Kritiky.cz > Recenze knih > Svět plný energie-encyklopedie pro školáky

Svět plný energie-encyklopedie pro školáky

pictureprovider (1)
pictureprovider (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Zajímáte se o pro­ble­ma­ti­ku vyu­ži­tel­nos­ti ener­gie, jak ener­gie vzni­ká i jak s ní lze šet­řit? Tato vel­mi obsáh­lá ency­klo­pe­die je pro vás ta pra­vá. Ocení ji uči­tel­ky, rodi­če, ale i děti a roz­hod­ně nadchne všech­ny čte­ná­ře od nejmen­ších, až po ty nej­vět­ší. 

Publikace je vel­mi zají­ma­vá, pes­t­rá a obsáh­lá. Na prv­ní pohled vás zaujme její čle­ni­tost a barev­nost. Velmi mě zau­ja­ly slou­peč­ky s vyprá­vě­ním, ale i obráz­ky a zají­ma­vé nákre­sy, kte­ré vysvět­lu­jí pro­ble­ma­ti­ku ener­gie. Co se v této ency­klo­pe­dii vlast­ně děti dozví? Především, co je to ener­gie, jak vypa­dá, jak ji vyu­ží­vá­me, vyrá­bí­me, jak naše tělo ener­gii vyu­ží­vá, jak ji vyu­ží­va­li i naši před­ko­vé. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí, o tom, jak se elektři­na vyrá­bí, jak ji vyu­ží­vá­me v naší domác­nos­ti. Co se sta­ne, když vám vypad­ne elektři­na doma, jaké to je tře­ba žít bez elektři­ny. Co zna­me­ná větr­ná ener­gie, vod­ní, ato­mo­vá a jak je to s ropou a jak se vlast­ně těží. Dále také, jak to fun­gu­je v ato­mo­vé elek­trár­ně, co jsou to tzv. obno­vi­tel­né zdro­je ener­gie, či jak fun­gu­je solár­ní ohřev vody. Na kon­ci kni­hy se dozví­te, jak lze ener­gií šet­řit. Nechybí i komiks, kte­rý se vám bude moc líbit.

Publikace je nád­her­ná a vel­mi pove­de­ná. Informací o ener­gii je zde vel­ké množ­ství a kaž­dý si v ní najde to své. Nejen děti, ale i dospě­lí oce­ní mno­ho infor­ma­cí. Myslím si, že je vel­mi důle­ži­té, aby měly děti pově­do­mí o tom, že ener­gii není jed­no­du­ché vyro­bit, jak s ní vlast­ně může­me šet­řit, jak ji efek­tiv­ně vyu­ží­vat, aby vyrůs­ta­ly v bez­peč­ném pro­stře­dí. Tato ency­klo­pe­die bude v mé kni­hov­nič­ce pat­řit k vel­kým skvos­tům. Mám z této edi­ce již něko­lik ency­klo­pe­dií. Rozhodně ji oce­ní i moji klu­ci, kte­ří jsou již ve věku, že těm­to věcem rozu­mí a mohou si tam najít to, co je zrov­na zají­má.

Tato ency­klo­pe­die je urče­na dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, jejich rodi­čům i pra­ro­di­čům. Knihu oce­ní i uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, ale i ti, kte­ří se zají­ma­jí o ener­gii, její vyu­ži­tí a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Jak vypa­dá ener­gie? Energie je ve sku­teč­nos­ti nevi­di­tel­ná. Nedá se vyfo­to­gra­fo­vat, ale může­me vní­mat její půso­be­ní. Nevzniká sama z niče­ho, vždy tu už byla dří­ve v něja­ké jiné podo­bě. Na ener­gii je zvlášt­ní, že nemů­že jed­no­du­še zmi­zet, ale stá­le zno­vu mění svou podo­bu. Energie pro­to nezů­stá­vá pořád stej­ná. Každá její for­ma se může změ­nit na jinou: Například pohy­bo­vá (kine­tic­ká) ener­gie se může pře­mě­nit na ener­gii tepel­nou.

Mnoho lidí by chtě­lo ener­gií šet­řit. Používají nové spo­tře­bi­če (vysa­vač, prač­ku, sušič­ku), kte­ré pro stej­ný výkon potře­bu­jí elektři­ny méně. Domy mají lépe tepel­ně izo­lo­va­né, a nemu­sí se v nich pro­to tolik topit. I fir­my při­šly na to, že se dá ušet­řit hod­ně energie-a tím i peněz. Přesto je naše spo­tře­ba ener­gie stá­le vel­mi vyso­ká a musí­me pře­mýš­let o způ­so­bech, jak ji sní­žit.

Lidé v chud­ších zemích spo­tře­bu­jí nyní pod­stat­ně méně ener­gie, i když v nich čas­to žije více lidí. To se však mění s ros­tou­cí život­ní úrov­ní. Pro všech­ny by bylo lep­ší, kdy­by si lidé po celém svě­tě doká­za­li vyrá­bět čis­tou elektři­nu a vyu­ží­vat ener­gii co nej­ú­čin­ně­ji a uváž­li­vě.

Několik slov o autor­ce:

Christina Steinlein vystu­do­va­la žur­na­lis­ti­ku a bio­lo­gii na Mnichovské uni­ver­zi­tě. V Portále vyšla její kni­ha Bez vody to nejde (2021).

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Anne Becher vystu­do­va­la komu­ni­kač­ní design, živí se jako ilu­strá­tor­ka a komik­so­vá výtvar­ni­ce.

Autorka: Christina Steinlein

Ilustrace: Anne Becher

Přeložil: Erik Schwarzbach

Žánr: ency­klo­pe­die, meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: Vydal Portál, Praha, 2023

Počet stran: 91

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2000-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Svět plný ener­gie | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92747 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71719 KB. | 19.06.2024 - 23:14:24