Kritiky.cz > Recenze knih > Koko a jeho kamarádi

Koko a jeho kamarádi

large 4
large 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete poznat sle­pič­ky, kte­ré kaž­dé ráno cvi­čí roz­cvič­ku? Víte, proč je mrkev oran­žo­vá? Neváhejte a pojď­te se spo­leč­ně se mnou podí­vat na jeden úžas­ný dvo­rek, kde žije spous­tu zví­řá­tek. Autorkou je zná­má hereč­ka Markéta Hrubešová a kni­hu s názvem Koko a jeho kama­rá­di vyda­la Euromedia Group a.s., pod znač­kou Pikola.

Na jed­nom dvor­ku žije spous­ty zvířátek- sle­pi­ce Pipo, Pipi, Pina a Kiki, kohout Riky, pes Alík, kočka Mína a kocour Mourek. Slepička Kiky a kohou­tek Riky mají kuřát­ko Koko, kte­ré je veli­ce nepo­sed­né. Jednoho rána obje­ví díru v plo­tě a jde se podí­vat na zahra­du. Pozná tam paní Brokolici, kte­rá mu vše vyprá­ví a uká­že, dále také sleč­nu Ředkvičkovou, prin­ce Špenáta, paní Cibuli, tetu Mrkev i paní Dýni. Zvládne se Koko vrá­tit domů? Tak to už se nech­te pře­kva­pit. Kniha Koko a jeho kama­rá­di je nesmír­ně zábav­ná, ale i pouč­ná. Pokud se chce­te dozvě­dět něco o zele­ni­ně nebo si uva­řit něco dob­ré­ho, tak jste na správ­né adre­se.

Tato kni­ha potě­ší malé i vel­ké čte­ná­ře. Je plná zají­ma­vos­tí o zele­ni­ně a klid­ně si pod­le ní může­te něco uva­řit. Autorka i ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, pro­to­že je kni­ha napros­to báječ­ná. Obrázky skvě­le dopl­ňu­jí tex­ty, jsou milé a usmě­va­vé. Rozhodně vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. V pří­bě­hu mě též zau­ja­lo, jak autor­ka popi­su­je krás­né vzta­hy mezi zví­řát­ky na dvor­ku, tak­též zají­ma­vos­ti o půvo­du jed­not­li­vých dru­hů zele­ni­ny.

Tato kni­ha vás nejen zaba­ví, ale pou­čí a díky ní si může­te uva­řit něja­kou dob­ro­tu. Zelenina je roz­hod­ně zdra­vá a je tře­ba, aby k ní děti měly vztah už od dět­ství. Vědět základ­ní infor­ma­ce o tom, proč je vlast­ně zdra­vá i jaká je. Jelikož máme vel­kou zahra­du, také zele­ni­na se v našem jídel­níč­ku obje­vu­je pra­vi­del­ně a naši klu­ci mně pomá­ha­jí se skliz­ní i s vaře­ním a násled­nou kon­zu­ma­cí. Mají ji moc rádi, z čehož mám radost i já.

Několik slov o autor­ce:

Markéta Hrubešová

pochá­zí z Prahy, kde taky po jazy­ko­vé základ­ce absol­vo­va­la Státní kon­zer­va­toř - obor hudeb­ně dra­ma­tic­ký. Už od dět­ství ráda tan­co­va­la, něko­lik let vystu­po­va­la v Dismanově dět­ském sou­bo­ru a řada spor­tů (lyžo­vá­ní, pla­vá­ní, jíz­da na kole) je jí blíz­ká už od škol­ní­ho věku.

Ve fil­mu se obje­vi­la už v r. 1980, kdy se v pohád­ce O ptá­ku Ohniváku mih­la jako ruso­vla­sá hol­čič­ka a téměř stej­ná role ji potka­la i v dět­ském sním­ku Modré z nebe (1983).

V době stu­dií jí nabí­dl reži­sér Kachyňa roli Ulriky, dce­ry němec­ké­ho veli­te­le zaja­tec­ké­ho tábo­ra v pohnu­tém roce 1944. Třebaže film Oznamuje se lás­kám vašim (1989) je pře­de­vším váleč­ným dra­ma­tem a osou pří­bě­hu byl milost­ný vztah Němky Ulriky a čes­ké­ho chlap­ce Karla, nej­vět­ším „tahá­kem“ byly odha­le­né scé­ny Markéty Hrubešové a Lukáše Vaculíka (na teh­dej­ší dobu vel­mi odváž­né).

