Kritiky.cz > Recenze knih > Slavnosti a oslavy ve škole-aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic

Slavnosti a oslavy ve škole-aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic

13699 Slavnosti a oslavy ve skole Rakousova Grada 350 0 fit
13699 Slavnosti a oslavy ve skole Rakousova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Slavíte růz­né tra­di­ce a dodr­žu­je­te zvy­ky? Právě vám je urče­na meto­dic­ká pří­ruč­ka, jehož autor­kou je Alena Rakoušová a vyda­la ji Grada v Praze. 

Hned na úvod se dozví­te, jak s kni­hou pra­co­vat, pro koho je vlast­ně urče­na a jaké má vyu­ži­tí. V dal­ší čás­ti autor­ka uved­la, co to slav­nost zna­me­ná, co vše může­me sla­vit, jaké máme stát­ní svát­ky v České repub­li­ce, co jsou tzv. mezi­ná­rod­ní dny, ale i pohyb­li­vé svát­ky. V mateř­ské i základ­ní ško­le se v dneš­ní době sla­ví řada růz­ných svát­ků a slav­nos­tí, o nichž se v této meto­dic­ké pří­ruč­ce dozví­te. Chronologicky od Třech krá­lů až po Vánoce. Kniha je pri­már­ně urče­na pro peda­go­gy, jeli­kož zde autor­ka uved­la i teo­re­tic­ké zna­los­ti týka­jí­cí se oslav a tra­dic.

Každý svá­tek i význam­ný den či osla­va začí­ná tex­tem pro uči­te­le, kde se o něm dozví­te základ­ní infor­ma­ce. Dále růz­né recep­ty, postu­py na tvo­ře­ní růz­ných výrob­ků, pohy­bo­vé čin­nos­ti, bás­nič­ky, noto­vý zápis pís­ni­ček, decho­vá cvi­če­ní, sché­ma­ta, obráz­ky i foto­gra­fie.

O jakých tra­di­cích se zde vlast­ně může­te dočíst? Především jsou to Hromnice, svá­tek sva­té­ho Řehoře, Jiřího, jak sla­ví­me čaro­děj­ni­ce, kdo to byl sva­tý Vavřinec. Také jak sla­ví­me Dušičky, kdo byl sva­tá Kateřina, sva­tý Ondřej nebo Mikuláš. Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­ny pojmy, kte­ré sou­vi­sí s výu­kou lido­vých zvy­ků a tra­dic, dále seznam pou­ži­tých zkra­tek a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka je vel­mi dob­ře kon­ci­po­va­ná. Je roz­dě­le­na kapi­to­ly pro dobrou ori­en­ta­ci je uve­den seznam zkra­tek i pou­ži­té lite­ra­tu­ry, což umož­nu­je dal­ší mož­nost, jak s tex­ty pra­co­vat. Ocení ji uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, kte­ré osla­vy tra­dic a růz­ných zvy­ků pro­vá­dí celý rok, ale i vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin i růz­ných krouž­ků. Příručka je plná zají­ma­vých námě­tů pro prá­ci s dět­mi, pís­ni­ček, ale i růz­ných námě­tů na tvo­ře­ní. Nechybí zde zají­ma­vé infor­ma­ce o růz­ných slav­nos­tech, ale i sva­tých, o kte­rých jste mož­ná doteď nic nevě­dě­li. Díky této kni­ze se to roz­hod­ně změ­ní. I já zde čer­pám mno­ho infor­ma­cí pro svou prá­ci, jeli­kož nás celý rok pro­vá­zel pro­jekt s názvem Tradice naše­ho náro­da a byla mně vel­kým pomoc­ní­kem. Je vel­mi dob­ře gra­fic­ky zpra­co­va­ná, námě­tů je zde více než dost, je dopl­ně­na čer­no­bí­lý­mi foto­gra­fie­mi. Nesmírně si na této kni­ze cením toho, že hry jsou urče­ny pro děti od mateř­ské ško­ly, ale i klid­ně pro prv­ní stu­peň základ­ní ško­ly, což si mys­lím, že je vel­mi dob­ré. Kniha nabí­zí sou­bor akti­vit, kte­ré se jis­tě sta­nou pod­kla­dem pro pro­jek­to­vé vyu­čo­vá­ní jed­not­li­vých svát­ků a budou sou­čás­tí škol­ních slav­nos­tí v mateř­ské či základ­ní ško­le.

