Kritiky.cz > Ze života > Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno

Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno

4a23687c663f0f01b6cb1073d0d12dc0
4a23687c663f0f01b6cb1073d0d12dc0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Automobily již dlou­ho nejsou jen pro­střed­ky dopra­vy, ale také objek­ty kul­tu­ry, kte­ré inspi­ru­jí fil­mo­vé tvůr­ce. Mezi nimi se Škoda 110 Super Sport vymy­ká jako model, kte­rý si zís­kal zvlášt­ní mís­to na fil­mo­vém plát­ně a stal se iko­nou auto­mo­bi­lis­mu a kine­ma­to­gra­fie.

Původ modelu Škoda 110 Super Sport

Škoda 110 Super Sport, před­sta­ve­ná v 70. letech, byla prů­lo­mem v auto­mo­bi­lo­vém desig­nu. Její futu­ris­tic­ká silu­e­ta s zaob­le­ný­mi tva­ry a níz­kým pro­fi­lem nejen­že před­zna­me­na­la směr, kte­rým se bude auto­mo­bi­lo­vý design vyví­jet, ale také byla svě­dec­tvím inže­nýr­ské­ho génia znač­ky Škoda.

Škoda 110 Super Sport (typ 724) je pro­to­typ spor­tov­ní­ho auto­mo­bi­lu vyrá­bě­né­ho Škodou, kte­rý byl kon­stru­o­ván v roce 1971. Jistě řidi­či toho­to auta, vzhle­dem k roku výro­by, nena­ra­zi­li na chy­bu DTC P0101 Skoda. Zavedení tako­vých ino­va­cí, jako je aero­dy­na­mic­ká karo­se­rie nebo pokro­či­lé tech­nic­ké řeše­ní pod kapo­tou, uká­za­lo, že Škoda se nebo­jí expe­ri­men­to­vat a pro­rá­žet ces­ty pro budou­cí gene­ra­ce vozi­del.

Škoda 110 Super Sport v „Upír z Feratu“ (1982)

Upír z Feratu je čes­ko­slo­ven­ská kome­die horor z roku 1982, paro­du­jí­cí kla­sic­ké fil­my o upí­rech. Film vyprá­ví pří­běh hra­bě­te z Feratu, kte­rý chce obno­vit svou mla­dost a sílu pomo­cí krve pan­nen. Jeho plá­ny však kom­pli­ku­je sku­pi­na oby­va­tel malé­ho měs­teč­ka, kte­ří se mu roz­hod­nou posta­vit. Film kom­bi­nu­je prv­ky humo­ru s gotic­ký­mi moti­vy a vytvá­ří jedi­neč­nou smě­si­ci stra­chu a smí­chu.

„Zítra vstanu a opařím se čajem“ (1977) a Škoda 110 Super Sport

Film z roku 1977, „Zítra vsta­nu a opa­řím se čajem“, je čes­ko­slo­ven­ská sci-fi kome­die, kte­rá pro­zkou­má­vá téma ces­to­vá­ní v čase. Vypráví o bra­t­rech, kte­ří obje­ví způ­sob, jak ces­to­vat v čase, a pou­ží­va­jí ho k poku­sům změ­nit his­to­rii. Jejich expe­ri­men­ty vedou k řadě vtip­ných a neo­če­ká­va­ných důsled­ků. Film je pova­žo­ván za kla­si­ku čes­ké­ho kina, ceně­ný za ori­gi­nál­ní scé­nář, inte­li­gent­ní humor a poli­tic­kou kri­ti­ku.

Škoda na velkém plátně

Účast Škody 110 Super Sport ve fil­mu „Zítra vsta­nu a opa­řím se čajem“ uká­za­la, že auto­mo­bi­ly mohou být nejen poza­dím pro akci, ale neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí, kte­rá při­ná­ší do vyprá­vě­ní vlast­ní hod­no­tu. Její futu­ris­tic­ký design se doko­na­le hodil k surre­a­lis­tic­ké atmo­sfé­ře fil­mu, dodá­val mu nevšed­nost a zdů­raz­ňo­val uni­kát­ní cha­rak­ter pro­duk­ce. Tato inter­ak­ce mezi moto­ris­mem a kine­ma­to­gra­fií doka­zu­je, jak mohou vozi­dla stát klí­čo­vý­mi posta­va­mi ve fil­mo­vých pří­bě­zích, obo­ha­cu­jí­ci je a dodá­va­jí­ci hloub­ku.

Proč je Škoda 110 Super Sport výjimečná?

To, co odli­šu­je Škoda 110 Super Sport od ostat­ních vozi­del, není jen její účast v kine­ma­to­gra­fii. Tento model je vtě­le­ním ino­va­ce a desig­nu, kte­rý před­bě­hl svou dobu. Navštěvujeme-li auto­mo­bi­lo­vá muzea a výsta­vy, kde je tato iko­na auto­mo­bi­lis­mu pre­zen­to­vá­na, obje­vu­je­me nejen její este­tic­kou krá­su, ale také inže­nýr­ské ino­va­ce, kte­ré ovliv­ni­ly vývoj celé­ho odvět­ví. Škoda 110 Super Sport není jen auto­mo­bil – je to dílo umě­ní a tech­ni­ky, kte­ré inspi­ru­je dal­ší gene­ra­ce desig­né­rů a inže­ný­rů.

Význam v kultuře

Škoda 110 Super Sport pře­kra­ču­je hra­ni­ce auto­mo­bi­lis­mu a stá­vá se sou­čás­tí šir­ší kul­tu­ry. Její pří­tom­nost ve fil­mech zdů­raz­ňu­je, jak mohou být auto­mo­bi­ly nejen nástro­ji, ale také sym­bo­ly, kte­ré vyprá­vě­jí pří­běhy, budu­jí nála­du a inspi­ru­jí. Takto se Škoda 110 Super Sport nestá­vá jen svěd­kem his­to­rie auto­mo­bi­lis­mu, ale aktiv­ním účast­ní­kem kul­tu­ry.

Škoda 110 Super Sport je více než jen auto­mo­bil – je sym­bo­lem ino­va­ce a kre­a­ti­vi­ty. Její role v kine­ma­to­gra­fii je důka­zem toho, že auto­mo­bi­lis­mus a fil­mo­vé umě­ní mohou spo­leč­ně tvo­řit neza­po­me­nu­tel­né pří­běhy. Navštěvujeme-li muzea nebo sle­du­je­me fil­my, ve kte­rých se obje­vu­je, může­me lépe pocho­pit, jak důle­ži­tou roli auto­mo­bi­ly hra­jí v naší kul­tu­ře a před­sta­vi­vos­ti.

Hledáte dal­ší auto­mo­bi­lo­vé zají­ma­vos­ti? Navštivte https://schema-pojistek.com/ 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45287 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72064 KB. | 23.02.2024 - 18:22:04