Ještě v témže roce si sedm­nác­ti­le­tá Markéta zahrá­la Židovku Ester v Jakubiskově fil­mu Sedím na konári a je mi dob­re, ovšem i zde byl divák „masí­ro­ván“ pře­de­vším její­mi tak čas­to odha­le­ný­mi vna­dy. Drsný pová­leč­ný pří­běh krás­né Židovky a dvou kama­rá­dů (mis­tr­ně ztvár­ně­ných B. Polívkou a O. Pavelkou), kte­ří se poslé­ze sta­ra­jí o její malič­kou dcer­ku...

V 90. letech toči­la jeden film za dru­hým - Zmatky kolem Katky (1990), Zamilovaná (1992), Žiletky, Konec bás­ní­ků v Čechách, Divoké pivo (všech­ny 1993), spíš než seri­óz­ní role jí byly nabí­ze­ny spí­še ero­tic­ké úlo­hy - Venušin paho­rek (1994).

V pová­leč­ném seri­á­lu Zdivočelá země (1997) se divá­kům před­sta­vi­la jako svůd­ná Alena Krivá, kte­rá pople­te hla­vu býva­lé­mu poli­caj­to­vi Kandovi, ovšem po něko­li­ka­le­tém man­žel­ství opouš­tí nejen jeho, ale i své malé syny. Královskou dce­ru Nicolettu ztvár­ni­la v nepří­liš pove­de­né pohád­ce O prin­cezně z Rimini (1999) a zrád­nou man­žel­ku Evženii v Bankrotářích (2003). Rolí poma­lu ubý­va­lo, used­lej­ší pro­vda­ná Hrubešová odmí­ta­la hrát v nahých scé­nách a v pod­sta­tě ji dnes vída­jí jen milov­ní­ci čes­kých „tele­no­vel“ v neko­neč­né Ulici (2005), kde se občas obje­ví v roli Tamary Elliot. Poměrně nedáv­no se pohled­ná zrz­ka obje­vi­la v úlo­ze nevěr­né a cham­ti­vé Kláry z Vartemberka v his­to­ric­ké detek­tiv­ce Jménem krá­le (2009) a zdra­vot­ní sest­ru „si střih­la“ v pokra­čo­vá­ní popu­lár­ní čaro­děj­nic­ké pohád­ky - Saxana a Lexikon kou­zel (2011).

V květ­nu 2011 uved­la na kniž­ní trh svou kuchař­ku Tak vařím já.

Ukázka z kni­hy:

Pan Špenát paní Cibuli džen­tl­men­sky polí­bí ruč­ku a povídá:„Velká Perlo, jste pří­liš skrom­ná. Jste oprav­du úžas­ná a výji­meč­ná bytost!“

„Princ z Persie, Velká Perla, to už jsme zase v pohád­ce Tisíce a jed­né noci,„mrmlá zma­te­ně Koko.

„Ano i na našich zahrád­kách najdeš pokla­dy, milý Koko, sta­čí jen mít oči ote­vře­né,“ řek­ne pan Špenát a spo­ko­je­ně se usmě­je, pro­to­že ví, o čem mlu­ví. „Velkou Perlou nazý­va­li cibu­li už sta­ří Římané.“

„A milý Koko, to zda­le­ka není všech­no, pro­to­že tady naše paní Cibule je fil­mo­vá hvězda!“ pyš­ně řek­ne sleč­na Ředkvička.

Koko obdiv­ně kou­ká na tu nená­pad­nou Popelku, kte­rá se jako máv­nu­tím kou­zel­né­ho prout­ku změ­ni­la nejdří­ve v nepo­stra­da­tel­nou pomoc­ni­ci všech šéf­ku­cha­řů, pak na vrch­ní léči­tel­ku, a teď na fil­mo­vou hvězdu! Ale než se sta­čí zeptat, sleč­na Ředkvička na něj vybaf­ne. „Cibule, nebo pis­to­le!“

Určeno pro děti od 5 let.

Autor: Markéta Hrubešová

Ilustrace: Katarina Gasko

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Pikola, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 948-80-242-8167-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39608 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72021 KB. | 22.02.2024 - 14:48:28