Kritiky.cz > Recenze knih > Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy

Klárka a noční zahrada- citlivě řešený příběh o strachu ze tmy

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Má vaše dítě strach ze tmy? Nevíte, jak si s tím pora­dit? Marie Štumpflová je výtvar­ni­ce a autor­ka kni­hy Klárka a noč­ní zahra­da. Velmi cit­li­vou for­mou si s pro­blé­mem stra­chu doká­za­la veli­ce dob­ře pora­dit. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat a vyře­šit i váš pro­blém. Myslím si, že se kni­ha vel­mi poved­la a nemě­la by chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce. 

Čeká vás vel­mi cit­li­vě napsa­ný pří­běh o Klárce, kte­rá se bojí tmy a díky můře Lišaj paví oko se zba­ví stra­chu a začne mít tmu ráda. Můra ji vez­me na pohád­ko­vou ces­tu let­ní nocí a uká­že ji, co vše tma vlast­ně skrý­vá a na prv­ní pohled není vidět. Pozná nád­her­né hvězdy, kte­ré sví­tí, co je to neko­neč­no, tře­ba také svět­lu­š­ky, či jezír­ko. Kdo ji ale nej­ví­ce vydě­sí? Jaké dob­ro­druž­ství Klárku potká? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho a vel­mi dob­ro­druž­né­ho čte­ní, kte­ré vaše děti zba­ví stra­chu, pro­to­že jak se říká: „Strach má vel­ké oči.“

Příběh se mně moc líbil a dopo­ru­čím ho všem dětem, kte­ré boju­jí se stra­chem, jeli­kož vel­mi cit­li­vou for­mou se děti nau­čí se svým stra­chem pra­co­vat a ne bojo­vat. Dále také všem rodi­čům, i peda­go­gům, kte­ří řeší s dět­mi strach ze tmy, či bubá­ků atd. Tato kni­ha by jim měla být nápo­moc­na.

Autorka si vel­mi dob­ře pohrá­la s pří­bě­hem, ale i s ilu­stra­ce­mi, kte­ré se k pří­bě­hu vel­mi hodí. Myslím si, že se kni­ha oprav­du moc poved­la. Problematice stra­chu je tře­ba věno­vat vel­kou pozor­nost a cit­li­vě toto téma řešit. Každé dítě se během své­ho živo­ta něče­ho bojí a pro­vá­zí je strach. Je tře­ba s ním umět pra­co­vat a nene­chat to být, jeli­kož si potom děti mohou nést násled­ky celý život. Prohlížení kni­hy i titul­ní obál­ka ve mně vyvo­lá­vá pocit tajem­na.

Kniha je urče­na pro spo­leč­né čte­ní rodi­čů s dět­mi, kdy si po pře­čte­ní mohou spo­leč­ně s dět­mi celou situ­a­ci pro­brat a poví­dat si o tom.

Příběh o tom, že na vlast­ní strach je nej­lep­ší si sáh­nout.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let.

Ukázka z kni­hy:

„Co celou noc vlast­ně děláš, můro,“  zepta­la se Klárka.

„No tře­ba navště­vu­ju kvě­ti­ny. Létám z jed­né na dru­hou, vždyc­ky si tro­chu při­vo­ním a ochut­nám. A pak tan­čím ve vzdu­chu a dělám piru­e­ty.

Pojď, někam tě vez­mu.“

Ocitly se u vyso­ké­ho keře.

Byl obsy­pa­ný spous­tou vel­kých bílých kvě­tů a slad­ce voněl.

„Ty kvě­ty vypa­da­jí jako trub­ky,“ smá­la se Klárka.

Můra si na jeden z těch vel­kých kvě­tů sed­la a zača­la si pro­ta­ho­vat kří­d­la.

„Jéé, co to na nich máš scho­va­né?“ divi­la se Klárka.

„To jsou moje paví oči.“

„Proč paví?“

„Protože mi tak říka­jí, jme­nu­ji se lišaj paví oko,“ zamá­va­la kří­d­ly.

Několik slov o autor­ce a o ilu­strá­tor­ce:

Marie Štumpflová je vystu­do­va­ná výtvar­ni­ce. Její tvor­ba zahr­nu­je poe­tic­ké ilu­stra­ce, kniž­ní gra­fi­ku i vol­nou tvor­bu. Mezi její nezná­měj­ší kni­hy, na kte­rých se ilu­strač­ně podí­le­la, pat­ří např. kni­hy Jak zví­řa­ta spí, Předpovídej poča­sí, Uspávanky a vstá­van­ky nebo První sníh.

Autorka: Marie Štumpflová

Ilustrace, gra­fic­ká úpra­va a obál­ka: Marie Štumpflová

Žánr: kni­ha pro děti, belet­rie, čes­ká pró­za

Vydáno: 2023, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2075-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88936 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71589 KB. | 24.06.2024 - 15:02:40