Ukázka z kni­hy:

Na sva­té­ho Prokop ven­ku čas­tá krá­po­ta. Svatý Prokop měl zajis­tit dob­ré poča­sí pro dokon­če­ní roč­ní­ho hos­po­dář­ské­ho cyk­lu. V létě se v urče­né dny pat­ro­nů a svět­ců kona­la cír­kev­ní pro­ce­sí s korouhve­mi do polí. Konaly se pou­tě do kos­te­lů zasvě­ce­ných dané­mu pat­ro­no­vi. Jejich důvo­dem byly spo­le­čen­ské potře­by, těmi moh­lo být tře­ba úmor­né sucho a z něho pra­me­ní­cí neú­ro­da na polích. V dobách sucha se vydá­va­li lidé na pou­tě za přímluvou tře­ba ke sva­té­mu Cyrilovi, Vavřincovi nebo Prokopovi.

Ke sva­té­mu Prokopovi se váže mno­ho pověs­tí a legend pro pout­ní­ky, z hle­dis­ka lido­vé slo­ves­nos­ti byl sva­tý Prokop také vel­mi důle­ži­tý svě­tec. Pranostiky se pak snad­no pře­dá­va­ly z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Svatý Prokop byl nej­pr­ve svět­ským kně­zem a poz­dě­ji bis­ku­pem v mniš­ském řádu. Poustevničil v lesích u Sázavy. Kníže Oldřich mu povo­lil vysta­vět na Sázavě kláš­ter a sva­tý Prokop měl prá­vo slou­žit boho­služ­by sta­ro­slo­věn­sky. Za čas byli ovšem slo­van­ští mni­ši kní­že­tem Spytihněvem vyhna­ní a navrá­ti­li se až za pano­vá­ní čes­ké­ho krá­le Vratislava I.

Když prší na sva­té­ho Prokopa, pro­mok­ne kaž­dá kopa. Svatý Prokopa den-šťastný den. Pokud bylo na začát­ku léta dob­ré poča­sí, mělo se vyda­řit i celé léto.

Podle legend se sva­tý Prokop usa­dil v jes­ky­ni, kte­rou obý­va­lo tisíc ďáb­lů. Světec se pro­ti neřes­ti brá­nil cnos­tí pro­ti šípům poku­še­ní mod­lit­ba­mi a půs­tem.

Několik slov autor­ce:

Alena Rakoušová vystu­do­va­la Filozofickou fakul­tu UK (obor Pedagogika a Učitelství pro střed­ní ško­ly) a poslé­ze Učitelství pro 1. stu­peň základ­ní ško­ly na Pedagogické fakul­tě UK v Praze. Pracovala něko­lik let jako uči­tel­ka prv­ní­ho stup­ně základ­ní ško­ly. Nyní se věnu­je vývo­jo­vé a výzkum­né čin­nos­ti ve Výzkumném ústa­vu peda­go­gic­kém v Praze jako didak­tik vzdě­lá­vá­ní na 1. stup­ni a spe­ci­a­lis­ta na kuri­ku­lum základ­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Dále vyu­ču­je na základ­ní ško­le a půso­bí jako lek­tor­ka v rám­ci dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků. Profesně se zají­má o inte­gra­ci obsa­hu uči­va i vyu­čo­vá­ní, o didak­ti­ku mate­ma­ti­ky, envi­ron­men­tál­ní výcho­vu, for­my škol­ní­ho hod­no­ce­ní žáků a o bada­tel­ské akti­vi­ty a obje­vi­tel­ský pří­stup ve vyu­čo­vá­ní pří­ro­do­věd­ným před­mě­tům jak z hle­dis­ka didak­tic­ké­ho, tak i z hle­dis­ka kon­cepč­ní­ho a výzkum­né­ho.

Autorka: Alena Rakoušová

Ilustrace a foto­gra­fie: Alena Rakoušová

Edice: Pedagogika

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2024, Vydala Grada, Praha, 2024

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-5027-4

Knihu může­te kou­pit zde:

Slavnosti a osla­vy ve ško­le | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90644 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71712 KB. | 19.06.2024 - 21:36:59