­li na žád­né­ho titá­na a posměš­ně se pta­jí kapi­tá­na Leviho, kde titá­ny scho­vá­vá. Ten jim s iro­nic­kou vel­ko­ry­sos­tí nabíd­ne, že se s nimi mohou zúčast­nit jaké­ko­li dal­ší expe­di­ce, pokud tolik tou­ží čelit titá­nům. Z této nabíd­ky se čle­no­vé vojen­ské poli­cie vymlu­ví, že mají moc prá­ce s udr­žo­vá­ním pořád­ku uvnitř. Do měs­ta dora­zí čle­no­vé Hannesovy sku­pi­ny. Předávají veli­te­li Pixisovi zprá­vu, že zeď není poško­ze­na a že na ces­tě zpát­ky nara­zi­li na jed­not­ku Hanji a rekru­ty ze 104. jed­not­ky a že tři z nich byli titá­ni. Jean se ptá, kte­ří to byli. Odpověď ale nedo­sta­ne, pro­to­že Erwin se ptá vojá­ka, co se sta­lo dál. Voják vyprá­ví o boji s kolosál­ním a opan­cé­řo­va­ným titá­nem.

Na zdi Rosé leží Mikasa v bez­vě­do­mí. Vedle ní sedí Armin. Přijde k němu Hannes a ptá se na Mikasin stav. Ten se nezdá být váž­ný. Potom Hannes odchá­zí, aby Arminovi při­ne­sl jíd­lo.

V Shiganshině před prv­ním úto­kem titá­nů běží Armin za Mikasou a nalé­ha­vě jí ozna­mu­je, že Eren má pro­blém. Tři chlap­ci vza­li Arminovi část jeho pří­dě­lu jíd­la a Eren se s nimi bije, aby ji zís­kal zpát­ky. Mikasa oka­mži­tě vyrá­ží Erenovi na pomoc. Eren se nej­pr­ve sna­ží dostat Arminovo jíd­lo po dob­rém. Když slo­va nesta­čí, pře­jde k fyzic­ké­mu úto­ku. Vše se ode­hrá­vá na tržiš­ti a jeden z trhov­ců se obra­cí na neda­le­ko sedí­cí čle­ny měst­ské strá­že včet­ně Hannese, aby rvou­cí se děti zklid­ni­li. Ti se však jen smě­jí a k žád­né­mu zása­hu se nema­jí. Hannes řek­ne, že brzy při­jde někdo, kdo pomů­že víc, než oni. Vzápětí se tak sta­ne, když při­běh­ne Mikasa a ve sko­ku kop­ne do jed­no­ho z Erenových nepřá­tel. Ten odle­tí a roz­bou­rá stá­nek trhov­ce. Mikasa se dál pere, Armin se sna­ží držet Erena dál, ale on se nene­chá zahan­bit a při­dá se do boje. Vojáci se smě­jí jejich bit­ce. Potom je ale napad­ne trho­vec a vyčí­tá jim jejich nečin­nost. Hannes se pere s trhov­cem. Na mís­to při­běh­ne veli­tel měst­ské hlíd­ky. Nejprve zkro­tí své pod­ří­ze­né a potom se začne věno­vat perou­cím se dětem. Tři zlo­dě­jíč­ko­vé se dají na útěk. Armin a Mikasa chtě­jí jít domů, ale Eren běží za zlo­dě­ji.

Mikasa se na zdi pro­bou­zí a ptá se Armina, kde je Eren. Armin jí vyprá­ví, že byl před pěti hodi­na­mi une­sen Reinerem a Bertholdem spo­lu s Ymir. Mikasa se roz­či­lu­je, že nikdo nešel za nimi, ale Armin jí vysvět­lu­je, že to není mož­né. Koně jsou na dru­hé stra­ně zdi a jed­not­ka momen­tál­ně nemá pou­ži­tel­né výta­hy, aby je pře­mís­ti­li. Mnoho vojá­ků je zra­ně­ných včet­ně veli­tel­ky Hanji. Na pro­ná­sle­do­vá­ní Reinera a Bertholda je potře­ba více schop­ných a zku­še­ných vojá­ků. Mikasa vzpo­mí­ná na to, jak s Levim zachrá­ni­li Erena, když ho unes­la Annie. Obává se, že po tak dlou­hé době už bude ten­to­krát na jeho záchra­nu poz­dě. Přichází k nim Hannes s jíd­lem a začne vzpo­mí­nat na sta­ré dob­ré časy. Říká, že už teh­dy tu byli Armin a Mikasa, aby taha­li Erena z pro­blé­mů. A zůsta­lo to tak doteď. Pak říká, že Erena nikdy nevi­děl vyhrát žád­ný sou­boj, ale také ho nevi­děl se vzdát. Než mu při­šla na pomoc Mikasa nebo on (Hannes), byl už Eren vždy dobi­tý, ale bojo­val dál. Když byl pora­žen, zve­dl se a pokra­čo­val. Hannes věří, že tomu tak je i teď, že se Eren nevzdá a bude bojo­vat, dokud mu nepři­jdou na pomoc. To dodá i Arminovi a Mikase nadě­ji a uvě­do­mí si, že má Hannes prav­du. Hannes také řek­ne, že by dal coko­li, aby se vrá­ti­ly ty sta­ré dob­ré časy, kdy byl neu­ži­teč­ným opi­lým vojá­kem, a udě­lá pro to vše.

Ke zdi při­jíž­dí veli­tel Erwin s vojen­skou poli­cií. Armin se ptá Christy, zda půjde s nimi hle­dat Erena. Christa je pře­dem roz­hod­nu­tá kvů­li Ymir. Stejně tak i Connie oka­mži­tě říká, že jde též. Už jen pro­to, aby sly­šel pří­mo z úst Reinera a Bertholda, že jsou jejich nepřá­te­lé, pro­to­že tomu stá­le nemů­že uvě­řit.

Yoš infor­mu­je veli­te­le Erwina o situ­a­ci a ten roz­ká­že roz­lo­žit výta­hy. Hanji se při­pla­zí k Yošovi a chyt­ne ho za nohu. Řekne si mu o mapu. Zatímco vojá­ci sta­ví výta­hy, Hanji uka­zu­je jed­not­ce, kte­rá se chys­tá pro­ná­sle­do­vat Reinera a Bertholda, na mapě les. Předpokládá, že tam budou odpo­čí­vat, pro­to­že mají za sebou nároč­ný boj a před sebou dlou­hou ces­tu, pokud míří za zeď Maria, jak Hanji před­po­klá­dá.

Eren se pro­bou­zí na vět­vi v lese. Chybí mu obě ruce od ramen. Vedle něj sedí Ymir. I ona už je při vědo­mí a i jí chy­bí čás­ti kon­če­tin. Na vět­vi napro­ti nim sto­jí Berthold a Reiner v lid­ských podo­bách.

Jednotka slo­že­ná z prů­zkum­ní­ků a vojen­ské poli­cie se vydá­vá na ces­tu.

Dosud zná­mé infor­ma­ce z 8. dílu

Dostáváme infor­ma­ce o den­ních pří­dě­lech potra­vin na bojiš­ti. Vojáci dostá­va­jí vyso­ko­ka­lo­ric­ké sušen­ky a potra­vi­ny v kon­zer­vách, aby rych­le dopl­ni­li potřeb­nou ener­gii bez nut­nos­ti pou­ži­tí ohně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19326 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71629 KB. | 14.07.2024 - 22:13:30